Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO NGHỀ ĐÁP ỨNG NHU CẦU DOANH NGHIỆP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO NGHỀ ĐÁP ỨNG NHU CẦU DOANH NGHIỆP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Để đáp ứng yêu cầu về chất lượng đội ngũ lao động thời kỳ hội nhập, trong giai

đoạn 2017 – 2020 Nghệ An cần thực hiện tốt công tác điều tra khảo sát và dự báo nhu

cầu thị trường sử dụng lao động hằng năm và từng giai đoạn gắn với điều tra khảo sát

nhu cầu học nghề của người lao động, từ đó, phân luồng, định hướng học nghề cho

người học sau khi tốt nghiệp THCS và THPT gắn với giải quyết việc làm, đẩy mạnh

các hoạt động liên kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, các khu

kinh tế, khu công nghiệp trong quá trình đào tạo và bố trí việc làm cho lao động sau

đào tạo.

Bên cạnh đó, Nghệ An phấn đấu từ nay đến năm 2020, toàn tỉnh tuyển sinh, đào

tạo được 292.500 người (năm 2017 là 74.800 người), nâng tỷ lệ lao động được đào tạo

nghề đạt trình độ cao đẳng và trung cấp từ 17,3%, năm 2016 lên 25% năm 2020...

Cơng tác đào tạo nghề đã được tồn tỉnh xác định là một trong những nội dung

chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, được các cấp, các ngành quan tâm,

chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

Nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, doanh nghiệp và

các tầng lớp nhân dân về lĩnh vực lao động - việc làm, dạy nghề đã có nhiều chuyển

biến sâu sắc, phù hợp với cơ chế thị trường và đáp ứng phần nào yêu cầu của sự

nghiệp, cơng nghiệp hóa - hiện đại hố quê hương. Toàn tỉnh đã quán triệt và thực hiện

tốt hơn chủ trương phát triển kinh tế gắn liền với giải quyết việc làm, dạy nghề trước

yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung nghiên cứu, tổng kết thực tiễn các phong trào, xây dựng phát triển các

mơ hình, cách làm hiệu quả trong cơng tác đào tạo nghề, có nhiều cơ chế chính sách

thơng thống, khuyến khích thu hút các nhà đầu tư, các chủ doanh nghiệp trong và

ngoài nước đến Nghệ An, đồng thời xúc tiến đẩy nhanh tiến độ dạy nghề và xuất khẩu

lao động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác đào tạo nghề.

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp

nông thôn, miền núi. Hiện nay tỉnh đã có 13 trường đào tạo nghề, 24 trung tâm dạy

nghề công lập và 9 cơ sở dạy nghề ngồi cơng lập với cơ cấu ngành nghề đa dạng

phong phú phù hợp với yêu cầu của cơ chế thị trường. Tỉnh đã có chính sách khuyến

khích phát triển các cơ sở dạy nghề tư nhân, ngồi cơng lập, các doanh nghiệp và các

làng nghề, đa dạng hoá phương thức đạo tạo, phù hợp với yêu cầu phát triển sản xuất

trong từng khu vực kinh tế. Nhờ vậy, quy mô đào tạo tăng nhanh, năm 2010 là 14.532

68người đến 2016 đã tăng lên 29.520 người, nâng tổng số lao động được đào tạo nghề từ

2016 đến nay ở Nghệ An lên 105.520 người. Chất lượng dạy nghề của tỉnh đã phần

nào đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp và thị trường

lao động. Trong đó, hơn 80% người học sau học nghề đều có việc làm và tự tạo được

việc làm ổn định.

3.2. Quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển đào tạo nghề của Trường

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

3.2.1. Quan điểm

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh phấn đấu phát triển thành trường đại học

đào tạo nghề nghiệp ứng dụng có chất lượng và uy tín gắn với thực tiễn sản xuất tại địa

phương, vùng và cả nước, hướng đến nhu cầu của thị trường, của doanh nghiệp và

người học.

Đào tạo nghề của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh nhằm xây dựng mơ

hình mẫu cho ngành dạy nghề, đồng thời là mơ hình thực hành cho cơng tác đào tạo

giáo viên dạy nghề.

Đào tạo nghề của Trường phải xuất phát từ chiến lược phát triển kinh tế xã hội của

tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ vì nguồn nhân lực sau đào tạo của trường nhằm

phục vụ cho sự phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế - công nghiệp –

thương mại – dịch vụ của địa phương. Sản phẩm của đào tạo nghề của nhà trường phải

đáp ứng được nhu cầu nhân lực của phát triển, nhu cầu của thị trường lao động.

Xây dựng lộ trình dài hạn về phát triển đào tạo nghề cho nhà trường. Trước mắt,

do nhu cầu nhân lực qua đào tạo cao và năng lực đào tạo cung ứng còn thấp nên hướng

phát triển hiệm nay của nhà trường là mở rộng quy mô đào tạo nhưng đến một thời

điểm thích hợp, nhà trường sẽ chuyển dần từ chú trọng số lượng sang chú trọng chất

lượng và hiệu quả.

Đào tạo nghề là sự nghiệp chung cần sự phối hợp của nhà nước, chính quyền

địa phương, doanh nghiệp, gia đình và bản thân người học. Chính vì vậy, nhà trường

xác định cần huy động sự vào cuộc của tất cả các bên có liên quan chứ khơng phải là

nhiệm vụ riêng lẻ nhà trường. Cần có sự nỗ lực phối hợp với các bên liên quan nhằm

tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về dạy nghề và học nghề, trong

chất lượng và hiệu quả dạy nghề, trong việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống

nhân dân…

693.2.2. Mục tiêu

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh sẽ là trường đại học đa ngành, đa cấp

trình độ và đa hệ đào tạo trong lĩnh vực sư phạm kỹ thuật, kỹ thuật công nghệ và các

lĩnh vực kinh tế khác. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao sản phẩm công nghệ phù

hợp với các ngành nghề mà Trường đang đào tạo. Từng bước xây dựng Trường Đại

học Sư phạm kỹ thuật Vinh trở thành trường Đại học Sư phạm kỹ thuật trọng điểm

quốc gia. Phần đấu đến năm 2020 đạt trình độ phát triển chung các trường đại học

trong nước; đến năm 2030 đạt trình độ trung bình ở khu vực Đơng Nam Á.

Thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nhà trường nhằm đảm bảo mang lại điều

kiện làm việc thuận lợi, phát huy tối đa năng lực của cán bộ và giảng viên của trường,

tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người học nhằm nâng cao chất lượng học tập, đáp ứng

yêu cầu của thị trường lao động, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng tập

trung phát triển kỹ năng tiên tiến hiện đại và các kỹ năng cần thiết cho người học lập

thân, lập nghiệp, phát triển uy tín và thương hiệu của nhà trường ở địa phương, khu

vực Bắc Trung Bộ, cả nước và quốc tế.

Hướng tới phát triển quy mô một cách hợp lý đi đôi với nâng cao chất lượng,

hiệu quả đào tạo, cơ cấu ngành nghề đào tạo phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế

- xã hội của khu vực và cả nước. Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ đào tạo với nhiệm vụ

nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, khoa học sư phạm; giữa đào tạo chuyên

môn, nghiệp vụ với giáo dục chính trị tư tưởng, giữa đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng

nhu cầu doanh nghiệp, phù hợp với thị trường lao động và việc làm.

Mục tiêu gắn đào tạo với sử dụng nhân lực nhằm nâng cao chất lượng và hiệu

quả đào tạo nghề của nhà trường, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, cung cấp nguồn

nhân lực chất lượng cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tăng cường đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực lao động có tay nghề cao,

chủ trương tập trung tuyển sinh đối tượng học sinh tốt nghiệp THCS vào học trình độ

cao đẳng và đại học nghề.

Thí điểm đào tạo một số nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN và

quốc tế phục vụ các ngành kinh tế mũi nhọn, khu công nghiệp, khu chế xuất, vùng

kinh tế trọng điểm và xuất khẩu lao động. Đặc biệt chuẩn bị nhân lực đối với một số

lĩnh vực ưu tiên đặc biệt trong giai đoạn mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế.70Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo và thực

hành của người học nhằm đảm bảo điều kiện học tập của người học, đảm bảo gắn với

thực tiễn, nâng cao năng lực nghề nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp cho người học đáp ứng

nhu cầu doanh nghiệp.

Tăng cường sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo, người học nghề và

người sử dụng để đáp ứng trình độ, ngành nghề cho sản xuất nhằm tạo ra lợi ích cho

cho cả cơ sở đào tạo, người học nghề và người sử dụng lao động, tránh lãng phí nguồn

lực của các bên.

Thực hiện đa dạng hóa, linh hoạt ngành đào tạo, chương trình đào tạo, học liệu

đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn sự biến đổi của sản xuất và nhu cầu học tập suốt đời

của người lao động, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay.

Về phía bộ máy quản lý, nhà trường hướng đến xu hướng tinh giảm bộ máy quản

lý đồng thời tăng tính năng động, chủ động, sáng tạo, nắm bắt nhanh nhạy xu thế biến

động của thị trường và yêu cầu của quá trình đổi mới thường xuyên, liên tục để quản

lý đào tạo nghề trong điều kiện thị trường luôn biến động mạnh mẽ như hiện nay.

Bên cạnh đó, nhà trường hướng đến xu hướng hội nhập với khu vực và trên thế

giới về phát triển đào tạo nghề, cung cấp nguồn nhân lực trong nước và quốc tế.

Một số chỉ tiêu cụ thể:

Thứ nhất, quy mô đào tạo của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh dự tính tới

năm 2020 đạt 15000 HS-SV/năm. Cụ thể như sau:

Bảng 3.1: Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Vinh theo ngành, nghề đào tạo

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

DỰ KIẾNNGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO

ALĩnh vực sư phạm1.9001Sư phạm kỹ thuật điện3002Sư phạm kỹ thuật cơ khí3503Sư phạm kỹ thuật ô tô3504Sư phạm kỹ thuật điện tử - viễn thông3005Sư phạm kỹ thuật công nghệ thông tin3006Sư phạm kỹ thuật công nghiệp300BLĩnh vực Công nghệ - Kinh tế - Xã hội1Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử13.100

70071Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO NGHỀ ĐÁP ỨNG NHU CẦU DOANH NGHIỆP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×