1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Hóa học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài tập Nhiệt phân muối cacbonat và hidrocacbonat

Bài tập Nhiệt phân muối cacbonat và hidrocacbonat

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hdeducation – Learn for futureBài 1:

mCO = mmuoi - mran = 17,4-8,6 = 8,8g

2⇒ nCO = 8,8/44 = 0,2 mol

2⇒ VCO = 0,2.22,4 = 4,48 lit

2Thử đáp án, ta tìm được M là kim loại Liti.

⇒ Chọn C.

Bài 2:

nBaCO = 3,94/197 = 0,02mol

3nBa(OH) = 0,5.0,2 = 0,1 mol

2TH1: CO2 thiếu, Ba(OH)2 dư.

⇒ nCO = nBaCO = 0,02 mol

23⇒ nCacO = nCO = 0,02 mol

32⇒ m = 0,02.100 = 2g

TH2: Cả 2 cùng hết , tạo 2 muối.

Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3↓ + H2O (1)

Ba(OH)2 + 2CO2 → Ba(HCO3)2 (2)

Tương tự bài 1 (Dạng 4) ta tính được:

nCO = 0,02+0,08=0,18 mol

2⇒ nCaCO = nCO = 0,18 mol

32⇒ mCaCO = 18g

3⇒ Chọn B.

Bài 3:

mCO = mmuoi-mran = 14,2 - 7,6 = 6,6g

2⇒ nCO = 6,6/44 = 0,15mol

2nKOH:nCO = 0,1:0,15 < 1

2Vậy chỉ tạo muối KHCO3.

⇒ nKHCO = nKOH = 0,1 mol

3161

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for future⇒ mKHCO = 0,1.100 = 10g

3⇒ Chọn D.

Bài 4: Tạo 2 muối, viết ptpu đặt ẩn theo phương trình, dựa vào dữ kiện đề bài đặt hệ,

giải hệ.

⇒ Chọn A.

Bài 5: Quy đổi 2 muối thành 1 muối MCO3, viết PTPU, tính theo PTPU.

⇒ Chọn A.

Bài 6:

nCaO = nCO = 1.44/56 = 0,7857 tan

2⇒ Chọn C.162

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureChương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hồn các ngun tố hóa

học

Lý thuyết về bảng tuần hồn các ngun tố hóa học

Lý thuyết và Phương pháp giải

Ở dạng bài này HS cần nắm vững lý thuyết về bảng tuần hồn hóa học, sự biến

đổi tuần hồn tính chất của 1 ngun tố trong 1 chu kỳ hay 1 nhóm, biết vị trí của

ngun tử suy ra cấu tạo nguyên tử và tính chất của nguyên tố.Bài tập vận dụng

Bài 1: Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là

A. 3B. 5C. 6D. 7Hướng dẫn:

Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp e và được xếp

theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

→ Các nguyên tố ở chu kì 6 sẽ có 6 lớp e trong nguyên tử.

→ Chọn đáp án C

Bài 2: Phát biểu nào sau đây là sai:

A. Số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân nguyên tử.

B. Số proton trong nguyên tử bằng số nơtron.

C. Số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp vỏ nguyên tử.

D. Số khối của hạt nhân nguyên tử bằng tổng số hạt proton và số hạt nơtron

Hướng dẫn:

Số proton trong hạt nhận bằng số e ở lớp vỏ nguyên tử.

→ Số proton trong nguyên tử bằng số notron là sai.

→ Chọn đáp án B163

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureChương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hồn các ngun tố hóa

học

Bài tập Lý thuyết về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 1: Trong bảng tuần hồn, các ngun tố được sắp xếp theo nguyên tắc:

A. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân

B. Các ngun tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng

C. Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành một cột

D. Tất cả đều đúng

Bài 2: Phát biểu nào sau đây là không đúng:

A. Bảng tuần hồn gồm có các ơ ngun tố, các chu kì và các nhóm

B. Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, sắp

xếp theo Z tăng dần

C. Bảng tuần hoàn có 7 chu kì, số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong

nguyên tử

D. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A, 8 nhóm B, 18 cột trong đó nhóm A có 8 cột và nhóm

B có 10 cột

Bài 3: Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử:

A. 3B. 5C. 6D. 7Bài 4: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn:

A. 3 và 3B. 4 và 3C. 4 và 4D. 3 và 4Bài 5: Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là:

A. 8 và 18B. 18 và 8C. 8 và 8D. 18 và 32Bài 6: Các nguyên tố Na, Mg,Al,Si,P,S,Cl,Ar thuộc chu kì 3. Lớp electron ngồi cùng

có số electron tối đa:

164

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài tập Nhiệt phân muối cacbonat và hidrocacbonat

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×