1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Công nghệ >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bộ chế hòa khí K-88A lắp trên động cơ ZIN-130:

Bộ chế hòa khí K-88A lắp trên động cơ ZIN-130:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mô đun SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNGHình 3.13. Cấu tạo bợ chế hòa khí trên xe K-88A

1. Ziclơ xăng chính; 2. Phao xăng;3. Thân BCHK; 4. Van kim; 5. Lưới lọc;

6. Lỗ thông khí trời; 7. Ziclơ khí khơng tải; 8. Ziclơ khơng khí mạch xăng chính;

9. Vòi phun chính; 10.Họng khếch tán; 11.Họng khếch tán lớn; 12.Van thốt gia tốc;

13.vít rỗng; 14. Vòi phun gia tốc; 15.bướm gió; 16.Lỗ ở bướm gió; 17. Van an toàn;

18. Nắp BCHK; 19.Chốt van làm đậm; 20.Van làm đậm; 21. Trục cơ cấu làm đậm;

22. Tấm nối; 23. Trục piston gia tốc; 24. Thanh kéo; 25.Piston gia tốc; 26.Van bi;

27. Cần nối; 28. Cần kéo bướm ga; 29. Ziclơ tồn tải; 30. Bướm ga; 31. Vít điều chỉnh

không tải; 32. Lỗ không tải; 33. Lỗ chuyển tiếp; 34. Chân BCHK.74Mô đun SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNGMỤC LỤC

Trang

Bài 1: THÁO LẮP-NHẬN DẠNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG ........................................1

I. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại hệ thống nhiên liệu ô tô.......................................................................1

1.Nhiệm vụ.............................................................................................................................................1

2- Yêu cầu..............................................................................................................................................1

3. Phân loại.............................................................................................................................................1

4. Hỗn hợp cháy trong động cơ xăng....................................................................................................1

II. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống nhiên liệu động cơ xăng.................................................3

1. Loại tiếp vận bằng trọng lực:.............................................................................................................3

2. Loại tiếp vận bằng bơm xăng:...........................................................................................................3

III. Quy trình và yêu cầu kỹ thuật tháo lắp hệ thống nhiên liệu động cơ xăng (dùng chế hòa khí)....................4

1. Tháo lắp các bợ phận của hệ thống tiếp vận nhiên liệu xăng...........................................................4

2. Làm sạch, nhận dạng và kiểm tra bên ngồi.....................................................................................4

3. Lắp các bợ phận lên đợng cơ:............................................................................................................4

2. Qui trình tháo bợ chế hòa khí............................................................................................................5

IV. Tháo lắp hệ thống nhiên liệu động cơ xăng............................................................................................22

1. Thực hành tháo lắp hệ thống nhiên liệu xăng.....................................................................................22

2. Phương pháp tìm mạch xăng trong bợ chế hòa khí............................................................................22

Bài 2: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG........................................................23

I. Mục đích, yêu cầu....................................................................................................................................23

1. Mục đích...........................................................................................................................................23

2. Yêu cầu.............................................................................................................................................23

II. Quy trình bảo dưỡng...............................................................................................................................23

1. Bảo dưỡng thùng chứa, đường ống dẫn và cốc lọc.........................................................................23

2. Kiểm tra, bảo dưỡng bơm xăng.......................................................................................................23

3. Kiểm tra, bảo dưỡng bợ chế hòa khí...............................................................................................24

III. Thực hành bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu đợng cơ xăng (dùng chế hòa khí)...........................................26

1 Bảo dưỡng thường xuyên....................................................................................................................26

2. Bảo dưỡng định kỳ.............................................................................................................................26

Bài 3: SỬA CHỮA BỘ CHẾ HỊA KHÍ..........................................................................................................28

I. Nhiệm vụ và u cầu:............................................................................................................................28

II. Cấu tạo và hoạt đợng của bợ chế hòa khí............................................................................................28

1. Cấu tạo và ngun lý hoạt đợng của bợ chế hòa khí.......................................................................28

2. Cấu tạo các bợ phận trong bợ chế hòa khí.......................................................................................29

3. Cấu tạo bợ chế hòa khí hai buồng hỗn hợp.....................................................................................31

III. Phương pháp kiểm tra sửa chữa bợ chế hòa khí.......................................................................................45

1. Kiểm Tra các chi tiết của bợ chế hòa khí........................................................................................45

3. Kiểm tra điều chỉnh bợ chế hòa khí.................................................................................................46

IV. Thực hành kiểm tra, sửa chữa bợ chế hòa khí..........................................................................................51

Bài 4: SỬA CHỮA THÙNG CHỨA XĂNG VÀ ĐƯỜNG DẪN XĂNG........................................................52

A. Thùng chứa xăng và bấu lọc xăng............................................................................................................52

I. Nhiệm vụ, yêu cầu của thùng nhiên liệu và bầu lọc............................................................................52

1. Bộ lọc xăng......................................................................................................................................52

2. Thùng chứa.......................................................................................................................................53Mô đun SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG

II. Tháo lắp................................................................................................................................................54

1 Tháo rời động cơ:..............................................................................................................................54

2. Tháo rời chi tiết:...............................................................................................................................54

III. Hư hỏng thường gặp của thùng nhiên liệu và bầu lọc.......................................................................55

1. Lọc xăng:..........................................................................................................................................55

2. Thùng chứa xăng:.............................................................................................................................55

IV. Thực hành kiểm tra, sửa chữa thùng nhiên liệu và lọc xăng.....................................................................56

B- Các đường ống dẫn xăng...........................................................................................................................56

I. Nhiệm vụ................................................................................................................................................56

II. Cấu tạo..................................................................................................................................................56

III. Hao mòn, hư hỏng, kiểm tra, sửa chữa...............................................................................................56

C. Bợ lọc khơng khí........................................................................................................................................57

I. nhiệm vụ:................................................................................................................................................57

II. cấu tạo và ngun lý làm việc..............................................................................................................57

1. Bộ lọc ướt:........................................................................................................................................57

2. Bộ lọc giấy (hình 4.8)......................................................................................................................57

III. Hư hỏng , kiểm tra, bảo dưỡng...........................................................................................................58

1. Hư hỏng............................................................................................................................................58

2. Kiểm tra, bảo dưỡng........................................................................................................................58

IV. Thực hành kiểm tra, sửa chữa ống dẫn xăng và bầu lọc gió.....................................................................58

BÀI 5: SỬA CHỮA BƠM XĂNG CƠ KHÍ..................................................................................................59

I. Nhiệm vụ, yêu cầu của bơm xăng bằng cơ khí....................................................................................59

1. Nhiệm vụ:.........................................................................................................................................59

2. Phân loại:..........................................................................................................................................59

II. Cấu tạo và hoạt đợng của bơm xăng bằng cơ khí kiểu màng..............................................................59

1. cấu tạo..............................................................................................................................................59

2. Nguyên lý hoạt động:.......................................................................................................................60

III. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng..........................................................................................................61

1. Hiện tượng........................................................................................................................................61

2. Nguyên nhân....................................................................................................................................61

IV. Quy trình tháo lắp bơm xăng loại màng dẫn đợng cơ khí..................................................................61

1. Tháo ra khỏi động cơ.......................................................................................................................61

2. Tháo rời chi tiết bơm xăng..............................................................................................................61

3. Lắp...................................................................................................................................................61

V. Kiểm tra - sửa chữa bơm xăng.............................................................................................................62

1. Kiểm tra sửa chữa chi tiết bơm........................................................................................................62

2. Kiểm tra hoạt động của bơm xăng.................................................................................................63

PHỤ LỤC.......................................................................................................................................................65

1. Hệ thống bướm gió tự đợng:.................................................................................................................65

2. Cơ cấu cầm chừng nhanh:.....................................................................................................................68

3. Cơ cấu điều khiển vị trí bướm ga: TP..................................................................................................69

4. Bơm tăng tốc phụ: AAP........................................................................................................................70

5 Bộ chế hòa khí TOYOTA:......................................................................................................................70

6. Bợ chế hòa khí K-88A lắp trên động cơ ZIN-130:.................................................................................71Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bộ chế hòa khí K-88A lắp trên động cơ ZIN-130:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×