1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Hóa học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài tập cộng H2, Br2 vào Etilen, Axetilen

Bài tập cộng H2, Br2 vào Etilen, Axetilen

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hdeducation – Learn for futureBài 8: Cho 6,72 lít hỗn hợp khí (điều kiện tiêu chuẩn) gồm 2 anken lội qua bình đựng

dung dịch brom thấy khối lượng bình tăng 16,8gam. CTPT 2 anken là (Biết số C trong

các anken không vượt quá 5)

A. C2H4và C5H10B. C3H6 và C5H10C. C4H8 và C5H10D. A hoặc B

Đáp án và hướng dẫn giải1. A2. C3. C4. B5. A6. A7. A8. DBài 1:

Ta thấy thể tích hidrocacbon sau khi tham gia phản ứng cộng H 2 khơng thay đổi, chỉ có

thể tích giảm đi là H2 vào Hidrocacbon.

Suy ra: VX = 6,72 lit

⇒ Chọn A.

Bài 2:

Hỗn hợp Y không làm mất màu nước Brom, suy ra Hidrocacbon không no phản ứng

hết thành hidrocacbon no, H2 còn dư.

Theo định luật bảo tồn khối lượng ta có:

mX = m YCnH2n + H2 → CnH2n+2

Giả sử số mol Y là 3 mol, số mol của X là 5 mol.

Khi đó số mol X giảm sau phản ứng chính là số mol H 2 phản ứng và cũng là số mol

của Hidrocacbon.

207

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for future⇒ nX giảm = 5-3 = 2 mol

⇒ nH2(bđ)= 5-2 = 3 molVậy CTPT của anken là C2H4.

⇒ Chọn B.

Bài 3:

Giả sử hidrocacbon là anken, suy ra sản phẩm là CnH2nBr2.⇒ n = 5 → C5H10

⇒ Chọn C.

Bài 4, 5, 6, 7, 8: Tương tự bài 2.208

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureChương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Lý thuyết về dẫn xuất hidrocacbon, polime

Lý thuyết và Phương pháp giải

→ Yêu cầu học sinh nắm vững lý thuyết về CTCT, CTPT, tính chất vật lý, tính chất

hóa học của các loại dẫn xuất hidrocacbon và polime để giải bài tập lý thuyết

liên quan.Bài tập vận dụng

Bài 1: Có 3 ống nghiệm: Ống 1 đựng rượu etylic, ống 2 đựng rượu 96 độ, ống 3 đựng

nước. Cho Na dư vào các ống nghiệm trên, viết các PTPU hóa học.

Hướng dẫn:

- Ống 1: 2CH3CH2OH + 2Na → 2CH3CH2ONa + H2

- Ống 2: 2H2O + 2Na → 2NaOH + H2

2CH3CH2OH + 2Na → 2CH3CH2ONa + H2

- Ống 3: 2H2O + 2Na → 2NaOH + H2

Bài 2: So sánh sự giống nhau và khác nhau về thành phần, cấu tạo phân tử của axit

aminoaxetic (H2N – R – COOH) với axit axetic.

Hướng dẫn:

- Về thành phần nguyên tố:

+ Giống nhau: Đều chứa C, H, O

+ Khác nhau: Trong phân tử axit aminoaxetic ngoài 3 nguyên tố trên còn có ngun

tố N

- Về cấu tạo phân tử:

+ Giống nhau: Đều có nhóm –COOH

+ Khác nhau: Axit aminoaxetic còn có nhóm –NH 2209

Trung tâm luyện thi Hồng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureChương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Bài tập Lý thuyết về dẫn xuất hidrocacbon, polime

Bài 1: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng?

A.Tất cả các chất có cơng thức Cn(H2O)m đều là cacbohidrat.

B. Tất cả các cacbohidrat đều có cơng thức chung là Cn(H2O)m

C. Đa số các cacbohidrat có cơng thức chung là C n(H2O)m

D. Phân tử các cacbohidrat đều có ít nhất 6 nguyên tử cacbon.

Bài 2: Glucozo không thuộc loại :

A. hợp chất tạp chức.

C. monosaccarit.B. cacbohidrat.

D.đisaccarit.Bài 3: Dựa vào tính chất nào để kết luận tinh bột và xenlulozơ là những polime thiên

nhiên có cơng thức (C6H10O5)n

A. Tinh bột và xenlulozơ khi bị đốt cháy đều cho CO 2 và H2O theo tỉ lệ số mol 6:5.

B. Tinh bột và xenlulozơ khi bị thuỷ phân đến cùng đều cho glucozơ.

C. Tinh bột và xenlulozơ đều tan trong nước.

D. Tinh bột và xenlulozơ đều có thể làm thức ăn cho người và gia súc.

Bài 4: Có thể phân biệt xenlulozơ với tinh bột nhờ phản ứng

A. với axit H2SO4.

C. với dd iôt.B. với kiềm.

D. thuỷ phân.Bài 5: Khái niệm đúng về polime là

A. Polime là hợp chất được tạo thành từ các phân tử lớn

B. Polime là hợp chất được tạo thành từ các phân tử có phân tử khối nhỏ hơn

C. Polime là sản phẩm duy nhất của phản trùng hợp hoặc trùng ngưng

D. Polime là hợp chất cao phân tử gồm n mắt xích tạo thành

Bài 6: Mắt xích của PE?

A.MetanB.AminoaxitC.EtilenD.Etanol

210Trung tâm luyện thi Hồng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài tập cộng H2, Br2 vào Etilen, Axetilen

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×