1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Hóa học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài tập phản ứng nhiệt nhôm

Bài tập phản ứng nhiệt nhôm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hdeducation – Learn for futureBài 7: Có 9,66 gam hỗn hợp bột nhôm và Fe 3O4. Tiến hành nhiệt nhôm hồn tồn rồi

hòa tan hết hỗn hợp sau phản ứng bằng dung dịch HCl được 2,688 lít H 2 (đktc). Khối

lượng nhôm trong hỗn hợp ban đầu là?

A. 2,16B. 2,7C. 2,88D. 0,54Bài 8: Nung hỗn hợp gồm 15,2 gam Cr2O3 (Cr = 52) và m gam Al. Sau phản ứng hoàn

toàn, được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ X phản ứng với axit HCl dư thoát ra

V lít H2 (đktc). Tính giá trị của V?

A. 2,24 litB. 3,36 litC. 7,84 litD. 1,12 litBài 9: khi nung hoàn toàn hỗn hợp A gồm x gam Al và y gam Fe 2O3 thu được hỗn hợp

B. Chia B thành hai phần bằng nhau: Phần 1 tan trong dung dịch NaOH dư, khơng có

khí thốt ra và còn lại 4,4 gam chất rắn không tan. Phần 2 trong dung dịch H 2SO4 lỗng

dư thu được 1,12 lít khí(đktc). Giá trị của y là

A. 5,6 gamB. 11,2 gamC. 16 gamD. 8 gamBài 10: Nung Al và Fe3O4 (khơng có khơng khí, phản ứng xảy ra hoàn toàn) thu được

hỗn hợp A. Nếu cho A tác dụng với dung dịch KOH dư thì thu được 0,672 lít khí (đktc).

Nếu cho A tác dụng với H 2SO4 đặc, nóng dư được 1,428 lít SO 2 duy nhất (đktc). % khối

lượng Al trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 33,69%B. 26,33%C. 38,30%D. 19,88%Đáp án và hướng dẫn giải

1. A2. C3. D4. A5.6. D7. B8. C9. B10Bài 1:

Theo định luật bảo tồn khối lượng ta có:

∑ mtruoc pư = ∑ msau pư

⇔ mAl + mFe O = mhh ran sau

23⇔ 8,1 + 48 = 56,1 = mhh ran sau

⇒ Chọn A.

Bài 2:

127

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for future2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe

2a………a…………a………………..mol

Theo bài ta có:

mFe O - mAl O = 0,58g

2323⇔ 160a - 102a = 0,58g

⇔ 58a = 0,58

⇔ a = 0,01 mol

⇒ nAl = 2a = 0,02 mol

⇒ mAl = 0,02.27 = 0,54g

⇒ Chọn C.

Bài 3:

Theo bài, ta giả sử số mol của Fe3O4 là 1 mol, của Al là 3 mol.

8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe

Ban đầu 3…………1………………………………mol

Phản ứng 2,67……..1……...........1,33…….3….mol

Sau phản ứng 0,33………0………….1,33……3……mol

Vậy sau phản ứng hỗn hợp gồm có Al dư, Al2O3, Fe.

⇒ Chọn D.

Bài 4:

Vì Y tác dụng với NaOH sinh ra khí H2 nên có Al còn dư → Fe2O3 phản ứng hết.

Vậy Y gồm có Al dư, Al2O3 và Fe.

- Y tác dụng với NaOH sinh khí H2.

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 (1)- Y tác dụng với HCl sinh khí H2.

2Al + 6HCl → 2AlCl3 +3H2 (2)

128

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureFe + HCl → FeCl2 + H2 (3)

⇒ nH (2) = 3/2 nAl dư = 3/2 . 0,2 = 0,3 mol

2⇒ nH (3) = nFe = nH - nH (2) = 0,4-0,3= 0,1 mol

222- Phản ứng nhiệt nhôm:

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe (4)

Theo phản ứng (4) ta có:

⇒ nAl ban đầu = nAl dư + nAl pư = 0,2+0,1 = 0,3 mol → m↓ = mAl(OH) = 0,1.78 = =7,8g

3⇒ Chọn A.

Bài 5:

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe

nH (p1) = 3,08/22,4 = 0,1375 mol

2nH (p2) = 0,84/22,4 = 0,0375 mol

2Thấy phần 2 tác dụng với NaOH sinh ra khí, suy ra sản phẩm có Al dư.

Vậy rắn Y gồm Al2O3, Fe và Al dư.

Phần 2:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

Theo PTPU ta có:

nAl (p2) = 2/3 nH (p2) = 2/3 . 0,0375 = 0,025 mol

2⇒ nAl(p1) = nAl(p2) = 0,025 mol

Phần 1:

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 (*)

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 (**)

Theo (**) ta có:

nH (**) = 3/2 nAl(p1) = 3/2 . 0,025 = 0,0375 mol

2⇒ nH (*) = nH (p1) - nH (**) = 0,1375 - 0,0375 = 0,1 mol

222⇒ nFe (p1) = nH (*)=0,1 mol

2129

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for future⇒ nAL pư = nFe sp = 0,2 mol

⇒ nFe O = 1/2 . nFe sp = 1/2 . 0,2 = 0,1 mol

23⇒ mhh = mFe O + mAl (pư) + mAl(dư) = 0,1.160+0,05.27+0,2.27=22,75g

23⇒ Chọn D.

Bài 6:

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe

Sau phản ứng cho hỗn hợp rắn tác dụng với dd NaOH thấy có khí thốt ra, suy ra có

Al dư.

Vậy hỗn hợp rắn: Fe, Al2O3, Al (dư) và Fe2O3 (nếu dư).

Theo định luật bảo tồn khối lượng, ta có:

mX = m ran tan - mran khong tan

⇒ m ran tan = mX - mran khong tan = 21,67 - 12,4 = 9,27g

Mà mran tan = mAl(dư) + mAl O

232Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 (1)

Theo PTHH (1), ta có:⇒ mAl(dư) = 0,06.27 = 1,62g

⇒ mAl O

23= m ran tan - mAl(dư) = 9,27-1,62=7,65 g⇒ nAl O (pư) = 0,075mol

23⇒ nAl(pư) = nFe(sp) = 2.nAl O (pư) = 0,075.2 = 0,15 mol

23Ta có:

m ran khong tan = mFe (sp) = mFe O (neu dư)

23⇒ mFe O (neu dư)=12,4-0,15.56 = 4g

2⇒ nFe O

233= 4/160 = 0,025 mol

130Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureGiả sử phản ứng hồn tồn thì Al sẽ dư → Tính hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm theo

Fe2O3.

⇒ H = 0,075.100/0,1 = 75%

⇒ Chọn D.

Bài 7:

8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe (1)

TH1: Al dư, vậy hỗn hợp sau phản ứng là: Al2O3, Fe, Al dư.

Gọi x và y lần lượt là số mol Al phản ứng và số mol Al dư.

2Al + 6HCl → 2AlCl3 +3H2 (2)

Fe + HCl → FeCl2 + H2 (3)

Theo PTHH (1), ta có:

nFe O = 3/8 . x, nFe = 9/8 . x

34Theo PTHH (2) và (3), ta có:

nH (2) = 3/2 . y

2nH (3) = 9/8 . x

2Từ trên ta có hệ pt:⇒ nAl(bđ) = nAl(pư) + nAl(dư) = x+y = 0,08+0,02=0,1 mol

⇒ mAl(bđ) = 0,1.27 = 2,7g

TH2: Fe3O4 dư, suy ra hỗn hợp sau phản ứng: Al2O3, Fe, Fe3O4 dư.

Gọi a, b là số mol Al phản ứng và số mol Fe3O4 dư.

Theo PTHH (1) ta có:

131

Trung tâm luyện thi Hồng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futurenFe O (pư) = 3/8 . a, nFe(sp) = 9/8 . a

34Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (4)

Theo PTHH (4), ta có:

nFe(sp) = nH = 9a/8 = 2,688/22,4 = 0,12 mol

2⇒ a = 8/75 mol⇒ b = 0,01(loại)

Vậy khối lượng Al ban đầu là 2,7 gam

⇒ Chọn B.

Bài 8:

Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

mCr O + mAl = mhh ran(sau pư)

23mAl = mhh ran(sau pư) - mCr O

23mAl = 23,3 -15,2 = 8,1g

⇒ nAl = 0,3 mol

⇒ nCr O = 15,2/152 = 0,1 mol

232Al + Cr2O3 → Al2O3 + 2Cr

Bđ:0,30,1Pư:0,20,1Sau pư: 0,10,100,20,10,2Hỗn hợp sau phản ứng là Al dư (0,1 mol), Al2O3 (0,1 mol), Cr (0,2 mol).

2Al + 6HCl → 2AlCl3 +3H2

0,1……………………………..0,15

Cr + 2HCl → CrCl2 + H2

0,2…………………………..0,2

⇒ nH = 0,15+0,2 = 0,35 mol ⇒ VH = 0,35.22,4=7,84 lit

22132

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for future⇒ Chọn C.

Bài 9: Tương tự bài 4.

Lưu ý:Từ dữ liệu đề bài, ta suy ra hh B: Al2O3, Fe, Fe2O3 (nếu dư)

⇒ Chọn B.

Bài 10: Tương tự bài 4.

Lưu ý: Từ dữ kiện đề bài, ta suy ra sau phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp rắn thu được là:

Al dư, Fe, Al2O3.

2Al +6H2SO4 (đ,n) → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

2Fe + 6H2SO4 (đ,n) → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

⇒ Chọn C.133

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureChương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa

học

Tính chất của phi kim

Lý thuyết và Phương pháp giải

1. Tính chất vật lý

- Phi kim tồn tại ở 3 dạng: rắn, lỏng, khí; phần lớn các phi kim khơng dẫn điện, dẫn

nhiệt.

2. Tính chất hóa học

a) Phi kim tác dụng với kim loại

- Phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối hoặc oxit.

Na + Cl2 −t → 2NaCl

o2Cu + O2 −t → 2CuO

ob) Tác dụng với hidro

- Phi kim tác dụng với hidro tạo hợp chất khí.

H2 + Cl2 −t → 2HCl

oc) Tác dụng với oxi

- Nhiều phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit.

S + O2 −t → SO2

o4P + 5O2 −t → 2P2O5

oChú ý: Ghi nhớ và vận dụng lý thuyết để làm bài tập lý thuyết.Bài tập vận dụng

Bài 1: Để loại khí clo có lẫn trong khơng khí, có thể dùng chất nào sau đây: Nước,

dung dịch H2SO4, dung dịch NaOH, dung dịch NaCl.

Hướng dẫn:

Để loại khí clo có lẫn trong khơng khí, ta dùng dung dịch NaOH, vì dung dịch NaOH có

phản ứng với khí clo còn các dung dịch khác thì khơng.

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

134

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureBài 2: Tính chất vật lý của phi kim là gì?

Hướng dẫn:

Tính chất vật lý của phi kim là phi kim tồn tại ở ba trạng thái: rắn, lỏng, khí; phần lớn

các phi kim khơng dẫn điện, dẫn nhiệt.135

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài tập phản ứng nhiệt nhôm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×