1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Hóa học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hdeducation – Learn for futureBước 3: Lập công thức phân tử của A.

- Ở bước này, ta có 3 cách để lập công thức phân tử của A.

● Cách 1: Dựa vào thành phần khối lượng của các nguyên tố trong phân tử hợp

chất hữu cơ. Đối với cách này thường phổ biến đối với bài toán cơ bản cho trước M A.

Ta có cơng thức tổng qt CxHyOzNt.Hoặc nếu bài toán cho phần trăm khối lượng của các %C ta có cơng thức:Thay các giá trị đã biết vào công tác thức trên suy ra các giá trị x, y, z, t, sau đó thay

vào CTTQ ta được cơng thức phân tử cần lập.

● Cách 2: Lập công thức phân tử qua công thức thực nghiệm. Đối với cách này

thường dùng để giải các bài toán mà yêu cầu lập cơng thức ngun hay bài tốn cho

thiếu giả thiết để tính MA.

Trước tiên ta lập tỷ lệ số nguyên tử giữa các nguyên tố= a : b : c : d (là tỉ lệ số nguyên, tối giản)

Suy ra cơng thức thực nghiệm (CaHbOcNd)n.

Trong đó n ≥ 1 (là số nguyên): gọi là hệ số thực nghiệm.

Dựa vào MA hoặc giả thiết của đề cho suy ra n, thay vào công thức thực nghiệm suy ra

công thức phân tử cần lập.

183

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for future● Cách 3: Dựa vào phương trình cháy.

Giáo viên hướng dẫn cho học sinh phương trình cháy tổng qt nhất và cách điền số

vào phương trình.Sau đó dựa vào MA = 12x + y + 16z + 14t → ZBài tập vận dụng

Bài 1: Phân tử hợp chất hữu cơ A có 2 ngun tố. Đốt cháy hồn toàn 3 gam chất A

thu được 5,4 gam nước. Hãy xác định công thức phân tử của A. Biết khối lượng mol

của A là 30 gam.

Hướng dẫn:

Cách 1

Hợp chất hữu có A có 2 nguyên tố, khi đốt cháy thu được nước

→ A chứa 2 nguyên tố C và H

nH O = 5,4/18 = 0,3 mol

2→ nH = 2. 0,3 = 0,6 mol → mH = 0,6 gam

→ mC = 3 - 0,6 = 2,4 gam → nC = 2,4/12= 0,2 mol

→ nC : nH = 0,2 : 0,6 = 1 : 3

→ Công thức đơn giản nhất của A là (CH3)n

Mà MA = 30 → 15n = 30 → n = 2

→ CTPT của A là C2H6

Cách 2

A là chất hữu cơ nên trong A phải chứa nguyên tố C.

Khi đốt cháy A thu được nước → trong A phải có H

Mặt khác A chứa 2 nguyên tố nên A có cơng thức CxHy

184

Trung tâm luyện thi Hồng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futurenA = 3/30 = 0,1 ml; nH O = 5,4/18 = 0,3 mol

24 CxHy + O2 → 4x CO2 + 2y H2O

4.…………………………………2y

0,1………………………………0,3

→ 0,1.2y = 4.0,3 → y = 6

Mặt khác 12x+y = 30 → 12x + 6 = 30 → x = 2

→ CTPT của A là: C2H6

Bài 2: Đốt cháy 3 gam một chất hữu cơ A thu được 6,6 gam CO 2 và 3,6 gam H2O. Xác

định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol phân tử của A là 60 gam

Hướng dẫn:

nCO = 6,6/44=0,15 mol; nH O = 3,6/18 = 0,2 mol

22→ nC = 0,15 mol; nH = 0,2.2 = 0,4 mol→ mC = 12.0,15 = 1,8 gam; mH = 0,4.1 = 0,4 gam

→ mC + mH = 1,8 + 0,4 = 2,2 gam < mA

→ Trong A còn có O (vì khi đốt cháy chỉ thu được CO 2 và H2O)

→ mO = 3 – (mC + mH) = 3 – 2,2 = 0,8 mol → nO = 0,8/16 = 0,05 mol

→ nC : nH : nO = 0,15 : 0,4 : 0,05 = 3 : 8 :1

→ Công thức đơn giản nhất của A là (C3H8O)n

MA = 60 → 60n = 60 → n = 1

→ CTPT của A là C3H8O

Bài 3: Khi đốt hoàn toàn 3 gam một hợp chất hữu cơ A thu được 8,8 gam CO 2 và 5,4

gam H2O

a) Trong A có chứa những nguyên tố nào?

b) Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Xác định công thức phân tử của A?

c) A có làm mất màu dung dịch brom khơng?

Hướng dẫn:

Giải tương tự bài 2, nhưng ở bước 4 tìm cơng thức đơn giản nhất phải biện luận vì đề

bài cho phân tử khối của A < 40

a)

185

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futurenCO = 8,8/44 = 0,2 mol → nC = 0,2 mol → mC = 0,2.12 = 2,4g

2nH O = 5,4/18 = 0,3 mol → nH = 0,3.2 = 0,6 mol → mH = 0,6.1 = 0,6g

2→ mO = 3 – (mC + mH) = 3 – 2,4 – 0,6 = 0

→ A chỉ chứa 2 nguyên tố C và H

b)

nC : nH = 0,2 : 0,6 = 1 : 3

→ Công thức đơn giản nhất của A: (CH3)n

MA < 40 → 15n < 40 → n < 2,67 → n chỉ có thể là 1 hoặc 2

TH 1: n = 1 → Công thức phân tử của A là CH 3 ( Loại)

TH 2: n = 2 → Công thức phân tử của A là C2H6 ( thỏa mãn)

c) C2H6 không làm mất màu dung dịch brom186

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureChương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Bài tập Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất hữu cơ A cần dùng 11,2 gam khí oxi, thu

được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Ở đktc 2,24 lít khí A có khối lượng 3 gam. Xác

định CTPT của A?

A. C2H6B. C2H4C. C3H8.D. C3H6Bài 2: X mạch hở có cơng thức C3Hy. Một bình có dung tích khơng đổi chứa hỗn hợp

khí X và O2 dư ở 150ºC, áp suất 2 atm. Bật tia lửa điện để đốt cháy X sau đó đưa bình

về 150ºC, áp suất vẫn là 2 atm. Công thức phân tử của X?

A. C3H6B. C3H4C. C3H8D. Khơng có đáp ánBài 3: Khi đốt cháy hồn tồn 15 mg chất A chỉ thu được khí CO2 và hơi nước, tổng

thể tích của chúng quy về đktc là 22,4 ml. CTĐGN của A?

A. CH4O2B. CH2OC. CH4D. C2H4OBài 4: Khi đốt cháy 1 lít khí X cần 6 lít O2 thu được 4 lít CO2 và 5 lít H2O ( các khí đo

cùng điều kiện ). CTPT của X là?

A. C4H10B. C5H10OC. C4H10OD. C4H8OBài 5: Tìm cơng thức phân tử của 1 hiđrocacbon mà sau khi đốt cháy thu được 2,703

gam CO2 và 1,108 gam H2O ?

A. C2H4B. C2H6C. C5H12D. C4H10Bài 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,58 gam một hyđrocacbon A được 1,76 gam CO 2 và 0,9

gam H2O. Biết A có khối lượng riêng DA ≈2,59 gam/lít. Tìm CTPT A

A. C4H8B. C5H10C. C5H12D. C4H10Bài 7: Đốt cháy hoàn tồn 4,6 gam chất hữu có A thu được 4,48 lít CO 2 (đktc) và 5,4

gam H2O. dA/kk = 1,58. Xác định CTPT của A?

A. C2H4OB. C2H6OC. C3H8OD. C4H10OBài 8: Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất hữu cơ A cần dùng 11,2 gam khí oxi, thu

được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Xác định CTPT của A biết 25 < MA < 35?

A. C2H6B. C2H6OC. C2H4OD. C2H4

187Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureBài 9: Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ A cần dung 6,72 lít O 2 (đktc). Sau khi kết

thúc thu được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Xác định CTPT của A biết dA/He = 15

A. C2H4OB. C2H4O2C. C2H4D. C4H8OBài 10: Đốt cháy hoàn toàn 18 gam hợp chất hữu cơ A cần vừa đủ 16,8 lít O 2 (đktc).

Hỗn hợp sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O theo tỉ lệ thể tích VCO :VH =3:2. Xác định

CTPT của A biết dA/H = 36

222A. C3H8OB. C3H4C. C3H4OD. C3H4O2Đáp án và hướng dẫn giải

1. A2. B3. B4. C5.6. D7. B8. A9. B10Bài 1:

nO = 11,2/32 = 0,35 mol

2nCO = 8,8/44 = 0,2 mol ⇒ nC = 0,2 mol

2nH O = 5,4/18 = 0,3 mol ⇒ nH = 2.0,3 = 0,6 mol

2Vậy hợp chất hữu cơ A chỉ có C và H.

Gọi CTTQ của A là CxHy, khi đó ta có:

Vậy CTĐGN của A là (CH3)n.⇒ n = 30/15 = 2

Vậy A là C2H6.

⇒ Chọn A.

Bài 2:

188

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×