1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Hóa học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Oxit bazơ tác dụng với axit

Oxit bazơ tác dụng với axit

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hdeducation – Learn for futureHướng dẫn:

♦ Cách 1 (Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng)

- Bước 1: Viết PTHH

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O(1)(2)

(3)- Bước 2+3: Tính tốn theo PTPU và tính kết quả theo u cầu của đề bài

Từ 3 PTHH trên, ta thấy nH SO = nH O = 0,1.0,5 =0,05 (mol)

242Theo định luật bảo tồn khối lượng, ta có:

moxit + mH SO = mmuối + mH O

242⇒ mmuối =(moxit + mH SO ) - mH O= (2,81 + 0,05.98) – 0,05.18 = 6,81 g

242Vậy khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là 6,81 g

♦ Cách 2 (Phương pháp tăng giảm khối lượng)

Áp dụng tăng giảm khối lượng, ta thấy 1 O được thay thế bởi 1 nhóm SO 4:

Fe2O3 → Fe2(SO4)3

MgO → MgSO4

ZnO → ZnSO4

⇒ 1 mol oxit tăng 96-16 = 80 g

⇒ Khối lượng muối sau phản ứng là:

mmuối = moxit + nH SO . 80 =2,81 + 0,1.0,5.80 = 6,81 g

24Nhận xét:

-Trong phản ứng của oxit bazơ tác dụng với axit H2SO4 thì nH SO = nH O

242⇒ Tương tự, trong phản ứng của oxit bazơ tác dụng với axit HCl thì n HCl = 2.nH O

2VD: Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

-Trong bài toán oxit bazơ tác dụng với axit ta có thể áp dụng phương pháp bảo toàn

khối lượng.

moxit + maxit = mmuối + mnước

23

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for future-Trong bài tốn oxit bazơ tác dụng với axit ta có thể áp dụng phương pháp tăng giảm

khối lượng.

⇒ Với axit H2SO4, ta có cơng thức: mmuối = moxit + 80. nH SO

24⇒ Với axit HCl, ta có cơng thức: mmuối clorua = moxit + 27,5.nHCl

Bài 3: Hòa tan hồn tồn 2,8 gam hỗn hợp gồm Fe 2O3, MgO, CuO cần dùng 200 ml

HCl 0,5M. Hỗn hợp muối clorua khan thu được khi cơ cạn dd có khối lượng là bao

nhiêu?

Hướng dẫn:

♦ Cách 1 (Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng)

Ta biết nHCl = 2.nH O = 0,5.0,2 = 0,1 (mol)

2⇒ nH O = 0,05 (mol)

2Áp dụng định luật bảo tồn khối lượng ta có:

moxit + maxit clohiđric = mmuối clorua + mnước

mmuối clorua = (moxit + maxit clohiđric) - mnước

mmuối clorua = (2,8 + 0,1.36,5) - 0,05.18 = 5,55 g

Vậy khối lượng muối khan thu được là 5,55 g.

♦ Cách 2 (Phương pháp tăng giảm khối lượng)

Ta có: nHCl = 0,2.0,5 = 0,1 mol.

Áp dụng công thức

mmuối clorua = moxit + 27,5.nHCl

mmuối clorua = 2,8 + 27,5.0,1 = 5,55 g24

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureChương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Bài tập oxit bazơ tác dụng với axit

Bài 1: Cho 2,8g hỗn hợp CuO, MgO, Fe 2O3 tác dụng vừa đủ với 50 ml dd H 2SO4 1M.

Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 4,5gB. 7,6gC. 6,8gD. 7,4gBài 2: Cho x gam hỗn hợp gồm MgO, Fe 2O3, ZnO, CuO tác dụng vừa đủ với 50g dd

H2SO4 11,76%. Cô cạn dd sau phản ứng thu được 8,41 g muối khan. Giá trị của m là:

A. 3,2gB. 3,5gC. 3,61gD. 4,2gBài 3: Hòa tan hoàn toàn 3,61g hỗn hợp gồm ZnO, CuO, MgO và Fe 2O3 cần 150 ml dd

H2SO4 0,4M. Cô cạn dd sau phản ứng thu được lượng muối sunfat là:

A. 8,41 gB. 8,14gC. 4,18gD. 4,81gBài 4: Cho 5g hỗn hợp bột oxit kim loại gồm ZnO, FeO, Fe 2O3, Fe3O4, MgO tác dụng

vừa hết với 200ml dd HCl 0,4M thu được dd X. Lượng muối trong dd X là:

A. 9,2gB. 8,4gC. 7,2gD. 7,9gBài 5: Oxy hóa hồn tồn a(g) hỗn hợp X (gồm Zn, Pb, Ni) được b(g) hỗn hợp 3 oxit Y

(ZnO, PbO, NiO). Hòa tan b(g) Y trên trong dung dịch HCl lỗng thu được dung dịch Z.

Cơ cạn Z được hỗn hợp muối khan có khối lượng (b + 55) gam. Khối lượng a(g) của

hỗn hợp X ban đầu là:

A. a = b - 16B. a = b - 24C. a = b - 32D. a = b - 8Bài 6: Cho m gam hỗn hợp các oxit CuO, Fe 2O3, ZnO tác dụng vừa đủ với 50 ml dd

HCl 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 3,071 g muối clorua. Giá trị của m

là:

A. 0,123gB. 0,16gC. 2,1gD. 0,321gBài 7: Oxi hoá 13,6 gam hỗn hợp 2 kim loại thu được m gam hỗn hợp 2 oxit . Để hoà

tan hoàn toàn m gam oxit này cần 500ml dd H2SO4 1M . Tính m:

A. 18,4gB. 21,6gC. 23,45gD. Kết quả khác25

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureBài 8: Đốt cháy hết 2,86 gam hỗn hợp kim loại gồm Al, Fe, Cu được 4,14 gam hỗn

hợp 3 oxit. Để hoà tan hết hỗn hợp oxit này, phải dùng đúng 0,4 lít dung dịch HCl và

thu được dung dịch X. Cô cạn dung dich X thì khối lượng muối khan là bao nhêu ?

A. 9,45gB. 7,49gC. 8,54 gD. 6,45 gBài 9: Cho 24,12gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3, Al2O3 tác dụng vừa đủ với 350ml dd

HNO3 4M rồi đun đến khan dung dịch sau phản ứng thì thu được m gam hỗn hợp muối

khan. Tính m:

A. 77,92 gB. 86,8 gC. 76,34 gD. 99,72 gBài 10: Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 trong dung dịch HCl dư sau phản

ứng còn lại 8,32gam chất rắn khơng tan và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu

được 61,92 gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 31,04 gB. 40,10 gC. 43,84 gD. 46,16 gĐáp án và hướng dẫn giải

1. C2. C3. A4. C56. D7. B8. C9. D1Bài 1:

Theo định luật bảo tồn khối lượng ta có:

m3oxit + mH SO = mmuoi + mH O san pham

242⇔ mmuoi = m3oxit + mH SO - mH O san pham

242Mà nH O san pham = nH SO = 1.0,05 = 0,05 mol

224⇒ mmuoi = 2,8 + 0,05.98 - 0,05.18 = 6,8g

⇒ Chọn C.

Bài 2: Tương tự bài 1, ta có:

m4oxit = mmuoi - mH SO + mH O san pham

24226

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Oxit bazơ tác dụng với axit

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×