Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cơ sở thực tiễn của việc giáo dục môi trường địa phương trong dạy học môn khoa học lớp 4 cho học sinh tiểu học tại xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Cơ sở thực tiễn của việc giáo dục môi trường địa phương trong dạy học môn khoa học lớp 4 cho học sinh tiểu học tại xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Tình trạng nước đọng sau lũ, rác thải, xác động vật chết sau lũ… chưa được xử

lý kịp thời nên rất hay xảy ra bệnh dịch sau mỗi đợt lũ quét.

- Trên 80% hộ dân chưa có nhà vệ sinh hợp vệ sinh. Người dần vẫn giữ thói quen

ni vật ni như trâu, bò, lợn, gà… dưới gầm sàn nhà. Rất mất vệ sinh và nhiều bệnh

tật.

- Du lịch phát triển kèm theo đó là lượng rác thải khơng phân hủy rất nhiều, mà

địa phương thì chưa có khu xử lý rác thải không phân hủy nào. Lượng rác này trôi nổi

gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

- Khai thác khoáng sản và vật liệu xây dựng bừa bãi, khơng có giấy phép. Việc

khai thác khơng quy hoạch ảnh hưởng tới nền địa chất và có thể gây ra hiện tượng sạt lở

đất đá.2.2. Thực trạng giáo dục môi trường địa phương qua môn khoa học cho học

sinh tiểu học tại xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Về nhận thức của giáo viên trong việc giáo dục môi trường địa phương thông

qua môn tư nhiên xã hội

Để tiến hành khảo nhận thức của GV về GDMT địa phương trong dạy học môn

khoa học lớp 4 cho HS tiểu học xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu tôi đã tiến

hành phát phiếu hỏi và phỏng vấn giáo viên tiểu học khối lớp 4 Trường Tiểu học Hồng

Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu và thu được kết quả được thể hiện ở bảng 1.1 sau đây

Bảng 1.1. Nhận thức của giáo viên về mức độ cần thiết của GDMT địa phương

trong dạy học môn khoa học lớp 4 cho HS tiểu học xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh

Lai Châu

Mức độ

Số lượng(người)

Xử lý (%)

Rất cần thiết

10

76,9%

Cần thiết

2

15,4%

Không cần thiết

1

7,7%

(Nguồn: Tổng hợp từ các phiếu khảo sát)8Biểu đồ 1.1. Mức độ cần thiết của GDMT địa phương trong dạy học môn Khoa học

lớp 4 cho học sinh tiểu học Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Kết quả trong bảng khảo sát 2.1 cho thấy nhận thức về mức độ cần thiết của

GDMT địa phương của các thầy cô giáo khối lớp 4 rất cao. Trong tổng số 13 GV được

khảo sát có 10/13 GV cho rằng GDMT địa phương trong dạy học môn KH là rất cần

thiết. Có 2/13 GV cho rằng GDMT địa phương trong dạy học môn KH cần thiết. Số GV

cho rằng GDMT địa phương trong dạy học môn KH là khơng cần thiết chỉ có 1/13 GV

lựa chọn.

Tỉ lệ các ý kiến cho rằng GDMT địa phương trong dạy học môn TN – XH là rất

cần thiết rất cao chiếm tới 76,9%. Tỉ lệ các ý kiến cho rằng GDMT địa phương trong dạy

học môn KH cần thiết chiếm 15,4%. Còn tỉ lệ GV cho rằng GDMT địa phương trong dạy

học môn KH là không cần thiết chỉ chiếm một phần rất nhỏ bé là 7,7%.

Điều này cho thấy các thầy cô giáo khối lớp 4 rất quan tâm tới vấn đề giáo dục

môi trường địa phương trong dạy học môn KH

Hoạt động GDMT ở Trường Tiểu học Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai

Châu

Để tiến hành khảo sát thực trạng giáo dục môi trường địa phương trong dạy học

môn KH lớp 4 cho HS Tiểu học Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, tơi đã tiến hành

phát phiếu hỏi và phỏng vấn giáo viên tiểu học khối lớp 4 Tiểu học Hồng Thu, huyện Sìn

Hồ, tỉnh Lai Châu và thu được kết quả được thể hiện ở bảng 1.2 , 1.3, 1.4 và 1.5.

9Bảng 1.2. Mức độ thường xuyên GDMT địa phương trong dạy học môn Khoa

học cho HS trường Tiểu học Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Tần suất áp dụng

Giáo viên (người )

Tỉ lệ (%)

Thường xuyên

9

69,2%

Thỉnh thoảng

3

23,1%

Không bao giờ

1

7,7%

(Nguồn: Tổng hợp từ các phiếu khảo sát)

Thông qua các số liệu thu thập được từ việc khảo sát , tơi nhận thấy có 9/13 GV

thường xun áp dụng GDMT địa phương trong dạy học môn Khoa học lớp 4, có 3/13

GV thỉnh thoảng mới áp dụng, và chỉ có 1/13 GV khơng bao giờ áp dụng GDMT địa

phương trong dạy học môn Khoa học lớp 4 .Tỉ lệ GV thường xuyên GDMT địa phương

trong dạy học chiếm tỉ lệ cao nhất 76,9%, thỉnh thoảng mới GDMT địa phương là 15,4%,

còn tỉ lệ GV khơng bao giờ GDMT địa phương chỉ chiếm 7,7 %. Điều này cho thấy GV

đã quan tâm trú trọng tới việc GDMT ĐỊA PHƯƠNG thơng qua mơn Khoa học.

Để tìm hiểu mức độ phù hợp của các nội dung GDMT ĐỊA PHƯƠNG khi tích

hợp với mơn Khoa học chúng tơi đã khảo sát và cho ra kết quả ở bảng 1.3 sau đây:

Bảng 1.3. Mức độ phù hợp của các nội dung GDMT địa phương tích hợp với

mơn Khoa họcMức độ

Phù hợp

Chưa phù hợpLựa chọn

Tỉ lệ (%)

11

84,6%

2

15,4%

(Nguồn: Tổng hợp từ các phiếu khảo sát)10Qua bảng số liệu và biểu đồ 1.1 chúng tôi nhận thấy các thầy cô giáo đã áp dụng

những nội dung GDMT ĐỊA PHƯƠNG phù hợp với tình hình thức tế của địa phương xã

Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Trong quá trình GDMT ĐỊA PHƯƠNG trong dạy học mơn Khoa học lớp 4 các thầy

cơ giáo còn thường xuyên sử dụng các phương pháp dạy học tích cực. Điều này được thể

hiện trong bảng số liệu 1.4 sau đây.

Bảng 1.4. Mức độ sử dụng các phương pháp dạy học tích cưc các nội dung GDMT

ĐỊA PHƯƠNG tại xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Mức độ

Thường xuyên

Thỉnh thoảng

Không bao giờLựa chọn

9

3

1Tỉ lệ (%)

69,2%

23,07%

7,73%Việc thường xuyên sử dụng các phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy

mơn khoa học mang lại hiệu quả tốt, HS sẽ hứng thú và tham gia bài học một cách tích

cực. Điều này được thể hiện trong bảng 1.5 dưới đây.

Bảng 1.5. Hứng thú của học sinh khi tham gia học tập mơn Khoa học có nợi dung

GDMT ĐỊA PHƯƠNG xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Mức độ

Rất hứng thú

Bình thường

Không hứng thúLựa chọn

12

1

0Tỉ lệ (%)

92,3%

7,7%

0%

11(Nguồn: Tổng hợp từ các phiếu khảo sát)

Tỉ lệ giáo viên đánh giá học sinh hứng thú với môn Khoa học trong GDMT ĐỊA

PHƯƠNG rất cao, tỉ lệ này chiếm tới 93,3%. Trong quá trình dạy học mơn KH thì GV

nhận thấy việc GDMT địa phương nhận được sự hưởng ứng lớn của học sinh, phần lớn

các em đều cảm thấy rất thích thú bởi những vấn đề mơi trường quen thuộc tại địa

phương mình cư trú.

Tóm lại , Một bộ phận lớn GV tại Trường Tiểu học Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh

Lai Châu đã quan tâm và thường xuyên kết hợp giảng dạy, liên hệ mở rộng với GDMT

địa phương trong quá trình giảng dạy nội dung bộ môn KH lớp 4. Việc kết hợp GDMT

địa phương trong dạy học môn KH sẽ giúp HS có cái nhìn tổng quát hơn về mơi trường

tự nhiên thuộc địa bàn huyện, đồng thời trẻ được tiếp nhận thông tin một cách chủ động

và tự nhiên nhấtKẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Qua nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề giáo dục môi trường địa

phương trong dạy học môn KH lớp 4 cho học sinh tiểu học xã Hồng Thu - huyện Sìn Hồ

– Lai Châu tôi đã đưa ra một số kết luận như sau: Giáo dục môi địa phương là những vấn

đề cơ bản hoặc thời sự về văn hoá, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, mơi trường,... của địa

phương bổ sung cho nội dung giáo dục bắt buộc chung thống nhất trong cả nước, nhằm

trang bị cho học sinh những hiểu biết về nơi sinh sống, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu

quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần giải quyết những

vấn đề của quê hương.

- Giáo dục môi trường địa phương đã được các thầy cô quan tâm chú ý tích hợp trong quá

trình giảng dạy mơn Khoa học cho HS lớp 4.

Thông qua kết quả khảo sát với 13 giáo viên khối lớp 4 trên địa bàn xã Hồng Thu hụn Sìn Hồ – Lai Châu tơi nhận thấy:

- Nhận thức của giáo viên về mức độ cần thiết của hoạt động GDMT ĐỊA

PHƯƠNG trong dạy học môn KH cho học sinh tiểu học huyện Sìn Hồ – Lai Châu rất

tốt. Giáo viên tại huyện Sìn Hồ – Lai Châu đã được phổ biến về GDMT ĐỊA PHƯƠNG

trong giảng dạy mơn KH.

- Trong quá trình giảng dạy GV nhận thấy HS rất hào hứng tham gia các hoạt động

GDMT địa phương do thầy cô tổ chức. Tuy nhiên, trong quá trình GDMT địa phương các

thầy cơ giáo lại gặp rất nhiều những khó khăn về kinh phí cũng như thiếu sự phối hợp, hỗ

trợ của các bộ phận, ban nghành địa phương.

12CHƯƠNG 2: TÍCH HỢP GIÁO DỤC MƠI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG

TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC LỚP 4 CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

XÃ HỒNG THU, HUYỆN SÌN HỒ, TỈNH LAI CHÂU

1. Khái quát chung về vấn đề tích hợp giáo dục mơi trường

1.1. Khái niệm về tích hợp giáo dục mơi trường

Tích hợp giáo dục mơi trường là thông qua các môn tự nhiên xã hội để lồng ghép

và liên hệ trong các nội dung giảng dạy về môi trường và bảo vệ môi trường cho các đối

tượng mục tiêu. Tích hợp giáo dục mơi trường cho học sinh tiểu học thông qua các các

môn học tự nhiên xã hội sẽ giúp học sinh dễ tiếp thu và có ý thứ bảo vệ mơi trường.1.2. Các mức độ tích hợp giáo dục mơi trường

Các mức độ tích hợp giáo dục môi trường vào các môn học tại cấp tiểu học có các

mức độ như sau:- Mức độ 1: Nội dung của bài học phù hợp với mục tiêu và nội dung giáo dục bảo

vệ môi trường.

- Mức độ 2: Một số phần của bài học phù hợp với nội dung giáo dục bảo vệ môi

trường.

- Mức độ 3: Nội dung của bài học có điều kiện liên hệ lôgic với nội dung giáo dục

bảo vệ môi trường.

1.3. Các ngun tắc và hình thức tích hợp

Ngun tắc tích hợp

- Ngun tắc 1: Tích hợp khơng làm thay đổi đặc trưng của môn học, không biến

bài học của bộ môn thành giáo dục môi trường.

- Nguyên tắc 2: Khai thác nội dung GDMT có chọn lọc, có tính tập trung vào

chương, mục nhất định không tràn lan, tùy tiện.

- Nguyên tắc 3: Phát huy cao độ các hoạt động nhận thức tích cực của HS và kinh

nghiệm thực tế của các em đã có, tận dụng tối đa mọi khả năng để HS tiếp xúc với

mơi trường.

Hình thức tích hợp

- Phát huy tính tích cực, chủ động của HS qua một số trò chơi, thảo luận nhóm, dự

án, đóng vai... trong dạy học nội khóa

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa

132. Tích hợp giáo dục mơi trường địa phương trong dạy học môn Khoa học

lớp 4 cho học sinh tiểu học xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

2.1. Những nội dung giáo dục môi trường tại xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh

Lai Châu cần tích hợp trong chương trình mơn Khoa học

X́t phát từ u cầu giáo dục về môi trường và thực trạng môi trường địa phương

xã Hồng Thu - huyện Sìn Hồ– Lai Châu, các nội dung giáo dục mơi trường địa phương

cần tích hợp trong chương trình các mơn mơn khoa học lớp 4 gồm:

- Giáo dục về ô nhiễm nước phát sinh trong sinh hoạt của con người, nguyên nhân và

ảnh hưởng tới nguồn ngầm sinh hoạt của người dân.

- Rác thải rắn và xử lý rác thải rắn nhằm bảo vệ môi trường sinh thái

- Khai khác khoáng sản và sạt lở đất gắn với bảo vệ môi trường sinh thái

- ….2.2. Một sớ kế hoạch bài học tích hợp GDMT địa phương trong dạy học

Một số nội dung co thể tích hợp GDMT ĐỊA PHƯƠNG trong dạy học thơng qua

mơn khoa học lớp 4 như sau:

Bài học

Ơ nhiễm nước

và phòng ô

nhiễm nướcNội dung cần tích hợp về GDMT

Nguyên nhân và biện pháp hạn chế

ơ nhiềm nguốn nướcPhương thức tích hợp

Giáo dục thông qua các tiết học

lý thuyết về môi trường địa

phương trên lớp học.Rác thải rắn và

xử lý rác thải

rắn nhằm bảo vệ

môi trường sinh

thái

Tài nguyên địa

phươngNguyên nhân và biện pháp hạn chế

rác thải rắnGiáo dục qua việc thực hành

làm vệ sinh môi trường lớp học

và tại trường…Khai thác khoáng sản gắn với bảo

vệ và giữ gìn mơi trường sinh thái- Khai thác gián tiếp qua bài đọc

và tham quan thực tếÁnh sáng và

việc bảo vệ đôi

mắtSử dụng nguồn nước hợp vệ sinh để

bảo vệ đôi mắt, cung cấp đủ ánh

sáng trong quá trình học tậpGiáo dục dựa trên hoạt động

học tập và sinh hoạt thực tế của

HSPhương pháp tích hợp cho một số bài đã chọn:

- Phương pháp điều tra, phương pháp trực quan,phương pháp khai thác trải nghiệm thực

tế,phương pháp thảo luận nhóm,phương pháp nêu gương,phương pháp đóng vai,phương

pháp thực hành.

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơ sở thực tiễn của việc giáo dục môi trường địa phương trong dạy học môn khoa học lớp 4 cho học sinh tiểu học tại xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×