Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.5 Kết quả khảo sát mức độ phát triển KN so sánh kích thước của trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động LQVTA ở 2 nhóm TN và ĐC trước và sau TN hình thành.

Bảng 3.5 Kết quả khảo sát mức độ phát triển KN so sánh kích thước của trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động LQVTA ở 2 nhóm TN và ĐC trước và sau TN hình thành.

Tải bản đầy đủ - 0trang

một số BP nhằm nâng cao mức độ của trẻ. Những BP mà tơi đề xuất vừa có thể thực

hiện trong các tiết làm quen với tốn vừa có thể thực hiện được trong các hoạt động

hàng ngày của trẻ.

Chúng tôi cũng đã tiến hành TN một cách nghiêm túc một số BP đề xuất nhằm

mục đích kiểm chứng tính hiệu quả của BP và chúng tôi đã thu được các kết quả như

sau:

Trước khi tiến hành TN trên trẻ, chúng tôi thu được kết quả về mức độ phát

triển KN so sánh kích thước của trẻ trong HĐLQVTA ở cả 2 nhóm ĐC và TN là tương

đối đều và khơng có sự khác biệt lớn, số trẻ đạt mức độ thành thạo vẫn còn ít và số trẻ

khơng đạt vẫn còn chiếm tỉ lệ lớn. Sau khi sử dụng một số BP đã đề ra ở trên, chúng

tôi nhận thấy trẻ đã có được sự tiến bộ đáng kể trong việc sử dụng tiếng Anh để so

sánh kích thước trong hoạt động hàng ngày. Điều đó cho thấy các BP ở trên là có ý

nghĩa và các GV nên tìm hiểu và áp dụng thường xun để có thể đạt được hiệu quả

trên trẻ trong các giờ hoạt động tiếng Anh tích hợp phát triển KN so sánh kích thước.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ SƯ PHẠM

1, Kết luận chung của đề tài

Sự phát triển của một ngôn ngữ thứ hai – tiếng Anh đang trở nên ngày càng cấp

thiết và được chú trọng hơn cả. Khi mà thế giới đang trong thời kì hội nhập và giao lưu

giữa các quốc gia với nhau; tiếng Anh trở thành một ngôn ngữ chung, thiết yếu để kết

nối nhân loại với nhau, trở thành ngôn ngữ chung của nhiều quốc gia trên thế giới.

Chính bởi lẽ đó việc tổ chức hoạt động LQVTA tích hợp phát triển KN so sánh kích

thước cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển cả về

nhận thức và ngơn ngữ tiếng Anh, có ý nghĩa lớn đối với cuộc sống của trẻ.

Kết quả điều tra thực trạng cho thấy mặc dù phần lớn GV đã nhận thức đúng

đắn và sự cần thiết của hoạt động đối với trẻ tuy nhiên GV chưa thực sự chú trọng, đầu

tư vào cách tổ chức cho trẻ. GV chưa linh hoạt, sáng tạo trong các BP và cách tổ chức

hoạt động dẫn đến mức độ phát triển KN so sánh kích thước của trẻ trong hoạt động

LQVTA còn chưa cao.

Căn cứ vào các cơ sở lí luận và thực tiễn đã điều tra được, chúng tôi đã đề xuất

được một số BP để tổ chức hoạt động LQVTA tích hợp phát triển KN so sánh kích

27thước cho trẻ 5 – 6 tuổi. Đó là những BP thiết thực khơng những giúp trẻ phát triển

ngơn ngữ tiếng Anh mà trẻ còn phát triển KN so sánh kích thước. Các BP này có mối

quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại, bổ sung cho nhau trong quá trình tổ chức

các hoạt động LQVTA tích hợp phát triển KN so sánh kích thước cho trẻ mẫu giáo 5 –

6 tuổi và cần GV chủ động, linh hoạt, sáng tạo khi sử dụng.

Kết quả TN bước đầu cho thấy tính khả thi và tính hiệu quả của các BP được đề

xuất, qua đó khẳng định giả thuyết khoa học của đề tài đã được chứng minh. Từ đó, có

thể khẳng định rằng, dưới tác động có ý nghĩa của các BP đã đề xuất, trẻ tích cực, chủ

động tham gia hoạt động vì vậy mức độ phát triển KN so sánh kích thước của trẻ mẫu

giáo 5 – 6 tuổi trong hoạt động LQVTA ở trường MẦM NONđược nâng cao.

2, Một số kiến nghị sư phạm

Dựa trên các kết luận mà chúng tôi đã đề cập ở trên, chúng tôi đã đưa ra một số

kiến nghị sau:

Đối với các nhà quản lí giáo dục và cơ sở đào tạo

Các nhà quản lý giáo dục cần tăng cường đầu tư hơn nữa về cơ sở vật chất và

trang thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi hỗ trợ tốt cho việc tổ chức các hoạt động

LQVTA tích hợp KN so sánh kích thước cho trẻ; thường xuyên tổ chức các lớp tập

huấn, trao đổi kinh nghiệm, trau dồi ngoại ngữ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn

cho GVTA. Đặc biệt là chú ý đến năng lực tổ chức hoạt động LQVTA và khả năngphối hợp sử dụng các đồ dùng trực quan sao cho hiệu quả nhất.

• Đối với giáo viên

Cần tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, thường xun cập

nhật kiến thức mới về cách tổ chức hoạt động LQVTA tích hợp KN so sánh kích

thước. GV biết cách xây dựng và sử dụng BP nhằm phát triển KN so sánh kích thước

cho trẻ trong hoạt động LQVTA để tự mình thay đổi cho phù hợp với thực tiễn của

trường, lớp và khả năng nhận thức của trẻ ở nhóm lớp mình phụ trách. GV biết vận

dụng linh hoạt các BP đã xây dựng để tổ chức tốt hoạt động LQVTA tích hợp phát

triển KN so sánh kích thước cho trẻ mầm non.

GV luôn cần phải cân nhắc các yếu tố như: lứa tuổi, đặc điểm tâm lý, sinh lý và

ngôn ngữ của trẻ khi tổ chức hoạt động. Việc dạy học cần mang tính khoa học, hợp lý,

logic và hiệu quả.28GV cần ln tạo cảm giác an tồn, thoải mái để trẻ có thể tự do thể hiện khả

năng của mình. Việc GV có thể khuyến khích và phát huy tính tự chủ cho trẻ hay

khơng trong giờ học quyết định hiệu quả của hoạt động.29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.5 Kết quả khảo sát mức độ phát triển KN so sánh kích thước của trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động LQVTA ở 2 nhóm TN và ĐC trước và sau TN hình thành.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×