Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.3: Kết quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm từ năm 2015 - 2016 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Bảng 2.3: Kết quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm từ năm 2015 - 2016 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Lao động được Lao động được

đào tạo cao

đẳngLao động đượcđào tạo đại học đào tạo được bốXuất khẩu lao

độngnghềtrí việc làm

Năm

Tỷ

Tỷ

Tỷ

Tuyệt

Tuyệt

Tuyệt

trọng

trọng

trọng

đối

đối

đối

(%)

(%)

(%)

2015 1367

33,2

2753

66,8

3289

79,8

2016 1087

25,65

1350

74,35 3460 81,66

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật VinhTuyệt

đối

271

340Tỷ

trọng

(%)

6,58

8,02Qua bảng cho thấy, lao động được đào tạo cao đẳng nghề chiếm tỷ lệ thấp hơn

lao động được đào tạo hệ đại học nghề, tương ứng là 33,2% và 25,65% cho thấy xu

hướng đào tạo nghề hệ cao đẳng hiện nay đang có xu hướng giảm mạnh, đào tạo nghề

đại học đang có xu hướng tăng. Lao động được đào tạo đại học nghề, chiếm tỷ lệ

tương ứng là 66,8% và 74,35% trong tổng số lao động được đào tạo giai đoạn 2014 2016. Tỷ trọng lao động đã qua đào tạo được bố trí việc làm có xu hướng tăng lên từ

79,8% lên 81,66% vào năm 2016. Tuy nhiên, số lao động được đào tạo để đi xuất

khẩu lao động cũng đang chiếm tỷ lệ thấp trong giai đoạn này nhưng vẫn có xu

hướng tăng lên từ 6,58% năm 2015 đến 8,02% năm 2016.

Tỷ lệ tăng này cũng cho thấy một thực tế là sinh viên sau khi được đào tạo cũng

đã chủ động để tìm được một công việc phù hợp cho bản thân, tỷ lệ lớn sinh viên sau

khi tốt nghiệp đã đáp ứng được nhu cầu, đòi hỏi của các doanh nghiệp, đáp ứng được

u cầu cơng việc, đó cũng là các cơ sở đào tạo nghề đã chuẩn hóa chương trình đào

tạo gắn với thực tiến. Đồng thời, do trong mấy năm gần đây, kinh tế Nghệ An có những

bước chuyển nhanh chóng, nhiều doanh nghiệp, cơng ty được thành lập, nhu cầu lao

động tăng nhanh đặc biệt là lao động đã qua đào tạo. Đây cũng chính là cơ hội đối với

các sinh viên nghề của trường đào tạo nghề nói chung và trường Đại học Sư phạm Kỹ

thuật Vinh nói riêng. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn tồn tại những sinh viên sau khi

được đào tạo không đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp, trình độ chuyên mơn

còn hạn chế, chưa thích ứng kịp với sự thay đổi của thị trường lao động.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn hiện nay, UBND tỉnh Nghệ An thông qua sàn

giao dịch việc làm, Đồn Thanh niên, Hội nơng dân, Hội phụ nữ của Nghệ An…

công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của phụ huynh học sinh cũng như học sinh

hiểu và thấy được tầm quan trọng của việc học nghề, đồng thời tư vấn giới thiệu việc

làm miễn phí cho lao động sau đào tạo, giúp đỡ họ tìm được việc làm hoặc tự tạo việc

44làm nhằm tăng thu nhập cho lao động, góp phần tăng tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp tìm

được việc làm. Điều này, cũng đã góp phần tác động làm tăng xu hướng học sinh sau

khi tốt nghiệp lựa chọn các trường nghề, dẫn đến nhu cầu học các trường nghề tăng

lên đáng kể trong giai đoạn vừa qua.

2.2.3. Việc sử dụng lao động được phản ánh qua tỷ lệ có việc làm và mức thu

nhập của sinh viên đã qua đào tạo nghề tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

+ Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành nghề là một trong những chỉ tiêu phản

ánh chất lượng đào tạo nghề

Theo thống kê của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thì có khoảng 79,8 –

81,6% số học sinh nghề có việc làm sau khi tốt nghiệp, riêng cao đẳng nghề có việc làm

ngay sau tốt nghiệp đạt 88%. So với mặt bằng chung của cả nước, tỷ lệ này được đánh

giá tương đối cao vì tính chung cả nước thì có 60 - 70% học sinh học nghề có việc làm

sau khi tốt nghiệp. Trong số những sinh viên tốt nghiệp có việc làm ở trên, có những

sinh viên được làm đúng ngành nghề được đào tạo, nhưng cũng có những sinh viên phải

làm những cơng việc khơng đúng với chuyên môn được đào tạo. Những năm gần đây, tỷ

lệ học sinh tốt nghiệp có việc làm đúng nghề được đào tạo ngày càng cao và có xu

hướng gia tăng, điều này cho thấy công tác đào tạo ngày càng gần với thực tiễn hơn góp

phần cải thiện chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. Các sinh viên học

nghề sau khi ra trường thường tìm cho mình một cơng việc phù hợp với ngành nghề

được đào tạo. Từ kết quả trên cho thấy, trong tổng số lao động được phỏng vấn theo

khảo sát của trường, có đến 80,2% cho rằng công việc đang làm phù hợp với ngành

nghề được đào tạo. Tuy nhiên, tỷ lệ này chỉ tính trên lao động có việc làm sau khi tốt

nghiệp hoặc hồn thiện xong các khóa học tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội là mục tiêu hàng đầu của Trường Đại học Sư

phạm Kỹ thuật Vinh. Nhằm giúp sinh viên tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm và tự

tạo việc làm. Trường đã tiến hành khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp (kiến thức, kĩ

năng, cơ hội việc làm) để từ đó định hướng, giới thiệu việc làm cho sinh viên, điều

chỉnh chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Hàng năm,

Trường cùng với doanh nghiệp tổ chức các hội chợ việc làm, tổ chức các hoạt động

liên kết với các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng bàn và thống nhất về việc tiếp nhận

để người học thực tập tại doanh nghiệp hoặc đơn vị liên kết. Từ đó, đã có nhiều sinh

viên được đến thực tập tại các doanh nghiệp do Trường liên hệ, giới thiệu và nhiều

sinh viên tốt nghiệp của Trường được tuyển chọn làm việc tại doanh nghiệp liên kết.

45Ngoài ra, một số ngành đào tạo như hàn, cơ khí… có gần 100% sinh viên có việc làm

ngay sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, do việc liên kết, hợp tác với doanh nghiệp của

Trường mới bắt đầu nên tỉ lệ sinh viên có việc làm tại các doanh nghiệp còn hạn chế so

với nhu cầu của sinh viên tốt nghiệp.

+ Việc làm và thu nhập của sinh viên đã tốt nghiệp

Mức lương bình quân của sinh viên đã tốt nghiệp từ trường Đại học Sư phạm

Kỹ thuật Vinh cũng tăng lên qua các năm, bình quân thu nhập mỗi lao động/ tháng

chỉ giao động từ 4.5-5 triệu. Nguyên nhân là do: phần lớn lao động đã qua đào tạo

nghề đều làm việc trong các nhà máy xí nghiệp và thường xuyên làm thêm giờ để kịp

tiến độ hoàn thiện các đơn đặt hàng, do đó thu nhập bình qn năm của sinh viên tốt

nghiệp cũng có phần được cải thiện. Hơn nữa, hàng năm chính phủ đều thực hiện

tăng mức lương tối thiểu vì thế thu nhập trung bình cũng từ đó mà tăng theo.

Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, các doanh nghiệp thường chú trọng, quan tâm

hơn đến đời sống của người lao động, cải thiện mức thu nhập để họ có thể đảm bảo

cuộc sống cũng như điều kiện để nâng cao sức khỏe, tái sản xuất sức lao động tốt

phục vụ cho quá trình sản xuất ngày một hiệu quả hơn.

2.3. Thực trạng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu Doanh nghiệp tại Trường Đại học

Sư phạm Kỹ thuật Vinh

2.3.1. Thực trạng xác định nhu cầu đào tạo

Có thể nhận thấy rằng, có khoảng 74 – 75% số học sinh nghề được đào tạo tại

trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh có việc làm sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó,

những năm gần đây, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp có việc làm đúng nghề được đào tạo

ngày càng cao và có xu hướng gia tăng, điều này chứng tỏ việc xác định nhu cầu đào

tạo của Trường ngày càng gần với thực tiễn, cải thiện chất lượng đào tạo đáp ứng được

nhu cầu doanh nghiệp. Bên cạnh đó, khoảng 80,2% sinh viên được khảo sát cho rằng

công việc đang làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo. Điều nay chứng minh một

thực tế rằng, quá trình xác định nhu cầu đào tạo ban đầu của Trường cũng được định

hướng rất tốt.

Bảng 2.4: Đánh giá về mức độ phù hợp giữa nghề được đào tạo và việc làm theo

trình độ đào tạo của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh giai đoạn

2014 - 2016

Đơn vị tính: %

46Hình thức đào tạoMức độ phù hợpCao đẳng

Đại học

Rất phù hợp

10,7

12,1

Phù hợp

66,9

62,6

Không phù hợp

22,4

25,3

Tổng

100

100

Nguồn: Báo cáo điều tra về phản hồi của người học Trường Đại học

Sư phạm kỹ thuật Vinh 2016

Nhìn vào bảng số liệu cho thấy, tỷ lệ sinh viên ra trường có kỹ năng nghề nghiệp

và chun mơn nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, tỷ lệ tương ứng

của đào tạo cao đẳng và đại học là 66,9% và 62,6%. Tỷ lệ làm không đúng chuyên

môn được đào tạo ở bậc cao đẳng thấp hơn so với đại học. Phần là do những người này

lẽ ra làm việc ở khối sản xuất lại làm ở khối văn phòng. Sự khơng phù hợp này gây ra

một lãng phí rất lớn trong q trình đào tạo.

Bên cạnh đó, trong số người học được khảo sát có 22,4% những người được đào

tạo cao đẳng nghề cho rằng mình khơng phù hợp với công việc này, con số này là

25,3% đối với những người được đào tạo ở đại học nghề, nguyên nhân là do những

người mặc dù làm việc ở khu vực sản xuất nhưng lại khơng làm đúng nghề mình được

đào tạo. Do vậy, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cũng cần theo dõi, cập nhật

thông tin về cầu lao động trên thị trường để từ đó điều chỉnh cơ cấu đào tạo, cải cách

chương trình đào tạo nhằm tăng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp có việc làm phù hợp với

ngành học, chuyên môn, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Ngoài ra, Nhà trường cũng đã tiến hành khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp

(kiến thức, kĩ năng, cơ hội việc làm) như Tập đoàn Hồng Hải (Foxconn); Tập đồn

Fosmosa; Cơng ty TOYOTA; Tổng cơng ty lắp máy (LILAMA); Tổng công ty Sông

Đà; Tổng công ty lắp máy 451, TP Hồ Chí Minh, Thủy điện Bản vẽ, … để từ đó điều

chỉnh chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. Đồng thời, liên hệ

với nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh để giới thiệu việc làm bán thời

gian và việc làm sau tốt nghiệp cho sinh viên; kí kết đào tạo theo đơn đặt hàng với các

đơn vị tuyển dụng...

2.3.2. Thực trạng lập kế hoạch và thiết kế các khóa học

Trong quá trình tổ chức đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đã

từng bước thực hiện đa dạng hóa các hình thức đào tạo, lập kế hoạch đào tạo cũng nhu

thiết kế các khóa học đáp ứng yêu cầu học tập của người học theo qui định. Nhà

47Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.3: Kết quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm từ năm 2015 - 2016 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×