Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giới thiệu về trường THPT Nậm Tăm và mô hình quản lý

Giới thiệu về trường THPT Nậm Tăm và mô hình quản lý

Tải bản đầy đủ - 0trang

Năm 2004, Nhà nước đã đầu tư kinh phí xây dựng sửa chữa mới vào Trường THPT

Nậm Tăm và đầu năm 2016 trường được đầu tư thêm về trang thiết bị, cơ sở vật

chất nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học.

Đến năm 2008, trường được xây nhà kiên cố với tổng số 20 phòng học với đội ngũ

giáo viên và nhân viên là 32 người. Sau 15 năm xây dựng và phát triển trường đã

có cơ sở vật chất khang trang; với 20 phòng học cao tầng, 05 phòng học bộ mơn,

01 phòng thư viện chuẩn, 01phòng tin học, 01 phòng truyền thống, 01 phòng đồn

đội; khu hiệu bộ đầy đủ phòng làm việc của BGH, tổ chun mơn, tổ hành chính và

phòng họp .

2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý trường THPT Nậm TămHình: Tổ chức bộ máy quản lý trường THPT Nậm Tăm

Chức năng nhiệm vụ cơ bản của từng bộ phận quản lý:- Hiệu trưởng: Xây dựng tổ chức bộ máy nhà trường. Xây dựng kế hoạch và tổ chức

thực hiện nhiệm vụ năm học. Quản lý giáo viên, nhân viên, quản lý chuyên môn, phân

công công tác, kiểm tra đánh giá. Thực hiện chế độ chính sách của nhà nước đối với

giáo viên, nhân viên và học sinh, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường,

thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường. Trực tiếp phụ trách cơng tác

chính trị và tư tưởng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, thi đua, chủ nhiệm lớp, tài chính, hành

chính, xây dựng cơ sở vật chất. Chịu trách nhiệm trước cấp trên về tồn bộ hoạt động

vủa nhà trưòng.

- Hiệu phó: Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu

trưởng phân công. Cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc

được phân công. Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được

Hiệu trưởng ủy quyền. Phó Hiệu trưởng trực tiếp quản lý chuyên môn, phổ cập

GDTHCS, các chính sách an sinh xã hội, Thư viện, Thiết bị dạy học, vệ sinh mơi

trường, an tồn giao thơng, phòng chống các tệ nạn xã hội, Y tế học đường. Xây dựng

kế hoạch chuyên môn, tổng hợp báo cáo các nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn, dự

và kiểm tra quy chế chuyên môn của giáo viên theo quy định, kiểm tra sổ điểm, sổ đầu

bài, sổ báo giảng, các loại hồ sơ về chuyên môn của giáo viên. Tổ chức sinh hoạt

chuyên môn và chỉ đạo các tổ sinh hoạt chuyên môn theo quy định. Duyệt kế hoạch

gia đoạn, tổ chức thi lại, duyệt học bạ của học sinh cuối năm học.

- Bộ phận văn phòng: có nhiệm vụ giải quyết ngân sách thu chi tài chính, quản lý tài

sản, tiền vốn, vật tư trong trường.

- Thư viện: có trách nhiệm lưu trữ và cung cấp sách nhằm phục vụ cho quá trình giảng

dạy của giáo viên cũng như q trình học tập của học sinh.

- Phòng thiết bị: Lưu trữ bảo trì các thiết bị phục vụ cho quá trình giảng dạy và học tập

- Các tổ: Phải có đủ hồ sơ của tổ theo qui định. Xây dựng được kế hoạch công tác của

tổ, thực hiện nghiêm túc quy chế. Thường xuyên theo dõi đôn đốc các từng thành viên

trong tổ. Xây dựng chuyên đề, bồi dưỡng giáo viên giỏi các cấp. Thống nhất chương

trình, bài mới, bài khó, thiết kế bài dạy đổi mới phương pháp. Thảo luận và lên lớp

chuyên đề, chuẩn bị đồ dùng và làm đồ dùng dạy học. Chuẩn bị các hội thi. Tích cựctham gia các phong trào thi đua, các Hội thi từ cấp trường trở lên. Đề xuất khen

thưởng, kỷ luật với giáo viên.

- Bộ phận tạp vụ: giữ gìn vệ sinh trong trường.

- Bảo vệ: có trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự trong trường.

- Tổ chức cơng đồn: Là bộ phận tiến hành các dịch vụ xã hội cho công nhân viên nhà

trường, giải quyết các chính sách về lao động.

2.2. Thực trạng cơng tác quản lý trang thiết bị dậy học tại trường THPT Nậm

Tăm

Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của công tác quản lý trang thiết bị dậy học,

trong thời gian vừa qua, công tác quản lý trang thiết bị dậy học cho học sinh trường

THPT Nậm Tăm luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường nên

công tác quản lý trang thiết bị dậy học được thực hiện tốt, hiệu quả lý các trang thiết bị

học tập ngày càng đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng sử dụng của cán bộ, giáo viên

và học sinh trong toàn trường.

Quy trình quản lý trang thiết bị dạy học tại trường THPT Nậm Tăm được thực

hiện như sau:

2.2.1. Quy trình mua, tiếp nhận trang thiết bị dậy học mới

Quy trình mua, tiếp nhận trang thiết bị học tập mới tại trường THPT Nậm Tăm

được thực hiện theo sơ đồ 2.2 như sau:Trách nhiệmCông việcBiểu mẫu/Tài liệuXây dựng kế hoạch mua sắm trang

thiết bịBản kế hoạch

mua sắm BMQTTB01Phòng Quản trị Trang thiết bị

Trình lãnh đạo Nhà trườngBản kế hoạch

mua sắm BMQTTB02Khơng

Phê duyệtLãnh đạo Nhà

trường- Phòng Quản trị Trang thiết bị;

- Đơn vị sử dụng;

- Nhà cung cấp.Tiếp nhận trang thiết bị mớiKhông- Phòng Quản trị Trang thiết bị;Kiểm tra- Đơn vị sử dụng.

Đạt

- Đại diện Phòng

Quản trị - trang

thiết bị;

- Đơn vị lắp đặt,;

- Đơn vị sử dụng

thiết bị.Đơn vị sử dụng

tráng thiết bịNghiệm thuLập hồ sơ, đưa thiết bị vào sử dụngBM-QTTB23-BM-QTTB23;

BM-QTTB24;

BM-QTTB27;

BM-QTTB-28.Sơ đồ 2.2. Quy trình mua, tiếp nhận trang thiết bị mới

2.2.2. Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch

Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị học tập theo kế hoạch tại trường

THPT Nậm Tăm – Lai Châu được thực hiện như sơ đồ 2.3 dưới đây.

Trách nhiệmCơng việcBiểu mẫu/Tài liệuPhòng Quản trị - Trang

thiết bịLập bản danh mục thiết bịBM-QTTB27Phòng Quản trị - Trang

thiết bịLập kế hoạch sửa chữa

DuyệtBM-QTTB26

SaiBM-QTTB26Ban giám hiệu Nhà

trường

Đúng

Đơn vị quản lý thiết bịCác qui trình bảo

dưỡng, sửa chữa liên

quanTiến hành cơng tác bảo

dưỡng/sửa chữa

KhôngĐại diện:

- Đơn vị quản lý thiết bị;

- Đơn vị sử dụng;Nghiệm thu- Đơn vị thực hiện cơng

việc

Đại diện:

- Đơn vị quản lý thiết bị;

- Đơn vị sử dụng;Lập biên bản nghiệm thu và đưa thiết bị vàoBM-QTTB25

BM-QTTB24hoạt động- Đơn vị thực hiện cơng

việc.Sơ đồ 2.3. Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch

2.2.3. Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa đột xuất

Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị học tập cho học sinh đột xuất tại

trường THPT Nậm Tăm – Lai Châu được thực hiện như sơ đồ 2.4 dưới đây.Trách nhiệmCông việc- Đơn vị sử dụng trang

thiết bị;Biểu mẫu/Tài liệu

Phát hiện sự cố

BM-VP-22- Phòng Quản trị - Trang

thiết bị.

Đơn vị sử dụng trang

thiết bị.Lập phiếu đề nghị sửa chữaBM-VP-21Trình chủ trưởng chọn đơn vị sửa

Phòng Quản trị - Trang

thiết bịchữaKhơnngDuyệt

Lãnh đạo Nhà trường- Phòng Quản trị - Trang

thiết bị;

Thực hiện sửa chữa- Đơn vị thực hiện cơng

việc.

Đại diện:Khơng- Đơn vị sử dụng;Nghiệm thu- Phòng Quản trị - Trang

thiết bị;BM-VP-25- Đơn vị sửa chữa.

Đại diện:- Đơn vị sử dụng;Bàn giao, lưu hồ sơ- Phòng Quản trị - Trang

thiết bị;

- Đơn vị sửa chữa.Sơ đồ 2.4. Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa đột xuất2.2.4. Thu hồi, kiểm kê tài sản

a. Kiểm kêBM-V-26;

BM-VP-27- Định kỳ hàng năm Bộ phận kế tốn, Phòng Quản trị - Trang thiết bị tiến hành kiểm

kê, ít nhất là một lần vào cuối năm để xác định rõ số lượng tài sản, trang thiết bị thuộc

phạm vi Nhà trường quản lý.

- Công tác kiểm kê tài sản thực hiện theo qui định theo BM-QTTB27.

b. Thu hồi thiết bị

- Khi thiết bị đã cũ, hỏng hoặc không phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh

của đơn vị. Căn cứ vào đề nghị của đơn vị sử dụng, Phòng Quản trị - Trang thiết bị lập

kế hoạch thanh lý hoặc nhập kho vật tư của Nhà trường.

- Trong trường hợp thiết bị là TSCĐ, Phòng Quản trị - Trang thiết bị có nhiệm vụ

làm thủ tục tăng, giảm TS cho đơn vị sử dụng theo quy định hiện hành.

2.3. Đánh giá công tác quản lý trang thiết bị dậy học cho học sinh trường THPT

Nậm Tăm – Lai Châu

2.3.1. Ưu điểm

Số lượng các phòng học, phòng làm việc và phòng chức năng của nhà trường

năm học 2016-2017:CSVC ( SỐ PHỊNG )

PhòngNĂM

HỌCHiệu

bộthực

hành

máyPhòng

họctính

2016-2017030316PhòngPhòngĐồnTN,thiết bị, thíphòngnghiệm,hànhthực hành,chínhphòng kho0504Phòng

thư viện01Phòng

ứng dụng

CNTT03Trường THPT Nậm Tăm sau một q trình nỗ lực phấn đấu, được sự quan tâm

của cấp trên, dần dần các khu chức năng, bao gồm các phòng thiết bị thực hành, thí

nghiệm, phòng kho, phòng thư viện; khu hành chính, bao gồm các phòng làm việc độc

lập của BGH, phòng Đồn, phòng Kế tốn, Văn thư, phòng họp liên tịch, phòng hộiđồng...đã được xây dựng và đưa vào sử dụng. Các hạng mục khác như tường thành,

cổng trường, các khu vệ sinh cũng đã hoàn thành, tạo ra một khơng gian liên hồn

tương đối thuận lợi cho các hoạt động dạy và học cũng như các hoạt động giáo dục

khác.

Tuy nhiên, so với yêu cầu và nhu cầu của đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và

học hiện nay thì khối cơng trình dành riêng cho khu chức năng đã khơng còn đáp ứng

tốt nhất cho đòi hỏi mới của giáo dục hiện đại. Các phòng thí nghiệm thực hành nhỏ

bé, khơng đạt chuẩn, phòng học bộ mơn, nhà đa chức năng chưa có làm ảnh hưởng

khơng nhỏ đến các hoạt động dạy và học, các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Nhà trường

đã phải cố gắng sắp xếp một cách tối ưu nhất để làm sao sử dụng các phòng hiện có

một cách hiệu quả, tránh tình trạng lãng phí và phát huy tối đa cơ sở vật chất hiện có.

Cơng tác quản lý CSVC nói chung, TBHT nói riêng những năm gần đây đã

được lãnh đạo nhà trường quan tâm hơn trước. Đặc biệt, năm học 2016-2017, với cơ

sở vật chất hiện có, chi bộ Đảng, Ban giám hiệu, hội đồng sư phạm nhà trường quyết

tâm xây dựng, bảo quản và sử dụng tốt TBHT. Có thể tóm lược những kết quả đạt

được của trường về công tác quản lý TBHT như sau:

+ Trường đã có phòng TBHT, có các phòng học thực hành được trang cấp trang

thiết bị mới, dù chưa đáp ứng được đầy đủ u cầu của một phòng học bộ mơn, song

cũng đã khắc phục được tình trạng thiếu thiết bị dạy học cơ bản đối với các môn học

thực nghiệm.

+ Nhà trường đã được trang cấp hai bảng tương tác thơng minh, nhiều projector,

mua sắm thêm nhiều máy vi tính, kết nối mạng internet cáp quang nhằm phục vụ cho

việc dạy và học theo hướng đổi mới hiện nay.

+ Tận dụng một số phòng học để làm phòng ứng dụng CNTT (03 phòng) nhằm

nâng cao năng lực ứng dụng CNTT vào dạy học cho giáo viên.

+ Trong hai năm trở lại đây, trường đã cử nhân viên TBHT đi bồi dưỡng kỹ

năng, nghiệp vụ ngắn hạn, cơ bản phục vụ được yêu cầu của các tiết dạy thực hành.

Bên cạnh đó, nhờ tăng cường vai trò quản lý đối với các tiết thực hành nên vấn đề thựchành của các tiết được tiến hành bài bản, giáo viên đã ý thức được vai trò quan trọng

của việc sử dụng TBHT vào các giờ dạy, nhờ đó hiệu quả giảng dạy được nâng cao,

học sinh tích cực hơn trong q trình tham gia vào bài học.

+ Cũng trong thời gian gần đây, nhà trường đã có kế hoạch đầu tư ngân sách

tăng cường vào TBHT. Năm học 2016-2017 nhà trường tiếp tục làm kế hoạch trình lên

cấp trên để xin tiếp tục xây dựng các phòng học bộ mơn phục vụ cho các mơn học thực

hành, phòng thiết bị, nhà đa chức năng...

+ Nhà trường hàng năm cũng đã phát động phong trào làm đồ dùng dạy học.

Hiện một số thiết bị do giáo viên tự làm vẫn có thể áp dụng tốt vào trong các tiết dạy.

+ Công tác quản lý TBHT trong những năm gần đây đã được quan tâm hơn, đã

hình thành hệ thống sổ sách quản lý thiết bị bài bản, cơ cấu tổ chức của BGH có một

thành viên trực tiếp phụ trách mảng này.

+ Những năm học vừa qua, TBHT của nhà trường chủ yếu tiếp nhận từ nguồn

ngân sách hỗ trợ của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo; ngoài ra, việc xã hội hóa trong

vấn đề tăng cường cơ sở vật chất thiết bị dạy học bước đầu cũng đã tạo nên những thay

đổi tích cực đáp ứng được nhu cầu dạy và học.

2.3.2. Nhược điểm

Năm học 2016-2017, trường THPT Nậm Tăm đã có cơ sở vật chất tương đối

khang trang và đồng bộ. Tuy nhiên, công tác quản lý CSVC, TBHT của cán bộ quản

lý, nhân viên còn rất nhiều hạn chế cần phải thay đổi. Mặc dù bộ phận làm cơng tác

TBHT nhiệt tình với cơng việc nhưng hiệu quả thực tế vẫn chưa ngang tầm.

- Cán bộ quản lý thiếu kinh nghiệm, kiêm nhiệm nhiều công việc, không phải

lúc nào cũng tồn tâm tồn ý cho cơng tác quản lý TBHT và các hoạt động liên quan

việc sử dụng TBHT trong quá trình giảng dạy.

- Chất lượng thiết bị được trang cấp chưa đảm bảo, một số thiết bị khơng đạt

chuẩn, độ chính xác khơng cao, các hóa chất đã q hạn sử dụng khơng đảm bảo hiệu

quả thí nghiệm.- Các phòng thực hành chưa đáp ứng được yêu cầu tối thiểu của một phòng học

bộ mơn, nhưng khơng có cách nào khác là phải tận dụng tối đa để nâng cao chất lượng

các môn học thực nghiệm, dù vậy, hiệu quả thực chất vẫn còn là một điều cần phải bàn

đến nhiều...

2.3.3. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý thiết bị học tập

tại trường THPT Nậm Tăm

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:

Để nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, nhà trường

cần phải thực hiện được những công việc sau:

+ Thường xuyên triển khai các văn bản pháp luật, các quyết định, chỉ thị, hướng

dẫn…của các cấp liên quan đến vấn đề CSVC, TBHT để cán bộ, giáo viên, nhân viên

học tập, nhận thức đầy đủ, đúng đắn, kịp thời.

+ Kịp thời cập nhật, giới thiệu các danh mục TBHT mà trường hiện có hoặc

mới được cung cấp.

+ Tập huấn các phương pháp dạy học cải tiến có hiệu quả, trong đó phải sử

dụng TBHT.

+ Biểu diễn các tính năng đưa lại hiệu quả dạy học đối với các TBHT đang có.

+ Trong kế hoạch năm học, nhà trường phải đưa ra những quy định về kế hoạch

sử dụng, bảo quản TBHT. Đây là một việc làm rất cần thiết cho cơng tác quản lý, vừa

bắt buộc, vừa khích lệ giáo viên phải sử dụng TBHT trong các giờ lên lớp.

+ Đầu năm học cho các tổ chuyên môn họp kiểm tra và tổng hợp những tiết

trong chương trình mơn học cần sử dụng TBHT để từ đó cán bộ phụ trách thiết bị dựa

vào đó để chuẩn bị thì hiệu quả sử dụng sẽ cao hơn. Đây cũng là cơ sở để Ban giám

hiệu nhà trường giám sát tốt hơn việc giáo viên có sử dụng TBHT trong tiết dạy hay

không.

+ Tổ chức hội thảo thường xuyên công tác đổi mới phương pháp dạy học, trao

đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau về cách khai thác sử dụng TBHT có hiệu quả trong

cơng tác dạy và học.+ Tổ chức các đợt tham quan học hỏi về lĩnh vực này tại các đơn vị có kinh

nghiệm, có thành tích trong huyện, tỉnh.

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo

viên, nhân viên phụ trách TBHT:

+ Đối với cán bộ quản lý:

Như trong phần thực trạng đã trình bày, cán bộ quản lý kinh nghiệm còn hạn

chế. Điều đó ít nhiều đã ảnh hưởng đến công tác quản lý của trường, trong đó có quản

lý TBHT. Mặt khác, những cán bộ quản lý mới được bổ nhiệm trong những năm gần

đây chưa được đào tạo quản lý một cách khoa học, bài bản. Họ quản lý dựa trên kinh

nghiệm rút ra từ thực tiễn, qua kinh nghiệm của những người đi trước. Vì vậy, theo

chúng tơi, để nâng cao kỹ năng quản lý trường học nói chung, kỹ năng quản lý TBHT

nói riêng họ cần phải được đào tạo hoặc bồi dưỡng nâng cao năng lực. Để giải quyết

vấn đề này, bằng nhiều cách khác nhau, cán bộ quản lý cần phải trau dồi, nâng cao

nghiệp vụ quản lý của mình. Cụ thể phải:

- Nắm vững cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học để chỉ đạo công tác TBHT.

- Lập ra kế hoạch, biện pháp quản lý TBHT khoa học và có hiệu quả.

- Lập hồ sơ, sổ sách theo dõi TBHT trên các mặt: xây dựng, bảo quản, sử dụng.

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện những kế hoạch đã đề ra theo tuần, tháng, quý, kỳ,

năm.

- Kiểm tra việc thực hiên kế hoạch của nhân viên thiết bị, của giáo viên để kịp

thời uốn nắn, sửa chữa.

- Đánh giá việc triển khai, thực hiện kế hoạch. Rút ra kinh nghiệm để quản lý tốt

hơn các năm học tiếp theo.

+ Đối với nhân viên phụ trách TBHT:

Hiện nay nhà trường có hai nhân viên phụ trách TBDH nhưng chưa qua đào tạo

đúng chuyên ngành, họ là những giáo viên thuộc chuyên môn KTCN và Sinh học,

được tuyển dụng làm công tác TBHT, phụ trách các phòng thực hành Lý, Hóa, Sinh,

họ chỉ được tập huấn, bồi dưỡng qua các lớp do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. VìTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giới thiệu về trường THPT Nậm Tăm và mô hình quản lý

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×