Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
So sánh thời gian nằm viện giữa 2 nhóm BN nghiện rượu và BN không nghiện rượu cho thấy không có sự khác biệt. Có thể giải thích được điều này là vì nhóm BN nghiện rượu có tới 20 BN vào viện với PSS nặng và tử vong trong thời gian ngắn, do đó là thời gian

So sánh thời gian nằm viện giữa 2 nhóm BN nghiện rượu và BN không nghiện rượu cho thấy không có sự khác biệt. Có thể giải thích được điều này là vì nhóm BN nghiện rượu có tới 20 BN vào viện với PSS nặng và tử vong trong thời gian ngắn, do đó là thời gian

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

So sánh thời gian nằm viện giữa 2 nhóm BN nghiện rượu và BN không nghiện rượu cho thấy không có sự khác biệt. Có thể giải thích được điều này là vì nhóm BN nghiện rượu có tới 20 BN vào viện với PSS nặng và tử vong trong thời gian ngắn, do đó là thời gian

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×