Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cài đặt và cấu hình RRAS

Cài đặt và cấu hình RRAS

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Trên cửa sổ Select Role Services tick chọn dịch vụ Routing and Remote Access

Service sau đó click Next.- Sau đó chọn Install

b. Cấu hình

- Vào Start → Administrative Tools → Routing and Remote Access

- Click chuột phải lên biểu tượng có dấu mũi tên đỏ → Configure and Enable Routing

and Remote Access → Next111

111Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Chọn Custom configguration (dial-up or VPN) → Next112

112Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Click Finish để kết thúc quá trình cấu hình.3. Tạo User và cấp quyền VPN

- Vào Server Manager/Configuration chọn Local Users and Groups.

- Kích vào User chọn New User113

113Báo cáo thực tập cơng nhân – Phần MạngTiến hành tạo mới 1 user bằng cách nhập đầy đủ thông tin.- Chuột phải vào User nhutran mới tạo chọn Properties. Vào tab Dial-in, tick chọn

Allow Access, sau đó click OK để kết thúc

114

114Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cài đặt và cấu hình RRAS

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×