Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KÝ HẬU HỐI PHIẾU

KÝ HẬU HỐI PHIẾU

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHÂN LOẠIKý hậu hối phiếuKý hậu để trắng

(Blank

Endorsement)Ký hậu theo lệnh

(to order

endorsement)Ký hậu hạn chế

( restrictive

endorsement

)Ký hậu miễn

truy đòi

(without recourse

endorsement

)- Ký hậu để trắng ( blank endorsement)

+ Người ký hậu chỉ ký tên ở mặt sau tờ hối phiếu.

+ Người ký hậu không chỉ định người được hưởng lợi là ai.

+ Người ký hậu chỉ ký tên ở mặt sau và nếu ghi thì ghi chung

chung : “ trả cho...”.

- Ký hậu theo lệnh: ( to order endorsement):

+ Người ký hậu chỉ ghi câu: “trả theo lệnh ông X” và ký tên. Ký hậu hạn chế, đích danh (restrictive

endorsement):

Là việc ký hậu chỉ rõ người được hưởng lợi hối phiếu và

chỉ trả cho người đó mà thơi.

 Ký hậu miễn truy đòi (without recourse

endorsement):

Là việc ký hậu mà người ký hậu ghi thêm câu “miễn truy

đòi người ký hậu” cùng với 1 trong 3 loại ký hậu nói trên.VÍ DỤ

 Pay to the order of bank A, WR, Mr A

M2 = M1 +

PKNA (drawerngười ký phát)MTĐBMTĐCD

M1 = HP +

PKNXuất

khẩuĐòiEGNhập

khẩu3. BẢO LÃNH THANH TOÁN

 KN: là sự cam kết của một người thứ 3 về khả năng

thanh toán của HP cho người hưởng lợi khi HP đến

hạn trả tiền. (Người thứ 3: NH/ cơng ty tài chính)

 Cơng thức:

- Thường ở mặt trước của HP

- Ghi rõ tên người được bảo lãnh, nếu không ghi, được

hiểu là bảo lãnh cho người ký phát.

- Người bảo lãnh ký tên.BẢO LÃNH THANH TOÁN

 Hình thức: Có thể bảo lãnh ngay trên HP hay phát

hành một thư bảo lãnh riêng.

 Tính chất: độc lập, không thể huỷ bỏ.

 Để một bảo lãnh thực sự có giá trị thì người bảo

lãnh thường là một ngân hàng có uy tín

=> giữ bí mật về tài chính cho người được bảo lãnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KÝ HẬU HỐI PHIẾU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×