Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Danh mục tài liệu tham khảo-2 mặt

Danh mục tài liệu tham khảo-2 mặt

Tải bản đầy đủ - 0trang

212. Ma Thị Thanh Hiếu, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Hợp đồng ủy quyền

trong giao dịch đối với nhà ở chung cư, Khoa Luật, Đại Học Quốc Gia

Hà Nội, 2011.

13. Nguyễn Ngọc Đào (1994), Giáo trình Luật La mã, Trường đại học tổng

hợp Hà nội 1994.

14. Nguyễn Mạnh Hùng (2009), Thị trường bất động sản Việt nam thực

trạng và giải pháp, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, Chuyên

đề số 05/2009.

15. Ngô Huy Cương (2008), Tự do ý chí và sự tiếp cận ý chí trong pháp luật

Việt nam hiện nay, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 115, tháng 02/2008.

16. Nguyễn Trọng Điệp – Cao Thị Hồng Giang, Những giới hạn của tự do ý

chí và vấn đề bảo vệ người tiêu dùng theo quy định của pháp luật Việt

nam hiện nay, Tạp chí Luật học, tập 32, số 2/2016.

17. Nguyễn Trọng Hoài (2006), Bất cân xứng về thơng tin trên các thị

trường tài chính, Bài giảng cho học viên cao học, Đại học Kinh tế

TP.HCM, 2006.

18. Nguyễn Thị Hằng Nga (2016), Luận án Tiến sĩ Luật học, Pháp luật về

điều kiện thương mại chung – Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Đại

học Luật Hà nội, năm 2016.

19. Nguyễn Thị Xuân (2014), Luận văn Thạc sĩ Luật học, Pháp luật về hợp

đồng kinh doanh bất động sản ở Việt nam, Khoa Luật, Đại học quốc gia

Hà nội, năm 2014.

20. Phạm Duy Nghĩa (2003), Điều chỉnh thông tin bất cân xứng và quản lý

rủi ro trong pháp luật hợp đồng Việt nam, Tạp chí nghiên cứu lập pháp

số 05, tháng 05/2003.

21. Phạm Hoàng Giang (2006), Sự phát triển của pháp luật hợp đồng: Từ

nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng đến nguyên tắc công bằng, Tạp chí

Nhà nước và Pháp luật số 10/2006.

22. Phúc Tiến (2017), Sài gòn trăm năm “nỗi lòng cư xá”, Người đô thị,

https://nguoidothi.net.vn/sai-gon-tram-nam-noi-long-cu-xa-7187.html,

truy cập ngày 08 tháng 04 năm 2019.

23. Song Hà (2012), Các khu tập thể cũ: Di sản của một thời đáng nhớ,

Kinh tế Đô thị, http://kinhtedothi.vn/cac-khu-tap-the-cu-di-san-cua-motthoi-dang-nho-95093.html, truy cập ngày 08 tháng 04 nắm 2019.

24. Trần Thị Huệ - Nguyễn Văn Hợi (2012), Một số bất cập trong quy định

của pháp luật về Hợp đồng mua bán nhà ở, Tạp chí Luật học số 12/2012.325. Tạ Hồng Vân (2005), Luận văn Thạc sĩ Luật học, Nguyên tắc tự do hợp

đồng trong pháp luật Việt nam, Đại học Quốc gia Hà nội, năm 2005.

26. Tạ Thu Thảo (2016), Luận văn Thạc sĩ Luật học, Pháp luật về quảng cáo

Căn hộ chung cư trên thị trường bất động sản ở Việt nam, Khoa Luật,

Đại học Quốc gia Hà nội, năm 2016.

27. Trần Công Trường (2014), Luận văn thạc sĩ, Giải pháp hạn chế thông tin

bất cân xứng trong thị trường bảo hiểm y tế tự nguyện: Trường hợp

Tỉnh Tiền Giang, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2014.

28. Trần Phong (2018), Chủ đầu tư thế chấp dự án, người mua nhà nắm dao

đằng lưỡi, cafeland website: https://cafeland.vn/tin-tuc/chu-dau-tu-thechap-du-an-nguoi-mua-nha-nam-dao-dang-luoi-74126.html truy cập

ngày 09 tháng 04 năm 2019.

29. Vũ Văn Mẫu (1963), Việt nam Dân luật lược khảo, Quyển 2, Nghĩa vụ

và Khế ước, Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, 1963.

30. Vũ Văn Mẫu (1961), Dân luật Khái luận, Bộ Quốc gia Giáo dục xuất

bản, 1961.

31. Website: http://bitexco.com.vn/vn/about.html, truy cập ngày 18 tháng 03

năm 2019.

32. Website

https://www.tapchitoaan.vn/bai-viet/kinh-doanh/vinhomesskylake-toa-nha-ben-ho-khong-co-ho, truy cập ngày 08 tháng 04 năm

2019.

II.Tài liệu Tiếng Anh

1. Anthony Ogus and Qing Zhang (2005), Licensing regimes East and

West, International Review of Law and Economics, Volume 25/2005, P.

126.

2. Bureau of Industrial Economics (Australia) (1996), Business Licence:

International Bechmarking, Report 96/9, 1996, Pages: 10-14; N.Devas

and R.Kelly (2001), Regulation or Revenue? Implementing local

government business licence reform in Kenya, 21 Public Administration

and Development, 2001, P. 381, 383.

3. C.Scott and J.Blake (2000), Cranston’s Consumer and the Law, the third

edition, Butterworths (2000), P. 460.

4. Encyclopedia

Britannica,

Insula,

https://www.britannica.com/technology/insula,

truy

cập

ngày

07/04/2019.45. Encyclopedia

Britannica,

Apartment

house,

https://www.britannica.com/technology/apartment-house#accordionarticle-history, truy cập ngày 07 tháng 04 nắm 2019.

6. George a. Akerlof (1970), The market for "lemons": Quality uncertainty

and the market mechanism, The Quarterly Journal of Economics, 1970.

7. Joseph E. Stiglitz (1975), The theory of ’screening,’ education, and the

distribution of income, The American Economic Review, 1975.

8. J.Morisset and O.L.Neso (2002), The distinction is made in,

Administrative barriers to foreigners in developing countries, World

Bank Policy Research, Working Paper No. 2848 (2002).

9. Lauri Auronen (2003), Asymmetric Information: Theory and

Application, Helsinki University of Technology, Department of

Industrial Engineering and Management, May 21st 2003.

10. Michael Spence (1973), Job market signaling, The Quarterly Journal of

Economics, 1973.

11. Michael Rothschild, Joseph Stiglitz (1976), Equilibrium in competitive

insurance markets: An essay on the economics of imperfect information,

The Quarterly Journal of Economics, 1976.

12. Website: https://www.nobelprize.org/prizes Michael Rothschild, Joseph

Stiglitz (1976), Equilibrium in competitive insurance markets: An essay

on the economics of imperfect information, The Quarterly Journal of

Economics, 1976./economic-sciences/2001/press-release/, truy cập ngày

04 tháng 04 năm 2019.

III.Văn bản pháp luật

1. Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015.

2. Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014.

3. Luật nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

4. Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 nẵm 2014.

5. Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009.

6. Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013.

7. Luật kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm

2014.

8. Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm

2006.59. Luật bảo vệ quyên lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17 tháng

11 năm 2010.

10. Pháp lệnh số 51-LCT/HDNN8 ngày 06 tháng 04 năm 1991 về nhà ở.

11. Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2015 quy định chi tiết

một số điều của Luật kinh doanh bất động sản.

12. Nghị định số 60-CP ngày 05 tháng 07 năm 1994 về quyền sở hữu nhà ở

và quyền sử dụng đất ở tại đô thị.

13. Nghị định số 61-CP ngày 05 tháng 07 năm 1994 về mua bán và kinh

doanh nhà ở.

14. Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 09 năm 2006 hướng dẫn Luật

nhà ở.

15. Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 06 năm 2010 hướng dẫn Luật

nhà ở.

16. Nghị dịnh 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn Luật

nhà ở.

17. Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 thi hành Luật

đất đai.

18. Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2016 sửa đổi Nghị

định hướng dẫn Luật đất đai và Nghị định 187/2004/NĐ-CP về việc

chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

19. Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 hướng dẫn Luật

bảo vệ người tiêu dùng.

20. Thông tư 03/2014/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2014 sửa đổi Điều 21

Thông tư 16/2010/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định

71/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật nhà ở do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban

hành.

21. Thông tư 01/2009/TT-BXD ngày 25 tháng 02 năm 2009 quy định về cấp

giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu hợp đồng mua

bán căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng của tổ chức kinh

doanh nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành.

22. Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 09 năm 2010 hướng dẫn

Nghị định 71/2010/NĐ-CP về Luật nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành.

23. Quyết định 2127/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 phê duyệt Chiến

lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

do Thủ tướng Chính phủ ban hành.624. Quyết định 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 về Danh mục

hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện

giao dịch chung do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

25. Quyết định 29/2001/QĐ-BXD ngày 19 tháng 11 năm 2001 quy định

mẫu hợp đồng mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở áp dụng đối với

người định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt nam theo quy định tại

Nghị định 81/2001/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

26. Quyết định 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 05 năm 2008 về Quy chế

quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

27. Quyết định số 5753/QĐ-UBND, Phê duyệt Báo cáo tóm tắt kết quả

nghiên cứu Đề án phát triển thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí

Minh giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến 2025 và tầm nhìn đến

2030, UBND Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30/10/2017.

28. Báo cáo số 1304/BXD-QLN ngày 31/05/2018 của Bộ xây dựng gởi Thủ

tướng Chính phủ.

Báo cáo số 94/BC-BXD, Tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 –

2015 và xây dựng kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 của ngành xây dựng,

ngày 19 tháng 12 năm 2014.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Danh mục tài liệu tham khảo-2 mặt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×