Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH.pdf

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH.pdf

Tải bản đầy đủ - 0trang

Câu 10: Cho hàm số y  f (x ) có đồ thị như hình bên. Trên đoạn

 3; 3  hàm số đã cho có mấy điểm cực trị ?

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.Câu 11: Hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?

A. y  x 2  2.B. y  x 4  x 2  2.C. y  x 4  x 2  2.D. y  x 2  x  2.Câu 12: Trong không gian Oxyz, một vectơ chỉ phương của đường thẳng  :

độ là

A. (1; 2;  5).B. (1;  2;  5).x 1 y  3 z  3

có tọa

5

1

2C. (1; 3;  3).D. (1; 3; 3).Câu 13: Trong không gian Oxyz, cho điểm I(1; 2; 5) và mặt phẳng ( ) : x  2y  2z  2  0. Phương trình

mặt cầu tâm I và tiếp xúc với ( ) làA. (x  1)2  (y  2)2  (z  5)2  9.B. (x  1)2  (y  2)2  (z  5)2  9.C. (x  1)2  (y  2)2  (z  5)2  3.D. (x  1)2  (y  2)2  (z  5)2  3.Câu 14: Khi đặt 3x = t thì phương trình 9x +1 - 3x +1 - 30 = 0 trở thành

A. 3t 2 - t - 10 = 0.B. 9t 2 - 3t - 10 = 0.C. t 2 - t - 10 = 0.D. 2t 2 - t - 10 = 0.Câu 15: Cho f (x ) và g(x ) là các hàm số liên tục bất kì trên đoạn a; b  . Mệnh đề nào sau đây đúng ?

bA.abC.abbf (x )  g(x ) dx   f (x )dx   g(x )dx .

abB.abbf (x )  g(x ) dx   f (x )dx   g(x )dx .

aaabD.bbaabbaaf (x )  g(x ) dx   f (x )dx   g(x )dx .f (x )  g(x ) dx a f (x )dx   g(x )dx .Câu 16: Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số f (x ) = 2x + cos

é-2; 2ù . Giá trị của m + M bằng

êë

úû

A. 0.

B. 2.Câu 17: Trong không gian Oxyz,C. -4.

cho đường thẳng d :(P ) : x  2y  z  5  0. Tọa độ giao điểm của d với (P ) là

A. (3;  1;  2).B. (2; 1;  1).C. (1; 3;  2).px

trên đoạn

2D. -2.

x 2 y 1 z

1

2

2và mặt phẳngD. (1; 3; 2).Câu 18: Cho hình lập phương ABCD.AB C D  có cạnh bằng a. Diện tích xung quanh của hình trụ có hai

đáy là hai hình tròn ngoại tiếp hai hình vng ABCD và AB C D  bằng

A. 2 2 a 2 .B.2 a 2 .C.  a 2 .D. 2 a 2 .Trang 2/6 - Mã đề thi 132()2()Câu 19: Cho hàm số f (x ) có đạo hàm f ¢(x ) = x 2 + x (x - 2) 2x - 4 , "x Ỵ . Số điểm cực trị củaf (x ) là

A. 2.

B. 1.

C. 4.

Câu 20: Cho hàm số y = f (x ) có đồ thị như hình bên. Hàm

số y = -2 f (x ) đồng biến trên khoảng( )

C. (-1; 0) .D. 3.( )

D. (-1; 1) .A. 1; 2 .B. 2; 3 .Câu 21: Cho số phức z thỏa mãn z + 2z = 6 + 2i. Điểm biểu diễn số phức z có tọa độ là()A. 2; - 2 .()()( )B. -2; - 2 .()D. -2; 2 .C. 2; 2 .Câu 22: Bất phương trình log4 x 2 - 3x > log2 (9 - x ) có bao nhiêu nghiệm nguyên ?

A. 1.B. Vô số.C. 3.D. 4.x + x2 + 1

Câu 23: Đồ thị hàm số y =

có bao nhiêu đường tiệm cận ?

x -1

A. 2.

B. 3.

C. 4.

Câu 24: Hàm số y = loga x và y = logb x có đồ thị nhưD. 1.hình bên. Đường thẳng y = 3 cắt hai đồ thị tại các điểm

có hồnh độ là x1, x 2 . Biết rằng x 2 = 2x1, giá trịa

bbằngA.1

.

33B.C. 2.D.(Câu 25: Hàm số y = x 3 - 3x2.

3.)ecó bao nhiêu điểm cực trị ?B. 0.A. 2.C. 3.D. 1.Câu 26: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.AB C D  có AB  a, AD  2a, AC   6a . Thể tích của khối hộp

chữ nhật ABCD.AB C D  bằngA.3a 3

.

3B.2a 3

.

3C. 2a 3 .D. 2 3a 3 .Câu 27: Gọi (D ) là hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 2x , y = 0, x = 0 và x = 2. Thể tích V của khối

tròn xoay tạo thành khi quay (D ) xung quanh trục Ox được tính bởi cơng thức

22

x +1A. V = p ò 2dx .B. V =0Câu

2 :28:Trong2

x +1ò2dx .C. V =0khơnggianOxyz,2ò 4 dx .D. V = p ò 4x dx .x0chohaiđường0thẳng1 :x 1 y 2 z  3

2

1

2x  3 y 1 z 2

. Góc giữa hai đường thẳng 1, 2 bằng

1

1

4A. 300.B. 1350.C. 600.D. 450.

Trang 3/6 - Mã đề thi 132Câu 29: Gọi z1, z2 là các nghiệm phức của phương trình z 2 - 2z + 3 = 0. Mô đun của z13z 24 bằng

A. 81.B. 16.C. 27 3.D. 8 2.Câu 30: Cho hình chóp tứ giác đều S .ABCD có AB  2a, SA  5a. Góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và(ABCD) bằng

A. 600.B. 450.C. 300.D. 750.Câu 31: Cho f (x ) = (x - 1)3 - 3x + 3. Đồ thị hình bên là của

hàm số có cơng thức

A. y = -f (x + 1) + 1.

B. y = -f (x + 1) - 1.

C. y = -f (x - 1) + 1.p

3Câu 32: Biếtò

p

4D. y = -f (x - 1) - 1.cos2 x + sin x cos x + 1

cos4 x + sin x cos3 x()dx = a + b ln 2 + c ln 1 + 3 , với a, b, c là các số hữu tỉ. Giátrị của abc bằng

A. - 2.

B. - 4.

C. 0.

D. - 6.

Câu 33: Hai bạn Công và Thành cùng viết ngẫu nhiên ra một số tự nhiên gồm hai chữ số phân biệt. Xác suất

để hai số được viết ra có ít nhất một chữ số chung bằng

154

448

145

281

A.

B.

C.

D.

.

.

.

.

729

729

729

729

Câu 34: Người ta xếp hai quả cầu có cùng bán kính r vào một

chiếc hộp hình trụ sao cho các quả cầu đều tiếp xúc với hai đáy,

đồng thời hai quả cầu tiếp xúc với nhau và mỗi quả cầu đều tiếp

xúc với các đường sinh của hình trụ (tham khảo hình vẽ). Biết thể

tích khối trụ là 120 cm 3 , thể tích mỗi khối cầu bằngA. 10 cm 3 .B. 40 cm 3 .C. 20 cm 3 .D. 30 cm 3 .Câu 35: Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, biết AB  2a, AD  a, SA  3a và SA

vng góc với mặt phẳng đáy. Gọi M là trung điểm cạnh CD. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và

BM bằngA.3 3a

.

4B.2 3a

.

3C.3a

.

2D.3a

.

3Câu 36: Xét các số phức z, w thỏa mãn w - i = 2, z + 2 = iw. Gọi z1, z 2 lần lượt là các số phức mà tại

đó z đạt giá trị nhỏ nhất và đạt giá trị lớn nhất. Mô đun z1 + z 2 bằngA. 3 2.

B. 3.

Câu 37: Cho hàm số f (x ) có bảng xét dấu đạoC. 6.D. 6 2.hàm như hình bên. Hàm số y = f (1 - 2x ) đồng

biến trờn khong

ổ 1 ử

A. ỗỗỗ- ; 1ữữữ.

ố 2 ữứ

1ử

B. ỗỗỗ-2; - ữữữ .

2 ữứC. ỗỗỗ0;

3 ửữ

ữ.

2 ữữứổ3 ử

D. ỗỗỗ ; 3÷÷÷.

è 2 ÷ø

Trang 4/6 - Mã đề thi 132x  1  2t

x  2  t 

; d  : y  1  2t  và mặt phẳng

Câu 38: Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng d : y  t

z  1  3t

z  2t 

(P ) : x  y  z  2  0. Đường thẳng vng góc với mặt phẳng (P ) và cắt hai đường thẳng d, d  có phương

trình là

x  3 y 1 z 2

A.

.

1

1

1

x 2 y 1 z 1

C.

.

1

1

1x 1 y 1 z 1

.

1

1

4

x 1 y 1 z  4

D.

.

2

2

2

B.Câu 39: Biết rằng xe x là một nguyên hàm của f (-x ) trên khoảng (;  ). Gọi F(x ) là một nguyên hàm

của f ¢(x )e x thỏa mãn F(0) = 1, giá trị của F(-1) bằngA.5 -e

.

2B.7

.

2C.5

.

27 -e

.

2D.Câu 40: Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình x + 3 = me x có 2 nghiệm phân biệt ?

A. 7.

B. 6.

C. 5.

D. Vô số.

Câu 41: Hàm số f (x ) x m với m là tham số thực có nhiều nhất bao nhiêu điểm cực trị ?

x 1

A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Câu 42: Cho f (x ) mà đồ thị hàm số y  f (x ) như

2f (x )  sinhình bên. Bất phương trìnhx

m

2nghiệm đúng với mọi x   1; 3  khi và chỉ khiA. m  f (1)  1.B. m  f (0).C. m  f (2).D. m  f (1)  1.Câu 43: Có bao nhiêu số nguyên a  2019; 2019 để phương trìnhln x  5nghiệm phân biệt ?

A. 2015.

B. 2014.

C. 2022.

Câu 44: Cho f (x ) mà đồ thị hàm số y  f (x ) như hình bên.11

3x  1 x  a có 2D. 0.Hàm số y  f x  1  x 2  2x đồng biến trên khoảng 

C.  0; 1 . 

D.  2;  1 .B. 1; 0 .A. 1; 2 .Câu45:Chohàmsốf (x )đạohàmliêntụctrênthỏamãnf (0)  32f (x )  f (2  x )  x  2x  2, x  . Tích phân  xf (x )dx bằng

20A.5

.

3B.4

.

3C.10

.

3D.2

.

3Trang 5/6 - Mã đề thi 132Câu 46: Cho khối hộp ABCD.AB C D  có thể tích bằng V . Gọi M , N , P, Q, E, F lần lượt là tâm các

hình bình hành ABCD, AB C D , ABB A, BCC B , CDD C , DAAD . Thể tích khối đa diện có các đỉnhM , P, Q, E, F , N bằng

A.V

.

4B.V

.

2C.V

.

6D.V

.

3x -3 y -4 z -2

=

=

và hai điểm A(6; 3; - 2),

2

1

1

B(1; 0;  1). Gọi D là đường thẳng đi qua B, vng góc với d và thỏa mãn khoảng cách từ A đến D làCâu 47: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d :

nhỏ nhất. Một véctơ chỉ phương của D có tọa độ là

A. (2; - 1; - 3).

B. (1; 1; - 3).C. (1; 2; - 4).D. (1; - 1; - 1).Câu 48: Trong không gian Oxyz, cho điểm A(2;  3; 4), đường thẳng d :x 1 y 2 z và mặt cầu

2

1

2(S ) : (x  3)2  (y  2)2  (z  1)2  20. Mặt phẳng (P ) chứa đường thẳng d thỏa mãn khoảng cách từ

điểm A đến (P ) lớn nhất. Mặt cầu (S ) cắt (P ) theo đường tròn có bán kính bằngA. 5.

B. 1.

C. 4.

Câu 49: Sàn của một viện bảo tàng mỹ thuật được lát bằng những viên

gạch hoa hình vng cạnh 40 (cm) như hình bên. Biết rằng người thiết kế

đã sử dụng các đường cong có phương trình4 x 134x 2  y 4D. 2. y 2 để tạo hoa văn cho viên gạch. Diện tích phần được tơđậm gần nhất với giá trị nào dưới đây ?A. 506 (cm2).B. 507 (cm2).C. 747 (cm2).D. 746 (cm2).Câu 50: Xét các số phức z , w thỏa mãn z  2, iw  2  5i  1. Giá trị nhỏ nhất của z 2  wz  4 bằng

A. 8.B. 4.C. 229  3 .D. 229  5 .---------------------------------------------------------- HẾT ----------Trang 6/6 - Mã đề thi 132ĐÁP ÁN MƠN TỐN LẦN 3 - 2019

CâuMã 132Mã 209Mã 357Mã 4851

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50D

C

B

C

A

B

D

C

B

D

B

A

A

A

B

D

D

B

D

A

A

C

B

B

D

C

D

D

C

A

A

B

D

C

D

C

C

A

B

A

B

A

A

A

C

C

B

D

C

AA

D

A

C

B

D

B

C

D

B

D

B

A

B

D

B

A

D

D

D

D

A

B

D

C

C

A

C

B

C

C

A

C

A

C

B

B

C

A

A

A

D

D

D

C

B

C

B

A

DA

D

C

C

D

D

C

B

A

D

B

D

B

A

D

B

C

C

D

D

A

C

A

A

C

C

C

A

D

B

B

B

B

C

B

B

C

A

A

A

C

D

D

C

B

A

B

C

D

AD

D

D

A

D

C

C

A

A

A

B

B

C

B

C

A

A

D

D

B

C

C

A

C

C

C

C

A

D

B

B

C

D

A

B

D

A

B

B

A

D

D

A

B

D

B

A

B

C

ANHĨM TỐN VD – VDCĐỀ THI THỬ THPTQG – 2018-2019CHUYÊN ĐẠI HỌC VINHHọ và tên:.................................................................................................... SBD: ..................................................... .Câu 1:Cho khối nón có độ dài đường cao bằng 2a và bán kính đáy bằng a . Thể tích của khối

nón đã cho bằng

A.Câu 2:2 a 3

.

3B.4 a 3

.

3C. a3

3.D. 2 a 3 .NHĨM TỐN VD – VDCĐỀ THI THỬ THPT LẦN 3 QG NĂM 2019

MƠN: TỐN

Thời gian làm bài: 90 phút

(khơng kể thời gian giao đề)

Mã Đề: 209

(Đề gồm 06 trang)Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vng cạnh a , SA  a và SA vng

góc với mặt phẳng đáy. Thể tích khối chóp S. ABCD bằng

A.Câu 3:a3

.

6B.2a 3

.

3C. a 3 .D.Trong không gian Oxyz , một vectơ chỉ phương của đường thẳng  :a3

.

3x 1 y  3 z  3

1

2

5có tọa độ là

A. 1; 2; 5 .

Câu 4:Với a , b là các số thực dương bất kì, log 2a

.

bB.1

a

log2 .

2

bC.  1;3; 3 .D.  1; 2; 5 .a

bằng

b2

C. log 2 a  2log 2 b .D. log 2 a  log 2  2b  .Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A  2; 1;3 và B  0;3;1 . Gọi   là mặt phẳng

trung trực của AB . Một vectơ pháp tuyến của   có tọa độ là

A.  2; 4; 1 .Câu 6:C.  1;1; 2 .D. 1;0;1 .Cho cấp số nhân  un  có u1  1, u2  2 . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. u2019  2 2018 .Câu 7:B. 1;2; 1 .B. u 2019  2 2019 .C. u 2019  2 2019 .D. u 2019  2 2018Hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào?https://www.facebook.com/groups/toanvd.vdcTrang 1NHĨM TỐN VD – VDCA. 2log 2

Câu 5:B. 1;3;3 .NHĨM TỐN VD – VDCĐỀ THI THỬ THPTQG – 2018-2019B. y  x 4  x 2  2 .A. y  x 2  2 .

Câu 8:C. y  x 4  x 2  2 .D. y  x 2  x  2 .Trong không gian Oxyz , cho điểm I 1; 2;5  và mặt phẳng  : x  2 y  2 z  2  0 .222B.  x  1   y  2    z  5   3 .2222D.  x  1   y  2    z  5   9 .A.  x  1   y  2    z  5   3 .2C.  x  1   y  2    z  5   9 .

Câu 9:2NHĨM TỐN VD – VDCPhương trình mặt cầu tâm I và tiếp xúc với   là

222Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như hình vẽ dưới đâyTrên đoạn  3;3 hàm số đã cho có mấy điểm cực trị?

B. 5 .A. 4 .C. 2 .D. 3 .Câu 10: Cho f  x  và g  x  là các hàm số liên tục bất kì trên đoạn  a; b . Mệnh đề nào sau đây

đúng ?

bA.bbbbaB.aabaabab  f  x   g  x   dx   f  x  dx   g  x  dx . D.

ab  f  x   g  x   d x   f  x  dx   g  x  dx .  f  x   g  x   dx 

aab

abf  x  dx   g  x  dx

a.

Câu 11: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như hình vẽ bên.Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng

A.  0; 2  .B.  2;0  .Câu 12: Tất cả các nguyên hàm của hàm f  x  https://www.facebook.com/groups/toanvd.vdcC.  3; 1 .D.  2;3 .13x  2

Trang 2NHĨM TỐN VD – VDC

aC.bf  x   g  x  dx   f  x  dx   g  x  dx .NHĨM TỐN VD – VDCĐỀ THI THỬ THPTQG – 2018-2019A. 2 3 x  2  C .B.2

3x  2  C .

3C. 2

3x  2  C .

3D. 2 3x  2  C .Câu 13: Khi đặt 3 x  t thì phương trình 9 x 1  3x 1  30  0 trở thành

B. 9t 2  3t  10  0 .C. t 2  t  10  0 .D. 2t 2  t  1  0 .NHĨM TỐN VD – VDCA. 3t 2  t  10  0 .Câu 14: Từ các chữ số 1, 2, 3,..., 9 lập được bao nhiêu số có 3 chữ số đơi một khác nhau

A. 39 .C. 9 3 .B. A93 .D. C93 .Câu 15: Cho số phức z  2  i . Trong hình bên điểm biểu diễn số phức z làA. M .

Câu 16: TrongB. Q.

khônggianOxyz ,C. P.

cho haiD. N .đường thẳng1 :2 :D. 1350 .Câu 17: Cho số phức z thỏa mãn z  2 z  6  2i. Điểm biểu diễn số phức z có tọa độ là

A.  2; 2  .B.  2; 2 .C.  2; 2  .Câu 18: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d :D.  2; 2  .x  2 y 1 z

và mặt phẳng

1

2

2 P  : x  2 y  z  5  0 . Tọa độ giao điểm của d và  P là

A.  2;1; 1 .

B.  3; 1; 2  .

C. 1;3; 2  .D. 1;3;2 Câu 19: Bất phương trình log 4  x 2  3 x   log 2  9  x  có bao nhiêu nghiệm nguyên?

A. vô số.B. 1.Câu 20: Hàm số y  x3  3x

A. 2 .eC. 4 .D. 3có bao nhiêu điểm cực trị?

B. 0 .C. 3 .D. 1.Câu 21: Gọi  D  là hình phẳng giới hạn bởi các đường y  2 x , y  0, x  0 và x  2 . Thể tích V

của khối tròn xoay tạo thành khi quay  D  quanh trục Ox được định bởi cơng thứchttps://www.facebook.com/groups/toanvd.vdcTrang 3NHĨM TỐN VD – VDCx  3 y 1 z  2

. Góc giữa hai đường thẳng 1 ,  2 bằng

1

1

4

A. 300 .

B. 450 .

C. 600 .x 1 y  2 z  3

2

1

2NHĨM TỐN VD – VDCĐỀ THI THỬ THPTQG – 2018-201922A. V    2 x 1 dx .2B. V   2 x 1 dx .02C. V   4 x dx .0D. V    4 x dx .00C.  1;0  .D.  1;1 .NHĨM TỐN VD – VDCCâu 22: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như hình bên.Hàm số y  2 f  x  đồng biến trên khoảng

A. 1; 2  .B.  2;3 .Câu 23: Đồ thị hàm số y 

A. 4 .x  x2  1

có bao nhiêu đường tiệm cận

x 1

B. 3 .

C. 1.D. 2 .Câu 24: Hàm số y  log a x và y  log b x có đồ thị như hình vẽ dưới đây.giá trị củaA.a

bằng

b1

.

3B.3.C. 2 .D.32.Câu 25: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. ABCD có AB  a , AD  2 a , AC   6 a . Thể tích khối

hộp chữ nhật ABCD.ABCD bằng

A.3a 3

.

3B.2a 3

.

3C. 2a 3 .D. 2 3a 3 .

2Câu 26: Cho hàm số f  x  có đạo hàm f   x   x 2  x  x  2  2 x  4 , x  . Số điểm cực trị

của f  x  là

A. 2 .B. 4 .https://www.facebook.com/groups/toanvd.vdcC. 3 .D. 1.Trang 4NHĨM TỐN VD – VDCĐường thẳng y  3 cắt hai đồ thị tại các điểm có hồnh độ x1 , x2 . Biết rằng x2  2 x1 ,NHÓM TOÁN VD – VDCĐỀ THI THỬ THPTQG – 2018-2019Câu 27: Cho hình lập phương ABCD. ABCD có cạnh bằng a . Diện tích xung quanh của hình

trụ có đáy là hai hình tròn ngoại tiếp hai hình vng ABCD và ABCD

A.2 a 2 .B. 2 a 2 .C.  a 2 .D. 2 2 a2 .A. 81 .B. 16 .C. 27 3 .D. 8 2 .Câu 29: Gọi m , M lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số f  x   2 x  cosx

2trên đoạn  2; 2 . Giá trị của m  M bằng

A. 2 .B. 2 .C. 0 .D. 4 .Câu 30: Cho hình chóp đều S.ABCD có AB  2a , SA  a 5 . Góc giữa hai mặt phẳng  SAB  và ABCD NHĨM TỐN VD – VDCCâu 28: Gọi z1 , z2 là các nghiệm phức của phương trình z 2  2 z  3  0. Mô đun của z13 .z24 bằngbằngA. 30 .B. 45 .C. 60 .D. 75 .Câu 31: Hai bạn Công và Thành cùng viết ngẫu nhiên ra một số tự nhiên gồm 2 chữ số phân

biệt. Xác suất để hai số được viết ra có ít nhất một chữ số chung bằng

145

448

281

154

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

729

729

729

729

Câu 32: Biết rằng x e x là một nguyên hàm của f   x  trên khoảng  ;  . Gọi F  x  là một

nguyên hàm của f   x  e x thỏa mãn F  0   1 , giá trị của F  1 bằng

A.B.5e

.

2C.7e

.

2D.5

.

2Câu 33: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, biết AB  2 a, AD  a, SA  3a và SA

vng góc với mặt phẳng đáy. Gọi M là trung điểm cạnh CD . Khoảng cách giữa hai

đường thẳng SC và BM bằng

A.3 3a

.

4B.2 3a

.

3C.3a

.

3D.3a

.

2Câu 34: Cho hàm số f  x  có bảng xét dấu đạo hàm như hình bên dướiHàm số y  f 1  2 x  đồng biến trên khoảng

3

A.  0;  .

 2 1 

B.   ;1 .

 2 1C.  2;   .

2

3 

D.  ;3  .

2 Câu 35: Xét các số phức z , w thỏa mãn w  i  2, z  2  iw. Gọi z1 , z 2 lần lượt là các số phức mà

tại đó z đạt giá trị nhỏ nhất và đạt giá trị lớn nhất. Mô đun z1  z 2 bằng

A. 3 2 .B. 3 .https://www.facebook.com/groups/toanvd.vdcC. 6 .D. 6 2 .Trang 5NHĨM TỐN VD – VDC7

.

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH.pdf

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×