Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: THỬ NGHIỆM SƯ PHẠM

CHƯƠNG 3: THỬ NGHIỆM SƯ PHẠM

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Câu 4: Chọn ý b được 2,5 điểm, chọn ý a được 0 điểm

 Câu 5: Chọn mỗi ý được 2,5 điểm

- Đối chiếu so sánh kết quả trên 3 mặt kiến thức, kỹ năng , thái độ của lớp 4A và

4B tại Trường Tiểu học Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.1.2. Đánh giá kết quả thực nghiệm

1.2.1. Đánh giá kết quả kết quả trước thực nghiệm

Mục đích: Nhằm xác định trình độ ban đầu của HS ở 2 lớp thực nghiệm và đối

chứng, sự tương quan giữa các trình độ đó.

Nội dung kiểm tra

- Nội dung GDMT có liên quan đến vấn đề MT ở địa phương.

- Nội dung kiểm tra trên cả 3 mặt: Kiến thức, kỹ năng, thái độ.

Phương pháp đánh giá

- Phân tích - so sánh

- Sử dụng toán thống kê để tính tỷ lệ giỏi, khá, trung bình, yếu (cách cho điểm

theo thang đánh giá) của từng lớp, tính giá trị trung bình cộng của lớp đối chứng và lớp

thực nghiệm.

Kết quả.

a. Kết quả kiểm tra kiến thức trước thực nghiệm (Bài kiểm tra phần phụ lục )

Bảng 1: Kết quả kiểm tra kiến thức trước thực nghiệm

Số

Điểm

Lớp

Tần số kiểm tra cụ thể

H

TB

S 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

cộng

Lớp 4A (Lớp thực nghiệm)

25 0 0 5 5 4 3 3 5 0 0 5,64%

Lớp 4B (Lớp đối chứng)

25 0 0 6 5 3 5 6 0 0 0

6,0%

Qua kết quả kiểm tra thực nghiệm chúng tôi nhận thấy:

Số HS đạt điểm khá ở lớp thực nghiệm chiếm 40%, ở lớp đối chứng là 44%, số HS

đạt điểm trung bình dao động từ 28% (lớp thực nghiệm) đến 32% (lớp đối chứng). Điểm

trung bình cộng của hai lớp chỉ đạt trung bình, dao động từ 5,64% (lớp thực nghiệm) đến

6,0% (lớp đối chứng) . Kết quả kiểm tra kiến thức của hai lớp là trung bình và khá cao

hơn nghiêng về lớp đối chứng.

b. Kết quả kiểm tra kỹ năng trước thực nghiệm (Bài kiểm tra phần phụ lục)

Bảng 2: Kết quả kiểm tra kỹ năng trước thực nghiệm

LớpSố

HSĐiểm

Tần số kiểm tra cụ thể

2510 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Lớp 4A (Lớp thực nghiệm)

Lớp 4B (Lớp đối chứng)25

250

00 3 4 5 4 6 3 0 0

0 3 4 6 9 2 1 0 0TB

cộng

5,4%

5,76 %Qua kết quả kiểm tra thực nghiệm chúng tôi nhận thấy kỹ năng của hai lớp đạt loại

trung bình. Điểm trung bình cộng của hai lớp chỉ đạt trung bình dao động từ 5,4% (lớp

thực nghiệm) đến 5,76% (lớp đối chứng). Kết quả kiểm tra kỹ năng nghiêng về lớp đối

chứng.

c. Kết quả kiểm tra thái độ trước thực nghiệm

Bảng 3: Kết quả kiểm tra thái độ trước thực nghiệm

Lớp

Lớp 4A (Lớp thực nghiệm)

Lớp 4B (Lớp đối chứng)Số

HS

25

25Tần số kiểm tra cụ thể

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

14 3 2 5 5 3 2 0 0

4 4 4 4 4 4 0 0 0Điểm

TB

cộng

6,28%

6,64 %Thái độ của HS đạt ở mức trung bình biểu hiện rõ nét ở:

+ Điểm trung bình cộng của HS dao động từ 6,28% (lớp thực nghiệm) đến 6,64%

(lớp đối chứng). Điểm cao hơn nghiêng về lớp đối chứng.

Tóm lại, qua kết quả kiểm tra trước thực nghiệm của 2 lớp ở mức trung bình và tỷ

số cao hơn nghiêng về lớp đối chứng.1.2.2. Đánh giá kết quả sau thực nghiệm

Mục đích: Thơng qua việc so sánh kết quả trước và sau thực nghiệm, để đánh giá

tính khả thi và hợp lý của các biện pháp GDMT. Sự so sánh thể hiện ở ba tiêu chí:

- Trung bình cộng

- Tỷ lệ điểm giỏi, khá, trung bình và yếu.

- Độ lệch chuẩn

Nội dung : Nội dung GDMT trên cả ba mức độ: kiến thức, kỹ năng và thái độ

hành vi được thực hiện qua các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả GDMT.

Phương pháp đánh giá.

- Phân tích - so sánh26- Sử dụng toán thống kê tính tỷ lệ điểm giỏi, khá, trung bình, yếu (cách cho điểm

theo thang đánh giá) của từng lớp, tính giá trị trung bình cộng của lớp đối chứng và lớp

thực nghiệm.

Đánh giá kết quả

a) Kết quả về kiến thức sau thực nghiệm

Bảng 4: Kết quả kiểm tra kiến thức sau thực nghiệm

LớpSố

H

STần số kiểm tra cụ thể

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1Lớp 4A (Lớp thực nghiệm)

Lớp 4B (Lớp đối chứng)25

252

13 5 7 4 4 0 0 0 0

3 3 5 4 9 0 0 0 0Điểm

TB

cộng

7,2%

6,6%Qua thực nghiệm chúng tơi thấy điểm trung bình cộng của lớp thực nghiệm (7.2%)

cao hơn lớp đối chứng (6,6%).Tỷ lệ điểm của lớp thực nghiệm chủ yếu nằm ở mức độ

khá và giỏi, khơng có điểm yếu.Điểm của lớp đối chứng tỷ lệ lớn nằm ở mức trung bình

và khá, khơng có điểm yếu.

So sánh kết quả về kiến thức của lớp thực nghiệm trước và sau thực nghiệm: Điểm

trung bình cộng tăng lên đáng kể từ 5,4 % trước thực nghiệm lên 7,2 % sau thực nghiệm.

Tỷ lệ điểm Giỏi tăng từ 0% lên đến 20%, tỷ lệ điểm yếu giảm từ 36% xuống 0%. Qua

phần kiểm tra kiến thức chúng tơi nhận thấy các em đã có những kiến thức cơ bản về nhu

cầu nước của thực vật trong tự nhiên nói chung và hệ thống thực vật ở địa phương – xã

Hồng Thu nói riêng.

b) Kết quả về kỹ năng sau thực nghiệm

Bảng 5: Kết quả kiểm tra kỹ năng sau thực nghiệm

Lớp

Lớp 4A (Lớp thực nghiệm)

Lớp 4B (Lớp đối chứng)Số

H

S

25

25Tần số kiểm tra cụ thể

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

13 5 6 8 2 0 0 0 0

1 3 4 7 9 0 0 0 0Điểm

TB

cộng

7,0%

6,32%Điểm trung bình cộng giữa lớp đối chứng và lớp thực nghiệm có sự chênh lệch từ

6.32% (lớp đối chứng) lên 7.0% (lớp thực nghiệm). Về tỷ lệ điểm: Lớp thực nghiệm tỷ lệ

điểm khá, giỏi chiếm tỷ lệ lớn (16% điểm giỏi và 44% điểm khá), Điểm trung bình chiếm2740%, khơng có điểm yếu. Lớp đối chứng tuy điểm yếu khơng còn nhưng tỷ lệ điểm giỏi

rất thấp, tỷ lệ điểm khá và trung bình vẫn chiếm phần rất lớn.

So sánh kết quả về kỹ năng của lớp thực nghiệm trước và sau thực nghiệm: Điểm

trung bình cộng về kỹ năng tăng lên đáng kể từ 6,28% lên 7,0%. Về tỷ lệ điểm giỏi cũng

tăng lên từ 0% trước thực nghiệm lên 16% sau thực nghiệm, tỷ lệ điểm khá tăng từ 28%

trước thực nghiệm lên 44% sau thực nghiệm, và đặc biệt tỷ lệ điểm yếu giảm từ 36%

xuống 0%.

c) Kết quả về thái độ sau thực nghiệm

Bảng 6: Kết quả kiểm tra thái độ sau thực nghiệm

Lớp

Lớp 4A (Lớp thực nghiệm)

Lớp 4B (Lớp đối chứng)Số

H

S

25

25Tần số kiểm tra cụ thể

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

3

14 3 5 5 5 0 0 0 0

4 5 5 5 5 0 0 0 0Điểm

TB

cộng

7,2%

7,04 %Qua bảng số liệu chúng tôi nhận thấy điểm trung bình cộng của hai lớp có sự thay

đổi và nghiêng về lớp thực nghiệm 7,2% còn lớp đối chứng chỉ có điểm trung bình cộng

là 7,04%. Tỷ lệ điểm giỏi của lớp thực nghiệm là 28% cao hơn lớp đối chứng 20%. Điểm

cao nghiêng về phía lớp thực nghiệm.Thái độ của HS đạt ở mức Khá.

So sánh kết quả về thái độ của lớp thực nghiệm trước và sau thực nghiệm: Điểm

trung bình cộng có sự thay đổi đáng kể tăng từ 5,4% trước thực nghiệm lên 7,0% sau

thực nghiệm. Tỷ lệ điểm Giỏi tăng từ 20%trước thực nghiệm lên 28%. Tỷ lệ điểm khá

tăng từ 20% trước thực nghiệm lên 32% sau thực nghiệm, tỷ lệ điểm trung bình vẫn giữ

nguyên ở mức 40%.Và đặc biệt tỷ lệ điểm Yếu giảm từ 20 % trước thực nghiệm xuống

0% sau thực nghiệm.

Kết luận về thưc nghiệm

Dựa vào kết quả phân tích trên cả ba mặt : Kiến thức, kỹ năng, thái độ hành vi

thông qua việc giảng dạy môn Khoa học cho học sinh lớp 4 chúng tôi rút ra kết luận sau:

- Kết quả kiểm tra cho thấy HS lớp 4 có sự thay đổi tích cực sau khi tiến hành thực

nghiệm.

- Qua thực nghiệm còn cho thấy HS có thái độ học tập rất nghiêm túc, các em rất

chăm chú lắng nghe bài giảng, tham gia tích cực vào hoạt động đóng góp xây dựng bài.28Tóm lại, qua việc tiến hành thực nghiệm lớp 4A và 4B Trường tiểu học Hồng Thu,

huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đã mang lại hiệu quả rất cao trong công tác GDMT địa

phương.KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

- Trong hoạt động giảng dạy môn KH giáo viên cần cực kỳ linh hoạt và nắm vững

chun mơn. Từ đó, tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với nội dung GDMT ĐỊA

PHƯƠNG . Trong quá trình đó, người GV phải ln quan sát quá trình hoạt động nhóm,

hoạt động cá nhân của HS. Từ đó có phương pháp giáo dục đúng đắn, hợp lý.

- Các phương pháp và hình thức GDMT cần phải được áp dụng linh hoạt, tránh dập

khn máy móc.

- Để nâng cao hiểu quả GDMT ĐỊA PHƯƠNG thì GV cần sáng tạo trong mọi hoạt

động giảng dạy, vận dụng kiến thức chun mơn nhuần nhũn với tích hợp GDMT địa

phương trong dạy học môn Khoa học

- Việc tiến hành thực nghiệm đã cho thấy mức độ hiệu quả của việc tích hợp GDMT

địa phương vào giảng dạy mơn Khoa học lớp 4 cho học sinh Tiểu học Hồng Thu, huyện

Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.29PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN

Bằng thực tế giảng dạy và nghiên cứu chương trình, kết hợp áp dụng các phương

pháp giảng dạy theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh, các GV nên kết

hợp với các giáo viên bộ môn khác, cùng thống nhất áp dụng sáng kiến trên vào công tác

giảng dạy ở đơn vị trường sẽ đem lại hiệu quả tích cực.

Đối với HS từ chỗ các em có ý thức bảo vệ mơi trường chưa tốt, thờ ơ trước sự ô

nhiễm môi trường đến ý thức tốt trách nhiệm của mình trước cộng đồng trong việc chung

tay bảo vệ môi trường, bảo vệ hành tinh của chúng ta Trên cơ sở đó giúp cho các em học

sinh lòng ham mê, u thích bộ mơn - giúp cho thầy cô giáo định hướng nghề nghiệp cho

các em học sinh khi còn trên ghế nhà trường, đồng thời các em cũng là các tuyên truyền

viên ở gia đình, địa phương.

Đối với giáo viên, có thể tự tìm tòi, nghiêm cứu học hỏi kiến thức có liên quan đến

vấn đề ô nhiễm môi trường đặc biệt là kiến thức thực có liên quan ở tại địa phương, trong

nước và trên thế giới, và ý thức được tầm quan trọng của công tác giáo dục bảo vệ môi

trường cho HS, là một trong những biện pháp hữu hiệu và có tính bền vững nhất trong

các biện pháp để góp phần thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường .

II. KIẾN NGHỊ

- Đối với nhà trường cần tạo điều kiện để cho giáo viên, HS được đi tham quan, học

hỏi kinh nghiệm, học tập nâng cao hiểu biết về môi trường.

- Cần cung cấp, mua sắm thêm nhiều tài liệu, sách báo có liên quan đến mơi trường

để giúp cho việc học tập được thuận lợi hơn.

- Đối với địa phương:

+ Cần có chế tài trong việc xử lí các tổ chức và cá nhân nếu vi phạm luật bảo vệ

môi trường ở địa phương.

+ Vận động, tuyên truyền các ban, ngành, đồn thể và nhân dân có ý thức và bảo vệ

mơi trường. Có kế hoạch xây dựng nơi đổ rác thải, nước thải cho đảm bảo công tác vệ

sinh môi trường cho nhân dân nhất là các chất thải vơ cơ khó tiêu.

- Đối với giáo viên cần tích cực học hỏi nâng cao kiến thức đặc biệt là kiến thức

thực tế về môi trường.

- Đối với HS cần tích cực học hỏi, thu nhận thơng tin từ mọi phương tiện, từ thực tế

làm vốn kiến thức để vận dụng kiến thức thực tế vào bài học.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.

Tài liệu tham khảo: Lê Văn Hồng (2001), Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư

phạm, NXB Đại Học quốc gia Hà Nội.

2.

Nguyễn Lan , Phương pháp dạy học và quản lí lớp học, NXB Đại Học Huế, 2008303.

Lê Huỳnh (chủ biên) – Nguyễn Thu Hằng Giáo trình gió dục dân số mơi trường và

giảng dạy địa lý địa phương NXB ĐHSP, 2009

4.

PGS.TS Nguyễn Đức Khiển – TS Ngũn Kim Hồng , An ninh mơi trường, NXB

Thôn tin và truyền thông (2004)

5.

Lê Văn Khoa, Môi trường và ô nhiễm. NXB Giáo dục, 2007

6.

Bùi Phương Nga (chủ biên) và các tác giả, Sách giáo viên và sách giáo khoa môn

Khoa học lớp 4 NXB Giáo dục, 2012

7.

Nguyễn Hữu Phúc, Môi trường quanh ta. NXB ĐHQG Hà Nội, 2019

8.

Môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường - Nhà xuất bản Giáo dục (Lê Văn Khoa

chủ biên).

9.

Một số văn bản nghị quyết, chỉ thị đường lối của Đảng và Nhà nước về giáo dục

bảo vệ môi trường.

10.

Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ chính trị về việc bảo vệ mơi

trường trong thời kì đẩy mạnh cơng nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

11.

Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban bí thư về: Tiếp tục đẩy mạnh thực

hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ chính trị về bảo vệ mơi trường trong thời kì đẩy

mạnh cơng nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

12.

Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/06/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng

về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lí tài ngun và bảo vệ mơi

trường31Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: THỬ NGHIỆM SƯ PHẠM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×