Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lời cam đoan - 1 mặt

Lời cam đoan - 1 mặt

Tải bản đầy đủ - 0trang

MỤC LỤC

TRANG PHỤ BÌA

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

TÓM TẮT LUẬN VĂN

ABSTRACT

DẪN NHẬP.............................................................................................................. 1

1. Sự lựa chọn đề tài ..................................................................................................... 1

2. Giả thuyết, câu hỏi nghiên cứu ................................................................................. 3

3. Tình hình nghiên cứu................................................................................................ 4

4. Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 6

5. Các phương pháp tiến hành nghiên cứu, khung lý thuyết ........................................ 7

6. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của đề tài ...................................................... 7

7. Kết cấu của Luận văn ............................................................................................... 8

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẤT CÂN XỨNG THÔNG TIN VÀ BẤT

CÂN XỨNG THÔNG TIN TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG

CƯ ................................................................................................................................. 9

1.1 Lý thuyết về Bất cân xứng thơng tin .................................................................. 9

1.2 Các đặc tính của Bất cân xứng thông tin .......................................................... 11

1.2.1 Lựa chọn bất lợi (Adverse selection) ............................................................ 12

1.2.2 Rủi ro đạo đức (Moral hazards) hay tâm lý ỷ lại ........................................... 13

1.3 Giải pháp hạn chế, kiểm sốt Bất cân xứng thơng tin ...................................... 13

1.3.1 Khung lý thuyết ............................................................................................. 13

1.3.2 Đối tượng thực hiện ....................................................................................... 13

1.3.2.1 Giải pháp tư nhân ....................................................................................... 14

1.3.2.2 Giải pháp từ Chính phủ .............................................................................. 15

1.4 Bất cân xứng thơng tin trong Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư ................. 17

1.4.1 Lịch sử phát triển và Khái niệm căn hộ chung cư ......................................... 17

1.4.2 Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư và Bất cân xứng thông tin trong Hợp

đồng mua bán Căn hộ chung cư ............................................................................. 21

1.4.2.1 Tài sản vật lý chưa hiện hữu tại thời điểm giao kết ................................... 221.4.2.2 Đặc tính về hình thức sở hữu...................................................................... 23

1.4.2.3 Quy trình, thủ tục và hồ sơ tài liệu của dự án nhà chung cư ..................... 26

1.4.2.4 Việc huy động vốn của Chủ đầu tư ............................................................ 28

Tiểu kết luận Chương 1 .......................................................................................... 30

CHƯƠNG 2: TỰ DO Ý CHÍ VÀ SỰ CAN THIỆP CỦA PHÁP LUẬT VÀO

TỰ DO Ý CHÍ CỦA CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ

CHUNG CƯ ........................................................................................................... 31

2.1 Tự do ý chí và Hợp đồng .................................................................................. 31

2.2 Sự can thiệp của pháp luật vào tự do ý chí trong Hợp đồng mua bán căn hộ

chung cư.................................................................................................................. 33

2.2.1 Pháp luật về chung cư và căn hộ chung cư ................................................... 33

2.2.2 Hợp đồng mẫu ............................................................................................... 35

2.2.3 Các định chế trung gian ................................................................................. 40

Tiểu kết luận Chương 2 .......................................................................................... 43

CHƯƠNG 3: HIỆU QUẢ CỦA CHÍNH SÁCH CAN THIỆP – CÁC HƯỚNG

TIẾP CẬN PHÙ HỢP ............................................................................................ 44

3.1 Tác dụng của chính sách can thiệp ................................................................... 44

3.1.1 Sự can thiệp quá đà........................................................................................ 44

3.1.2 Sự khiếm khuyết ............................................................................................ 45

3.1.3 Vấn đề tài chính ............................................................................................. 48

3.2 Các bước tiếp cận phù hợp ............................................................................... 50

3.2.1 Sự thất bại của một hướng đi đúng................................................................ 51

3.2.2 Cơ chế sàng lọc và giám sát .......................................................................... 51

Tiểu kết luận chương 3 ........................................................................................... 54

KẾT LUẬN ............................................................................................................ 55

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢODANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

CHCCCăn hộ chung cưHĐMBHợp đồng mua bánBCXTTBất cân xứng thơng tinTĨM TẮT LUẬN VĂNHiện nay, nhu cầu về nhà ở tại Việt Nam ngày một gia tăng đặc biệt là ở các

thành phố lớn, đông dân cư. Nắm bắt được nhu cầu, các nhà đầu tư dần chuyển hướng

từ đầu tư nhà phố, đất nền sang đầu tư căn hộ chung cư để đáp ứng nhu cầu ngày càng

lớn của thị trường. Tuy nhiên, kéo theo đó là hàng loạt tranh chấp phát sinh từ hợp

đồng mua bán giữa người mua với chủ đầu tư. Trong giao dịch này, bên mua luôn là

đối tượng yếu thế khi giao kết hợp đồng. Mặc dù luật quy định rất rõ, hợp đồng là sự

giao kết dựa trên nguyên tắc tự do thỏa thuận giữa các bên. Nhưng trên thực tế, hợp

đồng này được thiết kế dưới dạng hợp đồng mẫu do phía chủ đầu tư soạn thảo, vì thế

họ đã xây dựng các điều khoản có lợi nhất để bảo vệ mình và bất lợi sẽ nghiêng về

phía người mua. Do đó tình trạng bất cân xứng thơng tin là tình trạng phổ biến trong

giao dịch mua bán căn hộ chung cư hiện nay.

Thông thường, bên mua khi đồng ý giao kết hợp đồng sẽ phải chấp thuận toàn

bộ các điều kiện mà bên bán đưa ra theo khn mẫu có sẵn mà khơng thể sửa đổi, bổ

sung bất kỳ điều khoản nào. Chính vì thế, trong q trình thực thi hợp đồng giữa các

bên ln xảy ra tình trạng tranh chấp. Mặc dù với rất nhiều tranh chấp phát sinh

nhưng cở sở pháp lý để xử lý hiện không đầy đủ, thống nhất dẫn đến việc tranh chấp

không thể giải quyết được một cách thỏa đáng.

Do đó, vấn đề đặt ra là phải xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất quy định

tất cả các vấn đề liên quan đến nhà chung cư trong mối tương quan với quyền tự do ý

chí của các bên kết ước, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận được

quy định pháp luật để họ có khả năng xem xét các điều khoản có lợi hoặc bất lợi trong

hợp đồng nhằm đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình và hạn chế các

tranh chấp phát sinh, qua đó cũng góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội, nâng cao

hiệu quả trong việc thực thi chính sách pháp luật tại Việt Nam.Từ khóa: Nhà chung cư, Bất cân xứng thơng tin, Tự do ý chí.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lời cam đoan - 1 mặt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×