Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÓM TẮT CHƯƠNG 5

TÓM TẮT CHƯƠNG 5

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 Tài liệu tiếng việt

1. Bộ Tài Chính, Thơng tư 53/2006/TT-BTC ban hành ngày 12 tháng 06 năm 2006

2. Chính Phủ, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ban hành ngày 11 tháng 03 năm 2018

3. Chính Phủ, Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2009

4. Đặng Thị Hồng Như (2013) Đề tài "Ứng dụng các cơng cụ kỹ thuật kế tốn quản

trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa". Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học

kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

5. Huỳnh Cao Khải (2018) Đề tài "Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế

toán quản trị trong các doanh nghiệp xây dựng ở Thành phố Hồ Chí Minh".

Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

6. Lê Mai Thanh Trà (2014) Đề tài "Vận dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp

chế biến thủy sản tỉnh Kiên Giang". Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học kinh tế

thành phố Hồ Chí Minh

7. Lê Thị Mỹ Nguyệt (2014) Đề tài "Tổ chức kế toán quản trị tại các doanh nghiệp

hoạt động trong lĩnh vực logistics trên địa bàn TP. HCM". Luận văn thạc sĩ,

Trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

8. Nguyễn Thị Ngọc Lan (2014) Đề tài "Tổ chức cơng tác kế tốn quản trị cho các

doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh". Luận văn thạc

sĩ, Trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

9. Nguyễn Thị Phúc Loan (2013) Đề tài "Ứng dụng kế toán quản trị tại các doanh

nghiệp xẻ và kinh doanh gỗ tròn ở tỉnh Phú Yên". Luận văn thạc sĩ, Trường Đại

học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

10.Nguyễn Thị Thiên Thanh (2017) Đề tài "Vận dụng Kế tốn quản trị trongphân tích thành quả hoạt động tại Công ty TNHH H&L Apparel (Việt Nam)".

Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.11.Nguyễn Thị Tú Trinh (2014) Đề tài "Ứng dụng kế tốn quản trị trong Cơngty Cổ Phần Giao nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam (VINATRANS)". Luận

văn thạc sĩ, Trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

12.Nguyễn Vũ Thanh Giang (2017) Đề tài "Các nhân tố ảnh hưởng đến việcvận dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp tại địa bàn TP.HCM". Luận văn

thạc sĩ, Trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

13.Phạm Ngọc Toàn (2010) Đề tài "Xây dựng nội dung và tổ chức kế toán quảntrị cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam". Luận án tiến sĩ, Trường Đại

học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

14.Phạm Thị Tuyết Minh (2015) Đề tài "Tổ chức công tác kế tốn quản trịtrong các doanh nghiệp thuộc tổng cơng ty công nghiệp ô tô Việt Nam". Luận án

tiến sĩ, Học Viện Tài Chính

15. Quốc hội, Luật kế tốn số 03/2003/QH11 ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2003

16. Quốc hội, Luật kế toán số 88/2015/QH13 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2015

 Tài liệu tiếng anh

1. Chidinma Caroline Maduekwe, 2015. The usage of management accounting tools

by small and medium enterprises in cape metropole, South Africa. Thesis of The

Cape Peninsula University of Technology, Cape Town

2. Eugine Tafadzwa Maziriri1, Miston Mapuranga2, 2017. The impact of

management accounting practices (Maps) on the business performance of small

and medium enterprises within the Gauteng province of South Africa. Journal of

accounting and management, J AM vol .7, no . 2 (2017)

3. Mustafa İYİBİLDİREN1,FehmiKARASİOĞLU2, 2017. Effects of ManagementAccounting Practices and Performance Measurement on the Perception of

Business Performance: Field Study on Organized Industrial Zone of Konya.

Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology4. Mustafa İYİBİLDİREN1,FehmiKARASİOĞLU2, 2017. Effects of ManagementAccounting Practices and Performance Measurement on the Perception of

Business Performance: Field Study on Organized Industrial Zone of Konya.

Journal of Knowledge Management, Economics and Information .

5. Robert Chenhall and Kim Langfield-Smithf, 1998. Factors influencing the role of

management accounting in the development of performance measures within

organizational change programs. Management Accounting Research, 1998, 9, 36

1-386.

 Danh sách Website

1. SAGAhttps://www.saga.vn/vai-tro-cua-ke-toan-quan-tri-trong-dieu-hanh-doanh-nghiep~34571 (Truy cập lúc 10h ngày 09/03/2019)

2. Smarttrainhttps://smarttrain.edu.vn/ke-toan-quan-tri-la-gi-va-vai-tro-cua-ke-toan-quan-tri-trong-doanh-nghiep-hien-dai/ (Truy cập lúc 19h ngày 18/02/2019)

3. Tạp Chí Công Thương http://www.tapchicongthuong.vn/bai-viet/ke-toan-quantri-hien-trang-va-dinh-huong-trien-khai-vao-doanh-nghiep-viet-nam-trong-boicanh-hoi-nhap-tpp-aec-28288.htm (Truy cập lúc 18h ngày 18/02/2019)

4. Tạp chí cơng thương http://www.tapchicongthuong.vn/bai-viet/nghien-cuu-mucdo-ap-dung-ke-toan-quan-tri-tai-cac-doanh-nghiep-san-xuat-giay-o-viet-nam51857.htm (Truy cập lúc 18h ngày 10/03/2019)

5. Tổng cục thống

kê http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=382&ItemID=18686 (Truy cập lúc

10h ngày 09/06/2018)PHỤ LỤC 1

PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO CHUYÊN GIAKính chào quý Anh/Chị

Hiện tại, tơi đang là học viên cao học khóa K26 chuyên ngành Kế Toán thuộc

Khoa Kế Toán – Kiểm toán Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM. Tôi đang thực hiện

đề tài “Các nhân tố thuộc nội dung kế toán quản trị tác động đến hiệu quả hoạt

động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại khu vực TP. Hồ Chí

Minh”.

Rất mong Quý Anh/Chị dành chút thời gian trả lời các câu hỏi có liên quan

đến đề tài để tôi thu thập thông tin hỗ trợ cho việc nghiên cứu của mình. Tơi xin

cam đoan nội dung trả lời của Quý vị chỉ nhằm mục đích nghiên cứu, do vậy mọi

thông tin cá nhân đều được bảo mật.

Xin quý Anh/Chị vui lòng cung cấp một số thơng tin cá nhân của mình:

PHẦN I - THƠNG TIN CÁ NHÂN

 Họ và Tên: ................................................................................................

 Đơn vị công tác: .........................................................................................

 Chức vụ: .....................................................................................................

 Địa chỉ Email: ...........................................................................................

PHẦN II - NỘI DUNG KHẢO SÁT

 Anh/Chị vui lòng cho biết ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (x)

vào câu trả lời với câu hỏi “Doanh nghiệp Anh/Chị đang cơng tác có vận dụng

kế tốn quản trị hay khơng?”

 1. Đang vận dụng kế tốn quản trị

 2. Khơng vận dụng kế tốn quản trị Anh/Chị vui lòng cho biết ý kiến của mình cho các câu hỏi mà

Anh/Chị cho là phù hợp nhất bằng cách đánh dấu (x) vào câu trả lời hoặc nêu

rõ ý kiến của Anh/Chị vào các khoảng trống bên dưới

1. Các yếu tố Vận dụng hệ thống KTQT chi phí có ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động

của các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Câu trả lời

Nội dungKhơng

1.1 Theo dõi riêng chi phí biến đổi, chi phí cố định và chi phí tăng

them

1.2 Hệ thống chi phí được theo dõi chung cho tồn bộ doanh nghiệp

1.3 Hệ thống chi phí được theo dõi cho từng phòng ban hoặc nhiều

phòng ban trong doanh nghiệp

1.4 Hệ thống chi phí được theo dõi bằng phương pháp kế tốn chi

phí dựa trên cơ sở hoạt động (ABC)

1.5 Hệ thống chi phí được theo dõi bằng phương pháp chi phí mục

tiêu

1.6 Hệ thống chi phí được theo dõi bằng phương pháp chi phí chất

lượng

Ý kiến khác:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2. Các yếu tố Lập dự tốn ngân sách có ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động kinh doanh

của các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Câu trả lời

Nội dungKhơng

2.1 Lập dự toán ngân sách cho kế hoạch ngắn hạn

2.2 Lập dự toán ngân sách cho kế hoạch dài hạn (kế hoạch chiến

lược)

2.3 Lập dự toán ngân sách để kiểm soát chi phí

2.4 Lập dự tốn ngân sách dựa trên cơ sở hoạt động

(Ngân sách về doanh thu, mua hàng, marketing, QLDN và NS tài

chính,..)

2.5 Lập dự tốn ngân sách linh hoạt (dự phòng)

Ý kiến khác:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

3. Các yếu tố thuộc Vận dụng kỹ thuật phân tích thơng tin có ảnh hưởng đến việc nâng

cao hiệu suất hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừaNội dungCâu trả lờiKhơng3.1 Phân tích chi phí, sản lượng và lợi nhuận (Phân tích điểm hòa

vốn) cho các sản phẩm chính

3.2 Phân tích lợi nhuận trên từng sản phẩm

3.3 Phân tích lợi nhuận của từng khách hang

3.4 Phân tích các khoản đầu tư lớn dựa trên thời gian hồn vốn

3.5 Phân tích rủi ro các dự án đầu tư lớn bằng cách sử dụng các

công cụ phân tích lợi nhuận

3.6 Phân tích độ nhạy cảm(khả năng biến động) của các khoản đầu

từ lớn

Ý kiến khác:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

4. Các yếu tố Phân tích chiến lược có ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu

suất hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Câu trả lời

Nội dungKhơng

4.1 Phân tích tốc độ phát triển ngành

4.2 Phân tích lợi thế cạnh tranh

4.3 Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm

4.4 Phân tích vòng đời sản phẩm

4.5 Phân tích điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ cạnh tranh

Ý kiến khác:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

5. Các yếu tố Đánh giá hiệu suất hoạt động có ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu suất

hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Câu trả lời

Nội dungKhơng

5.1 Đánh giá các biện pháp tài chính tại doanh nghiệp

5.2 Đo lường các yếu tố phi tài chính liên quan đến khách hàng

(Các quy định, phúc lợi trong và sau khi bán hàng của doanh

nghiệp)

5.3 Đo lường các yếu tố phi tài chính liên quan đến hoạt động và đổi

mới

5.4 Đo lường các phúc lợi, chế độ dành cho người lao động

Ý kiến khác:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

6. Các Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Câu trả lời

Nội dungKhơng

6.1 Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, ROE (Thu nhập ròng / Vốn chủ

sở hữu bình quân)

6.2 Lợi nhuận trên tài sản, ROA (Thu nhập ròng / Tổng tài sản)

6.3 Đòn bẩy tài chính hoặc (Vốn chủ sở hữu / Tổng tài sản)

Ý kiến khác:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý Anh/Chị.

Kính chúc Quý Anh/Chị thật nhiều sức khỏe và thành cơng trong sự nghiệp!DANH SÁCH THAM GIA THẢO LUẬN NHĨM CHUYÊN GIA

STTHọ và tênĐơn vị công tácMSTChức vụ1Tô Thị Anh ĐàoCơng Ty Cp Tập Đồn Phát

Triển Hạ Tầng Và Bất Động

Sản Việt Nam0305546178Giám đốc tài

chính2Nguyễn Anh NamCơng Ty Cổ Phần Logistics

Vinalink0301776205Giám đốc tài

chính3Hứa Mỹ HồngCơng Ty Cổ Phần Tập Đồn

Đầu Tư Phát Triển Đơ Thị

Ngọc Viễn Đơng0314860479Kế tốn

trưởng4Nguyễn Thị Minh

HuệCƠNG TY CỔ PHẦN BLUE

PEARL0314778746Kế tốn

trưởng5Nguyễn Thị Mỹ

PhụngCơng ty TNHH Đầu Tư và

Phát Triển Eastern View0314415220Kế tốn

trưởng6Nguyễn Ngọc

TrangCơng Ty TNHH Phát Triển Hạ

Kế tốn

0310472605

Tầng Bến Nghé

trưởng7Nguyễn Như NgọcCơng Ty Cổ Phần Đường

Khánh Hội0300683847Kế tốn

trưởng8Lê Khắc HồngCơng Ty Cổ Phần Smart Eco

Farm0313678298Giám đốc tài

chính0302965928Giám đốc tài

chính0310762872Giám đốc tài

chính0312044690Giám đốc tài

chínhCơng Ty Cổ Phần Phát Triển

Công Nghệ Và Truyền Thông

E.Q (EQVN)

Công Ty TNHH Đầu Tư Tư

Vấn Thiết Kế Xây Dựng An

Bình

CTy TNHH ĐT Nhà Hàng

Karaoke Họa Mi (chuỗi NH

Karaoke Họa Mi)9Trương Văn Quý10Nguyễn Quốc

Phong11Nguyễn Thành

Phương12Nguyễn Thanh

HùngCơng Ty TNHH Hồng Hùng

Hạnh0311490597Giám đốc tài

chính13Hồ Dân AnCông Ty TNHH SX - TM DV Hồ Hân Hân0314674507Giám đốc tài

chính14Nguyễn Mộng

ĐiệpCơng Ty TNHH TIGER

HOLDINGS0313828747Kế tốn

trưởng15Trần Hồng DuyCơng Ty TNHH

FOOD&SOUL VIETNAM

PET16Huỳnh Thanh

ĐơngCty TNHH TM DV Ơ Tơ

Khang Nam0312097082Kế tốn

trưởng17Nguyễn Thị TuyếtCơng Ty TNHH AIDIMUA

VIệT NAM0313930927Kế tốn

trưởng18Nguyễn Thanh ĐạtCơng Ty Cổ Phần VINSON

GROUP0314006122Kế tốn

trưởng19Nguyễn Bá ĐạtCơng Ty TNHH Cơng Trình

Kiến Trúc Tp.Hcm0313728189Kế tốn

trưởng20Trần Mạnh HùngCơng Ty TNHH Sản Xuất

Thương Mại LEATHERMEN0314007398Kế tốn

trưởng21Ngơ Lệ ChâuCty TNHH Trần Gia Thành0311753729Kế tốn

trưởng22Vòng Khì HùngCông Ty TNHH Thương Mại

Dịch Vụ Du Lịch Khôi

Nguyên0313612515Giám đốc tài

chính23Trần Mạnh ĐạtCty CP Sản Xuất Kinh Doanh

Tiến Lợi0312409239Kế tốn

trưởng0314127864Kế tốn

trưởngPHỤ LỤC 2:

PHIẾU THU THẬP THƠNG TIN

Kính chào q Anh/Chị

Hiện tại, tơi đang là học viên cao học khóa K26 chuyên ngành Kế Toán thuộc

Khoa Kế Toán – Kiểm toán Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM. Tôi đang thực hiện

đề tài luận văn “Các nhân tố thuộc nội dung kế toán quản trị tác động đến hiệu

quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại khu vực TP.

Hồ Chí Minh”.

Rất mong Quý Anh/Chị dành chút thời gian cung cấp một số thông tin nhằm

hỗ trợ tôi trong việc nghiên cứu đề tài. Tôi xin cam kết mọi thông tin thu thập được

từ Quý Anh/Chị chỉ nhằm mục đích nghiên cứu, do vậy mọi thơng tin cá nhân đều

được bảo mật.

PHẦN A

(Xin vui lòng trả lời các câu hỏi mà quý Anh/Chị xem là đúng nhất)

1. Loại hình doanh nghiệp của bạn là gì?

 1. Cty TNHH 2. Cty Cổ Phần 3. DNTN2. Số lượng nhân viên trong doanh nghiệp của bạn?

 1. Dưới 10 Từ 10 đến 50 Từ 51 đến 100 Từ 101 đến 200 Từ 201 đến 300 Trên 3003. Lĩnh vực kinh doanh trong doanh nghiệp của bạn là gì?

 1. Vận tải 2. Đầu tư 3. Sản xuất 4. Tư vấn – thiết kế 5. Dịch vụ 6. Thương mại 7. Xây Dựng 8. Nhà hàng – Khách sạnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÓM TẮT CHƯƠNG 5

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×