Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 1: MỞ ĐẦU

PHẦN 1: MỞ ĐẦU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Môi trường sống đã và đang trở thành một trong những vấn đề được quan tâm nhất

và cũng là một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại. Bởi lẽ, môi trường sống

gắn liền với cuộc sống của con người, cũng như với sự tồn tại và phát triển của xã hội

loài người. Ngày nay, nhân loại đang phải đối mặt với nhiều vấn đề môi trường rất bức

xúc và nan giải như: Sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên: đất, rừng, khoáng sản,

động - thực vật… Tình trạng ơ nhiễm mơi trường rất nghiêm trọng: ơ nhiễm nguồn nước,

khơng khí, tiếng ồn xảy ra nghiêm trọng.

Vì vậy vấn đề bảo vệ môi trường hơn bao giờ hết đã trở thành nhiệm vụ cấp bách

của toàn xã hội. Để khắc phục những hậu quả trên cần một thời gian dài, liên tục, hành

động ngay từ bây giờ, tốn kém nhiều cơng sức và tiền của. Do đó, bảo vệ môi trường nên

bắt đầu bằng việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, nhất là học sinh, sinh viên. Và nên

bắt đầu từ giáo dục môi trường địa phương để có thể gắn liền với thực tiễn. Hiện nay,

việc trang bị kiến thức về bảo vệ môi trường trong nhà trường chưa được chú trọng đúng

mức, chưa được xem là một môn học ở các cấp học phổ thông. Giáo dục môi trường chỉ

được lồng ghép trong các mơn học và một số tiết học ngoại khóa. Một số cuộc thi bảo vệ

môi trường đã được tổ chức trong trường học , song còn nặng tính hình thức, vì thế ý

thức bảo vệ mơi trường chưa hình thành rõ nét trong học sinh. Việc giáo dục môi trường

địa phương ở nhà trường phổ thông là rất cần thiết giúp các em hiểu biết về thiên nhiên

và môi trường, từ đó giáo dục cho các em ý thức quan tâm thường xun đến mơi trường,

dần dần hình thành ở các em lòng u thích tơn trọng thiên nhiên, bảo vệ mơi trường

sống, phong cảnh đẹp, các di tích văn hoá lịch sử của đất nước. Trong hệ thống phân mơn

cấp Tiểu học thì mơn Khoa học là mơn học phù hợp nhất để lồng ghép Giáo dục môi

trường. Xuất phát từ những lý do trên, tôi chọn đề tài “Giáo dục môi trường địa phương

trong dạy học môn Khoa học lớp 4 cho học sinh tiểu học tại xã Hồng Thu, huyện Sìn

Hồ, tỉnh Lai Châu” làm đề tài nghiên cứu. Đề tài gồm 3 phần : Phần mở đầu, phần nội

dung, phần kết luận và kiến nghị. Phần nội dung gồm có 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về giáo dục môi trường địa phương trong

dạy học môn Khoa học lớp 4 xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Chương 2 : Tích hợp giáo dục mơi trường trường địa phương trong dạy học môn

Khoa học lớp 4 tại xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Chương 3: Thực nghiệm giáo dục

2.

Mục đích nghiên cứu

Mục đích của đề tài: nhằm nâng cao chất lượng GDMT địa phương trong giảng

dạy môn KH cho học sinh lớp 4 Tiểu học Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu .

3.

Khách thể và đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: giáo dục môi trường địa phương trong dạy học môn Khoa

học lớp 4 cho HS Tiểu học Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Khách thể nghiên cứu: GDMT trong trường tiểu học

34.Nhiệm vụ nghiên cứu và ý nghĩa của đề tài

Nhiệm vụ nghiên cứu :

- Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc GDMT địa phương

- Khảo sát và nghiên cứu thực trạng việc GDMT địa phương ở trường tiểu học

Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

- Tiến hành thực nghiệm và đối chiếu kết qủa thực nghiệm giáo dục

Ý nghĩa của đề tài

- Đề tài giáo dục môi trường địa phương trong dạy học môn Khoa học lớp 4 góp

phần giáo dục cho HS ý thức bảo vệ mơi trường địa phương.

- Đề tài giáo dục môi trường địa phương trong dạy học mơn Khoa học lớp 4 góp

phần tìm ra các phương pháp giáo dục mơi trường phù hợp với hoàn cảnh địa

phương.

5.

Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu: Trường Tiểu học Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu,

trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2019.4PHẦN 2: NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN GIÁO DỤC MÔI

TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC LỚP 4

CHO HỌC SINH TIỂU HỌC XÃ HỒNG THU, HUYỆN SÌN HỒ, TỈNH

LAI CHÂU

1. Cơ sở lý luận của việc tích hợp giáo dục mơi trường địa phương trong dạy

học môn khoa học lớp 4

1.1. Vị trí và mục tiêu giáo dục mơi trường trong trường tiểu học

Khái niệm môi trường: Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân

tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của

con người và sinh vật

Khái niệm giáo dục môi trường: Tại hội nghị liên Chính Phủ về GDMT (năm

1977 tại Grudia) UNESCO đã đưa ra định nghĩa: “GDMT là một quá trình tạo dựng cho

con người những nhận thức và mối quan tâm đối với các vấn đề môi trường, sao cho mỗi

người đều có đủ trình độ kiến thức, thái độ, kiến thức, kĩ năng để có thể nảy sinh trong

tương lai”

Vị trí của giáo dục môi trường trong trường tiểu học: Trong các bậc học, tiểu học

là bậc nền móng của tồn bộ hệ thống giáo dục cao hơn. Giai đoạn này có rất nhiều

những thuận lợi để việc GDMT ở bậc tiểu học đạt hiệu quả cao. Do vậy giáo dục mơi

trường trong trường tiểu học có vị trí vơ cùng quan trọng đối với việc hình thành ý thức

bảo vệ môi trường, bảo vệ sinh thái cho mỗi học sinh.

Mục tiêu của giáo dục môi trường trong trường tiểu học: GDMT nhằm đem lại

cho đối tượng được GDMT:

- Tri thức, kỹ năng phương pháp hoạt động để nâng cao năng lực trong việc lựa

chọn phong cách sống thích hợp với việc sử dụng một cách hợp lý và khôn ngoan các

nguồn lực tài nguyên thiên nhiên để họ có thể tham gia hiệu quả vào việc phòng ngừa và

giải quyết các vấn đề môi trường cụ thể nơi họ đang sinh sống và làm việc. Đây là mục

tiêu và khả năng hoạt động cụ thể

- Có thái độ, cách cư xử đúng đắn trước các vấn đề môi trường, xây dựng cho

mình quan niệm đúng đắn về ý thức, trách nhiệm, về giá trị nhân cách để dần hình thành

các kỹ năng thu thập số liệu và phát triển sự đánh giá thẩm mỹ…

Nguyên tắc giáo dục môi trường ở trường học

5- Nội dung chương trình cần chú trọng thực hành, hình thành các kỹ năng cơ bản

về BVMT.

- Nội dung và mục tiêu , phương pháp của GDMT phải phù hợp với trình độ phát

triển của học sinh cấp học.

- Nội dung chương trình cần phải chú ý khai thác tình hình thực tế mơi trường địa

phương xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.1.2. Đặc trưng của giáo dục môi trường địa phương

Giáo dục môi địa phương là giáo dục về những vấn địa lí mơi trường xã hội... của

địa phương bổ sung cho nội dung giáo dục bắt buộc chung thống nhất trong cả nước,

nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết về địa phương nơi mình sinh sống. Đồng thời

bồi dưỡng cho học sinh tình u q hương, ý thức bảo vệ mơi trường địa phương.

Đặc trưng của môn giáo dục môi trường địa phương vì mơn trường ln ln thay

đổi, biến động theo không gian và thời gian nên nhiều khi những kiến thức trong sách

giáo khoa (SGK) chưa đủ và mang tính cập nhật nên việc thu thập và xử lí thơng tin về

mơi trường tại mỗi tỉnh là cần thiết Ví dụ: Khi dạy bài “Đặc điểm khí hậu Việt Nam” sau

khi học xong bài này, GV có thể cho HS về nhà (lên mạng, sách, báo, tivi...) tìm các sự

kiện, số liệu nói lên tính thất thất thường của khí hậu nước ta (các tư liệu, số liệu về các

trận hạn hán, lũ lụt, sương muối...). Mỗi địa phương sẽ có nhưng đặc điểm về mơi trường

sống,lịch sử phát triển, trình độ phát triển kinh tế xã hội, dân trí… khác nhau. Chính vì

thế việc đưa giáo dục mơi trường địa phương vào giáo dục cũng phải linh hoạt và phù

hợp với tình hình thực thế của từng địa phương. Như vậy, hoạt động giáo dục môi trường

mới thực sự phát huy tác dụng.1.3. Khả năng giáo dục môi trường qua mơn khoa học trong chương trình cấp

tiểu học

Đặc điểm môn học khoa học và khả năng lồng ghép giáo dục mơi trường địa

phương vào mơn học

Mơn TN-XH tích hợp những kiến thức về thế giới tự nhiên và xã hội, có vai trò

quan trọng trong việc giúp học sinh (HS) học tập các môn Khoa học, Lịch sử và Địa lý ở

các cấp cao hơn. Góp phần đặt nền móng ban đầu cho việc giáo dục về khoa học tự nhiên

và khoa học xã hội ở các cấp học trên. Môn học coi trọng việc tổ chức cho HS trải

nghiệm thực tế, tạo cho các em cơ hội tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên và xã hội xung

quanh; vận dụng kiến thức vào thực tiễn, học cách ứng xử phù hợp với tự nhiên và xã

hội. Do vậy, khả năng lồng ghép giáo dục môi trường thông qua các môn TN-XH là rất

cao. Tuy nhiên, ở từng địa phương khác nhau sẽ có những đặc điểm về môi trường sống,

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 1: MỞ ĐẦU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×