1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Hóa học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài toán đốt cháy hidrocacbon

Bài toán đốt cháy hidrocacbon

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hdeducation – Learn for futureChú ý:

- Nếu cho sản phẩm cháy thu được dẫn qua bình (1) đựng chất hấp thụ H 2O: P2O5,

H2SO4 đặc, CaCl2…bình (2) đựng chất hấp thụ CO 2 như: NaOH, KOH, Ca(OH)2,

Ba(OH)2…

Khi đó:

Khối lượng bình (1) tăng = mH O

2Khối lượng bình (2) tăng = mCO2- Nếu cho toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch Ca(OH) 2, Ba(OH)2 thì khối lượng bình

tăng = mCO +mH O. Khi đó khối lượng dung dịch tăng hoặc giảm so với khối lượng dung

dịch ban đầu.

22+ Khối lượng dung dịch tăng: Δ��� ↑ = (mCO +mH O) - m↓

22+ Khối lượng dung dịch giảm: Δ��� ↓ = m↓ -( mCO +mH O)

22Bài tập vận dụng

Bài 1: Khi đốt hoàn toàn 3 gam một hợp chất hữu cơ A thu được 8,8 gam CO 2 và 5,4

gam H2O

a) Trong A có chứa những nguyên tố nào?

b) Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Xác định công thức phân tử của A?

c) A có làm mất màu dung dịch brom không?

Hướng dẫn:

a)

→ mO = 3 – (mC + mH) = 3 – 2,4 – 0,6 = 0

193

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for future→ A chỉ chứa 2 nguyên tố C và H

b)

nC : nH = 0,2 : 0,6 = 1 : 3

→ Công thức đơn giản nhất của A: (CH3)n

MA < 40 → 15n < 40 → n < 2,67 → n chỉ có thể là 1 hoặc 2

TH 1: n = 1 → Công thức phân tử của A là CH 3 ( Loại)

TH 2: n = 2 → Công thức phân tử của A là C2H6 ( thỏa mãn)

c) C2H6 không làm mất màu dung dịch brom

Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp A gồm 2 hidrocacbon no thu được 9,45g

H2O. Cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH) 2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là

bao nhiêu?

Hướng dẫn:

nH O = 9,45/18 = 0,525 mol

2nA = nH O – nCO ⇒ nCO = nH O – nA =0,525-0,15 = 0,375 mol

2222nCaCO = nCO = 0,375 mol

32⇒ mCaCO = 0,375.100 = 37,5g

3194

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureChương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Bài tập đốt cháy hidrocacbon

Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 1,68 g một hiđrocacbon X có M = 84 đvc cho ta 5,28g CO 2.

Số nguyên tử C trong phân tử X là:

A. 4B. 5C. 6D. 7Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol CxH4 rồi hấp thu hoàn toàn sản phẩm tạo ra vào

200ml dung dịch Ba(OH) 2 1M thì thu được 19,7 gam kết tủa. Công thức của

hiđrôcacbon là:

A. C3H4B. CH4 hoặc C3H4C. CH4 hoặc C2H4D. C2H4Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hidrocacbon Y và khí CO thu được số mol

CO2 bằng số mol nước. Y là:

A. C3H8B. C3H6C. C3H4D. C4H8Bài 4: Đốt 10cm3 một hidrocacbon bằng 80cm3 oxi (lấy dư). Sản phẩm thu được sau

khi cho H2O ngưng tụ còn 65cm3trong đó 25cm3 là oxi. Các thể tích đều đo ở đktc. Xác

định cơng thức phân tử của hidrocacbon.

A. C4H10B. C4H6C. C5H10D. C3H8Bài 5: Đốt cháy một hidrocacbon X mạch hở, khí, với 1,92 gam khí oxi trong bình kín

rồi cho các sản phẩm sau phản ứng qua bình một chứa trong H 2SO4 đặc dư, bình hai

chứa 3,5 lit Ca(OH) 2 0,01M thu được 3g kết tủa, khí duy nhất bay ra có thể tích 0,224

lit đo ở 27,3oC và 1,1 atm. Xác định công thức phân tử của X, giả thiết các phản ứng

xảy ra hoàn toàn.

A. C2H2B. C3H8C. C3H8 hoặc C2H2D. C3H8 hoặc C2H2 hoặc CH4Bài 6: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X thu được số mol CO 2 bằng một nửa số mol

H2O. X có CTPT là

A. CH4B. C2H6C. C2H4D. C3H8Bài 7: Trộn 200 cm3 hỗn hợp chất hữu cơ X với 900 cm 3 oxi dư rồi đốt. Thể tích hỗn

hợp sau khi đốt là 1,2 lit. Sau khi làm ngưng tụ hơi nước còn lại 0,8 lit, tiếp tục cho đi

qua dung dịch NaOH dư thì còn lại 0,4 lit (các thể tích ở cùng điều kiện). Cơng thức

phân tử của X là:

195

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureA. C2H6B. C2H4C. C3H6D. C3H8Bài 8: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm CH 4 và C3H6 và C4H10 thu được 26,4

gam CO2 và 16,2 gam H2O. Hỏi a có giá trị là bao nhiêu

A. 6 gamB. 7,5 gamC. 8 gamD. 9 gamBài 9: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hidrocacbon cùng thuộc dãy đồng đẳng thu

được 7,84 lít CO2 (đktc) và 11,7 gam H2O . Hai hidrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng

nào sau đây :

A. AnkenB. AnkanC. AnkinD. Đáp án khácBài 10: Đốt cháy hồn tồn 5,6 lít hỗn hợp hai ankan ( đktc) thu được 8,1 gam H 2O .

Dẫn hết sản phẩm vào dd Ca(OH)2 dư thì thu được kết tủa là :

A. 10 gamB. 15 gamC. 20 gamD. 25 gamĐáp án và hướng dẫn giải

1. C2. B3. C4. B5.6. A7. B8. D9. C10Bài 1:

nX = 1,68/84 = 0,02 mol

nCO = 5,28/44 = 0,12 mol ⇒ nC = 0,12 mol

2Gọi x là số nguyên tử C trong phân tử X, ta có:

x = nC/nX = 0,12/0,02 = 6 (nguyên tử C)

⇒ Chọn C.

Bài 3:

Đốt cháy CxHy và CO thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

Gọi số mol của CxHy và CO lần lượt là a và b.

Theo định luật bảo tồn ngun tố ta có:196

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài toán đốt cháy hidrocacbon

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×