Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

333.1.3. Mức độ khó thở của người bệnh theo thang điểm mMRC

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%32.30%29.00%

19.40%019.40%1230.00%

4mMRCBiểu đồ 3.3. Mức độ khó thở của người bệnh theo thang điểm mMRC

(n=31)

Nhận xét: Phân bố mức độ khó thở trong nghiên cứu là khác nhau, chủ yếu là

khó thở mMRC 0 và mMRC 2, khơng có mMRC 4.

3.1.4. Chỉ số khối cơ thể BMI

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%54.80%20.00%

25.80%

16.10%10.00%3.20%

0.00%BMI<18,518,5-22.923-24,9>24,9Biểu đồ 3.4. Chỉ số khối cơ thể của bệnh nhân (n=31)

Nhận xét: Chỉ số khối cơ thể trung bình 20,1 kg/m 2, người gầy nhất 13,4

kg/m2; người béo nhất 26,7 kg/m2, 25,8% bệnh nhân thiếu cân; 19,3% bệnh

nhân thừa cân.343.1.5. Tiền sử bệnh

LAO PHỔI12.9%HC XOANG PQ19.4%HPQ25.8%GPQ32.3%COPD45.2%0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%Biểu đồ 3.5: Tiền sử bệnh nhân (n=31)

Nhận xét: Trong nghiên cứu bệnh GPQ có liên quan cao nhất với bệnh nhân

COPD, gặp ít nhất ở bệnh nhân lao phổi.3.1.6. Tiền sử hút thuốc lá

Bảng 3.1. Tiền sử hút thuốc lá (n=31)

Bao/năm

0

10

20

40

50n

21

1

5

3

1%

67,7%

3,2%

16,1%

9,7%

3,2%Nhận xét: 67,7% bệnh nhân khơng có tiền sử hút thuốc lá, 30% bệnh nhân có

tiền sử hút thuốc lá >20 bao/năm.3.1.7. Số ngày nằm viện của nhóm bệnh nhân3525

20

15

910

5

01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Biểu đồ 3.6. Số ngày nằm viện của nhóm bệnh nhân nghiên cứu (n=31)

Nhận xét: Số ngày nằm viện trung bình của nghiên cứu là 11,32±3,6 ngày,

trong đó ít nhất là 5 ngày, nhiều nhất 22 ngày.

3.1.8. Tổn thương phổi trên CTscanner

67.70%32.30%1 bên2 bênBiểu đồ 3.7. Tổn thương phổi trên CT (n=31)

Nhận xét: Tổn thương phổi cả hai bên (67,7%) trên phim CT scanner ngực

nhiều gấp 2 lần so với tổn thương một bên phổi (32,3%).3.1.9. Lý do vào viện36nTỷ lệ %

74.267.7

48.423211522.6

7SốtKhó thởHo có đờm2Cả 36.5KhácBiểu đồ 3.8. Lý do vào viện (n=31)

Nhận xét: Có 74,2% bệnh nhân vào viện vì ho có đờm nhiều, 67,7% vào viện

vì khó thở, trong đó có 22,6% vào viện vì có cả 3 triệu chứng sốt, khó thở, ho

có đờm.

3.2. Phân tích kết quả sau can thiệp phục hời chức năng hơ hấp 8 tuần

3.2.1. Kết quả trên triệu chứng khó thở sau can thiệp

Bảng 3.2. So sánh sự thay đổi mức độ khó thở mMRC

n=31

mMRCTrướcSau0n

9%

29.0n

13%

41.91619.4825.82

310

632.3

19.46

419.4

12.9p0,001Nhận xét: Bảng điểm cho thấy điểm mMRC của nhóm can thiệp giảm,

mMRC mức độ 3 giảm từ 19,4% xuống còn 12,9%, mMRC 0 tăng từ 29% lên

41,9% trước và sau can thiệp, sự thay đổi có ý nghĩa thống kê với p:0.001

3.2.2. Kết quả trên chỉ số nhịp tim

Bảng 3.3. Hiệu quả trên chỉ số nhịp tim (n=31)

TrướcSaup37Trước

Trước

Sau nghiệm

Sau nghiệm

nghiệm pháp

nghiệm

pháp 6 phút

pháp 6 phút

6 phút

pháp 6 phút

Nhịp tim

90 ± 13

100 ± 24

88 ± 12

103 ± 160,338Nhận xét: Qua bảng điểm cho thấy sự thay đổi nhịp tim trước và sau phục hồi

chức năng hô hấp 8 tuần khơng có ý nghĩa thống kê với p > 0,05.

3.2.3. Kết quả lên chức năng hô hấpp>0,05

57.959.7SAU

5844FVCTRƯỚC59.646FEV1FEV1/FVCBiểu đồ 3.9. Sự thay đổi của chức năng hô hấp sau can thiệp (n=27)

Nhận xét: Trước và sau can thiệp 8 tuần sự khác nhau về chỉ số FVC, FEV1,

FEV1/FVC khơng có ý nghĩa thống kê, p > 0,05.

3.2.4. Hiệu quả lên khả năng vận động bằng nghiệm pháp đi bộ 6 phút

Bảng 3.4. Khoảng cách đi bộ 6 phút

Khoảng cách đi bộ 6 phút ( mét )

nTrướcSauChênhp31289,8 ± 91,2337,1 ± 9447,4 ± 53,80,000Nhận xét: Kết quả cho thấy sau phục hồi chức năng hô hấp 8 tuần KC6p tăng

lên trung bình 47 mét, sự thay đổi này có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.

3.3. Phân tích các mối tương quan

3.3.1. Mối liên quan giữa tuổi và khoảng cách đi bộ 6 phút38Bảng 3.5. Mối liên quan giữa tuổi và khoảng cách đi bộ 6 phút

Trước

n=31Tuổi

Phương trình

tương quanSauKhoảng cách đi bộ 6 phút Khoảng cách đi bộ 6 phút

prpR0,083-0,3160,032-0,387kc6p = -2 x tuổi+416,5kc6p = -2,6 x tuổi+497,7Nhận xét: Khơng có sự liên quan chặt chẽ giữa tuổi và khoảng cách đi bộ 6

phút trước can thiệp p>0,05, nhưng sau can thiệp 8 tuần có sự tương quan

chặt giữa tuổi và khoảng cách đi bộ 6 phút p<0,05.

3.3.2. Mối liên quan giữa chức năng hô hấp và khoảng cách đi bộ 6 phút

Bảng 3.6. Mối liên quan giữa chức năng hô hấp và khoảng

cách đi bộ 6 phút

Trước(n=31)Chức năng

hô hâpTBKC đi bộ

6 phútSau(n=27)

pTBKC đi bộ

6 phútPFVC (lít)1,56±0,530,065 1,66±0,530,008FEV1 (lít)0,91±0,37 289,7±91,0,133 0,96±0,41 337,1±94,0,0150,6350,719FEV1/FVC% 59,7±11,8 359,6±12 4Nhận xét: Trước can thiệp khơng có sự tương quan chặt giữa FEV1(lít),

FVC(lít) với khoảng cách đi bộ 6 phút với p>0,05, còn sau can thiệp 8 tuần

thì FEV1 và FVC liên quan tuyến tính với khoảng cách đi bộ 6 phút với

p<0,05.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×