Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHẤP NHẬN HỐI PHIẾU

CHẤP NHẬN HỐI PHIẾU

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.CHẤP NHẬN HỐI PHIẾU

+ Xuất trình trực tiếp

+ Thư đảm bảoChấp

nhậnChấp

nhận

điều

kiện+ Ghi trực tiếp trên hối phiếu

+ Bằng thư (điện )

+ Chấp nhận toàn bộ

+ Chấp nhận một phần

+ Chấp nhận thương mại

+ Chấp nhận ngân hàng

+ Ngày chấp nhận là bắt buộc

+ Ngày chấp nhận là tùy ý1.CHẤP NHẬN HỐI PHIẾU

 Hạn mức chấp nhận: Chấp nhận thanh toán tồn phần

hay từng lần giá trị của HP.

 Hình thức chấp nhận:

- Ngay trên HP

- Văn thư riêng biệt1.CHẤP NHẬN HỐI PHIẾU

Người bị ký phát sau khi ký chấp nhận trở thành người chấp nhận.

- Đối với HP có KH thì phải được xuất trình để chấp nhận thanh

tốn.

- Tại sao phải ký chấp nhận?

+ HP trả ngay việc kí chấp nhận là ko cần thiết

+ HP có KH ko bắt buộc nhưng là cần thiếtcó sự tin cậy trong lưu

thông

- Ký chấp nhận là vô điều kiện, người ký chấp nhận không được

đưa ra bất kỳ điều kiện nào khi chấp nhận HP

-1.CHẤP NHẬN HỐI PHIẾU

- Ngày tháng ký chấp nhận?

+ bắt buộc đối với HP có kì hạn sau X ngày kể từ ngày

chấp nhận HP

+ các trường hợp khác ghi ngày tháng kí chấp nhận là

khơng cần thiết

- Khi HP bị từ chối chấp nhận?

+ HP không tuân thủ chặt chẽ về mặt hình thức và nội

dungsai sót khiến HP ko được thanh tốn hay khơng

được chấp nhận đều thuộc trách nhiệm của người kí phát2. KÝ HẬU HỐI PHIẾU

 KN: là hành vi chuyển nhượng quyền sở hữu sang cho người

khác hưởng lợi hiện hành của tờ HP bằng cách thực hiện việc ký

chuyển nhượng vào mặt sau của tờ HP và chuyển giao HP cho

chủ mới.

 Loại HP:

- HP theo lệnh “to order”: ký hậu vào mặt sau.

- HP đích danh: khơng chuyển nhượng bằng ký hậu được.

- HP vô danh: không chuyển nhượng bằng ký hậu mà chuyển

nhượng bằng trao tay trực tiếp.PHÂN LOẠIKý hậu hối phiếuKý hậu để trắng

(Blank

Endorsement)Ký hậu theo lệnh

(to order

endorsement)Ký hậu hạn chế

( restrictive

endorsement

)Ký hậu miễn

truy đòi

(without recourse

endorsement

)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHẤP NHẬN HỐI PHIẾU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×