Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Các biện pháp bảo đảm bằng quyền sở hữu

II. Các biện pháp bảo đảm bằng quyền sở hữu

Tải bản đầy đủ - 0trang

* Chú ý:

- Nếu có rủi ro đối với tài sản trong thời gian sử

dụng thì bên mua sẽ phải chịu rủi ro.

- Hợp đồng mua trả chậm, trả dần phải lập

thành văn bản.2. Bán với điều kiện bảo lưu quyền sở hữu Đ331

BLDS 2015:

Hợp đồng mua bán mà theo đó các bên thỏa

thuận tài sản bán tài sản với điều kiện được

chuộc lại tài sản (một năm đối với động sản,

năm năm đối với bất động sản) theo giá thị

trường ở thời điểm chuộc lại.* Chú ý:

+ Nghĩa vụ thanh tốn đã hồn tất và rủi ro

trong thời hạn chuộc lại sẽ do bên mua gánh

chịu.

+ Bên mua có quyền chiếm hữu, quyền sử

dụng nhưng vẫn bị hạn chế trong thời hạn

chuộc lại.4. Cầm giữ tài sản Đ346 BLDS 2015

Cầm giữ tài sản là việc bên có quyền (sau đây gọi

là bên cầm giữ) đang nắm giữ hợp pháp tài

sản là đối tượng của hợp đồng song vụ được

chiếm giữ tài sản trong trường hợp bên có

nghĩa vụ khơng thực hiện hoặc thực hiện

không đúng nghĩa vụ.Xác lập cầm giữ tài sản Điều 347 BLDS

1. Cầm giữ tài sản phát sinh từ thời điểm đến

hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ

khơng thực hiện hoặc thực hiện không đúng

nghĩa vụ.

2. Cầm giữ tài sản phát sinh hiệu lực đối kháng

với người thứ ba kể từ thời điểm bên cầm giữ

chiếm giữ tài sản.Oto bị hư hỏng nên A đưa xe đến garage của C,

chi phí sửa chữa là 10 triệu (hđ sửa xe oto)

A khơng có tiền trả tiền sửa xe, thì C có quyền

cầm giữ tài sảnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Các biện pháp bảo đảm bằng quyền sở hữu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×