Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cơ sở thực tiễn của việc giáo dục môi trường địa phương trong dạy học môn tự nhiên – xã hội lớp 2 tại xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

Cơ sở thực tiễn của việc giáo dục môi trường địa phương trong dạy học môn tự nhiên – xã hội lớp 2 tại xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

Tải bản đầy đủ - 0trang

môi trường xung quanh, cộng với phân gia súc, gia cầm vương vãi càng làm cho môi

trường sống thêm ô nhiễm nặng.2.2. Thực trạng về giáo dục môi trường địa phương trong dạy học môn Tự

nhiên – Xã hội lớp 2 cho học sinh tiểu học xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn,

tỉnh Lai Châu

Mục tiêu khảo sát: Thu thập số liệu thơng tin chính xác cụ thể về GDMT địa

phương trong dạy học môn TN – XH lớp 2 cho HS tiểu học xã Nậm Ban huyện Nậm

Nhùn, tỉnh Lai Châu.

Nội dung khảo sát: Thực trạng GDMT địa phương trong dạy học môn TN –

XH lớp 2 cho HS tiểu học xã Nậm Ban huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

Đối tượng khảo sát: Giáo viên và học sinh lớp 2 Tiểu học Nậm Ban huyện

Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

Phương pháp khảo sát

+ Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi: Tôi tiến hành điều tra bằng phiếu hỏi cho

GV khối lớp 2

+ Phương pháp quan sát: Tôi tiến hành quan sát hành vi BVMT của học sinh khi

trên lớp.

+ Phương pháp phỏng vấn: Trong quá trình tiến hành quan sát các hành vi của HS

tôi phỏng vấn sâu các GV chủ nhiệm khối lớp 2

Nội dung thưc trạng khảo sát:

Khảo sát trên các tiêu trí về nhận thức của giáo viên GDMT địa phương trong dạy

học môn tự nhiên – xã hội lớp 2 cho học sinh tiểu học, thực trạng mức độ GDMT địa

phương trong dạy học và Thực trạng hiểu biết về giáo dục môi trường địa phương của

học sinh lớp 2 xã Nậm Ban. Cụ thể số liệu khảo sát như sau:

a, Thưc trạng nhận thức của giáo viên GDMT địa phương trong dạy học môn

tư nhiên – xã hội lớp 2 cho học sinh tiểu học xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh

Lai Châu

Để tiến hành khảo sát thực trạng nhận thức của GV về GDMT địa phương trong

dạy học môn TN – XH lớp 2 cho HS tiểu học xã Nậm Ban - Nậm Nhùn – Lai Châu tôi

đã tiến hành phát phiếu hỏi và phỏng vấn giáo viên tiểu học khối lớp 2 xã Nậm Ban

huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu và thu được kết quả được thể hiện ở bảng 1.1 sau đây

Bảng 1.1. Thưc trạng nhận thức của giáo viên về mức độ cần thiết của GDMT địa

phương trong dạy học môn TN – XH lớp 2 cho HS tiểu học xã Nậm Ban, huyện

Nậm Nhùn, huyện Lai Châu

Mức độ

Số lượng (người)

Xử lý (%)

Quan trọng

12

80%

Không quan trọng

3

20%

6Trên đây là ý kiến của các giáo viên lớp 2 về GDMT địa phương trong dạy học

môn TN – XH lớp 2 cho HS tiểu học xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

Trong tổng số 15 GV được khảo sát thì có tới 12/15 GV (80%) nhận thấy GDMT địa

phương cho HS lớp 2 quan trọng, và 3/15 GV ( 20%) cho rằng GDMT địa phương

trong dạy học môn TN –XH lớp 2 cho học sinh tiểu học không quan trọng. Điều này

cho thấy tỉ lệ GV nhận thức về GDMT địa phương là cần thiết cao hơn tỉ lệ GV nhận

thức về GDMT địa phương là không cần thiết.

Khi trao đổi trực tiếp với một số GV không quan tâm tới GDMT địa phương thì

tơi được biết các thầy cơ giáo này cho rằng học sinh lớp 2 thì chưa cần phải liên hệ

thực tế với môi trường địa phương mà nên tập trung vào nội dung học tập các môn như

Tiếng Việt…

b, Thưc trạng giáo dục môi trường địa phương trong dạy học môn Tư

nhiên – xã hội lớp 2 cho HS tiểu học xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai

Châu

Để tiến hành khảo sát thực trạng mức độ GDMT địa phương trong dạy học môn

TN – XH lớp 2 cho HS tiểu học xã Nậm Ban huyện Nậm Nhùn – Lai Châu tôi đã tiến

hành phát phiếu hỏi và phỏng vấn giáo viên tiểu học khối lớp 2 tiểu học xã Nậm Ban

huyện Nậm Nhùn – Lai Châu và thu được kết quả được thể hiện ở bảng 1.2 sau đây

Bảng 1.2 Thưc trạng mức độ GDMT địa phương trong dạy học môn TN – XH lớp

2 cho HS tiểu học xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

Mức độ

Số lượng

Xử lý (%)

(người)

Quan tâm

8

53,5%

Quan tâm nhưng không thường xuyên

4

26,6 %

Không quan tâm

3

20,1%

(Nguồn: Tổng hợp từ các phiếu khảo sát)7Trên đây là ý kiến của các giáo viên lớp 2 về GDMT địa phương trong dạy học

môn TN – XH lớp 2 cho HS tiểu học huyên Nậm Nhùn – Lai Châu. Trong tổng số 15

GV được khảo sát thì có tới 8 /15 GV (53,5%) quan tâm tới GDMT địa phương cho

học sinh lớp 2 trong. Có 4/15 GV ( 26,6%) quan tâm nhưng lại không thường xuyên

GDMT địa phương trong dạy học môn TN- XH lớp 2 cho HS tiểu học tại xã Nậm Ban

huyện Nậm Nhùn – Lai Châu. Trong tổng số 15 GV có tới 3/15 GV chiếm 20,1%

không quan tâm tới việc GDMT địa phương.

Điều này cho thấy GV tại xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu đã

được phổ biến về GDMT địa phương trong giảng dạy môn TN- XH. Tuy nhiên, một bộ

phận các thầy cơ giáo vẫn chưa có sự quan tâm đúng mức tới vấn đề giáo dục này.

Một bộ phận lớn GV tại xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu đã quan

tâm và thường xuyên kết hợp giảng dạy, liên hệ mở rộng với GDMT địa phương trong

quá trình giảng dạy nội dung bộ mơn TN- XH lớp 2. Việc kết hợp GDMT địa phương

trong dạy học mơn TN – XH lớp 2 sẽ giúp HS có cái nhìn tổng quát hơn về mơi trường

tự nhiên thuộc địa bàn huyện, đồng thời trẻ được tiếp nhận thông tin một cách chủ

động và tự nhiên nhất.

Để điều tra thực trạng hình thức GDMT địa phương tơi tiến hành phát phiếu hỏi

cho 15 GV lớp 2 Tiểu học Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu và thu được kết

quả ở bảng 1.3 sau đây.

Bảng 1.3. Thưc trạng hình thức GDMT địa phương trong dạy học môn TN – XH

lớp 2 cho học sinh tiểu học Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

Hình thức

Số lượng

8(người)

12

5GDMT địa phương thơng qua các tiết học TN- XH ở trên lớp

Giáo dục thơng qua các tiết học TN – XH ngồi thiên nhiên , ở mơi

trường bên ngồi trường lớp như mơi trường ở địa phương.

GDMT địa phương qua việc thực hành làm vệ sinh môi trường lớp

12

học sạch, đẹp ; thực hành giữ trường, lớp học sạch, đẹp.

GDMT địa phương với cả lớp hoặc nhóm học sinh.

12

(Nguồn: Tổng hợp từ các phiếu khảo sát)

Thông qua điều tra và phát phiếu hỏi cho các GV tôi nhận thấy hầu như GV chỉ

thường xun lựa chọn hình thức GDMT địa phương thơng qua các tiết học TN – XH ở

trên lớp (12/15 GV) ,12/15 GV sử dụng hình thức giáo dục thơng qua việc thực hành

làm vệ sinh môi trường lớp học sạch, đẹp, thực hành giữ trường lớp học sạch đẹp,

12/15 GV sử dụng hình thức giáo dục với cả lớp hoặc nhóm HS , và chỉ có 5/15 GV sử

dụng hình thức giáo dục thông qua tiết học TN - XH ngồi thiên nhiên.

Trao đổi và phỏng vấn với GV tơi nhận thấy việc tổ chức theo hình thức giáo

dục thơng qua các tiết học TN – XH ngoài thiên nhiên , ở mơi trường bên ngồi trường

lớp như mơi trường ở địa phương thường đem lại hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, khi tiến

hành GV gặp phải rất nhiều các vấn đề khó khăn để tổ chức các tiết học ngoài thiên

nhiên như : đội ngũ giáo viên quản lý bị thiếu, kinh phí tổ chức hạn hẹp, đặc điểm địa

hình hiểm trở dễ gây nguy hiểm cho GV và HS. Vì vậy, khi lựa chọn địa điểm để tổ

chức các hoạt động GDMT trong dạy học môn TN – XH GV và nhà trường phải rất

cân nhắc, tìm hiểu kỹ về địa hình, cũng như dự trù nguồn kinh phí, nhân lực.

c, Thực trạng hiểu biết về giáo dục môi trường địa phương của học sinh lớp 2

xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

Để điều tra thực trạng hiểu biết của học sinh lớp 2 về môi trường địa phương tôi

tiến hành khảo sát 52 HS lớp 2 tiểu học Nậm Ban - huyên Nậm Nhùn – Lai Châu và

thu được kết quả ở bảng 1.4 sau đây.

Bảng 1.4. Thực trạng hiểu biết về BVMT địa phương của học sinh lớp 2 xã Nậm Ban, huyện Nậm

Nhùn, tỉnh Lai ChâuBVMT địa phương là gìSố lượng Xử lý (%)

(người)

Khơng biết

18

34,6%

Là bảo vệ mơi trường nơi địa phương mình đang sinh sống

34

65,5%

(Nguồn: Tổng hợp từ các phiếu khảo sát)

Qua khảo sát tôi thu được kết quả, số học sinh hiểu biết về BVMT địa phương là

34/52 HS ( chiếm 65,4% ), trong khi đó số học sinh khơng hiểu biết về BVMT tự nhiên

cũng chiếm khá cao 18/52 HS (chiếm 34,6%). Điều này chứng tỏ nhận thức của HS

khối lớp 2 về BVMT địa phương đang chỉ ở mức trung bình.

9KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Qua nghiên cứu cơ sở lý luận về vấn đề giáo dục môi trường địa phương trong

dạy học môn TN XH lớp 2 Tiểu học Nậm Ban huyện Nậm Nhùn – Lai Châu tôi đã đưa

ra một số kết luận như sau :

- Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con

người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh

vật

- Giáo dục môi trường trong nhà trường là một quá trình nhằm trang bị cho trẻ

một ý thức trách nhiệm đối với sự phát triển bền vững của trái đất, một khả năng đánh

giá vẻ đẹp của thiên nhiên và một giá trị nhân cách khắc sâu bởi nền tảng đạo lý về mơi

trường.

- Mơn TN-XH tích hợp những kiến thức về thế giới tự nhiên và xã hội, có vai trò

quan trọng trong việc giúp học sinh học tập các môn Lịch sử và Địa lý ở các lớp 4, 5.

Góp phần đặt nền móng ban đầu cho việc giáo dục về khoa học tự nhiên và khoa học

xã hội ở các cấp học trên. Môn học coi trọng việc tổ chức cho HS trải nghiệm thực tế,

tạo cho các em cơ hội tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên và xã hội xung quanh; vận

dụng kiến thức vào thực tiễn, học cách ứng xử phù hợp với tự nhiên và xã hội.

- Nhận thức của giáo viên về mức độ cần thiết của hoạt động GDMT địa phương

trong dạy học môn TN – XH lớp 2 cho học sinh Tiểu học Nậm Ban huyện Nậm Nhùn –

Lai Châu chưa cao, chưa được quan tâm đúng mức.

- Học sinh địa phương còn thiếu hiểu biết về GDMT địa phương , chưa hiểu rõ

về BVMT cũng như tầm quan trọng của hệ sinh thái xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn,

tỉnh Lai Châu10CHƯƠNG 2: TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG

TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN –XÃ HỘI LỚP 2 TẠI XÃ NẬM

BAN, HUYỆN NẬM NHÙN, TỈNH LAI CHÂU

1. Khái quát chung về vấn đề tích hợp giáo dục mơi trường

1.1. Khái niệm về tích hợp giáo dục môi trường

Tích hợp giáo dục môi trường: là giáo dục những kiến thức về môi trường

thông qua từng môn học và chương trình học các mơn tự nhiên – xã hội phù hợp với

học sinh tiểu học. Việc giáo dục này chủ yếu dựa theo phương thức lồng ghép và liên

hệ trong các nội dung giảng dạy của các môn học tự nhiên – xã hội.1.2. Các mức độ tích hợp giáo dục mơi trường

Để tích hợp giáo dục môi trường vào các môn học tại cấp tiểu học, giáo viên có

thể tích hợp thơng qua các mơn học với mức độ:

- Mức độ liên hệ: Các kiến thức GDMT không được nêu rõ trong sách giáo khoa

nhưng dựa vào kiến thức bài học, giáo viên có thể bổ sung, liên hệ các kiến thức

GDMT.

- Mức độ bộ phận: Chỉ có một phần bài học có nội dung GDMT được thể hiện

bằng mục riêng, một đoạn hay một vài câu trong bài học.

- Mức độ toàn phần: Mục tiêu và nội dung của bài trùng hợp phần lớn hay hoàn

toàn với nội dung GD BVMT.1.3. Các nguyên tắc và hình thức tích hợp

Các ngun tắc cơ bản: tích hợp nội dung GDMTĐP trong dạy học môn tự

nhiên – xã hội tuân theo các nguyên tắc sau

- Nguyên tắc 1: Tích hợp khơng làm thay đổi đặc trưng của mơn học, không biến

bài học của bộ môn thành bài giáo dục môi trường.

- Nguyên tắc 2: Khai thác nội dung GDMT có chọn lọc, có tính tập trung vào

chương, mục nhất định, không tràn lan, tuỳ tiện.

- Nguyên tắc 3: Phát huy cao độ các hoạt động nhận thức tích cực của HS và kinh

nghiệm thực tế các em đã có, tận dụng tối đa mọi khả năng để HS tiếp xúc với môi

trường.

Như vậy, các kiến thức GDMT khi đưa vào bài dạy phải có hệ thống, tránh sự

trùng lặp, phải thích hợp với trình độ học sinh, khơng gây quá tải cho học sinh.

Các hình thức tích hợp

- Giáo dục thông qua hoạt động dạy và học trên lớp

- Giáo dục thơng qua hoạt động ngồi giờ lên lớp112. Tích hợp giáo dục môi trường địa phương trong dạy học môn tư nhiên –

xã hội lớp 2 cho học sinh tiểu học

2.1. Những nội dung giáo dục môi trường môn tự nhiên – xã hội lớp 2 xã

Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

Nội dung kiến thức trong môn Tư nhiên – Xã hội lớp 2: Chương trình mơn

Tự nhiên và xã hội lớp 2 được cấu trúc thành 3 chủ đề:

- Chủ đề "Con người và sức khỏe": Giúp học sinh nhận biết được các bộ phận

bên ngồi của cơ thể, vai trò của các giác quan, các hệ cơ quan trong cơ thể và những

ảnh hưởng của môi trường tới sức khỏe con người...

- Chủ đề "Xã hội": Giúp học sinh nhận biết được các thành viên cũng như các

hoạt động trong gia đình, trường học, quê hương và các mối quan hệ với cuộc sống

xung quanh...

- Chủ đề "Tự nhiên": Giúp cho học sinh biết được đặc điểm, lợi ích các lồi thực

vật, động vật gần gũi cũng như các điều kiện sống và mối quan hệ của chúng...

Nội dung GDMT cần giáo dục tích hợp trong môn TN –XH lớp 2: nội dung

giáo dục cần khắc phục được thực trạng giáo dục môi trường địa phương đã đề cập tại

chương 1. Các nội dung GDMT cần tích hợp gồm các chủ đề “Con người và sức

khỏe”, “Xã hội” và “Tự nhiên”. Mỗi chủ đề nói trên đều có thể tích hợp nội dung giáo

dục môi trường một cách thuận lợi.

- Chủ đề "Con người và sức khỏe": Dựa vào kiến thức trong chủ đề, giáo viên

hình thành cho học sinh có ý thức và thói quen giữ gìn vệ sinh mơi trường xung

quanh...

- Chủ đề "Xã hội": Dựa vào kiến thức trong chủ đề, giáo viên hình thành cho học

sinh thái độ tơn trọng, lòng thương u và có trách nhiệm giữ gìn môi trường sạch đẹp

trong cộng đồng...

- Chủ đề "Tự nhiên": Dựa vào kiến thức trong chủ đề, giáo viên hình thành cho

học sinh ý thức thân thiện với môi trường và biết cách bảo vệ chúng...

- Dựa trên phân phối chương trình TN –XH lớp 2 (Theo cơng văn số

9832/BGD&ĐT-GDTH ngày 01/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Tôi

đã đề ra một số hoạt động lồng ghép GDMT địa phương trong dạy học môn TN – XH lớp 2

cho học sinh tiểu học xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.TuầnTên bài học1Cơ quan vận động: bộ xương và hệ cơ2Làm gì để xương và cơ phát triển tốt?Hoạt động lồng ghép

- Liên hệ thực tiễn về địa hình đồi

núi của địa phương - xã Nậm Ban

làm ảnh hưởng tới cơ quan vận

động của con người.

- Tổ chức hoạt động cắm trại, hoặc

leo núi.

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơ sở thực tiễn của việc giáo dục môi trường địa phương trong dạy học môn tự nhiên – xã hội lớp 2 tại xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×