Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các quyền của bên nhận bảo đảm đối vật được thiết lập từ giao dịch bảo đảm đối vật

Các quyền của bên nhận bảo đảm đối vật được thiết lập từ giao dịch bảo đảm đối vật

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2. Quyền đối với tài sản thay thế cho tài sản

bảo đảm

Trong trường hợp tài sản bảo đảm cho việc

thực hiện một nghĩa vụ khơng còn và được

thay thế bằng một tài sản khác thì bên nhận

bảo đảm được thiết lập quyền của mình trên tài

sản thay thế này với tư cách là vật bảo đảm

thay thế.Ví dụ: Nếu nhà trong đợt lũ khơng còn. Cơng

ty bảo hiểm đền tương ứng 400 triệu đồng, đây

là tài sản thay thế cho tài sản đảm bảo. Nên số

tiền ấy cũng là tài sản bảo đảm cho việc thực

hiện nghĩa vụ.3.3. Quyền đeo đuổi của bên nhận bảo đảm đối

vật

Bên nhận bảo đảm từ một giao dịch hợp pháp

được quyền truy tìm và mang tài sản về xử lý,

thu hồi nợ đến hạn mà bên bảo đảm không

thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ

của mình.• Quyền đeo đuổi chỉ được phát sinh và tồn tại

trong trường hợp tài sản bảo đảm đã được

chuyển dịch một cách bất hợp pháp sang chủ

sở hữu khác (hợp pháp có thể do quyền ưu tiên

thanh toán…)3.4. Bên nhận bảo đảm đối vật được xác lập

quyền trên toàn bộ tài sản dùng để bảo đảmBài 4

Thế chấp tài sản

Điều 317 - 327

 

 I. Khái niệm

1/ Định nghĩa: Điều 317 BLDS 2015

Là việc một bên (bên thế chấp) dùng tài sản

thuộc quyền sở hữu của mình để bảo đảm cho

việc thực hiện nghĩa vụ đối với bên có quyền

gọi là bên nhận thế chấp và không chuyển giao

tài sản đó cho bên nhận thế chấp.A-> vay tiền B

A thế chấp nhà để đảm bảo cho nghĩa vụ trả tiền

vay

A là bên thế chấp

B là bên nhận thế chấpTìm sự khác biệt giữa bảo lãnh có bảo đảm bằng

tài sản là quyền sử dụng đất vs thế chấp quyền

sử dụng đất để bảo đảm khoản vay của người

khác2/ Đặc điểm:

+ Đây là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

phổ biến trong thực tế.

+ Chỉ có thể được xác lập bằng hợp đồng (chính

hoặc phụ).

+ Các bên trong hợp đồng thế chấp cũng là các

bên trong quan hệ nghĩa vụ được bảo đảm

bằng thế chấp.+ Tài sản dùng thế chấp có thể là bất động sản

hoặc động sản thuộc quyền sở hữu của người

thế chấp.

+ Hợp đồng thế chấp trong một số trường hợp

phải đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền theo

quy định BLDS 2005, xem Điều 3 NĐ 83/2010.

Tuy nhiên, BLDS 2015 k xem việc đăng ký là

nghĩa vụ , mà xem đây là quyềnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các quyền của bên nhận bảo đảm đối vật được thiết lập từ giao dịch bảo đảm đối vật

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×