Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH TÍCH HỢP KỸ NĂNG SO SÁNH KÍCH THƯỚC CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI

CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH TÍCH HỢP KỸ NĂNG SO SÁNH KÍCH THƯỚC CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kỹ năng so sánh kích thước là khả năng của con người thực hiện một cách có

hiệu quả hành động so sánh các đại lượng kích thước như chiều dài, chiều rộng, chiều

cao, xác định độ lớn của một vật trên cơ sở nắm vững phương thức thực hiện và vận

dụng những tri thức, kinh nghiệm đã có phù hợp với những điều kiện nhất định.

1.2.7Hoạt động làm quen với tiếng Anh.Hoạt động làm quen với tiếng Anh là hoạt động cho trẻ bước đầu tiếp xúc với

ngôn ngữ mới – tiếng Anh, thơng qua đó cho trẻ tìm hiểu, khám phá những yếu tố cơ

bản của tiếng Anh như các từ vựng đơn giản, các cấu trúc câu ngắn và cách phát âm.

1.2.8Biện pháp tổ chức hoạt động làm quen với tiếng Anh tích hợp pháttriển kĩ năng so sánh kích thước cho trẻ 5-6 tuổi.

Biện pháp tổ chức hoạt động LQVTA tích hợp phát triển KN so sánh kích thước

cho trẻ 5-6 tuổi là cách thức tổ chức hoạt động cho trẻ bước đầu tiếp xúc với ngôn ngữ

tiếng Anh trong đó đan cài, lồng ghép các mục tiêu phát triển KN so sánh kích thước

như là thực hiện một cách có hiệu quả hành động so sánh các đại lượng kích thước như

chiều dài, chiều rộng, chiều cao, xác định độ lớn của một vật trên cơ sở nắm vững

phương thức thực hiện và vận dụng những tri thức, kinh nghiệm đã có phù hợp với

những điều kiện nhất định.

1.3 Sự phát triển biểu tượng kích thước ở trẻ 5-6 tuổi

Tiểu kết chương 1

Qua việc nghiên cứu cơ sở lí luận của đề tài, chúng tơi rút ra được một số kết

luận cho việc xây dựng một số BP tổ chức hoạt động LQVTA tích hợp phát triển KN

so sánh kích thước cho trẻ 5-6 tuổi như sau:

Q trình phát triển KN so sánh kích thước cho trẻ đã được các nhà tâm lý –

giáo dục học trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Họ chủ yếu tập trung nghiên

cứu những vấn đề khái quát về đặc điểm hình thành, nội dung, phương pháp phát triển

khả năng so sánh kích thước cho trẻ ở các độ tuổi khác nhau mà chưa chú trọng đến

KN so sánh kích thước của trẻ. Theo các nhà nghiên cứu, đồ vật, đồ chơi có vai trò lớn

trong việc giúp trẻ phát triển KN so sánh kích thước, thơng qua đó trẻ sử dụng tồn bộ

giác quan để có thể phân biệt sự khác nhau giữa 2 hay 3 đối tượng.

Trẻ mẫu giáo sử dụng các thao tác, các phép thử để so sánh kích thước của các

đối tượng, điều này giúp trẻ tích lũy được kinh nghiệm và có khả năng phân biệt nhanh

6các chiều đo của vật. Đặc biệt trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi có khả năng ước lượng kích

thước của vật bằng mắt, trẻ có thể phân biệt nhanh chóng kích thước của 2, 3 đối

tượng mà không cần thực hiện các hành động thực tiễn như xếp chồng, xếp cạnh,..

Bên cạnh các nghiên cứu về phát triển KN so sánh kích thước, các nhà giáo dục

cũng đưa ra quan điểm về sự phát triển ngôn ngữ nước ngồi của trẻ nói chung và việc

trẻ LQVTA ở độ tuổi mẫu giáo nói riêng nhưng lại chưa thực sự đi sâu vào nghiên cứu

các hoạt động tổ chức cho trẻ LQVTA tại các trường mầm non. Qua đó tơi cho rằng

bản chất của q trình phát triển khả năng so sánh kích thước cho trẻ ở trường mầm

non trong hoạt động LQVTA là tổ chức các hoạt động cho trẻ bước đầu tiếp xúc với

ngôn ngữ tiếng Anh nhằm phát triển KN so sánh kích thước cho trẻ.

Qua q trình nghiên cứu, chúng tơi rút ra rằng KN so sánh kích thước là khả

năng của con người thực hiện một cách có hiệu quả hành động so sánh các đại lượng

kích thước như chiều dài, chiều rộng, chiều cao, xác định độ lớn của một vật trên cơ sở

nắm vững phương thức thực hiện và vận dụng những tri thức, kinh nghiệm đã có phù

hợp với những điều kiện nhất định.

Những kết quả nghiên cứu trên là cơ sở lý luận để đưa ra một số BP tổ chức

hoạt động LQVTA tích hợp KN so sánh kích thước cho trẻ 5 – 6 tuổi.7CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH

TÍCH HỢP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG SO SÁNH KÍCH THƯỚC CHO TRẺ 5 – 6

TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON

I.1Mục đích khảo sát thực trạng

2.2 Địa bàn và khách thể khảo sát

2.2.1 Địa bàn và thời gian khảo sát

- Mầm non Vinschool (quận Đống Đa), mầm non “Bống và Bin” (quận Bắc Từ

Liêm), thành phố Hà Nội.

- Thời gian khảo sát: Từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 3 năm 2019.

2.2.2 Khách thể điều tra

Chúng tôi tiến hành khảo sát trên:

+ 15 GV tiếng Anh phụ trách lớp 5-6 tuổi.

+ 20 trẻ 5-6 tuổi đang học tại trường mầm non.2.3 Nội dung và phương pháp khảo sát thực trạng.

2.3.1 Nội dung khảo sát2.3.2 Phương pháp khảo sát thực trạng

* Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi (Anket)

* Phương pháp quan sát

* Phương pháp đàm thoại

* Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động

* Phương pháp xử lý số liệu bằng toán thống kê:

2.4 Kết quả khảo sát

2.4.1 Chương trình giáo dục mầm non về hình thành biểu tượng kích thước

dành cho trẻ 5-6 tuổi

2.4.2 Thực trạng nhận thức của giáo về việc tổ chức hoạt động làm quen với

tiếng Anh tích hợp phát triển kỹ năng so sánh kích thước cho trẻ 5-6 tuổi.

* Đôi nét về đối tượng điều tra

Trong số 15 GV được điều tra, có 100% GV đã từng dạy tiếng Anh lớp mẫu

giáo lớn 5-6 tuổi và các GV đều có kinh nghiệm dạy Tiếng Anh lớp mẫu giáo lớn 5-6

tuổi ít nhất là 1 năm. Trong số 15 GV có 10 GV trình độ đại học, 4 GV trình độ cao

8đẳng và 1 GV có trình độ trung cấp, khơng có GV nào có trình độ sơ cấp. Hầu hết các

GV đều đã có chứng chỉ tiếng Anh

* Thực trạng nhận thức của GV về khái niệm tích hợp phát triển kĩ năng so

sánh kích thước cho trẻ trong hoạt động LQVTA.

Chúng tôi thấy hầu hết các GV đã nắm được khái niệm tích hợp phát triển kĩ

năng so sánh kích thước cho trẻ trong hoạt động LQVTA, điều này có ảnh hưởng rất

lớn tới q trình tổ chức cũng như đưa ra một số BP để tổ chức hoạt động LQVTA tích

hợp phát triển kĩ năng so sánh kích thước cho trẻ mầm non 5-6 tuổi.

*Thực trạng nhận thức của GV về khái niệm BP tổ chức hoạt động LQVTA tích

hợp kĩ năng so sánh kích thước cho trẻ 5-6 tuổi

Chúng tôi thấy rằng phần lớn GV có quan niệm đúng đắn về khái niệm BP tổ

chức hoạt động LQVTA tích hợp kĩ năng so sánh kích thước.Tuy nhiên còn một vài

GV có nhầm lẫn về khái niệm này. Nguyên nhân dẫn đến điều này có thể là do GV chỉ

chú trọng vào phần tìm nội dung dạy học cho trẻ mà chưa thực sự chú trọng vào nội

dung phù hợp để giúp trẻ có thể phát triển kĩ năng so sánh kích thước.

2.4.3 Thực trạng việc tổ chức hoạt động LQVTA tích hợp phát triển kĩ năng

so sánh kích thước cho trẻ 5-6 tuổi

* Thực trạng về hình thức tổ chức hoạt động LQVTA tích hợp kĩ năng so sánh

kích thước cho trẻ 5-6 tuổi của GV:

Chúng tôi thấy các GV đã thực sự quan tâm đến việc lựa chọn hình thức để

tổ chức hoạt động LQVTA tích hợp kĩ năng so sánh kích thước cho trẻ 5-6 tuổi. Phần

lớn các GV lựa chọn hình thức tổ chức trong lớp và tập thể vì tin rằng sẽ đạt được hiệu

quả như mong đợi. Nguyên nhân cơ bản có thể do các GV thường lựa chọn các loại

hình thức phổ biến, quen thuộc với trẻ và đặc biệt là dễ dàng thực hiện mà không mất

quá nhiều thời gian chuẩn bị.

* Thực trạng về cách đánh giá kĩ năng so sánh kích thước của trẻ khi tham

gia vào hoạt động LQVTA

Mỗi GV đều có quan điểm riêng khi đánh giá KN so sánh kích thước của trẻ khi

chúng tham gia vào hoạt động LQVTA tích hợp kĩ năng so sánh kích thước. Phần lớn

các GV đánh giá kĩ năng so sánh kích thước của trẻ qua quan sát, qua sản phẩm hoạt

động, và cách giao tiếp của bé hàng.

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH TÍCH HỢP KỸ NĂNG SO SÁNH KÍCH THƯỚC CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×