Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Mô hình nghiên cứu đề xuất

5 Mô hình nghiên cứu đề xuất

Tải bản đầy đủ - 0trang

28Mơ hình được cụ thể hóa như sau:

Y = f (X)

Với: Y là hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DNNVV

X là việc áp dụng kế toán quản trị bao gồm:

(Vận dụng hệ thống KTQT chi phí, Lập dự tốn ngân sách, Vận dụng kỹ thuật phân

tích thơng tin trong việc ra quyết định, phân tích chiến lược, đánh giá hiệu suất hoạt

động kinh doanh)

Mơ hình thực nghiệm:

Nghiên cứu sử dụng mơ hình hồi quy tuyến tính để dự đoán mức độ tác động mà

các biến độc lập ảnh hưởng đến biến phụ thuộc như thế nào

Y = β0+ β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4+ β5X5+ et

X1: Vận dụng hệ thống KTQT chi phí

X2: Lập tự tốn ngân sách

X3: Vận dụng kỹ thuật phân tích thơng tin trong việc ra quyết định

X4: Phân tích chiến lược kinh doanh

X5: Đánh giá hiệu suất hoạt động kinh doanh

β0: Hằng số; βi: Hệ số hồi quy (i = 1,…,5)

et = Error term

Giả thuyết nghiên cứu:

Dựa trên mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu kết hợp mơ hình nghiên cứu đề xuất về

việc vận dụng kế toán quản trị tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các

doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, tác giả đưa ra các giả

thuyết nghiên cứu sau:

 Giả thuyết 1: Vận dụng hệ thống kế tốn quản trị chi phí có tác động tích

cực đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

 Giả thuyết 2: Lập dự toán ngân sách có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt

động kinh doanh của doanh nghiệp

 Giả thuyết 3: Vận dụng kỹ thuận phân tích thơng tin trong việc ra quyết29định có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

 Giả thuyết 4: Phân tích chiến lược kinh doanh có tác động tích cực đến hiệu

quả hoạt động kinh doanh không của doanh nghiệp

 Giả thuyết 5: Đánh giá hiệu suất hoạt động kinh doanh có tác động tích cực

đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp30TÓM TẮT CHƯƠNG 2

Nội dung chương này tác giả trình bày tổng quát các khái niệm về kế tốn

quản trị, vai trò của kế tốn quản trị bên cạnh các lợi ích mà kế tốn quản trị mang

lại. Song song đó tác giả hệ thống các lý thuyết liên quan đến việc áp dụng kế toán

quản trị tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Từ các

cơ sở trên tác giả đưa ra mơ hình nghiên cứu đề xuất và các giả thuyết liên quan.

Các chương tiếp theo sẽ đi sâu vào việc kiểm định mơ hình và đánh giá các giả

thuyết liên quan31CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương này phác thảo các phương pháp luận và nghiên cứu được thực hiện

nhằm đánh giá các thang đo và đo lường các khái niệm trong nghiên cứu, kiểm định

mơ hình nghiên cứu mà tác giả đề xuất

3.1 Thiết kế nghiên cứu

3.1.1 Khung nghiên cứu

Từ cơ sở lý thuyết đã tổng hợp từ các cơng trình nghiên cứu trước tác giả xác

định khoảng trống nghiên cứu qua đó đề ra mục tiêu, mơ hình nghiên cứu đề xuất.

Nhằm kiểm định mơ hình và trả lời các câu hỏi nghiên cứu tác giả sử dụng phương

pháp nghiên cứu hỗn hợp gồm phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp phương

pháp nghiên cứu định lượng để giải quyết các vấn đề được đặt ra. Đầu tiên, tác giả

sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để trả lời câu hỏi thứ nhất "Các

nhân tố nào thuộc nội dung kế toán quản trị tác động đến hiệu quả hoạt động kinh

doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh?” Bằng cách

thực hiện thảo luận nhóm với các chuyên gia gồm: Các lãnh đạo, giám đốc tài

chính, kế tốn trưởng hoặc các chun viên tài chính có quyền ra quyết định tại các

doanh nghiệp lớn cũng như các doanh nghiệp nhỏ và vừa để nhận diện các nhân

tố thuộc nội dung kế toán quản trị đang hiện hữu tác động đến hiệu suất hoạt

động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sau đó, để gia tăng độ tin

cậy của thang đo thu thập được từ thảo luận nhóm chuyên gia đầu tiên, tác giả thực

hiện tiếp khảo sát bằng cách xây dựng bảng câu hỏi khảo sát chuyên gia để điều tra

mức độ đồng ý hay không đồng ý với các biến thu thập được thuộc kế toán quản trị

tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại

khu vực TP. HCM. Tiếp theo, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định

lượng để trả lời câu hỏi thứ hai về “Mức độ tác động của các nhân tố thuộc nội

dung kế toán quản trị đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ

và vừa tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh?”. Bằng cách sử dụng bảng câu hỏi khảo sát

dựa trên thang đo Likert 5 mức độ để thu thập dữ liệu. Đồng thời sử dụng kết

hợp phần mềm SPSS 22 để phân tích, xử lý, kiểm định số liệu và đưa ra kết32quả nghiên cứu về mức độ tác động của các nhân tố thuộc nội dung kế toán

quản trị ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp

nhỏ và vừa tại khu vực TP. HCMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Mô hình nghiên cứu đề xuất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×