Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phản ứng nhiệt nhôm

Phản ứng nhiệt nhôm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hdeducation – Learn for futureBài 1: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe 3O4 trong điều kiện khơng có khơng

khí. Sau khi phản ứng xảy ra hồn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với

dung dịch NaOH (dư) thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H 2(ở đktc). Sục

khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa. Tính giá trị của m?

Hướng dẫn:

- Từ đề suy ra thành phần hh rắn X gồm: Fe, Al 2O3 (x mol) và Al dư (y mol)

- Các phản ứng xảy ra là:

8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9 Fe(1)2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2

CO2 + NaAlO2 + H2O → Al(OH)3 + NaHCO3

- nH2 = 0,15 mol, nAl(OH)3 = 0,5 mol

Theo bảo tồn ngun tố Al ta có nAl bđ = nAl(OH) = 0,5 mol

3nAl dư = (2/3).nH = 0,1 mol

2→ nAl pư (1) = 0,5 – 0,1 = 0,4mol

Theo Pt (1) nFe O = (3/8).nAl = 0,15 mol

34Vậy khối lượng m = 27. 0,5 + 232 . 0,15 = 48,3 gam

Bài 2: Trộn 10,8 gam bột nhôm với 34,8g bột Fe 3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm

trong điều kiện khơng có khơng khí. Hòa tan hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng dung

dịch H2SO4 loãng dư thu được 10,752 lít H 2(đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt nhơm? (giả

sử Fe3O4 chỉ bị khử thành Fe)

Phân tích:

- Với bài tính hiệu suất như bài này HS thường khơng biết tính hiệu suất theo Al hay

Fe3O4 thực tế ở bài này đã biết số mol của Al và Fe 3O4 ta cần so sánh tỉ lệ mol các chất

để xác định xem hiệu suất của phản ứng tính theo chất nào.

- Vì là bài tính hiệu suất nên hỗn hợp A sau phản ứng gồm: Al 2O3, Fe, Al dư, Fe3O4 cho

vào dung dịch axit (HCl, H2SO4lỗng) tạo khí H2.

Fe + 2H+ → Fe2+ + H2

2Al + 6H+ → 2Al3+ + 3H2(1)

(2)

124Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureFe3O4, Al2O3 + H+ → Muối + H2O

→ nH = nFe + (3/2).nAl du

2Hướng dẫn:

Theo bài ra ta có nAl = 0,4 mol, nFe O = 0,15 mol

34→ hiệu suất H = %Fe3O4 phản ứng

Phản ứng:8Al+3Fe3O4→ 4Al2O3 + 9FeBan đầu:0,40,15 (mol)Phản ứng:8x3xSau phản ứng: (0,4-8x)(0,15 – 3x)9x

9xTheo PT 1,2 ta có nH2 = nFe + (3/2).nAl du

0,48 = 9x + (3/2).(0,4 – 8x)

→ x = 0,04 mol

Vậy hiệu suất H = % Fe3O4 = (0,04.3/0,15).100 = 80%125

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureChương 2: Kim loại

Bài tập phản ứng nhiệt nhôm

Bài 1: Trộn 8,1 gam Al và 48 gam Fe 2O3 rồi cho tiến hành phản ứng nhiệt nhơm trong

điều kiện khơng có khơng khí, kết thúc thí nghiệm thu được m gam hỗn hợp rắn. Giá trị

của m là:

A. 56,1 gam.B. 61,5 gamC. 65,1 gamD. 51,6 gamBài 2: Dùng m gam Al để khử hoàn toàn một lượng Fe 2O3 sau phản ứng thấy khối

lượng oxit giảm 0,58 g. Hỏi lượng nhôm đã dùng m là:

A. m = 0,27 gB. m = 2,7gC. m = 0,54 gD. m = 1,12 g.Bài 3: Hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Al có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3. Thực hiện phản ứng

nhiệt nhơm X (khơng có khơng khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn

hợp gồm:

A. Al, Fe, Fe3O4 và Al2O3

C. Al2O3 và Fe.B. Al2O3, Fe và Fe3O4.D. Al, Fe và Al2O3.Bài 4: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Fe 2O3 và Al trong điều kiện

khơng có khơng khí thu được hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH

dư sẽ thu được 0,3 mol H2. Mặt khác nếu cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư sẽ thu

được 0,4 mol H2. Số mol Al trong X là:

A. 0,3 molB. 0,6 molC. 0,4 molD. 0,25 molBài 5: Nung m gam hỗn hợp Al, Fe 2O3 đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn

Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với dung dịch H 2SO4 lỗng dư, sinh

ra 3,08 lít khí H2 ở đktc. Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH dư, sinh ra 0,84 lít khí

H2 ở đktc. Giá trị của m là:

A. 21,40B. 29,40C. 29,43D. 22,75Bài 6: Hỗn hợp X gồm Al, Fe 2O3 có khối lượng 21,67 gam. Tiến hành phản ứng nhiệt

nhơm trong điều kiện khơng có khơng khí (giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử Fe 2O3 thành

Fe). Hòa tan hỗn hợp chất rắn sau phản ứng bằng dung dịch NaOH dư thu được

2,016 lít khí H2 (đktc) và 12,4 gam chất rắn không tan. Hiệu suất của phản ứng nhiệt

nhôm là:

A. 45%B. 50%C. 71,43%D. 75%

126Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureBài 7: Có 9,66 gam hỗn hợp bột nhơm và Fe 3O4. Tiến hành nhiệt nhơm hồn tồn rồi

hòa tan hết hỗn hợp sau phản ứng bằng dung dịch HCl được 2,688 lít H 2 (đktc). Khối

lượng nhơm trong hỗn hợp ban đầu là?

A. 2,16B. 2,7C. 2,88D. 0,54Bài 8: Nung hỗn hợp gồm 15,2 gam Cr2O3 (Cr = 52) và m gam Al. Sau phản ứng hoàn

toàn, được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ X phản ứng với axit HCl dư thốt ra

V lít H2 (đktc). Tính giá trị của V?

A. 2,24 litB. 3,36 litC. 7,84 litD. 1,12 litBài 9: khi nung hoàn toàn hỗn hợp A gồm x gam Al và y gam Fe 2O3 thu được hỗn hợp

B. Chia B thành hai phần bằng nhau: Phần 1 tan trong dung dịch NaOH dư, khơng có

khí thốt ra và còn lại 4,4 gam chất rắn khơng tan. Phần 2 trong dung dịch H 2SO4 loãng

dư thu được 1,12 lít khí(đktc). Giá trị của y là

A. 5,6 gamB. 11,2 gamC. 16 gamD. 8 gamBài 10: Nung Al và Fe3O4 (khơng có khơng khí, phản ứng xảy ra hoàn toàn) thu được

hỗn hợp A. Nếu cho A tác dụng với dung dịch KOH dư thì thu được 0,672 lít khí (đktc).

Nếu cho A tác dụng với H 2SO4 đặc, nóng dư được 1,428 lít SO 2 duy nhất (đktc). % khối

lượng Al trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 33,69%B. 26,33%C. 38,30%D. 19,88%Đáp án và hướng dẫn giải

1. A2. C3. D4. A5.6. D7. B8. C9. B10Bài 1:

Theo định luật bảo tồn khối lượng ta có:

∑ mtruoc pư = ∑ msau pư

⇔ mAl + mFe O = mhh ran sau

23⇔ 8,1 + 48 = 56,1 = mhh ran sau

⇒ Chọn A.

Bài 2:

127

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phản ứng nhiệt nhôm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×