1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Hóa học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm

Bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hdeducation – Learn for futureA. 0,02M.B. 0,025M.C. 0,03M.D. 0,015M.Bài 7: Nung nóng m gam MgCO3 đến khi khối lượng khơng đổi thì thu được V lít khí

CO2 (ở đktc). Hấp thụ hồn tồn V lít CO 2 vào 400 ml dung dịch Ca(OH) 2 0,1 M thì thu

được 2,5 gam kết tủa và dung dịch X. Cho dung dịch NaOH dư vào X thì thu được a

gam kết tủa. Giá trị của V và a là:

A. 1,232 lít và 1,5 gamB. 1,008 lít và 1,8 gamC. 1,12 lít và 1,2 gamD. 1,24 lít và 1,35 gamBài 8: Dẫn từ từ 6,72 lít khí CO2 vào 300 ml dung dịch NaOH 1,2 M. Tính tổng khối

lượng các muối trong dung dịch thu được và khối lượng kết tủa khi cho BaCl2 dư vào

dung dịch sau khi hấp thụ CO2

A. 26,52 g; 10,15 gB. 20g; 11,82gC. 26,52 g; 11,82 gD. 11,82 g; 26,52 g

Đáp án và hướng dẫn giải1. D2. A3. C4. B5. B6. A7. A8. CBài 1:

TH1: CO2 hết, Ca(OH)2 dư.

⇒ nCO = n↓ = 10/100 = 0,1 mol

2⇒ VCO = 0,1.22,4 = 2,24 lit

2TH2: Cả CO2 và Ca(OH)2 hết, tạo 2 muối.

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O (1)

Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2 (2)

⇒ nCO (1) = nCaCO = 0,1 mol

23⇒ nCa(OH) (1) = nCO (1) = 0,1 mol

22⇒ nCO (2) = 2nCa(OH) (2) = 2.(1.0,2-0,1) = 0,2 mol

22⇒ nCO = 0,1 + 0,2 = 0,3 mol

2156

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for future⇒ VCO = 0,3.22,4 = 6,72 lit

2⇒ Chọn D.

Bài 2: Tương tự bài 2 (Bài tập mẫu).

⇒ Chọn A.

Bài 3: Tương tự bài 1.

⇒ Chọn C.

Bài 5:

nFeS = 8,8/88 = 0,1 mol

⇒ nSO (từ FeS) = 0,1 mol

2nFeS = 12/120 = 0,1 mol

2⇒ nSO (từ FeS ) = 0,1.2 = 0,2 mol

22⇒ nSO = 0,1+0,2 = 0,3 mol

2Để chỉ thu được muối trung hòa thì giá trị tối thiểu của NaOH là:

nNaOH = 2.nSO2 = 0,6 mol

⇒ mNaOH = 0,6.40 = 24g

nCaO = nCO = 1/56.44 = 0,7857 tan

2⇒ mdd NaOH = 24.100/25 = 96g

⇒ Vdd NaOH = 96/1,28 = 75ml

⇒ Chọn B.

Các bài còn lại: Tương tự bài 2 và bài tập mẫu.157

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureChương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hồn các ngun tố hóa

học

Nhiệt phân muối cacbonat và hidrocacbonat

Lý thuyết và Phương pháp giải

Chú ý:

- Các muối hidrocacbon của kim loại Na, K khi nhiệt phân chỉ cho ra muối cacbonat

chứ không ra oxit kim loại.

- Nếu nhiệt phân đến cùng Ba(HCO3)2 thì chất rắn thu được là BaO

- Riêng FeCO3 khi nung trong khơng khí hoặc trong điều kiện có khí oxi thì sẽ tạo ra

oxit sắt (III)

FeCO3 + O2 −t → Fe2O3 + 4CO2

oBài tập vận dụng

Bài 1: Nung 65.1 g muối cacbonat của kim loại M hóa trị II thu được V lít CO 2. Sục

CO2 thu được vào 500ml Ba(OH)2 0,95M được 34,475g kết tủa. Tìm kim loại M?

Hướng dẫn:

MCO3 −t → MO + CO2

onBa(OH) = 0,95.0,5 = 0,475 mol

2Khi sục CO2 vào Ba(OH)2 kết tủa thu được là BaCO3 →

nBaCO = 34,475/197 = 0,175 mol

3nBaCO = 0,175 < nBa(OH)

32TH1 chỉ tạo thành muối cacbonat → nCO = nBaCO = 0,175 mol

23→ nMCO = 0,175 mol → MMCO = 65,1/0,175 = 372

33→ khơng có kim loại nào phù hợp

TH2 tạo thành hai muối BaCO3: 0,175 mol và Ba(HCO3)2: y mol

BTNT Ba: 0,175 + y = 0,475 → y =0,3

nCO = nBaCO + 2nBa(HCO ) = 0,175 + 2.0,3 = 0,775 mol

233 2nMCO = nCO = 0,775mol → MMCO = 65,1/0,775 = 84 → M=24 → M: Mg

323158

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureBài 2: Nung hỗn hợp X gồm FeCO 3 và BaCO3 trong khơng khí đến khối lượng khơng

đổi, thu được chất rắn Y và V lít CO 2 (đktc). Hòa tan Y vào H2O dư thu được dung dịch

Z và 8 gam chất rắn không tan. Hấp thụ hết V lít khí CO 2 vào Z thu được 9,85 gam kết

tủa. Khối lượng của FeCO3 và BaCO3 trong hỗn hợp ban đầu?

Hướng dẫn:

4FeCO3 + O2 −t → 2Fe2O3 + 4CO2

ox………………→0,5x ……. xBaCO3 −t → BaO + CO2

oy …………..→.. y……y

nCO = x+y

2Chất rắn Y gồm: Fe2O3 và BaO

Y + H2O dư: Chất rắn không tan là Fe2O3

→ 160.0,5x = 8 → x = 0,1 mol → nCO = 0,1 + y

2BaO + H2O → Ba(OH)2

y.…………..→……..y

Dung dịch Z là dung dịch Ba(OH)2

Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 + H2O

y……. →…… y…… y

→ Số mol CO2 dư để hòa tan kết tủa BaCO3 là: (0,1+y) – y =0,1 mol

CO2 + BaCO3 + H2O → Ba(HCO3)2

0,1…→…..0,1…………………..0,1

nBaCO = y-0,1 = 9,85/197 = 0,05 mol → y = 0,15 mol

3mFeCO = 0,1.116 = 11,6g

3mBaCO = 0,15.197 = 29,77g

3159

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×