Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nghiên cứu này chỉ nhằm mục đích nâng cao công tác chăm sóc sức khoẻ răng miệng. Ngoài ra không còn mục đích nào khác.

Nghiên cứu này chỉ nhằm mục đích nâng cao công tác chăm sóc sức khoẻ răng miệng. Ngoài ra không còn mục đích nào khác.

Tải bản đầy đủ - 0trang

44Chương 3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Thông tin về mẫu nghiên cứuBiểu đồ 3.1. Tỷ lệ giới tính (n=771)

Nhận xét:

- Nghiên cứu đã được thực hiện trên 771 trẻ em 12 tuổi, dân tộc Thái, tỷ lệ

trẻ nam (404 trẻ chiếm 52,4%) cao hơn tỷ lệ nữ (367 trẻ chiếm 47,6%).

3.2. Thực trạng khớp cắn ở trẻ em dân tộc Thái 12 tuổi tại tỉnh Sơn La

năm 2016- 2017

3.2.1.Tỷ lệ các loại khớp cắn

Bảng 3.1. Phân bố tình trạng khớp cắn giữa nam và nữ (n=771)

Khớp cắn

CI

CII

CIII

C*

n

%

n

%

n

%

n

%

Giới

Chung

483

62,7

95

12,3

74

9,6

119

15,4

Nam

249

61,6

56

13,9

51

12,6

48

11,9

Nữ

234

63,8

39

10,6

23

6,3

71

19,4

pnam-nữ

0,001 (χ2 test)

Nhận xét:

- Về khớp cắn theo Angle, tỷ lệ khớp CI là cao nhất (62,7%), tiếp đến là

C* (15,4%) và CII (12,3%) và thấp nhất là CIII (9,6%).

- Trẻ nữ có tỉ lệ CI và C* cao hơn trẻ nam, ngược lại tỉ lệ CII và CIII của

nữ lại thấp hơn của nam, với p<0,01.

3.2.2. Độ cắn chùm và độ cắn chìa45Bảng 3.2. Độ cắn chùm ở các loại khớp cắn (n=771)

GiớiCIX ± SD

Nam

2,15±1,17

Nữ

1,83±1,20

Chung 1,99±1,19

*Kruskal-Wallis testCII

X ± SD

2,06±1,18

1,95±1,09

2,01±1,14CIII

X ± SD

2,11±1,13

1,65±0,64

1,97±1,02C*

X ± SD

2,19±1,20

1,65±0,75

1,89±0,99p

0,8834

0,3974

0,5299Nhận xét:

- Độ cắn chùm ở khớp cắn loại CII có giá trị lớn nhất, thấp nhất ở loại C*,

tuy nhiên sự khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê (p>0,05).

- Ở nam và nữ, khơng có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về độ cắn

chùm ở các loại khớp cắn khác nhau (p>0,05).

Bảng 3.3. Phân loại độ cắn chùm ở các loại khớp cắn (A = Độ cắn chùm) (n=771)

Loại khớp cắn

n

CI

%

n

CII

%

n

CIII

%

n

C*

%

n

Tổng

%

Nhận xét:A< 0

5

1,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

5

0,70 ≤ A< 3,5

421

87,2

86

90,5

68

91,9

108

90,8

683

88,6A ≥ 3,5

57

11,8

9

9,5

6

8,1

11

9,2

83

10,8Tổng

483

100,0

95

100,0

74

100,0

119

100,0

771

100,0- Trong số các đối tượng nghiên cứu, 88,6% trẻ có độ cắn chùm nằm

trong giới hạn bình thường. Ít có trường hợp nào trong các loại khớp cắn có

độ cắn chùm <0.

Bảng 3.4. Độ cắn chìa ở các loại khớp cắn (n=771)

Giới

Nam

NữCICIIX ± SD

2,11±1,21

1,72±1,20X ± SD

2,29±1,31

2,02±0,89CIII

X ± SD

2,04±1,02

1,73±0,68C*

X ± SD

2,26±1,22

1,75±0,83p

0,8343

0,391646CI

Giới

Chung 1,92±1,22

*Kruskal-Wallis test

Nhận xét:CII

2,18±1,16CIII

1,94±0,94C*

1,95±1,03p

0,4077- Độ cắn chìa ở khớp cắn loại CII có giá trị lớn nhất, thấp nhất ở loại CI,

tuy nhiên sự khác biệt là khơng có ý nghĩa thống kê (p>0,05).

- Ở nam và nữ, khơng có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về độ cắn chìa

ở các loại khớp cắn khác nhau (p>0,05).

Bảng 3.5. Phân loại độ cắn chìa ở các loại khớp cắn (B= Độ cắn chìa) (n=771)

CI

CII

CIII

C*

Tổngn

%

n

%

n

%

n

%

n

%B<0

13

2,7

1

1,1

0

0,0

0

0,0

14

1,80 ≤ B < 3,5

423

87,6

82

86,3

68

91,9

109

91,6

682

88,5B ≥ 3,5

47

9,7

12

12,6

6

8,1

10

8,4

75

9,7Tổng

483

100,0

95

100,0

74

100,0

119

100,0

771

100,0Nhận xét:

- Có 88,5% đối tượng có độ cắn chìa nằm trong giới hạn bình thường.

Hiếm trường hợp nào có độ cắn chìa dưới mức 0 mm.

3.2.3. Khoảng chênh lệch

Bảng 3.6. Khoảng chênh lệch hàm trên ở các loại khớp cắn (n=771)

CIII

X ± SD

X ± SD

X ± SD

Nam

1,63±6,65

1,19±7,20

1,73±6,86

Nữ

1,58±7,76

2,69±7,15

1,00±6,05

Chung 1,60±7,21

1,81±7,18

1,50±6,59

pnam-nữ

0,6370**

0,0976**

0,2800**

*Kruskal-Wallis test; **Mann-Whitney test

Nhận xét:

GiớiCICIIC*

X ± SD

2,65±7,35

0,66±6,84

1,46±7,09

0,1047**p

0,5124*

0,2995*

0,9590*47- Khoảng chênh lệch hàm trên có sự khác nhau giữa các loại khớp cắn

và giữa hai giới tính. Đối với nam giới, khoảng chênh lệch hàm trên ở khớp

cắn loại C* có giá trị lớn nhất, trong khi ở nữ là khoảng chênh lệch hàm trên

ở khớp cắn loại II. Sự khác biệt này khơng có ý nghĩa thống kê với p>0,05.

Bảng 3.7. Phân loại chênh lệch khoảng hàm trên ở các loại khớp cắn

(X (mm)= Khoảng yêu cầu-Khoảng hiện có) (n=771)

X<0

n

%

179 37,1

36

37,9

30

40,5

46

38,7

291 37,7Khớp cắn

CI

CII

CIII

CL*

Hàm trên

Nhận xét:0≤X<2

n

%

59

12,2

12

12,6

12

16,2

12

10,1

95

12,32≤X<6

n

%

111 23,0

20

21,1

14

18,9

27

22,7

172 22,3X≥6

n

%

134 27,7

27

28,4

18

24,3

34

28,6

213 27,6- Ở khớp cắn loại I, chênh lệch khoảng hàm trên chủ yếu nằm trong

khoảng âm (37,1%). Tỉ lệ có khe thưa từ 2-6mm là 23,0%, >6mm là 27,7%.

- Ở khớp cắn loại II, loại III và loại hỗn hợp, mức độ chênh lệch khoảng

hàm trên chủ yếu cũng là khoảng âm, sau đó tới khoảng ≥ 6mm chiếm tỉ lệ

tương đối (28,4%, 24,3% và 28,6%).

Bảng 3.8. Khoảng chênh lệch hàm dưới ở các loại khớp cắn (n=771)

CIII

X ± SD

X ± SD

X ± SD

Nam

1,09±5,97

2,11±6,16

2,30±6,83

Nữ

1,10±6,90

2,42±6,93

0,64±4,57

Chung 1,09±6,43

2,23±6,45

1,79±6,23

pnam-nữ

0,6189**

0,4032**

0,1628**

*Kruskal-Wallis test; **Mann-Whitney test

Nhận xét:

GiớiCICIIC*

X ± SD

2,15±6,76

0,27±6,21

1,03±6,47

0,1143**p

0,2667*

0,1944*

0,2136*- Khoảng chênh lệch hàm dưới ở các loại khớp cắn có sự khác nhau

giữa nam và nữ. Các trường hợp sai khớp cắn loại II và loại hỗn hợp có giá

trị chênh lệch ở nam cao hơn ở nữ, trong khi đối với sai khớp cắn loại I và

loại III ở nữ có khoảng chênh lệch hàm dưới cao hơn. Sự khác biệt này48khơng có ý nghĩa thống kê với p>0,05 ở tất cả các loại khớp cắn cũng như

giữa nam và nữ.

Bảng 3.9.Phân loại chênh lệch khoảng hàm dưới ở các loại khớp cắn

(X (mm)= Khoảng yêu cầu-Khoảng hiện có) (n=771)

Khớp cắn

CI

CII

CIII

CL*

Hàm dưới

Nhận xét:X<0

n

%

189 39,1

29

30,5

25

33,8

45

37,8

288 37,40≤X<2

n

%

65

13,5

12

12,6

10

13,5

16

13,5

103 13,42≤X<6

n

%

130 26,9

25

26,3

22

29,7

38

31,9

215 27,9X≥6

n

%

99

20,5

29

30,5

17

23,0

20

16,8

165 21,4- Trong các loại khớp cắn, chênh lệch khoảng hàm dưới chủ yếu nằm trong

khoảng âm và khoảng 2-6mm (xấp xỉ 30% ở tất cả các loại khớp cắn. Tỉ lệ chênh

lệch khoảng từ 6mm trở lên xuất hiện nhiều nhất ở khớp cắn loại II (30,5%).

3.3. Một số kích thước cung răng hai hàm theo tình trạng lệch lạc khớp

cắn của đối tượng trên

3.3.1. Hình dạng cung răngBiểu đồ 3.2. Tỷ lệ các hình dạng cung răng hàm trên và hàm dưới (n=771)

Nhận xét:

- Hình dạng cung răng hàm trên hay gặp là hình oval (70,2%), hình49thn dài và hình vng ít gặp hơn (20,3% và 9,5%). Ở hàm dưới tỷ lệ các

hình dạng cung răng cũng tương tự với hình oval chiếm nhiều nhất (73,4%),

sau đó là hình thn dài và hình vng (17,3% và 9,3%).

Bảng 3.10. Tỷ lệ các dạng cung răng hàm trên theo giới (n=771)

Dạng cung răng Hình Vng

n

%

Giới

Nam

39

9,7

Nữ

34

9,3

Tổng

73

9,5

*p: χ2 testHình Ovan

n

%

281

69,6

260

70,8

541

70,2Hình thn dài

p

n

%

84

20,8

0,926

73

19,9

157

20,4Nhận xét:

- Cung răng hàm trên hình Ovanl chiếm đa số (70,2%), tiếp đến là hình

thn dài (20,4%) và thấp nhất là hình vng (9,5%). Tuy nhiên, khơng có sự

khác biệt về tỷ lệ các dạng cung răng hàm trên giữa nam và nữ (p>0,05).

Bảng 3.11. Tỷ lệ các dạng cung răng hàm dưới theo giới (n=771)

Dạng cungHình VngHình OvalHình thn dàirăng

Giới

Nam

Nữ

Tổngp

n%n%n%44

28

7210,9

7,6

9,3284

282

56670,3

76,8

73,476

57

13318,8

15,5

17,30,105*p: χ2 test

Nhận xét:

- Phần lớn cung răng hàm dưới là hình Oval (73,4%), cung răng hình

vng chiếm tỉ lệ thấp nhất (9,3%). Tuy nhiên, khơng có sự khác biệt về tỷ lệ

các dạng cung răng hàm dưới giữa nam và nữ (p>0,05).

Bảng 3.12. Khoảng chênh lệch hàm trên ở các loại cung răng hàm trên

(n=771)50Giới

Nam

Nữ

ChungVuôngOvalTam giácX ± SD

2,65±5,83

3,64±6,22

3,11±6,00X ± SD

1,56±6,79

1,39±7,63

1,48±7,20X ± SD

1,75±7,42

0,80±7,10

1,30±7,26p

0,4059

0,7443

0,2610*Kruskal-Wallis test

Nhận xét:

- Giữa các hình dạng cung răng hàm trên, giá trị khoảng chênh lệch hàm

trên khơng có sự khác biệt nhiều (p>0,05). Tương tự ở cả nam và nữ.

Bảng 3.13. Khoảng chênh lệch hàm dưới ở các loại cung răng hàm dưới

(n=771)

GiớiVuôngX ± SD

Nam

2,64±5,61

Nữ

2,39±6,80

Chung

2,55±6,05

*Kruskal-Wallis testOvalTam giácX ± SD

1,54±6,46

0,72±6,74

1,13±6,61X ± SD

0,72±5,46

2,02±6,02

1,28±5,72p

0,2467

0,2206

0,3837Nhận xét:

- Giá trị khoảng chênh lệch hàm dưới khơng có sự khác biệt giữa các

hình dạng cung răng hàm dưới (p>0,05). Tương tự ở cả nam và nữ.

Bảng 3.14. Tỷ lệ các dạng cung răng hàm trên theo các loại khớp cắn

(n=771)

Khớp cắn

CI

CII

CIII

C*Cung răngCung răngCung rănghình vng

n

%

46

9,5

8

8,4

6

8,1

13

10,9hình Oval

n

%

344

71,2

63

66,3

53

71,6

81

68,1hình tam giác

n

%

93

19,3

24

25,3

15

20,3

25

21,0p0,88751*p: χ2 test

Nhận xét:

- Các loại khớp cắn khác nhau có hình dạng cung răng hàm trên khác

nhau, trong đó cung răng hình Oval có tỷ lệ lớn nhất ở tất cả các loại khớp

cắn, cung răng hình vng có tỷ lệ nhỏ nhất. Sự khác biệt về dạng cung răng

hàm trên theo các loại khớp cắn khơng có ý nghĩa thống kê (p>0,05).

Bảng 3.15. Tỷ lệ các dạng cung răng hàm dưới theo các loại khớp cắn (n=771)Khớp cắnCung răngCung răngCung rănghình vnghình ovalhình tam giácn%n%n%CI438,935473,38617,8CII1010,56770,51819,0CIII45,45878,41216,2C*

15

2

*p: χ test12,68773,11714,3p0,665Nhận xét:

- Cung răng hàm dưới hình oval có tỷ lệ lớn nhất ở tất cả các loại khớp

cắn (>70%), tỷ lệ nhỏ nhất là hình vng. Sự khác biệt về dạng cung răng

hàm dưới theo các loại khớp cắn khơng có ý nghĩa thống kê (p<0,05).

3.3.2. Kích thước cung răng

Bảng 3.16. Kích thước cung răng hàm trên theo giới (n=771)

Kích thướcNamNữpXSDXSDR33 (mm)36,222,4935,602,680,001*R66 (mm)55,243,1954,113,26<0,001**D31 (mm)9,832,109,182,02<0,001**D61 (mm)

28,91

3,26

*: T-test; **: Mann-Whitney test27,903,39<0,001**52Nhận xét:

Tất cả các kích thước cung răng hàm trên của nam đều lớn hơn nữ (p<0,01).

Bảng 3.17. Kích thước cung răng hàm dưới theo giới (n=771)

NamKích thướcXr33 (mm)

27,29

r66 (mm)

48,12

d31 (mm)

5,78

d61 (mm)

26,17

*: Mann-Whitney testNữ

SD

2,76

3,60

2,32

2,81X26,90

46,98

5,68

24,62SD

2,61

3,60

2,55

2,89p

0,001

<0,001

0,431

<0,001Nhận xét:

- Các kích thước cung răng hàm dưới của nam lớn hơn so với nữ. Ngồi

chiều dài trung bình D31 của nam (5,78mm) so với nữ (5,68mm) khơng có ý

nghĩa thống kê (p>0,05), sự khác biệt của các số đo còn lại đều có ý nghĩa

thống kê với p<0,05.

Bảng 3.18. Kích thước cung răng hàm trên của các dạng cung răng hàm trên (n=771)

Cung răng

Giá trịCung rănghình vng

hình ơ van

X ± SD

X ± SD

R33 (mm)

35,63±2,48

35,91±2,58

R66 (mm)

54,28±3,38

54,72±3,25

D31 (mm)

9,24±1,99

9,54±2,17

D61 (mm)

28,11±3,5

28,33±3,39

*ANOVA test, ** Kruskal-Wallis testCung răng

hình tam giác

X ± SD

36,1±2,7

54,83±3,29

9,59±1,84

28,91±3,16p

0,654*

0,6297**

0,3432**

0,0493**Nhận xét:

- Các kích thước chiều rộng cung răng phía trước (R33) và phía sau

(R66), chiều dài cung răng phía trước (D31) và phía sau (D61) đều lớn nhất ở

dạng cung răng hình tam giác, nhỏ nhất ở dạng cung răng hình vng. Tuy

nhiên chỉ có chiều dài cung răng phía sau (D61) có sự khác biệt có ý nghĩa

giữa các dạng cung răng (p<0,05), còn các chỉ số còn lại khác biệt khơng có ý

nghĩa thống kê (p>0,05).

Bảng 3.19. Kích thước cung răng hàm dưới của các dạng cung răng (n=771)53Cung răngCung răngCung rănghình vng

X ± SD

r33 (mm)

26,51±2,57

r66 (mm)

47,1±3,89

d31 (mm)

5,61±1,58

d61 (mm)

25,55±3

*Kruskal-Wallis testhình ơ van

X ± SD

27,11±2,69

47,6±3,68

5,77±2,57

25,36±2,97hình tam giác

X ± SD

27,4±2,75

47,74±3,36

5,68±2,19

25,68±2,85Giá trịp

0,1044

0,3497

0,9407

0,2225Nhận xét:

- Kích thước trung bình của chiều rộng cung răng hàm dưới (R33, R66)

và chiều dài phía sau (D61) lớn nhất ở cung răng hình tam giác, trong khi

chiều dài phía trước (D31) lớn nhất ở cung răng hình ơ van và ngắn nhất ở

cung răng hình vng.

Bảng 3.20. Kích thước cung răng hàm trên của các loại khớp cắn (n=771)

Giá trị

R33 (mm)

R66 (mm)CICIICIIIC*X ± SDX ± SDX ± SDX ± SD35,98±2,5

9

54,77±3,235,99±2,46 36,23±2,68 35,46±2,64

54,98±3,0754,64±3,354,23±3,45

5

D31 (mm) 9,51±2,19 9,56±2,03 9,84±1,85 9,35±1,84

D61 (mm) 28,48±3,39 28,19±3,41 28,81±3,36 28,17±3,21

*ANOVA test; **Kruskal-Wallis testp

0,864*

0,3842**

0,3888**

0,5518**Nhận xét:

- Tất cả kích thước cung răng hàm trên đều khơng có sự khác biệt giữa

các loại khớp cắn (p>0,05).

Bảng 3.21. Kích thước cung răng hàm dưới của các loại khớp cắn (n=771)

Giá trịCICIICIIIC*pTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nghiên cứu này chỉ nhằm mục đích nâng cao công tác chăm sóc sức khoẻ răng miệng. Ngoài ra không còn mục đích nào khác.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×