1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Hóa học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài tập Phản ứng lên men của glucozo

Bài tập Phản ứng lên men của glucozo

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hdeducation – Learn for futureA. 45B. 22,5C. 11,25D.14,4Bài 9: Cho 2,88 kg glucozơ nguyên chất lên men thành ancol etylic. Hiệu suất quá

trình lên men là 80%. Nếu pha rượu 40º thì thể tích rượu 40º thu được là bao nhiêu

(biết khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/ml):

A.3,68lítB.3,86lítC.3,768lítD.4,58 lítBài 10: Cho 360 gam glucozơ lên men thành ancol etylic và cho tồn bộ khí CO 2 sinh

ra hấp thụ vào dung dịch NaOH dư được 318 gam muối. Hiệu suất phản ứng lên men

là.

A. 80%.B. 75%.C. 62,5%.D. 50%.Đáp án và hướng dẫn giải

1. A2. A3. B4. B56. D7. B8. B9. A1Bài 1:

C6H12O6 −t , men rượu→ 2C2H5OH + 2CO2

oTheo PTHH ta có:

nancoletylic = 2nglucozo = 2.360/180 = 4 mol

→ mancoletylic = 4.46=184g

→ Chọn A.

Bài 2:

C6H12O6 −t , men rượu→ 2C2H5OH + 2CO2(1)oCO2 + Ca(OH)2 (dư) → CaCO3 + H2O(2)Theo PTHH (2) ta có:

nCO = n↓ = 55,2/100 = 0,552 mol

2Biết hiệu suất của phản ứng (1) là 92%. Vậy ta có:228

Trung tâm luyện thi Hồng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for future→ mglucozo = 0,3.180 = 54g

→ Chọn A.

Bài 3: Tương tự bài 2, ta có:→ nCO = n↓ = 3,2 mol

2→ m↓ = 3,2.100 = 320g

→ Chọn B.

Bài 4: Tương tự bài 2.

→ Chọn B.

Bài 5: Tương tự bài 1.

→ Chọn A.

Bài 6: Tương tự bài 2.

→ Chọn D.

Bài 7:

Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

mCO + mdd trước pư = mdd sau pư + m↓

2→ mdd trước pư - mdd sau pư = m↓ - mCO2→ 3,44 = 10 - mCO2→ mCO = 10-3,4 = 6,6g

2→ nCO = 6,6/44 = 0,15 mol

2Vì H = 90% nên:→ mglucozo = 180/2 = 15g229

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for future→ Chọn B.

Bài 8: Tương tự bài 2.

→ Chọn B.

Bài 9: Vì hiệu suất phản ứng lên men là 80%→ Chọn A.

Bài 10:

Ta có: nNa CO = nCO (thực tế) = 318/106 = 3 mol

232Theo lý thuyết:→ Chọn B.230

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureChương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Phản ứng thủy phân tinh bột hoặc xenlulozo

Lý thuyết và Phương pháp giải

Phương trình phản ứng

(1) (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

(2) C6H12O6 −t , men rượu→ 2C2H5OH + 2CO2

oLưu ý: Bài tập về hiệu suất

(1) A −H→ B ( H là hiệu suất phản ứng)

mA = mB.(100/H)

(2) A −H1→ B −H2→ C ( H1, H2 là hiệu suất phản ứng)

mA = mC.(100/H1).(100/H2)

mC = mA.(H1/100).(H2/100)Bài tập vận dụng

Bài 1: Khi thuỷ phân 1 kg bột gạo có 80% tinh bột, thì khối lượng glucozơ thu được là

bao nhiêu? Giả thiết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Hướng dẫn:Bài 2: Đi từ 150 gam tinh bột sẽ điều chế được bao nhiêu ml ancol etylic 46º bằng

phương pháp lên men ancol? Cho biết hiệu suất phản ứng đạt 81% và d = 0,8 g/ml.

Hướng dẫn:

m(C6H10O5)n = 150.81% = 121,5 g

(1) (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

(2) C6H12O6 −t , men rượu→ 2C2H5OH + 2CO2

o231

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for future⇒ nC H OH =2.nC H

256O612= 2.n.n(C H

610O5)n= 2n.(121,5/162n) = 1,5 molVC H OH = m/D = (1,5.46)/0,8 = 86,25 ml

25Vdd = (86,25.46)/100 = 187,5 ml232

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài tập Phản ứng lên men của glucozo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×