Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Quản lý hoạt động kinh doanh của công ty thiết bị gia đìnhII. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG1. Sơ đồ usecase:

a. Danh sách các actor và mơ tả ngắn

gọn vai trò của từng actor: Ban giám đốc

 Nhân viên quản lý

 Nhân viên kinh doanh

 Bộ phận xuất sản phẩm

57/14/19Quản lý hoạt động kinh doanh của công ty thiết bị gia đìnhII. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG1. Sơ đồ usecase:

b. Liệt kê danh sách và mô tả ngắn

gọn chức năng của mỗi usecase:67/14/19Quản lý hoạt động kinh doanh của công ty thiết bị gia đìnhSTTDanh sách

UsecaseMơ tả1Đăng nhậpĐăng nhập vào hệ thống2Đăng xuấtThoát khỏi hệ thống3Thêm đại lýThêm đại lý mới4Cập nhật đại lý Cập nhật lại thông tin đại lý khi cần5Xóa đại ly6Thêm sản phẩm Thêm sản phẩm khi được nhận kho

Cập nhật sản

Cập nhật lại các thông tin sản phẩm

phẩm

khi cần 7Xóa đại lý khơng khơng còn giao dịchDanh sách Usecase 1-777/14/19Quản lý hoạt động kinh doanh của công ty thiết bị gia đìnhSTTDanh sách

UsecaseMơ tảXóa sản phẩm khi khơng còn sản

8 Xóa sản phẩm

xuất

Kiểm tra sản

Kiểm tra sản phẩm trong kho so với

 9

phẩm

yêu cầu đặt mua

Hoá đơn gửi đại lý để đại lý thanh

10 Lập hóa đơn

tốn

Cập nhật lại hóa đơn đã thanh tốn

11 Cập nhật hóa đơn

hay chưa?

Danh

sách

usecase

8-9

*

Lập

phiếu chuyển

sản phẩm

cho

12 Lập phiếu chuyển

nhân viên chuyển sản phẩm87/14/19Quản lý hoạt động kinh doanh của công ty thiết bị gia đìnhSTT

13

14

15Danh sách

Usecase

Cập nhật phiếu

chuyển

Thêm nhân viên

Cập nhật nhân

viên16 Xóa nhân viênMơ tả

Cập nhật tình trạng sản phẩm đã

được chuyển hay chưa.

Thêm nhân viên mới vào công ty

Cập nhật lại thông tin nhân viên khi

cần

Xóa nhân viên khi nhân viên nghỉ

việcLập báo cáo

17

Lập báoUsecase

cáo gửi cho ban

giám đốc

Danh

sach

13-18

*

hang tháng

Ban giám đốc sử dụng để xem tình

18 Xem báo cáo

hình hoạt động của công ty.

97/14/19Quản lý hoạt động kinh doanh của công ty thiết bị gia đìnhII. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG1. Sơ đồ usecase:

c. Xác định các mối liên hệ actor-usecase,

giữa các usecase và vẽ sơ đồ usecase:107/14/19Quản lý hoạt động kinh doanh của cơng ty thiết bị gia đìnhSơ đồ Usecase117/14/19Quản lý hoạt động kinh doanh của công ty thiết bị gia đìnhII. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG1. Sơ đồ usecase:

d. Mơ tả 2 usecase:

- Thêm đại lý

- Thêm sản phẩm

(Xem thêm trong file Word)127/14/19Quản lý hoạt động kinh doanh của công ty thiết bị gia đìnhII. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG2. Sơ đồ tương tác đối tượng:

a. Sơ đồ tuần tự:

Thêm đại lý

Thêm sản phẩm137/14/19Quản lý hoạt động kinh doanh của công ty thiết bị gia đình* Sơ đồ tuần tự thêm đại lý147/14/19Quản lý hoạt động kinh doanh của công ty thiết bị gia đình* Sơ đồ tuần tự thêm sản phẩm157/14/19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×