Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài tập CO khử oxit kim loại

Bài tập CO khử oxit kim loại

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hdeducation – Learn for futureBài 7: Cho H2 dư qua 8,14 gam hỗn hợp A gồm CuO, Al 2O3 và FexOy nung nóng. Sau

khi phản ứng xong, thu được 1,44g H2O và a gam chất rắn. Giá trị của a là:

A. 6,70g.B. 6,86g.C. 6,78g.D. 6,80g.Bài 8: Khử 3,48 g một oxit của kim loại M cần dùng 1,344 lít H 2(đktc). Toàn bộ lượng

kim loại M sinh ra cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 1,008 lít H 2 (đktc).

Công thức oxit là :

A. Fe3O4.B. Fe2O3.C. FeO.D. ZnO.Bài 9: Cho khí CO qua ống chứa 15,2g hỗn hợp gồm CuO và FeO nung nóng. Sau

một thời gian thu được hỗn hợp khí B và 13,6g chất rắn C. Cho B tác dụng với dung

dịch Ca(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là :

A. 15g.B. 10g.C. 20g.D. 25g.Bài 10: Dẫn một luồng khí CO dư qua ống sứ đựng m (g) Fe 3O4 và CuO nung nóng

đến khi phản ứng hồn tồn thu được 2,32 gam hỗn hợp kim loại. Khí thốt ra khỏi

bình được dẫn qua dung dịch nước vơi trong dư thu được 5 gam kết tủa. Giá trị của m

là :

A. 6,24g.B. 5,32g.C. 4,56g.D. 3,12g.Đáp án và hướng dẫn giải

1. C2. B3. D4. D5.6. D7. B8. A9. B10Bài 1:

H2 khử được các oxit của kim loại đứng sau Al. Suy ra MgO không bị khử.

Hỗn hợp rắn sau phản ứng là: Cu, Fe, Zn, MgO.

⇒ Chọn C.

Bài 2:

Al2O3, MgO không bị khí CO khử nhưng Al2O3 bị tan trong dd NaOH dư.

Vậy phần không tan Z là: MgO, Fe, Cu.

⇒ Chọn B.148

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureBài 3:

Al2O3 không tác dụng với CO.

Khối lượng chất rắn giảm là khối lượng O trong CuO.

⇒ mO/CuO = moxit - mran = 9,1 - 8,3 = 0,8g

⇒ nO/CuO = nCuO = 0,8/16 = 0,05 mol

⇒ mCuO = 0,05.80 = 4g

⇒ Chọn D.

Bài 4:

CO → CO2

H2 → H2O

⇒ nO/oxit = nCO +H = 0,32/16 = 0,02 mol

22Mà khối lượng rắn giảm chính là khối lượng O vào CO và H 2.

⇒ nO/oxit = nCO+H = 0,32/16 = 0,02 mol

2⇒ VCO+H = 0,02.22,4 = 0,448 lit

2⇒ Chọn D.

Bài 5:

CO tác dụng với hỗn hợp oxit dư thu được khí X là CO 2.

CO2 tác dụng với Ca(OH)2 dư thu được muối duy nhất là kết tủa CaCO3.

⇒ nCO = nCaCO = 4/100 = 0,04 mol

23⇒ nCO = nCO = 0,04 mol

2⇒ VCO = 0,04.224 = 0,896 lit

⇒ Chọn A.

Bài 6:

Gọi oxit kim loại cần tìm là M2On.149

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureTa có:⇒ 40M + 1920.n = 100M + 800n

⇒ 1120n = 60MVậy M là Fe, oxit là Fe2O3.

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

⇒ nCO = 3nFe O = 3.20/160 = 0,375 mol

23⇒ VCO = 0,375.22,4 = 8,4 lit

⇒ Chọn D.

Bài 7:

Ta có:

nO/hh = nH O = 1,44/18 = 0,08 mol

2⇒ mran = a = mhh - mO/hh = 8,14 - 0,08.16 = 6,86g

⇒ Chọn B.

Bài 8:

nH = nO/oxit = 1,344/22,4 = 0,06 mol

2⇒ mKL = moxit - mO/oxit =3,48 = 0,06.16 = 2,52g

Gọi hóa trị của kim loại M khi tác dụng với HCl là n, ta có:

2M + 2nHCl → 2MCln + nH2

150

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureTheo phương trình phản ứng ta có:⇒ 2,52.n = 0,09M

Thử n lần lượt là 1, 2, 3 giống bài 6 tìm được M = 56 là Fe.

Thử đáp án ta tìm được oxit là Fe3O4.

⇒ Chọn A.

Bài 9: Tương tự bài 5.

⇒ Chọn B.

Bài 10: Tương tự bài 5.

Khối lượng hỗn hợp bằng khối lượng kim loại thu được cộng với khối lượng O đi ra.

Số mol O bằng số mol CO2 bằng số mol kết tủa thu được.

⇒ Chọn D.151

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureChương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hồn các ngun tố hóa

học

CO2 tác dụng với dung dịch kiềm

Lý thuyết và Phương pháp giải

1. Bài toán CO2, SO2 dẫn vào dung dịch NaOH, KOH

- Khi cho CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch NaOH đều xảy ra 3 khả năng tạo

muối:

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (1)

CO2 + NaOH → NaHCO3 (2)

Đặt T = nnaOH : nCO2

- Nếu T = 2 : chỉ tạo muối Na2CO3

- Nếu T ≤ 1: chỉ tạo muối NaHCO3

- Nếu 1 < T < 2 : tạo cả muối NaHCO3 và Na2CO3

* Có những bài tốn khơng thể tính T. Khi đó phải dựa vào những dữ kiện phụ để tìm

ra khả năng tạo muối.

- Hấp thụ CO2 vào NaOH dư ( KOH dư )chỉ tạo muối trung hòa Na2CO3 (K2CO3)

- Hấp thụ CO2 vào NaOH chỉ tạo muối Na 2CO3, Sau đó thêm BaCl2 vào thấy kết

tủa. Thêm tiếp Ba(OH)2 dư vào thấy xuất hiện thêm kết tủa nữa → Tạo cả 2 muối

Na2CO3 và NaHCO3

- Chất hấp thụ vào bình NaOH tăng :

m bình tăng = m dd tăng = m chất hấp thụ ( CO 2 + H2O có thể có )

- Trong trường hợp khơng có các dữ kiện trên thì chia trường hợp để giải.

2. Bài toán CO2, SO2 dẫn vào dung dịch Ca(OH)2, Ba(OH)2:

Do ta không biết sản phẩm thu được là muối nào nên phải tính tỉ lệ T:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O (1)

Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2 (2)

Đặt T = nCO2 : nCa(OH)2152

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for future- Nếu T ≤ 1: chỉ tạo muối CaCO3

- Nếu T = 2 : chỉ tạo muối Ca(HCO3)2

- Nếu 1 < T < 2: tạo cả muối CaCO3 và Ca(HCO3)2

- Hấp thụ CO2 vào nước vơi trong thấy có kết tủa, thêm NaOH dư vào thấy có kết

tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2

- Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng nước

lọc lại thấy kết tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2.

- Nếu khơng có các dữ kiện trên ta phải chia trường hợp để giải.

* Khi những bài tốn khơng thể tính T ta dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả

năng tạo muối.

- Hấp thụ CO2 vào nước vơi dư thì chỉ tạo muối CaCO3.

* Sự tăng giảm khối lượng dung dịch : Khi cho sản phẩm cháy vào bình Ca(OH) 2 hay

Ba(OH)2.

m bình tăng = m hấp thụ

m dd tăng = m hấp thụ - m kết tủa

m dd giảm = m kết tủa – m hấp thụBài tập vận dụng

Bài 1: Hấp thụ hoàn toàn 0,16 mol CO 2 vào 2 lít dd Ca(OH)2 0,05 M thu được kết tủa X

và dd Y. Cho biết khổi lượng dd Y tăng hay giảm bao nhiêu so với dd Ca(OH) 2 ban

đầu?

Hướng dẫn:

nCa(OH) = 0,05.2=0,1 mol

2T = nCO : nCa(OH) = 0,16/0,1 = 1,6 → 1 < T < 2 → tạo cả muối CaCO 3 và Ca(HCO3)2

22CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

0,1……….0,1…………0,1

→ Số mol CO2 dùng để hòa tan kết tủa là: 0,16 – 0,1 = 0,06 mol

CO2+0,06CaCO3 + H2O→ Ca(HCO3)20,06

153Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài tập CO khử oxit kim loại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×