Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 1.1: Biểu đồ sơ đồ ngữ cảnh

Hình 1.1: Biểu đồ sơ đồ ngữ cảnh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệpKhoa: Hệ thống thông tin kinh tế Báo cáo (1) gồm:

- Báo cáo tổng hợp doanh thu

- Báo cáo doanh thu theo khách hàng

- Báo cáo doanh thu theo mặt hàng

- Báo cáo giảm trừ doanh thu

- Bảng kê hàng bán

- Bảng kê hoá đơn GTGT

 Hồ sơ danh mục (2) bao gồm:

- Danh mục khách hàng

- Danh mục tài khoản

- Danh mục hàng hóa

 Sổ (3) bao gồm:

- Sổ chi tiết bán hàng

- Sổ cái TK 511, TK521

- Sổ chi tiết doanh thu

3.1.3.2. Biểu đồ phân rã chức năng58Đồ án tốt nghiệpKhoa: Hệ thống thông tin kinh tếHình 3.2: Biểu đồ phân rã chức năng59Đồ án tốt nghiệpKhoa: Hệ thống thông tin kinh tế Mô tả chức năng lá cho sơ đồ phân cấp chức năng

 1. Cập nhật thông tin trước bán:

- 1.1. Cập nhật danh mục hàng hóa: Kế toán doanh thu bán hàng tiến

hành cập nhật những thay đổi trong danh mục hàng hóa của công ty trước khi

thực hiện nghiệp vụ bán hàng

- 1.2. Cập nhật danh mục khách hàng: Kế toán doanh thu bán hàng tiến

hành cập nhật những thay đổi trong danh mục khách hàng của công ty trước

khi thực hiện nghiệp vụ bán hàng

- 1.3. Cập nhật danh mục tài khoản: Kế toán doanh thu bán hàng tiến

hành cập nhật những thay đổi trong danh mục tài khoản của cơng ty trước khi

thực hiện hoạch tốn một cách chính xác nhất

- 1.4. Cập nhật bảng giá: Kế toán doanh thu bán hàng tiến hành cập nhật

những thay đổi trong bảng giá hàng hóa từ kế toán trưởng làm cơ sở phục vụ

công tác bán hàng

- 1.5. Cập nhật biểu thuế: Căn cứ vào biểu thuế kế toán trưởng gửi tới, kế

toán doanh thu bán hàng dựa vào làm cơ sở lập hóa đơn GTGT

- 1.6. Cập nhật bảng định mức chiết khấu thanh toán: Căn cứ vào bảng

định mức chiết khấu thanh toán kế toán trưởng gửi tới, kế toán doanh thu bán

hàng dựa vào để làm cơ sở lập hóa đơn GTGT.

 2. Xử lý nghiệp vụ tăng doanh thu

- 2.1. Nhận đơn đặt hàng và hợp đồng bán hàng: Kế toán doanh thu bán

hàng tiến hành nhận đơn đặt hàng và hợp đồng bán hàng từ phòng kinh

doanh, làm cơ sở tiến hành lập hóa đơn GTGT và phiếu xuất kho.

- 2.2. Lập hóa đơn GTGT: Dựa vào đơn đặt hàng và hợp đồng bán hàng,

kế toán doanh thu bán hàng tiến hành lập hóa đơn GTGT.

- 2.3. Lập phiếu xuất kho: Dựa vào đơn đặt hàng và hợp đồng bán hàng,

kế toán doanh thu bán hàng tiến hành lập phiếu xuất kho.

- 2.4. Chuyển hồ sơ thanh toán: Khi khách hàng chưa thanh toán cho

hoạt động mua hàng ngay lúc mua, kế toán doanh thu bán hàng tiến hành cập

nhật thông tin nợ của khách hàng vào hồ sơ thanh tốn rồi chủn cho kế tốn

cơng nợ theo dõi60Đồ án tốt nghiệpKhoa: Hệ thống thông tin kinh tế 3. Xử lý nghiệp vụ giảm doanh thu

- 3.1. Nhận hóa đơn và bảng kê hàng bán trả lại: Kế toán doanh thu bán

hàng tiến hành nhận hóa đơn và bảng kể hàng bán trả lại từ khách hàng khi

sản phầm cung cấp không đạt nhưng yêu cầu trong hợp đồng ký kết

- 3.2. Nhận quyết định xử lý HBTL: Sau khi tiếp nhận hóa đơn và bảng

kê hàng bán trả lại, kế toán doanh thu bán hàng tiến hàng xin chỉ dẫn của kế

toán trưởng về trường hợp trả lại hàng của khách hàng

- 3.3. Lập phiếu nhập kho HBTL: Kế toán doanh thu bán hàng tiến hành

lập phiếu nhập kho HBTL dựa trên quyết định xử lý HBTL của kế toán trưởng

- 3.4. Lập phiếu giảm giá hàng bán: Khi khách hàng đồng ý chấp nhận

phương án giảm giá hàng hóa không đạt tiêu chuẩn, kế toán doanh thu bán

hàng tiến hành lập phiếu giảm giá hàng bán cho khách hàng

- 3.5. Chuyển hồ sơ thanh toán: Khi hàng bán bị trả lại thuộc về những

khách hàng chưa tiến hành thanh toán, kế toán doanh thu bán hàng tiến hành

cập nhật thông tin vào hồ sơ thanh tốn rồi chủn cho kế tốn cơng nợ theo

dõi

 4. Lập sổ

- 4.1. Lập sổ cái TK 511, TK 521: Dựa trên các hoá đơn GTGT, hóa đơn

GTGT hàng bán trả lại và bảng kê hàng bán trả lại, kế tốn doanh thu bán

hàng tiến hành lập các sở cái tài khoản 511, TK 521

- 4.2. Lập sổ chi tiết bán hàng: Dựa trên hóa đơn GTGT, phiếu xuất kho

kế tốn doanh thu bán hàng tiến hành lập sở chi tiết bán hàng.

- 4.3. Lập sổ chi tiết doanh thu: Dựa trên hóa đơn GTGT kế toán doanh

thu bán hàng tiến hành lập sổ chi tiết doanh thu

 5. Lập báo cáo

- 5.1. Lập báo cáo tổng hợp doanh thu bán hàng : Căn cứ vào hóa đơn

GTGT để lập

- 5.2. Lập báo cáo doanh thu theo khách hàng: Căn cứ vào hóa đơn

GTGT61Đồ án tốt nghiệpKhoa: Hệ thống thông tin kinh tế- 5.3. Lập báo cáo doanh thu theo mặt hàng: Căn cứ vào hóa đơn GTGT

để lập

- 5.4. Lập báo cáo giảm trừ doanh thu: Căn cứ vào hóa đơn GTGT, phiếu

nhập kho hàng bán trả lại, hóa đơn GTGT hàng bán trả lại để lập

- 5.5. Lập bảng kê hàng bán: Căn cứ căn cứ vào hóa đơn GTGT để lập

- 5.6. Lập bảng kê hóa đơn GTGT: Căn cứ vào hóa đơn GTGT để lập

3.1.3.3. Ma trận thực thế chức năng

a. Danh sách hồ sơ dữ liệu sử dụng- Bảng giá

- Bảng định mức CKTT, CKTM

- Biểu thuế

- Danh mục khách hàng

- Danh mục tài khoản

- Danh mục hàng hóa

- Đơn đặt hàng

- Hợp đồng bán hàng

- Hóa đơn GTGT

- Phiếu xuất kho

- Hóa đơn GTGT (HBTL)

- Bảng kê hàng bán trả lại

- Phiếu giảm giá hàng bán

- Phiếu nhập kho hàng bán trả lại62Đồ án tốt nghiệpKhoa: Hệ thống thông tin kinh tế- Hồ sơ thanh toán

- Quyết định xử lý HBTL, giảm giá

- Sổ chi tiết bán hàng

- Sổ chi tiết doanh thu

- Sổ cái TK 511, TK 521

- Báo cáo tổng hợp doanh thu bán hàng

- Báo cáo doanh thu theo mặt hàng

- Báo cáo doanh thu theo khách hàng

- Báo cáo giảm trừ doanh thu

- Bảng kê hàng bán

- Bảng kê hóa đơn GTGT

b. Ma trận thực thể chức năng63Đồ án tốt nghiệpKhoa: Hệ thống thơng tin kinh tếHình 3.3: Ma trận thực thể chức năng64Đồ án tốt nghiệpKhoa: Hệ thống thơng tin kinh tế3.1.4. Phân tích mơ hình khái niệm logic

3.1.4.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0Hình 3.4: Mơ hình luồng dữ liệu mức 065Đồ án tốt nghiệpKhoa: Hệ thống thông tin kinh tế3.1.4.2. Các biểu đồ luồng dữ liệu mức 1

Biểu đồ luồng dữ liệu của tiến trình “1. Cập nhật thơng tin trước bán”Hình 3.5: Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 – Cập nhật thông tin trước bán66Đồ án tốt nghiệpKhoa: Hệ thống thông tin kinh tếBiểu đồ luồng dữ liệu của tiến trình “2. Xử lý nghiệp vụ tăng doanh thu”Hình 3.6: Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 – Xử lý nghiệp vụ tăng doanh thu67Đồ án tốt nghiệpKhoa: Hệ thống thông tin kinh tếBiểu đồ luồng dữ liệu của tiến trình “3. Xử lý nghiệp vụ giảm doanh thu”Hình 3.7: Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 – Xử lý nghiệp vụ giảm doanh thu

Biểu đồ luồng dữ liệu của tiến trình “4. Lập sổ”68Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 1.1: Biểu đồ sơ đồ ngữ cảnh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×