Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ thiết kế nghiên cứu

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ thiết kế nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

31CHƯƠNGhương 3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu trên 183 bệnh nhi bị viêm phổi từ 1 - 24 tháng tuổi vào điều trị tại

khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi từ 1/8/2017 đến 31/7/2018, chúng tơi thu được kết quả

sau:

3.1. THƠNG TIN CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨUBiểu đồ 3.1. Phân bố bệnh nhân theo tuổi

Nhận xét:

Tỷ lệ bệnh nhân ở 3 nhóm tuổi khơng có sự khác biệt.

Bảng 3.1. Phân bố bệnh nhân theo tuổi và giới

GiớiNhóm tuổiNamNữ(tháng)(n)Tỷ lệ (%)(n)Tỷ lệ (%)1- 5 ( n =57 )

6 - 12 (n=69 )

13 - 24 (n=57)37

50

3231,1

42

26,920

19

2531,2

29,7

39,1p

>0,05(test 2, so sánh giữa các nhóm tuổi và so sánh giữa nam và nữ)Nhận xét:

Trẻ nam gặp nhiều hơn nữ. Tỉ lệ nam : nữ là 1,85 : 1

Bảng 3.2. Phân bố bệnh nhân theo địa dư sinh sống

Bệnh nhi

Địa dưSố bệnh nhân (n)Tỷ lệ (%)32

Thành thị9451,4Nông thôn8948,6(test 2, so sánh giữa thành thị và nông thôn)

Nhận xét:

Số bệnh nhân ở khu vực thành thị và nông thôn tương đương nhau.

Bảng 3.3. Phân bố bệnh nhân theo cân nặng khi sinh

Cân nặng khi sinhSố bệnh nhân (n)Tỷ lệ (%)< 2500 gr199,416490,6≥ 2500 grNhận xét:

90,6% bệnh nhân có cân nặng khi sinh bình thường. 9,4% bệnh nhân có cân

nặng khi sinh thấp.

Bảng 3.4. Mức độ nặng viêm phổi

Mức độ viêm phổiSố bệnh nhân (n)Tỷ lệ (%)Viêm phổi12166,1Viêm phổi nặng6233,9Nhận xét:

Trong số 183 trẻ viêm phổi thì viêm phổi nặng chiếm 33,9%.33

Bảng 3.5. Tiền sử viêm phổi trước đó

Số lần viêm phổiSố bệnh nhân (n)Tỷ lệ (%)Viêm phổi lần đầu10155,21 Lần trước vào viện42232 Lần trước vào viện168,7≥3 Lần trước vào viện2413,1Nhận xét:

Nhóm trẻ bị bệnh lần đầu chiếm tỷ lệ cao nhất 55,2%, tiếp theo là nhóm trẻ đã

bị viêm phổi 1 lần trước đó (23%), nhóm trẻ từng bị 2 lần viêm phổi trở lên chiếm

21,8%.

Bảng 3.6. Mối liên quan giữa thời gian điều trị bệnh với lứa tuổi của trẻ

Nhóm tuổiThời gian ĐT ≤ 15 ngày Thời gian ĐT > 15 ngày(tháng)nTỷ lệ (%)nTỷ lệ (%)1- 5 (n=57)3826,61947,56 - 12 (n=69)5437,81537,513 - 24 (n=57)5135,6615,0p<0,05( test 2, so sánh giữa các nhóm tuổi)

Nhận xét:

Có 143/183 trẻ có thời gian điều trị ≤ 15 ngày chiếm 78,1% Trẻ càng nhỏ thì

thời gian điều trị càng dài, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,01).34

Bảng 3.7. Mối liên quan giữa mức độ nặng của viêm phổi

với thời gian điều trị

Mức độThời gian điều trị

≤15 ngày (n=143)

>15 ngày (n=40)viêm phổi

Viêm phổi102(n=121)

Viêm phổi nặng

(n=62)71,3%19p47,5%

<0,014128,7%2152,5%(test 2, so sánh giữa các mức độ viêm phổi)Nhận xét:

71,3% trẻ viêm phổi có thời gian điều trị ≤ 15 ngày. Viêm phổi càng nặng thì

thời gian điều trị càng dài (p<0,01).

3.2. THỰC TRẠNG SUY DINH DƯỠNG VÀ THIẾU MÁU THIẾU SẮT

CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

3.2.1. Thực trạng suy dinh dưỡng ở đối tượng nghiên cứu

Bảng 3.8. Phân bố tình trạng suy dinh dưỡng chung

Tình trạng

dinh dưỡng

SDD

KhôngCác thể suy dinh dưỡng

CN/T

CC/T

CN/CC

n

Tỷ lệ %

n

Tỷ lệ %

n

Tỷ lệ %

22

12

27

14,8

10

5,5

161

88

156

85,2

173

94,5Nhận xét:

Tỷ lệ suy dinh dưỡng của bệnh nhi bị viêm phổi là 12%; 14,8%; và 5,5%Tính

theo các chỉ số CN/T; CC/T và CN/CC,

Bảng 3.9. Tình trạng SDD theo nhóm tuổi

Nhóm tuổi

(tháng)

1-5

6 - 12Các thể suy dinh dưỡng+

CN/T

CC/T

CN/CC

n

(%)

n

(%)

n

(%)

5

1022,7

45,55

1118,6

40,72

420

40p35

Các thể suy dinh dưỡng+

13 - 24

Nhóm tuổi731,81140,7440p

>0,05(p>0,05, so sánh giữa các nhóm tuổi, Fisher exact test)

Nhận xét:

SDD thể nhẹ cân (CN/T)) gặp nhiều nhất ở nhóm trẻ từ 6-12 tháng (45%).

SDD thể còi cọc (CC/T) và SDD thể gày còm (CN/CC) thường gặp ở nhóm tuổi từ

6-24 tháng (81,4% và 80% tương ứng).

Bảng 3.10. Tình trạng dinh dưỡng theo giới của đối tượng nghiên cứu

GiớiCác thể suy dinh dưỡng

CN/T

CC/T

CN/CC

n

(%)

n

(%)

n

(%)Nam1568,21866,7880Nữ731,8933,3220p>0,05(p>0,05, test 2, so sánh giữa nam và nữ)

Nhận xét:

SDD ở trẻ nam gặp nhiều hơn trẻ nữ ở cả 3 thể. Sự khác biệt khơng có ý nghĩa

thống kê (p >0,05).36

Bảng 3.11. Tình trạng SDD (CN/T) liên quan với mức độ viêm phổi

Mức độ viêm phổi

Viêm phổi

Viêm phổi nặng

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệTình trạng

Dinh dưỡng

(CN/T)

Suy dinh dưỡng

Không SDD(n)

14

107(%)

11,6

88,4(n)

8

54p(%)

12,9

87,1>0,05(test  , so sánh SDD theo mức độ viêm phổi)

2Nhận xét:

Nhóm viêm phổi nặng có tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 12,9% cao hơn

ở nhóm viêm phổi 11,6%. Tuy nhiên sự khác biệt này khơng có ý nghĩa thống kê

(p>0,05).

3.2.2. Tình trạng thiếu máu thiếu sắt của bệnh nhân viêm phổi

Bảng 3.12. Tình trạng thiếu máu theo nhóm tuổi

Nhóm tuổi

(tháng)

1- 5

6 - 12

13 - 24Thiếu máu

n

Tỷ lệ (%)

24

24,0

45

45,0

31

31,0Không thiếu máu

n

Tỷ lệ (%)

33

39,8

24

28,9

26

31,3p

<0,05(test 2, so sánh giữa các nhóm tuổi)

Nhận xét:

- 100/183 (54,6%) trẻ viêm phổi có biểu hiện thiếu máu ở các mức độ.

- Nhóm trẻ 6-12 tháng có tỷ lệ thiếu máu cao nhất sau đó đến nhóm trẻ 13-24

tháng, thấp nhất ở nhóm 1-5 tháng.37

Bảng 3.13. Tỷ lệ thiếu máu thiếu sắt ở trẻ viêm phổi

Thiếu máuTheo ferritin,thiếu sắtsắt huyết thanh

n

%

13

7,1

170

92,9

KhơngTheo MCV, RDW, Mentzer

n

29

154%

15,8

84,2Nhận xét:

Tỷ lệ thiếu máu thiếu sắt ở trẻ viêm phổi là 7,1% nếu dựa theo tiêu chuẩn

ferritin và sắt huyết thanh. Tỷ lệ này là 15,8% nếu áp dụng tiêu chuẩn thiếu máu

thiếu sắt ở bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng.

Bảng 3.14. Lượng Hemoglobin (Hb) trung bình theo nhóm tuổi

Nhóm tuổiHbp

n

X  SD (g/l)

(tháng)

1- 5

57

103,05  13,23

6 - 12

69

104,58  14,55

>0,05

13 - 24

57

108,14  15,66

2

(p>0,05, ANOVA - test  , so sánh giữa các nhóm tuổi)Nhận xét:

Lượng Hb trung bình tăng dần theo tuổi. Trẻ càng nhỏ thì lượng Hb càng thấp.

Bảng 3.15. Lượng huyết sắc tố với số ngày nằm viện

p

Số ngày nằm viện (ngày)

X  SD (g/l)

≤15 (n=143)

105,83  14,80

>0,05

>15 (n=40)

103,03  13,72

(p>0,05, ANOVA- test, so sánh với số ngày nằm viện)

Nhận xét:

Lượng Hemoglobin càng giảm thì thời gian điều trị càng dài (p>0,05).

Bảng 3.16. Nồng độ Feritin trung bình theo nhóm tuổi

NTheo nhóm tuổi SD (ng/ml)nX1-557231,35  185,26-1269115,22  191,8413-245776,23  65,81(tháng)p<0,0538

(p<0,05, ANOVA - test, so sánh theo nhóm tuổi)

Nhận xét:

Nồng độ Ferritin ở nhóm tuổi dưới 6 tháng cao nhất, tiếp theo là nhóm 6-12

tháng, thấp nhất là ở nhóm 13-24 tháng. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.

Bảng 3.17. Thể tích trung bình hồng cầu theo nhóm tuổi

Theo Nnhóm tuổi SD (fl)nX1-55779,52  6,926-126970,01  6,6013-245769,61  7,83(tháng)p<0,05(p<0,05, ANOVA - test, so sánh theo nhóm tuổi)

Nhận xét:

Thể tích trung bình hồng cầu ở nhóm tuổi càng nhỏ thì càng lớn và ngược lại

(p<0,001)39

Bảng 3.18. Thể tích trung bình hồng cầu theo số ngày nằm viện

Số ngày nằm việnn(ngày)Xp SD (fl)≤1514371,89  8,55>154076,25  6,76<0,05

(p<0,05, ANOVA - test, so sánh theo ngày nằm viện) p=0,003

Nhận xét:

Thể tích trung bình hồng cầu ở nhóm trẻ có thời gian nằm viện dưới 15 ngày

có MCV thấp hơn nhóm trẻ có thời gian điều trị >15 ngày. Sự khác biệt có ý nghĩa

thống kê (p=0,003).

3.3. MỐI LIÊN QUAN GIỮA TÌNH TRẠNG THIẾU MÁU THIẾU SẮT VỚI

MỨC ĐỘ NẶNG VIÊM PHỔI

Bảng 3.19. Tình trạng thiếu máu theo mức độ viêm phổiMức độ viêm phổi

Thiếu máu

Không thiếu máuViêm phổi

Số lượng Tỷ lệ

(n)

63

58(%)

52,1

47,9Viêm phổi nặng

Số lượng Tỷ lệ

(n)

37

25(%)

59,7

40,3p

>0,05(test 2, so sánh tình trạng thiếu máu theo mức độ viêm phổi)

Nhận xét:

Tỷ lệ thiếu máu ở nhóm trẻ viêm phổi nặng 59,7% cao hơn nhóm trẻ viêm

phổi 52,1%. Tuy nhiên, sự khác biệt này khơng có ý nghĩa thống kê.40

Bảng 3.20. Tình trạng thiếu máu thiếu sắt theo mức độ viêm phổiMức độ viêm phổiViêm phổi

Số lượng Tỷ lệThiếu máu thiếu sắt

(n=29)

Không TMTSViêm phổi nặng

Số lượng

Tỷ lệ (%)

(n)(n)(%)17141219,4104865080,6p>0,05(n=154)

(test 2, so sánh tình trạng thiếu máu theo mức độ viêm phổi)

Nhận xét:

Tỷ lệ thiếu máu thiếu sắt ở nhóm trẻ viêm phổi nặng là 19,4% cao hơn tỷ lệ

này ở nhóm viêm phổi. Tuy nhiên sự khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê.

Bảng 3.21. Lượng Hemoglobin trung bình theo mức độ viêm phổi

HbMức độ viêm phổiX SD (g/l)Viêm phổi (n=121)105,66  15,28Viêm phổi nặng (n=62)104,34  13,20p

>0,05(p>0,05, ANOVA- test, so sánh mức độ viêm phổi)

Nhận xét:

Lượng Hb ở nhóm viêm phổi nặng thấp hơn nhóm viêm phổi. Sự khác biệt

khơng có ý nghĩa thống kê.Bảng 3.22. Nồng độ sắt huyết thanh trung bình theo mức độ viêm phổi

Mức độ viêm phổiX SD (mol/l)Viêm phổi (n=121)7,58  4,68Viêm phổi nặng (n=62)10,23  7,54p<0,05

( p<0,05, ANOVA - test, so sánh mức độ viêm phổi)41

Nhận xét:

Nồng độ sắt huyết thanh trung bình ở nhóm viêm phổi nặng cao hơn có ý

nghĩa thống kê so với nhóm viêm phổi (p<0,01)

Bảng 3.23. Nồng độ Feritin trung bình theo mức độ viêm phổi

n SD (ng/ml)Mức độ viêm phổi

Viêm phổi12198,71  109,24Viêm phổi nặng62218,35  235,97Xp

<0,001(p<0,001, ANOVA - test, so sánh theo mức độ viêm phổi)

Nhận xét:

Nồng độ Ferritin trung bình ở nhóm trẻ bị viêm phổi nặng cao hơn có ý nghĩa

thống kê so với nhóm trẻ bị viêm phổi (p<0,001).

Bảng 3.24. Thể tích trung bình hồng cầu theo mức độ viêm phổi

n SD (fl)Mức độ viêm phổi

Viêm phổi12171,31  8,07Viêm phổi nặng6275,86  8,2Xp

<0,05(p<0,05, ANOVA - test, so sánh theo mức độ viêm phổi)

Nhận xét:

Thể tích trung bình hồng cầu ở nhóm trẻ bị viêm phổi nặng cao hơn nhóm trẻ

bị viêm phổi. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê.

Bảng 3.25. Độ phân bố hồng cầu với mức độ viêm phổi

RDW <14,5 %

Mức độ viêm phổi

Viêm phổi

Viêm phổi nặng

Nhận xét:RDW >14,5 %Số lượngTỷ lệSố lượngTỷ lệ(n)(%)(n)(%)37

1431,6

22,684

4869,4

77,4p

>0,05Nhóm trẻ viêm phổi nặng có độ phân bố tiểu cầu >14,5% là 77,4% cao hơn

nhóm trẻ viêm phổi 69,4%. Tuy nhiên, sự khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê.

Biểu đồ 3.2. Mối tương quan giữa số ngày điều trị với nồng độ ferritinTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ thiết kế nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×