Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tạo kết nối VPN trên VPN client

Tạo kết nối VPN trên VPN client

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng-Trong Network Connection Wizard, kích Next.116

116Báo cáo thực tập cơng nhân – Phần MạngChọn Connect to the network at my workplace, và kích tiếp vào Next.-Chọn phần Virtual Private Network connection, và kích Next.117

117Báo cáo thực tập cơng nhân – Phần MạngNhập vào tên máy chủ, IP hay bất cứ mô tả gì khác mà bạn thấy trong phần Network

Connection. Phần này có thể thay đổi lại sau nếu muốn. Kích Next.Chọn vpn cần kết nối và nhấn Connect118

118Báo cáo thực tập công nhân – Phần MạngNhập username và password vào form và nhấn Connect119

119Báo cáo thực tập công nhân – Phần MạngMáy tính sẽ tiến hành kết nối.120

120Báo cáo thực tập công nhân – Phần MạngBÀI THỰC HÀNH SỐ 7

CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH ROUTING

- Chọn Server Manager → Add Roles- Tiếp tục chọn Next121

121Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Tick vào chọn Network Policy Access Services → Next- Chọn Routing and remote Access Services → Next122

122Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Chọn Install123

123Báo cáo thực tập cơng nhân – Phần Mạng- Q trình cài đặt thành công → Close- Click chuột phải lên tên PC chọn Configure and Enable Routing and Remote Access124

124Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Trang chào mừng của thuật sỹ hướng dẫn xuất hiện, chọn Next- Chọn Custom Configuration ở trang kế tiếp rồi Next125

125Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Chọn LAN routing → Next- Chọn Finish để kết thúc126

126Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tạo kết nối VPN trên VPN client

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×