Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nâng lên domain controller

Nâng lên domain controller

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Trong cửa sổ Operating System Compatibility, tiếp tục chọn Next77

77Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Chọn Creat a new domain in a new forest trong cửa sổ Choose a Deployment

Configuration78

78Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng79

79Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Cửa sổ Name the Forest Root Domain, trong mục FQDN of the forest root domain,

điền tên miền: dhbk.com. Sau đó chọn Next- Hệ thống sẽ kiểm tra tên miền đó có thích hợp hay không và đã được sử dụng hay chưa80

80Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Chọn đúng mức của Forest functional level: chọn Windows Server 2008 R2, bấm

Next81

81Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Examine DNS configuration82

82Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Xuất hiện bảng Additional Domain Controller Options, chọn Next.83

83Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Xuất hiện cửa sổ Create DNS Delegation, chọn Yes, sau đó Next.84

84Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng-Nhập Username, password của Administrator.85

85Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Trong cửa sổ Location for Database, Log Files, and SYSVOL, chọn Next để tiếp tục- Đặt mật khẩu trong cửa sổ Directory Services Restore Mode Administrator

Password86

86Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Trong cửa sổ Summary, xem lại các thiết lập trước đó, nhấn Next- Q trình cài đặt sẽ bắt đầu tạo Domain Active Directory87

87Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nâng lên domain controller

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×