Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài toán cộng H2, Br2 vào Etilen, Axetilen

Bài toán cộng H2, Br2 vào Etilen, Axetilen

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hdeducation – Learn for futureX phản ứng với Br2 theo tỉ lệ 1:1 nên CTTQ của X là CnH2n

CnH2n + Br2 → CnH2nBr2

ChấthữuYC nH2nBr2Khi X phản ứng với HBr cho 2 sản phẩm hữu cơ khác nhau →X là but-1-enBài 2: Cho H2 và 1 anken có thể tích bằng nhau qua niken nung nóng ta thu được hỗn

hợp A . Biết tỉ khối hơi của A với H2 là 23,2. Hiệu suất phản ứng hiđro hóa là 75%.

Cơng thức phân tử của anken là

A. C2H4B. C3H6C. C4H8D. C5H10Hướng dẫn:

Trong cùng 1 điều kiện thì tỉ lệ thể tích cũng chính là tỉ lệ về số mol

Theo giả thiết ta chọn: nH = nC H = 1 mol

2n2nCnH2n + H2 → CnH2n+2

Theo phương trình , số mol khí giảm chính là số mol của H2

H% = 75% → nH (pư) = 0,75 mol

2→ Số mol khí sau phản ứng là: n khí sau pư = nH (sau pư) + nC H n(sau pư) + nC H

1,25 mol

2n2n2n+2= 1 + 1 - 0,75 =Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: mA = mH + mC H = 2+14n

2n2n→ MA = mA/nA → 23.2,2 = mA/1,25 → mA = 58 → 2 + 14n = 58 → n = 4 → anken là C4H8

→ Đáp án C

Bài 3: Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X gồm 2 hidrocacbon vào bình đựng dung dịch brom

(dư). Sau khi pư xảy ra hồn tồn , có 4 gam brom đã pư và còn lại 1,12lít khí. Nếu đốt

cháy hồn tồn 1,68 lít X thì sinh ra 2,8 lít khí CO2 .CTPT của 2 hidrocacbon là (biết

các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn)

A. CH4 và C2H4B. CH4 và C3H4C. CH4 và C3H6D. C2H6 và C3H6

204Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureHướng dẫn:

nX = 1,68/22,4 = 0,075 mol; nBr = 0,025 mol

2n Khí còn lại = 1,12/22,4 = 0,05 mol → nkhí pư với Br = nX - n khí còn lại = 0,075 - 0,05 = 0,025 mol

2→ nkhí pư với Br = nBr = 0,025 mol

22→ Khí phản ứng với Br2 là anken → nanken = 0,025 mol

Khí còn lại là ankan, nankan = 0,05 mol

nCO = 2,8/22,4 = 0,125 mol

2→ Đốt cháy hoàn toàn 0,075mol X thì sinh ra 0,125 mol khí CO2

→ Số C trung bình của X là: 0,125/0,075 = 1,67

→ Trong X phải chứa CH4 → nCH = 0,05 mol

4Bảo toàn nguyên tố C: 0,05.1 + 0,025.n = 0,125 (n là số nguyên tử C trong anken)

→ n = 3 → anken đó là C3H6

→ Đáp án C205

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureChương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Bài tập cộng H2, Br2 vào Etilen, Axetilen

Bài 1: Cho 8,96l hỗn hợp X gồm C 3H8, C2H2, C3H6, CH4 và H2 đi qua bột niken xúc tác

nung nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau phản ứng ta thu được 6,72l hỗn hợp

khí Y khơng chứa H2. Tính thể tích hỗn hợp các hidrocacbon có trong X?

A. 6,72 litB. 1,12 litC. 2,24 litD. 12,24 litBài 2: Hỗn hợp khí X chứa H 2 và một hidrocacbon khơng no có 1 liên kết đơi. Tỉ khối

của X đối với H2 là 9. Đun nóng nhẹ X có mặt xúc tác Ni thì nó biến thành hỗn hợp Y

khơng làm mất màu nước brom và có tỉ khối đối với H 2 là 15. Công thức phân tử của

anken là?

A. CH4B. C2H4C. C3H6D. C3H8Bài 3: 0,05 mol hođrocacbon X làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam brom cho

ra sản phẩm có hàm lượng brom đạt 69,56%. Công thức phân tử của X là

A. C3H6B. C4H8C. C5H10D. C5H8Bài 4: Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung

nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Tính hiệu suất của phản ứng

hiđro hoá ?

A. 25%B. 50%C. 75%D. 90%Bài 5: hỗn hợp X gồm 3 khí C3H4, C2H2 và H2 cho vào bình kín dung tích 9,7744 l ở

25ºC, áp suất 1atm, chứa bột Ni, nung nóng bình một thời gian thu được hỗn hợp khí

Y. Biết tỉ khối của X so với Y là 0,75. Tính khối lượng H 2 tham gia phản ứng?

A. 0,2 gB. 0,4 gC. 0,3 gD. 0,1 gBài 6: Cho hỗn hợp X gồm etilen và H2 có tỉ khối với H2 là 4,25. Dẫn X qua bột niken

nung nóng ( hiệu suất pư là 75%). Tỉ khối của Y so với H2 là:

A. 5,23B. 3,25C. 5,35D. 10,46Bài 7: Cho hỗn hợp X gồm C2H4 và H2 có tỉ khối = 4,25. Dẫn X qua Ni nung nóng

(H=75%) thu được hỗn hợp Y. Tính thể tích hỗn hợp Y (đktc)?

A. 18,21 litB. 18,12 litC. 9,06 litD. 9,6 lit206

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureBài 8: Cho 6,72 lít hỗn hợp khí (điều kiện tiêu chuẩn) gồm 2 anken lội qua bình đựng

dung dịch brom thấy khối lượng bình tăng 16,8gam. CTPT 2 anken là (Biết số C trong

các anken không vượt quá 5)

A. C2H4và C5H10B. C3H6 và C5H10C. C4H8 và C5H10D. A hoặc B

Đáp án và hướng dẫn giải1. A2. C3. C4. B5. A6. A7. A8. DBài 1:

Ta thấy thể tích hidrocacbon sau khi tham gia phản ứng cộng H 2 khơng thay đổi, chỉ có

thể tích giảm đi là H2 vào Hidrocacbon.

Suy ra: VX = 6,72 lit

⇒ Chọn A.

Bài 2:

Hỗn hợp Y không làm mất màu nước Brom, suy ra Hidrocacbon không no phản ứng

hết thành hidrocacbon no, H2 còn dư.

Theo định luật bảo tồn khối lượng ta có:

mX = m YCnH2n + H2 → CnH2n+2

Giả sử số mol Y là 3 mol, số mol của X là 5 mol.

Khi đó số mol X giảm sau phản ứng chính là số mol H 2 phản ứng và cũng là số mol

của Hidrocacbon.

207

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài toán cộng H2, Br2 vào Etilen, Axetilen

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×