Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp giải bài tập về độ rượu

Phương pháp giải bài tập về độ rượu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hdeducation – Learn for future⇒ mH O = 216 gam ⇒ nH O = 216/18 = 12 mol = y

22Mà nH = x/2 + y/2 = 170,24/22,4 = 7,6 mol

2⇒ nC H OH = x = 3,2 mol

25⇒ mC H OH = 3,2.46 = 147,2 gam

25⇒ VC H OH = m/D = 147,2/0,8 = 184 ml

25⇒ Vdd = 184 + 216 = 400 ml

⇒ D = 184.100/400 = 46 độ

Bài 2: Lên men 1 lit ancol etylic 23 độ thu được giấm ăn. Biết hiệu suất lên men là

100% và khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 gam/ml. Khối lượng axit axetic trong

giấm là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Vruou= Độ rượu.Vdd = 0,23.1000 = 230 ml

⇒ mrượu = Vrượu.D = 230.0,8 = 184 gam

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

46 --------------------------------60

184 -------------------------→ m = ?

⇒ mCH COOH = 184.60/46 = 240 gam

3Bài 3: Biết khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8 gam/ml, khi đó khối lượng glucozo cần

để điều chế 1 lit dd rượu etylic 40º với hiệu suất 80% là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Vruou= Độ rượu.Vdd = 0,23.1000 = 230 ml

⇒ mrượu = Vrượu.D = 230.0,8 = 184 gam

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

46 --------------------------------60

184 -------------------------→ m = ?

⇒ mCH COOH = 184.60/46 = 240 gam

3C6H12O6 --------------------→ 2C2H5OH

180 --------------------------------- 92

213

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futurem = ? ←---------------------------- 320

⇒ Vancol = Độ rượu.Vdd = 0,4.1000 = 400 ml

⇒ mancol = Vancol.D = 400.0,8 = 320 gam

⇒ mglucozo = 320.180.100/(92.80) = 782,6 gam214

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureChương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Bài tập về độ rượu

Bài 1: Từ 100 kg gạo chứa 81% tinh bột có thể điều được V lit ancol etylic 46º. Biết

hiệu suất điều chế là 75% và ancol etylic nguyên chất có D = 0,8 g/ml. Giá trị của V là:

A. 43,125.B. 50,12.C. 93,75.D. 100.Bài 2: Cho 10 kg glucozơ chứa 10% tạp chất lên men thành ancol. Tính thể tích ancol

46º thu được. Biết ancol nguyên chất có khối lượng riêng 0,8 g/ml và trong quá trình

chế biến ancol bị hao hụt mất 5%.

A. 2,185 lít.B. 11,875 lít.C. 2,785 lit.D. 3,875 lit.Bài 3: Trong thí nghiệm,để điều chế 2kg butadien-1,3 cần V lít ancol etylic 92 độ với

hiệu suất là 80%. Tính V, biết khối lượng riêng của rượu là 0,8 g/ml.

A. 5,787 lít.B. 5,878 lít.C. 6,275 lít.D. 6,725 lít.Đáp án và hướng dẫn giải

1. C2. B3. ABài 1:

mtinh bot = 100.81/100 = 81kg

⇒ ntinh bot = 81/162 = 0,5 kmol

Vì H = 75% nên ta có:⇒ mancol etylic = 0,75.46 = 34,5 kg

Vì D = 0,8g/ml nên

⇒ Vancol etylic = 34,5/0,8 = 43,125 lit⇒ Chọn C.

215

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureBài 2: C6H12O6 → 2C2H5OH

mglucozo = 10/100.90 = 9kg

⇒ nglucozo = 9/180 = 0,05 mol

Vì H = 95% nên:

nC H = 0,05/1000.95.2 = 0,095 kmol

25OH⇒ mC H = 0,095.46 = 4,37kg

25OH⇒ VC H = 4,37/0,8 = 5,4625 lit

2⇒ VC H

25OH5OH46º= 5,4625/46.100 = 11,875 lit⇒ Chọn B.

Bài 3:

2C2H5OH → C4H6

nC H = 2/54 = 1/27 kmol

46Vì H = 80% nên ta có:⇒ mC H OH = 5/54.46 = 115/27 kg

22Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Lý thuyết và Phương pháp giải

Lý thuyết cần nhớ216

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp giải bài tập về độ rượu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×