Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Chấm dứt hợp đồng bảo lãnh đ371, 374 BLDS

IV. Chấm dứt hợp đồng bảo lãnh đ371, 374 BLDS

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nghĩa vụ được bảo đảm bằng bảo lãnh chấm

dứt.

Việc bảo lãnh được hủy bỏ hoặc được thay thế

bằng biện pháp bảo đảm khác.

Người bảo lãnh đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

Theo thỏa thuận của các bên.bảo lãnh=một hợp đồng dân sự=quan hệ nghĩa

vụ dân sự

->căn cứ chấm dứt nghĩa vụ dân sự qui định

tại Điều 371 được diễn dịch từ các căn cứ qui

định tại Điều 374, các căn cứ chấm dứt nghĩa

vụ dân sự nói chung.1. Chấm dứt hợp đồng bảo lãnh bằng con đường

phụ (là các trường hợp hợp đồng bảo lãnh

chấm dứt do các nguyên nhân phát sinh từ

quan hệ nghĩa vụ chính)TH1: Bên có nghĩa vụ trong quan hệ nghĩa vụ

chính đã hồn thành nghĩa vụ của mình.TH2: Bên có quyền và bên có nghĩa vụ trong

quan hệ nghĩa vụ chính đã bù trừ được nghĩa

vụ cho nhau (nghĩa vụ phải đuợc bù trừ hết).

Ví dụ: A nợ B 50 triệu đồng, 1/1/2009. Đến

ngày 25/3/2009 B mua hàng hóa của A hết 50

triệu. Như vậy nghĩa vụ đã được bù trừ.TH3: Bên có quyền trong quan hệ nghĩa vụ

chính miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho bên có

nghĩa vụ.2. Chấm dứt hợp đồng bảo lãnh bằng con

đường chính (là các trường hợp hợp đồng bảo

lãnh chấm dứt do các nguyên nhân phát sinh

từ hợp đồng bảo lãnh)a/ Bên bảo lãnh đã hoàn thành nghĩa vụ của

mình.

b/ Bên nhận bảo lãnh miễn việc thực hiện

nghĩa vụ cho bên bảo lãnh.

(3 TH sau)

 TH1: Trong trường hợp có một người đứng ra

bảo lãnh, nếu bên nhận bảo lãnh đưa ra tuyên

bố miễn việc thực hiện nghĩa bảo lãnh thì

nghĩa vụ bảo lãnh chấm.

Ví dụ : A vay tiền B là 100 triệu đồng. C là

người bảo lãnh. Sau đó B miễn thực hiện

nghĩa vụ cho C -> nghĩa vụ bảo lãnh của C

chấm dứt.TH2: Trong trường hợp có nhiều người cùng

bảo lãnh cho một nghĩa vụ, nếu bên nhận bảo

lãnh đưa ra tuyên bố miễn việc thực hiện

nghĩa bảo lãnh thì nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt

đối với người được miễn.

VD: A vay tiền B là 100 triệu; C, D là người

bảo lãnh -> B miễn thực hiện nghĩa vụ cho C

-> nghĩa vụ bảo lãnh của C chấm dứt, nhưng

nghĩa vụ của D vẫn cònTH3: Trường hợp nghĩa vụ bảo lãnh đã phát

sinh, bên nhận bảo lãnh đã yêu cầu một người

bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh rồi

sau đó lại tuyên bố miễn cho người này thì

nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt đối với tất cả

những người còn lại.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Chấm dứt hợp đồng bảo lãnh đ371, 374 BLDS

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×