1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Giao kết hợp đồng bảo lãnh

II. Giao kết hợp đồng bảo lãnh

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Điều kiện về nội dung:

a/ Chủ thể:

- Cá nhân: Có năng lực chủ thể

- Pháp nhân: Người đứng đầu pháp nhân

(người đại diện theo pháp luật hoặc người

được ủy quyền của người đứng đầu pháp

nhân)b/ Nội dung:

+ Phạm vi bảo lãnh: đ336 BLDS 2015

Nợ gốc

Tiền lãi suất (phát sinh từ nợ gốc)

Tiền phạt vi phạm (nếu có)

Bồi thường thiệt hại (nếu có)

-> Chỉ áp dụng nếu người bảo lãnh và người

nhận bảo lãnh khơng có thỏa thuận.+ Thời hạn của hợp đồng bảo lãnh phụ thuộc

vào hợp đồng chính.

+ Thù lao bảo lãnh: theo thỏa thuận giữa các

bên.3. Ý chí tự nguyện của bên Bảo lãnh

 • A – vay 100 triệu của X

TH1: B đứng ra BL, 85 triệu

TH2: B dùng đất lúa thế chấp để đảm bảo nghĩa

vụ của A, 904. Năng lực của người bảo lãnh: cần

đảm bảo năng lực chủ thể

4.1 Bảo lãnh bằng tài sản của người chưa thành

niên hoặc của người đã thành niên nhưng

khơng có khả năng nhận thức được hành vi

của mình.

- Tài sản do người giám hộ hoặc người đại diện

quản lý. Điều 69 k2 BLDS 2005

- Luật không quy định rõ về quyền của người

giám hộ được sử dụng tài sản của người được

giám hộ để xác lập hợp đồng bảo lãnh.4.2 Bảo lãnh tài sản của người vắng mặt hoặc bị

tun bố mất tích.Điều 77 BLDS 2005Người quản lý tài sản của người vắng mặt, bị

tuyên bố mất tích chỉ đơn thuần quản lý. Luật

không cho phép đem tài sản của những người kể

trên bảo lãnh trong bất kỳ trường hợp nào.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Giao kết hợp đồng bảo lãnh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×