Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2.2 Giao diện chính của chương trình.Hình 3.2 Giao diện chính của chương trình

Giao diện của chương trình trực quan, thể hiện rõ các chức năng cũng

như một số thông tin cần thiết. Giao diện chương trình chính sẽ hi ện ra sau

khi người dùng đăng nhập bằng tài khoản cá nhân thành cơng. Sau đó, ng ười

dùng sẽ vào các chức năng hiển thị trên thanh Menu đ ể thực hi ện công việc.

3.2.3. Một số giao diện khác của chương trình.Hình 3.3 Giao diện chức năng báo cáo phân tích tình hình tài chính.

Chức năng báo báo phân tích tình hình tài chính cung cấp cho người sử

dụng cái nhìn khái qt nhất về các nhóm chỉ số tài chính: khả năng thanh

tốn, cơ cấu vốn, tính ổn định và khả năng trả nợ, Hiệu suất sử dụng vốn và

khả năng sinh lời.Hình 3.4 Giao diện chức năng tính nhóm chỉ số thể hiện cơ cấu vốn , tính ổn

định và khả năng sinh lời.

Giao diện chức năng tính nhóm chỉ số thể hiện cơ cấu vốn, tính ổn định và

khả năng sinh lời cung cấp giá trị chỉ số về : vòng quay hàng tồn kho, kỳ thu

tiền bình quân, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu, tỷ suất lợi

nhuận trước thuế trên tổng tài sản và hiệu suất sử dụng tài sản.KẾT LUẬN

Qua việc phân tích, đánh giá và xây dựng chương trình phân tích tình hình

tài chính thử nghiệm em đã hiểu rõ hơn về cách phân tích tình hình kinh tế và ứng

dụng bài tốn kinh tế vào ngơn ngữ lập trình. Trong bài thực tập này kết quả đạt

được là:

Ưu điểm

-Chương trình có giao diện thân thiện, sử dụng dễ dàng, các dữ liệu nhập vàonhanh chóng, tiện lợi.

- Chương tình đã có một số chức năng cơ bản như cập nhập bảng cân đối kế toán,

báo cáo kết quả kinh doanh, tính các nhóm chỉ số phân tích tình hình tài chính, đưa

ra được báo cáo tình hình kết quả kinh doanh.

- Hệ thống chức năng được bố trí rõ ràng, đơn giản, thống nhất giúp cho người đầu

tiên tiếp cận cũng nhanh chóng làm quen và sử dụng.

Nhược điểm

- Do thời gian nghiên cứu ngắn, chưa có nhiều kinh nghiệm và kiến thức để thiết

kế chương trình phân tích tình hình tài chính được hồn chỉnh.

- Chương trình còn chưa khái qt được một cách chi tiết mọi mặt về tình hình tài

chính tại doanh nghiệp.

Hướng phát triển

- Xử lý các lỗi chặt chẽ hơn trước khi đưa vào sử dụng.

- Xây dựng thêm một số chức năng khác nữa cho người quản lý.

- Từ những nhược điểm nói trên em cũng sẽ cố gắng nghiên cứu và hồn thiện

chương trình với đầy đủ chức năng để khái qt được tồn bộ quy trình, cách thức

phân tích tình hình tài chính của cơng ty.TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bùi Văn Dương (2007), Kế tốn tài chính, NXB Lao động – Xã hội.

[2] Nguyễn Văn Huân, Lê Anh Tú (2011), Phát triển hệ thống thông tin kinh tế, Tài

liệu lưu hành nội bộ Khoa HTTT Kinh tế.

[3] Võ Văn Nhị (2012), Giáo trình ngun lý kế tốn, NXB Lao động .

[4] Võ Văn Nhị (2005), Kế tốn tài chính, NXB Tài chính.

[5] Lê Văn Phùng (2004), Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin – bài tập và thực

hành, NXB Lao động xã hội.

[6] Nguyễn Cơng Trình (2008), Phân tích các báo cáo tài chính, NXB Giao thơng

vận tải.

[7] Ngơ Trung Việt (2008), Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý doanh nghiệp,

NXB Thống kê.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×