Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết cấu khóa luận

Kết cấu khóa luận

Tải bản đầy đủ - 0trang

Để hồn thành q trình nghiên cứu và hồn thiện luận văn này, lời đầu tiên

em xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến cô giáo, ThS Bùi Thị Thủy – người đã trực

tiếp chỉ bảo và hướng dẫn em trong suốt q trình để em hồn thiện luận văn này.

Ngoài ra em xin chân thành cảm ơn các thầy, cơ trong khoa đã nhiệt tình giảng

dạy, cung cấp cho em những kiến thức bổ ích trong suốt thời gian học tập tại

trường.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng để thực hiện đề tài một cách hoàn chỉnh nhất.

Song do mới làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, cũng như hạn chế về

kiến thức và kinh nghiệm nên khơng thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong

nhận được sự góp ý của q thầy cơ giáo để bài khóa luận được hồn chỉnh hơn.

Cuối cùng, em xin cảm ơn những người thân, bạn bè đã luôn bên em, động

viên em hồn thành khóa học và bài luận văn này.

Em xin trân thành cảm ơn!

Hà Nội, tháng 4 năm 2019

Sinh viên

Nguyễn Thị Hải YếnNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

4.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

5.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................DANH MỤC HÌNHDANH MỤC BẢNG BIỂU

6DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

A

ACO

D

DCVRP

E

EV

EVRP

EVRPCTVT

TEVRPTWEVRPNLAnt Colony OptimizationThuật toán tối ưu bầy đànDistance constranined vehicle

routing problemVấn đề định tuyến xe bị hạn chế

khoảng cáchElectric vehicle

Xe điện

Electric vehicle routing problem Vấn đề định tuyến xe điện

Vấn đề định tuyến xe điện với

Electric Vehicle Routing

Problem with charging time and thời gian sạc pin và thời gian di

chuyển biến đổi

variable travel time

Electric vehicle routing problem Vấn đề định tuyến xe điện với các

with time windows and

cửa sổ thời gian và các trạm sạc

recharging stations

The electric vehicle routing

Vấn đề định tuyến xe điện với

7EVRPSCS

G

GA

I

ITSs

S

SP

T

TD-VRP

V

VRPproblem with nonlinear

charging function

The electric routing problem

with shared charging stationschức năng sạc phi tuyếnGenetic AlgorithmThuật toán di truyềnIntelligent transportation

systemsHệ thống giao thông thông minhShortest pathĐường dẫn ngắn nhấtVấn đề định tuyến xe điện với các

trạm sạc chungTime dependent vehicle routing Vấn đề điều phối xe phụ thuộc

problem

thời gian

Vehicle routing problemVấn đề điều phối xe điện8Mục lụcChương I: Giới thiệu bài tốn

Trong chương này, chúng tơi sẽ giới thiệu và đưa ra cơ sở lý thuyết của bài

toán, bao gồm: Giới thiệu bài toán điều phối xe điện và các biến thể của bài tốn,

từ đó đi sâu vào vấn đề hơn, đưa ra thực trạng hiện tại, giới thiệu bài tốn và đưa

ra mơ hình bài tốn điều phối xe điện với thời gian sạc pin và thời gian di chuyển

biến đổi1. Bài toán điều phối xe điện (Electric Vehicle Routing Problem - EVRP)

1.1.Lịch sử vấn đề nghiên cứu

Bài toán định tuyến xe điện (EVRP) trong tài liệu, có thể được coi là một biến

thể của vấn đề định tuyến xe “xanh” (GVRP) do Erdogan và Miller-Hook đề xuất

năm 2012 trong đó họ xem xét vấn đề định tuyến xe liên quan đến phương án thay

thế xe nhiên liệu (bao gồm EV) có phạm vi di chuyển hạn chế và phải sạc lại trong

quá trình định tuyến. Mỗi khách hàng được thăm chính xác một lần như được định

nghĩa trong vấn đề định tuyến xe(VRP) thông thường. Mặt khác, các trạm tiếp

nhiên liệu có thể được ghé thăm bởi bất kỳ phương tiện nào trong đội xe nhiều lần

nếu cần (hoặc không thăm nếu không cần thiết). Điều này thể hiện sự sai lệch so

với VRP thông thường. Để phù hợp với nhiều lượt truy cập vào trạm sạc (bao gồm

một lần tại kho) trong cơng thức mơ hình, biểu đồ EVRP được tăng cường bằng

cách tạo một tập hợp nhiều bản sao của các đỉnh đại diện cho các trạm sạc (bao

gồm một điểm tại kho). Số lượng bản sao bằng với số lượt truy cập tiềm năng đến

trạm sạc (và trong trường hợp của kho, số lượng bằng với kích thước đội xe).

Bằng cách đó, cơng thức VRP thơng thường có thể được áp dụng cho EVRP với

một số sửa đổi nhỏ - thay đổi duy nhất đối với công thức VRP thông thường là

thêm một ràng buộc rằng mỗi trạm sạc / tái nạp nhiên liệu được truy cập nhiều

nhất một lần. Bài viết không xem xét chi phí liên quan đến tiêu thụ năng lượng, và9cũng khơng tính đến các hạn chế về cơng suất xe hoặc cửa sổ thời gian. Ngoài ra,

ta giả định thời gian tiếp nhiên liệu là cố định.

Năm 2014, Schneider và các cộng sự đã nghiên cứu một bài toán định tuyến

xe điện với các cửa sổ thời gian và trạm sạc (E-VRPTW) nhằm giảm thiểu tổng

quãng đường di chuyển của một đội xe điện đồng nhất. Mơ hình xem xét thời gian

sạc pin tùy thuộc vào mức pin còn lại khi đến trạm sạc. Và mức tiêu thụ pin là một

hàm của khoảng cách di chuyển (tốc độ di chuyển trên cung được giả định là

không đổi). Theo sau Erdogan và Miller-Hook (2012) và Schneider và các cộng

sự (2014), Felipe và cộng sự (2014) giới thiệu bài toán định tuyến xe điện với

nhiều công nghệ sạc và sạc một phần. Cơng thức mơ hình theo sát với Erdogan và

Miller-Hook (2012). Một lần nữa, tiêu thụ năng lượng chỉ đơn giản là một chức

năng của khoảng cách đi.

1.2. Phát biểu bài tốn

Cơng thức mơ hình EVRP được đề xuất tn theo công thức VRP cổ điển như

sau: đặt là một đồ thị trong đó bộ đỉnh N là sự kết hợp của bộ khách hàng N o = {1,

2, ..., i, ..., j, … , n} và kho {O}; F = {n + 1, n + 2, ..., n + s, } là một tập hợp các

trạm sạc. Tập hợp các trạm sạc F bao gồm một trạm sạc O1 đặt tại kho chứa. Tập

A = {(i, j), i, j thuộc N, i khác j} tương ứng với tất cả các cung có thể nối các đỉnh

của N. Lưu ý sự khác biệt trong biểu diễn đồ thị giữa VRP truyền thống và EVRP.

Trong VRP truyền thống, các đỉnh là tất cả các điểm khách hàng được phục vụ

cộng với kho và mỗi cặp đỉnh được kết nối chính xác một lần (một và chỉ một

cung), tức là một đồ thị hoàn chỉnh. Trong EVRP, các đỉnh cũng bao gồm tất cả

các trạm sạc , các trạm sạc không cần truy cập tất cả và có thể có những trạm sạc

được truy cập nhiều lần trong một tuyến đường nhất định. Mỗi cung (i, j) là liên

kết với tij là thời gian du lịch không âm và khoảng cách dij. Tốc độ di chuyển vij

được coi là không đổi trên một cung. Có nhiều nhất M EV có thể được gửi đi để

thực hiện các nhiệm vụ giao hàng / nhận hàng. Hình 1 mơ tả đồ thị EVRP.

Quy tắc sạc lại pin được xác định như sau: khi EV bắt đầu tuyến đường (hoạt

động hàng ngày) tại kho (O), pin của nó được sạc đầy ở O1; EV có thể được sạc

lại một lần hoặc nhiều hơn tại bất kỳ trạm sạc nào trong F trong thời gian di

chuyển; và khi nó trở về kho sau khi hồn thành tất cả các nhiệm vụ, nó sẽ được

sạc lại với dung lượng pin đầy tại O1 vào cuối hoạt động hàng ngày.

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết cấu khóa luận

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×