Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Các nghiên cứu ở nước ngoài

1 Các nghiên cứu ở nước ngoài

Tải bản đầy đủ - 0trang

8thực nghiệm giữa các CEO của các công ty sản xuất của Đức (cỡ mẫu là 449 các tổ

chức). Kết quả nghiên cứu cho thấy các loại hình doanh nghiệp sử dụng thơng tin kế

tốn quản trị khác nhau có các hiệu ứng khác nhau đối với việc duy trì và xây dựng

kiến thức của các CEO cũng như về hiệu suất hoạt động của tổ chức.

[2]. Peter Mwangi Gichaaga D63/60087/2013. Effects of management

accounting practices on financial performance of manufacturing companies in

kenya. A research project submitted in partial fulfillment of the requirements for the

award of the degree of master of science in finance degree, school of business,

university of Nairobi

Nghiên cứu với mục tiêu đo lường mức độ ảnh hưởng của việc áp dụng kế

toán quản trị đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty sản xuất ở Kenya.

Nghiên cứu sử dụng thống kê mô tả với mẫu nghiên cứu là 455 công ty sản xuất ở

Kenya. Phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng đã được áp dụng để đưa ra kích

thước mẫu, do cỡ mẫu trong các công ty sản xuất khác nhau được coi là không đồng

nhất, ngụ ý rằng một mẫu ngẫu nhiên đơn giản là khơng thể hiện được. Do đó,

nghiên cứu có sự tham gia của 46 công ty sản xuất Nairobi. Nghiên cứu thu thập dữ

liệu chính từ những người trả lời. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng bao gồm

định lượng và định tính. Kết quả nghiên cứu cho rằng nhân tố thông tin trong việc

ra các quyết định được sử dụng nhiều nhất tại các công ty sản xuất ở Kenya, sau đó

là nhân tố phân tích chiến lược, lập dự toán ngân sách, đánh giá hiệu suất hoạt động,

Phân tích chi phí. Nghiên cứu tiếp tục kết luận rằng các yếu tố quan trọng nhất của

việc áp dụng kế tốn quản trị tại các cơng ty sản xuất ở Kenya là thơng qua việc áp

dụng kế tốn quản trị các cơng ty xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và các rủi ro đòi hỏi doanh nghiệp phải cải

thiện.

[3]. Mustafa İyibildiren, Fehmi Karasioğlu, 2017. Effects Of Management

Accounting Practices And Performance Measurement On The Perception Of

Business Performance: Field Study On Organized Industrial Zone Of Konya.

Journal Of Knowledge Management, Economics And Information Technology . Vol.

Vii, Issue 4, August 20179Nghiên cứu nhằm mục đích khám phá các cơng cụ liên quan đến đo lường

hiệu suất hoạt động và việc áp dụng kế tốn quản trị trong các doanh nghiệp ở Khu

cơng nghiệp tại Konya. Trong bối cảnh này, Nghiên cứu xác định mức độ áp dụng

và ảnh hưởng của các công cụ liên quan đến đo lường hiệu suất hoạt động vào việc

áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp ở Khu công nghiệp tại Konya

Nghiên cứu tiến hành xác định mức độ áp dụng các công cụ kế toán quản trị

tại các doanh nghiệp ở Konya. Mẫu nghiên cứu gồm 385 doanh nghiệp, trong đó

nghiên cứu thu thập đươc mẫu là 220 doanh nghiệp với độ tin cậy là 95%. Kết quả

nghiên cứu cho thấy mối quan hệ có ý nghĩa tích cực được xác định giữa việc áp

dụng các cơng cụ kế tốn quản trị như đo lường hiệu suất hoạt động với hiệu quả

kinh doanh của các doanh nghiệp tại Konya.

[4]. Eugine Tafadzwa Maziriri1, Miston Mapuranga2, 2017. The impact of

management accounting practices (Maps) on the business performance of small and

medium enterprises within the Gauteng province of South Africa. Journal of

accounting and management, J AM vol .7, no . 2 (2017)

Nghiên cứu kiểm tra các yếu tố tác động đến việc áp dụng kế toán quản trị

trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở khu vực

South Africa. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, dữ liệu

được thu thập từ 380 nhà quản lý của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các doanh

nghiệp này được chọn lọc bằng phương pháp kỹ thuật lấy mẫu ngẫu nhiên kết hợp

sử dụng phần mềm thống kê (SPSS) phiên bản 24.0 để phân tích dữ liệu. Phân tích

hồi quy được thực hiện để kiểm tra mối liên hệ giữa việc áp dụng kế toán quản trị

và hiệu suất hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Các mối quan hệ

của giả thuyết trong mơ hình nghiên cứu được đánh giá bằng cách sử dụng phân

tích hồi quy. Kết quả cho thấy việc áp dụng kế tốn quản trị có ảnh hưởng tích cực

đến hiệu suất hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghiên cứu xác nhận rằng các doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng kế toán

quản trị có thể nâng cao hiệu suất hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên

cứu có ý nghĩa về mặc lý thuyết và thực tiễn. Về mặt lý thuyết, nghiên cứu là sự10tiến bộ đáng chú ý trong khái niệm quản lý tài chính bằng cách kiểm tra các phương

pháp tương tác giữa thực tiễn kế toán quản trị và hiệu suất hoạt động kinh doanh.

Như vậy, nghiên cứu có thể xem đã đóng góp khá quan trọng trong các tài liệu hiện

có về chủ đề này. Nghiên cứu cũng gợi ý về định hướng nghiên cứu mới trong việc

áp dụng kế toán quản trị bằng cách mở ra cuộc thảo luận về tầm quan trọng của kế

toán quản trị trong thực tiễn nhằm phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các

nước đang phát triển như Nam Phi.

1.1.2 Những nghiên cứu về vận dụng kế toán quản trị

[1].MikeTayles,managementaccountingRichardpracticesandH.Pike,corporate2006.Intellectualcapital,performancePerceptionsofmanagers.

Nghiên cứu nhằm mục đích kiểm tra và làm cách nào mà các nhà quản lý

nhận thấy được doanh nghiệp có đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm (IC) ảnh

hưởng tích cực đến việc áp dụng kế tốn quản trị. Cụ thể việc áp dụng kế toán quản

trị nghiên cứu đo lường hiệu suất hoạt động, lập kế hoạch và kiểm soát, lập dự toán

ngân sách và quản lý rủi ro. Nghiên cứu tìm hiểu các cơng ty như vậy có thể đáp

ứng tốt với những thay đổi của kinh tế và thị trường hay khơng. Nó có thể lường

trước các rủ ro và đạt được hiệu suất cao hơn trong lĩnh vực của họ hay không.

Những phát hiện trong nghiên cứu cho thấy sự cải tiến trong việc áp dụng

kế tốn quản trị cho các cơng ty đầu tư mạnh vào trình độ và kinh nghiệm của đội

ngũ nhân viên. Những phát hiện được thảo luận và khám phá thêm thông qua các

cuộc phỏng vấn ở một số doanh nghiệp được nghiên cứu

[2]. Chidinma Caroline Maduekwe, 2015. The Usage Of Management

Accounting Tools By Small And Medium Enterprises In Cape Metropole, South

Africa. Thesis submitted in fulfilment of the requirement for the degree

MagisterTechnologiae At the Cape Peninsula University of Technology, Cape Town

Nghiên cứu nhằm xác định mức độ các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Cape

Metropole sử dụng công cụ kế tốn quản trị (MATs), cụ thể là cơng cụ lập dự toán11ngân sách, đo lường hiệu suất hoạt động (PMT) và công cụ định giá. Nghiên cứu

xác định các loại cơng cụ kế tốn quản trị được sử dụng bởi các doanh nghiệp nhỏ

và vừa. Nhận thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa về hiệu quả của các công cụ kế

tốn quản trị và các yếu tố có thể ngăn cản các doanh nghiệp sử dụng các công cụ

kế toán quản trị.

Nghiên cứu cho thấy hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng cơng cụ

kế tốn quản trị ở mức độ nào đó. Phát hiện cho thấy các doanh nghiệp sử dụng

cơng cụ kế tốn quản trị chủ yếu cho mục đích đo lường và giám sát hiệu quả hoạt

động kinh doanh. Riêng biến hiệu quả của các cơng cụ kế tốn quản trị mang lại có

kết quả vừa phải, hiệu quả vượt trội hơn là biến đo lường hiệu suất tiếp theo là công

cụ định giá, cuối cùng là cơng cụ lập dự tốn ngân sách. Liên quan đến các yếu tố

còn hạn chế tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Cape Metropole về sử dụng cơng cụ

kế tốn quản trị phát hiện cho thấy phần nhiều các hạn chế xuất phát từ sự thiếu

hiểu biết và sự hỗ trợ của các cấp quản lý là vấn đề hạn chế chính

1.1.3 Những nghiên cứu về vai trò của kế tốn quản trị

[1]. Robert Chenhall and Kim Langfield-Smithf, 1998. Factors influencing

the role of management accounting in the development of performance measures

within organizational change programs. Management Accounting Research, 1998,

9, 36 1-386.

Nghiên cứu tìm hiểu vai trò của kế toán quản trị trong việc phát triển hệ

thống đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, nghiên cứu

được tiến hành trên năm công ty đã triển khai các chương trình thay đổi hoạt động

sản xuất kinh doanh và điển hình tại một doanh nghiệp sản xuất lớn đã thực hiện

các thay đổi bao gồm phát triển cấu trúc nhóm, áp dụng chiến lược tập trung vào

khách hàng và hệ thống đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh mới tại doanh

nghiệp. Trong các doanh nghiệp này phương pháp hoạt động và các ưu tiên chiến

lược chưa có sự tích hợp, do đó vấn đề này được cho là yếu kém của các nhóm hoạt

động với chiến lược tổng thể. Bài báo đề xuất năm yếu tố liên quan nhằm giải thích12mức độ mà kế tốn quản trị đã đóng góp vào việc phát triển các biện pháp và tích

hợp các chương trình thay đổi.

[2]. Ali Gaber Saleh Ali Mahmoud, 2013. Exploring the role of management

accounting in improving the performance of managers in the new environment

"evidence from Bahrain”. Global Advanced Research Journal of Management and

Business Studies (ISSN: 2315-5086) Vol. 2(4) pp. 234-244, April, 2013

Nghiên cứu nhằm khám phá vai trò của kế tốn quản trị trong việc lập kế

hoạch, thực hiện và đánh giá hiệu suất hoạt động của các công ty ở Bahrain. Cụ thể

nghiên cứu thảo luận về các khía cạnh: Thay đổi của môi trường trong tổ chức, nhu

cầu thay đổi việc áp dụng kế tốn quản trị. Vai trò của kế tốn quản trị nhằm hỗ trợ

nhà quản lý thông qua cung cấp các thông tin cho việc lập kế hoạch, kiểm soát và ra

quyết định. Nghiên cứu hướng tới mục tiêu tang hiệu suất hoạt động và đánh giá

hiệu suất làm việc của các nhà quản lý và các nhân viên khác trong tổ chức.

1.2Các nghiên cứu ở Việt NamPhần lớn các đề tài đều nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc vận dụng

kế toán quản trị tại các doanh nghiệp Việt Nam. Rất ít đề tài nghiên cứu về mối liên

hệ giữa việc vận dụng các nhân tố thuộc kế toán quản trị đến hiệu quả hoạt động

kinh doanh của các doanh nghiệp.

1.2.1 Những nghiên cứu về mối liên hệ của việc áp dụng kế toán quản trị

tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

[1] Lê Châu Xuân Mai (2017) Đề tài "Các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử

dụng hệ thống kế toán quản trị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tại các bệnh viện

công lập trực thuộc sở y tế Tp. Hồ Chí Minh". Luận văn thạc sĩ, Đại học kinh tế

thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu khẳng định lại vai trò quan trọng của việc áp dụng kế tốn quản

trị trong các doanh nghiệp cũng như các đơn vị sự nghiệp cơng lập nói chung và các

bệnh viện cơng lập nói riêng. Từ lợi ích của kế tốn quản trị mang lại, nếu các bệnh13viện nắm bắt sẽ có nhiều cơ hội hoàn thiện hệ thống vận hành, nâng cao cơng tác

quản lý tài chính từ đó giúp bệnh viện hoạt động tốt hơn và ngày càng phát triển.

Qua tổng quan các nghiên cứu tác giả xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử

dụng kế toán quản trị trong các bệnh viện. Dựa vào các nhân tố ảnh hưởng đến việc

sử dụng kế toán quản trị tác giả kiểm định qua các bước phân tích nhằm đưa ra kiến

nghị đến các bệnh viện công lập cũng như các tổ chức khác

1.2.2 Những nghiên cứu về vận dụng kế tốn quản trị

[1]. Phạm Ngọc Tồn (2010) Đề tài "Xây dựng nội dung và tổ chức kế toán

quản trị cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam". Luận án tiến sĩ, Đại học

kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu đã xây dựng nội dung, tổ chức công tác kế toán quản trị cho các

doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam phù hợp và hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu

cung cấp thông tin cho các nhà quản trị trong việc chỉ đạo và thực hiện các chức

năng quản lý của mình. Nội dungđược xây dựng bao gồm:

+ Hệ thống kế tốn chi phí phục vụ u cầu quản trị chi phí

+ Hệ thống dự tốn phục vụ cho yêu cầu hoạch định

+ Hệ thống kế toán trung tâm trách nhiệm phục vụ cho yêu cầu kiểm sốt và

đánh giá thành quả thực hiện

+ Hệ thống thơng tin thích hợp phục vụ cho việc ra quyết định trong ngắn hạn

và dài hạn

Luận án còn trình bày việc tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và

vừa bao gồm:

+ Tổ chức hệ thống thu nhận thông tin đầu vào gắn liền với KTTC

+ Tổ chức phân loại và xử lý thông tin qua hệ thống tài khoản gắn kết với

KTTCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Các nghiên cứu ở nước ngoài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×