Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xây dựng chương trình phân tích hoạt động kinh doanh theo khả năng sinh lời của doanh nghiệp

Xây dựng chương trình phân tích hoạt động kinh doanh theo khả năng sinh lời của doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cú pháp: COUNTA(Value1, Value2, …)

Các tham số: Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu.

-Hàm COUNTIF

Hàm này có chức năng đếm các ô chứa giá trị số theo một điều kiện cho trước.

Cú pháp: COUNTIF(Range, Criteria)

Các tham số:-Range: Dãy dữ liệu mà bạn muốn đếm.

Criteria: Là tiêu chuẩn cho các ơ được đếm.

Hàm VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Trong Đó:

lookup_value: Giá trị dùng để dò tìm

table_array: Bảng giá trị dò, để ở dạng địa chỉ Tuyệt đối (có dấu $ phía trước bằngcách nhấn F4)

col_index_num: Thứ tự của cột cần lấy dữ liệu trên bảng giá trị dò.

range_lookup: Phạm vi tìm kiếm, TRUE tương đương với 1 (dò tìm tương đối),

FALSE tương đương với 0 (dò tìm tuyệt đối)

-Hàm HLOOKUP

Cú Pháp: Hlookup (giá trị đem dò, bảng giá trị dò, số thứ tự hàng cần lấy, phạm vitìm kiếm)

-Trong Đó:

Bảng giá trị dò: Phải để ở dạng địa chỉ tuyệt đối (bằng cách chọn bảng và nhấnF4), khi chọn khơng qt tiêu đề.

Phạm vi tìm kiếm: Nếu là False (0) thực hiện dò tìm chính xác, ngược lại, True (1)

là dò tìm tương đối.3.2. Chương trình phân tích hoạt động kinh doanh theo khả năng sinh lời

3.2.1. Mơ tả bài tốn

Cơng tác phân tích các chỉ tiêu của công ty Cổ phần đầu tư và thương mại TNG

diễn ra như sau:

Nhân viên phòng tài chính kế toán hàng kỳ sẽ tổng hợp báo cáo tài chính, từ báo

cáo tài chính đã thu thập qua các kỳ để làm dữ liệu đầu vào để tính ra chỉ tiêu tổng hợp .

Từ kết quả đã tính được dựa trên phương pháp so sánh để phân tích tình hình tài chính

của cơng ty. Từ đó giúp cơng ty thấy được tình hình tài chính của mình như thế nào.

Trên thực tế khảo sát tại công ty và qua việc thu thập thông tin em được biết

công ty TNG chưa có chương trình phân tích tài chính theo khả năng sinh lời. Cơng ty

tuy đã có các phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP và phần mềm kế toán Bravo nhưng

chương trình phân tích tài chính theo khả năng sinh lời nhanh gọn lại chưa có. Phân tích

tài chính lại là vấn đề quan trong trong chuỗi quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh do

đó nhu cầu tất yếu đó là xây dựng chương trình phân tích tình hình tài chính doanh

nghiệp.3.2.2. Xây dựng chương trình

 Giao diện chính của chương trìnhHình 3.6. Giao diện chính của chương trình

Giao diện này giúp người dùng truy cập vào hệ thống để thực hiện các thao tác theo

các chức năng của hệ thống.

Khi bắt đầu vào hệ thống, người dùng phải tiến hành lựa chọn mục cần truy cập tới từ

đó chương trình sẽ đưa người dùng đến bảng cơng việc cụ thể.

Ở phần trang chủ, tạo ra các chức năng cho chương trình và tạo link liên kết bằng

hyperlink đến sheet khác trong cùng file excel. Khi người dùng ấn vào các ơ chức năng

thì sẽ chuyển đến các sheet chứa chức năng tương ứng Giao diện bảng cân đối kế toánBảng 3.7. Bảng cân đối kế toán

Giao diện bảng cân đối kế toán được xây dựng theo đúng mẫu của bảng cân đối kế

toán trong bản báo cáo tài chính các q của cơng ty

Người sử dụng chỉ cần phải nhập một số dữ đơn thuần, còn các phần khác được tự

động tính tốn và điền vào ơ tương ứng đúng theo mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhBảng 3.8. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh

Giao diện bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được xây dựng theo đúng

mẫu của bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong bản báo cáo tài chính các q

của cơng ty

Người sử dụng chỉ cần phải nhập một số dữ đơn thuần, còn các phần khác được tự

động tính tốn và điền vào ơ tương ứng đúng theo mẫu Phân tích chỉ số sinh lờiHình 3.9. Bảng phân tích chỉ số sinh lời

Giao diện bảng phân tích chỉ số sinh lời được xây dựng theo số liệu từ hai bảng

cân đối kế toán và bảng kết quả hoạt động kinh doanh. Ở bảng này dùng hàm HLOOKUP

để lấy dữ liệu từ các bảng khác.

Ở chức năng này ta đi tính tốn các chỉ số sau :

-Tỷ nhuận lợi nhuận trên tổng nguồn vốn (lợi nhuận trước thuế / nguồn vốn bình-quân)

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (lợi nhuận trước thuế / vốn chủ sở hữu)

Tỷ suất lợi nhuận từ kinh doanh trên vốn chủ sở hữu (lợi nhuận thuần(sau thuế) /-vốn chủ sở hữu)

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (lợi nhuận trước thuế / doanh thu) Biểu đồ thể hiện sự thay đổi của chỉ số giữa các kỳHình 3.10. Biểu đồ thể hiện sự thay đổi của chỉ số giữa các quý

Giao diện này thể hiện một cách trực quan về các thơng số của các nhóm chỉ số

sinh lợi bằng biểu đồ cột ghép, thể hiện sự biến đổi của các nhóm chỉ số qua các quý. So sánh chỉ số giữa các quýHình 3.11. Bảng so sánh chỉ số giữa các quý

Giao diện cung cấp về những kết quả phân tích được qua các nhóm chỉ số sinh lời

về khả năng kinh doanh, sinh lãi hoặc lỗ của doanh nghiệp qua các thời kỳ.KẾT LUẬNTrên cơ sở mục tiêu nghiên cứu của đề tài thực tập tốt chuyên ngành, em đã nghiên

cứu được một số nội dung chính sau:

Một là, đề tài đã hệ thống được một số cơ sở lý thuyết về kho cơ sở dữ liệu (Data

Warehouse). Nêu bật được những khái niệm, thành phần cơ bản, những phương pháp sử

dụng trong việc xây dựng kho dữ liệu để lưu trữ và xử lý thông tin. Qua đó, đánh giá

được những điểm mạnh, điểm yếu của kho dữ liệu số.và sử dụng sao cho có hiệu quả

nhất.

Hai là, đề tài đã hệ thống lại những kiến thức cơ bản chúng em được học trong

chương trình. Đặc biệt chú trọng vào các mơn học như kế tốn, phát triển hệ thống thông

tin kinh tế, giúp em nắm vững được những kiến thức đã học và có cơ hội được vận dụng

vào thực tiễn.

Ba là, xác định rõ phương hướng giải quyết các bài tốn về,phân tích các thông tin

đầu ra, đầu vào và các bước tiến hành xây dựng chương trình đồng thời xây dựng đươc

chương trình phân tích tình hình tài chính trong doanh ngiệp.

Qua việc phân tích, đánh giá và xây dựng chương trình thử nghiệm. Em hy vọng có

thể hiểu rõ hơn những kiến thức về phân tích tình hình tài chính và những cách giải quyết

bài toán bằng những ứng dụng Microsoft excel. Từ đó, đưa những bài tốn vào thử

nghiệm xây dựng nhiều chương trình khác nhau với Microsoft excel

Do thời gian và kiến thức còn hạn chế, vì vậy chương trình khơng thể tránh khỏi

những hạn chế và sai xót nhất định.

Thiếu thơng tin cần thiết trong q trình hồn thành chương trình.

Thiếu hình ảnh bổ xung trong từng giao diện cụ thể.

Chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa các giao diện

Trong thời gian tới để áp dụng thực tế chương trình cần được hồn thiện các chức

năng sau:

Thiết lập một cơ sở dữ liệu đầy đủ phục vụ cho chương trình phân tích tình hình tài

chính trong doanh nghiệp.Bổ sung hình ảnh trong từng giao diện nhập liệu của chương trình.

Sửa đổi giao diện phù hợp với cơng tác phân tích tình hình tài chính trong doanh

nghiệp.

Để chương trình có thể áp dụng trong thực tế một cách rộng rãi, chương trình cần

thiết bổ xung một số tính năng:

-Ứng dụng Data Warehouse vào xây dựng kho dữ liệu lưu trữ cho công ty

Cập nhật hồ sơ nhân viên chặt chẽ với số lượng lớn.

Phân ra nhiều đối tượng quản lý để thuận tiện cho công tác quản lý hơn.

Quản lý người sử dụng chặt chẽ hơn để tăng tính bảo mật của chương trình.

Thống kê, báo cáo, tìm kiếm dễ dàng hơn cho người quản lý. Ngồi ra có thể

hồn thiện chương trình hơn cả về nội dung và hình thức.

Xây dựng chương trình theo hướng tích hợp đầy đủ các ngơn ngữ để có được

một chương trình quản lý tổng thể nhất.TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1].Mike Ault (2003), Oracle Data Warehouse Management-Secrets of Oracle Data

Warehousing, Rampant TechPress, USA.

[2].Nguyễn Văn Ba (2006), Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin, NXB Đại học Quốc

gia Hà Nội.

[3].Huỳnh Bá Học (2004), Giáo trình giáo trình phân tích tình hình tài chính trong

doanh nghiệp, Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân.

[4].Tô Văn Nam (2006), Giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý, Nhà

xuất bản Giáo dục.

[5].Vincent Rainardi (2008), Building a Data Warehouse With Examples in SQL Server,

Apress, USA.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xây dựng chương trình phân tích hoạt động kinh doanh theo khả năng sinh lời của doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×