Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM VÀ ĐÁNH GIÁ

CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM VÀ ĐÁNH GIÁ

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1. MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA THỰC NGHIỆM SƯ

PHẠM VÀ ĐÁNH GIÁ

3.1.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm và đánh giá

Mục đích của kiểm nghiệm đánh giá nhằm kiểm tra tính đúng đắn của giả thuyết

khoa học: Nếu thực hiện giải pháp tích hợp lý thuyết và thực hành trong dạy học

mơ đun Lập trình PLC thì sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên

Trường CĐN Việt Nam – Hàn Quốc thành phố Hà Nội. Cụ thể là:

Đánh giá tính cần thiết, tính hiệu quả và tính khả thi của vấn đề vận dụng quan

điểm tích hợp giữa lý thuyết nghề với thực hành nghề trong dạy học mơ đun Lập

trình PLC: Ngun tắc và quy trình xây dựng bài dạy tích hợp lý thuyết và thực

hành; các bài của mô đun “ Lập trình PLC” đã đề xuất ở chương 2.

Đối chiếu các kết quả điều tra, phân tích kết quả, đánh giá khả năng áp dụng vào

thực tiễn của các đề xuất.

3.1.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm và đánh giá

Để đạt được các mục đích trên, kiểm nghiệm có các nhiệm vụ sau:

-Tiến hành giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Cơ điện tử - Trường Cao

đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc thành phố Hà Nội các bài giảng tích hợp-đã được đề xuất ở chương 2

So sánh, đối chiếu kết quả học tập của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng để

sơ bộ đánh giá hiệu quả của việc sử dụng các bài giảng tích hợp trong mơ

đun Lập trình PLC cho sinh viên chun ngành Cơ điện tử - Trường Cao-đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc thành phố Hà Nội.

Xử lý phân tích kết quả kiểm nghiệm, chiếu, so sánh, đánh giá các kết quả

để qua đó có những điều chỉnh, bổ sung và hồn thiện hơn.813.1.3. Nội dung thực nghiệm sư phạm và đánh giá

Kiểm nghiệm nguyên tắc và quy trình xây dựng bài dạy tích hợp lý thuyết với thực

hành; các bài của mơ đun “Lập trình PLC” đã đề xuất ở chương 2 bằng phương

pháp thực nghiệm sư phạm.

Trước khi tiến hành thực nghiệm tác giả đã gửi phần nội dung đến giáo viên trực

tiếp giảng dạy để có thời gian nghiên cứu, trao đổi với giáo viên về giáo án, ý đồ

sư phạm của các bài giảng. Bên cạnh đó còn mời một số giáo viên của khoa và

trường cùng dự để đóng góp ý kiến sau mỗi giờ giản.

Nội dung các bài dạy thực nghiệm:

Bài 1: Mạch điều khiển xy lanh khí nén

Bài 2: Mạch điều khiển động cơ khơng đồng bộ 3 pha quay thuận nghịch

Việc thực nghiệm được tiến hành như sau:

-Lớp thực nghiệm là lớp CCĐT1- K2 chuyên ngành Cơ điện tử trường Cao

đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc thành phố Hà Nội, bài giảng tích hợp đã-được đề xuất ở chương 2.

Lớp đối chứng là lớp CCDDT1 – K3 dạy theo chương trình bình thường-theo giáo án ở phụ lục.

Sau mỗi bài giảng đều có kiểm tra để đánh giá định lượng kết quả thực

nghiệm kết hợp với việc tổ chức lấy ý kiến của học sinh sau khi học xong

hài bài trong nội dung thực nghiệm về một số vấn đề liên quan đến việc thực

hiện chương trình thơng qua phiếu lấy ý kiến sinh viên. Để có thơng tin phản

hồi, rút kinh nghiệm, bổ sung và hoàn thiện cho các giờ giảng tiếp theo.3.2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

3.2.1. Đối tượng thực nghiệm

Thực nghiệm được tiến hành tại Khoa Điện tử, trường Cao đẳng nghề Việt Nam –

Hàn Quốc thành phố Hà Nội. Cụ thể như sau:

-Lớp đối chứng: CCĐT1-K3 có 18 sinh viên

Lớp thực nghiệm: CCĐT1 – K2 có 20 sinh viên

823.2.2. Chuẩn bị thực nghiệm

Trên cơ sở những bài giảng mơ đun Lập trình PLC, tác giả đã chuẩn bị hai bài

giảng tích hợp (đã được thiết kế theo quy trình thực hiện và nội dung đã được trình

bày trong chương 2).

Chuẩn bị giáo án và các điều kiện: Phòng dạy tích hợp, các dụng cụ, vật tư, thiết

bị, máy chiếu… để giảng dạy cho lớp thực nghiệm.

3.2.3. Phương pháp thực nghiệm

3.2.3.1. Phương pháp quan sát

Trong quá trình học tập của sinh viên, quan sát theo dõi thái độ, sự hứng thú, tập

trung, mức độ tham gia xây dựng bài, tốc độ và khả năng thực hành của học sinh.

3.2.3.2. Phương pháp vấn đáp

Đưa ra một số câu hỏi phát vấn sinh viên nhằm đánh giá:

-Khả năng nắm bắt lý thuyết

Khả năng thao tác

Kĩ năng trong quá trình thực hành3.3. ĐÁNH GIÁ VÀ XỬ LÝ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

3.3.1. Kết quả định tính

Qua theo dõi tiến trình giảng dạy và ý kiến của các giáo viên dự giờ nơi tác giả tiến

hành kiểm nghiệm sư phạm đồng thời qua trao đổi với sinh viên tác giả có những

nhận xét như sau:

+ Ở lớp đối chứng:

-Sinh viên học khó khăn, lý thuyết còn mơ hồ, chưa phát huy được tính độc-lập, sáng tạo trong học tập.

Một số sinh viên không tập trung, tâm lý giờ học căng thẳng, không hứng-thú.

Do dạy lý thuyết nên sinh viên không rèn luyện được các kĩ năng thực hành

do đó kĩ năng khơng có.+ Ở lớp thực nghiệm:

83-Do nội dung bài giảng được xây dựng kỹ lưỡng và được thiết kế có vận

dụng quan điểm tích hợp. Kết quả sinh viên nhanh chóng nắm vững nội

dung kiến thức của bài học. Sinh viên có sự liên hệ một cách tổng quát nội-dung

Sinh viên chăm chú học tập, giờ học sôi nổi, hứng thú với các nhiệm vụ học

tập mới đặt ra, tránh nhàm chán, mệt mỏi căng thẳng.Qua theo dõi quá trình học tập của học sinh ki dạy thực nghiệm nhận thấy đa số

sinh viên đều hiểu, hứng thú với hình thức đào tạo mới này. Trong quá trình học

tập các em đã hăng hái tham gia xây dựng bài tạo ra khơng khí sơi nổi trong lớp

học. Trong khi thực hành học sinh đã khai thác triệt để các thiết bị dụng cụ cũng

như các học cụ cần cho bài học mà giáo viên đã chuẩn bị trước.

3.3.2. Đánh giá định lượng

3.3.2.1. Đánh giá định lượng bằng phiếu lấy ý kiến

Để thực hiện đánh giá sự tiếp thu kiến thức của sinh viên ở lớp thực nghiệm và lớp

đối chứng tác giả đã phát phiếu lấy ý kiến của sinh viên sau khi kết thúc các nội

dung học tập.

* Trong lớp thực nghiệm số phiếu phát ra là 20 sau khi thu về kết quả nhận được

như sau:

1.Sự phù hợp về nhận thức của kiến thức mà các bài đề cập đến là:

a. Phù hợp với trình độ nhận thức: 16/20 = 80%

b.Quá cao với trình độ nhận thức: 2/20 = 10%

c.Đơn giản với trình độ nhận thức: 2/20 = 10%

2.Sau khi hồn thành các bài học trong mơ đun học tập Lập trình PLC anh (chị)

có khả năng:

a. Làm được các cơng việc có liên quan đến nội dung đã học: 17/20 = 85%

b.Làm được nhưng cần hướng dẫn thêm: 2/20 = 10%

c. Chỉ làm được các công việc đơn giản: 1/20 = 5%

84d.Không thực hiện được các công việc: 0 = 0%

3.Khi được học tập với các nội dung mơ đun dưới dạng bài soạn tích hợp này

anh (chị) nhận thấy:

a. Rất hứng thú: 18/20 = 90%

b. Hứng thú trung bình: 1/20 = 5%

c. Khơng hứng thú: 1/20 = 5%

4. Những điểm nào là ưu điểm của các bài học:

a. Những nội dung được học sát với điều kiện hiện tại có tại trường

b. Được lựa chọn một số nội dung học tập

c. Được học thực hành nhiều hơn

d. Tất cả các ý kiến trên: 20/20 = 100%

5. Tài liệu học tập nhận được khi học tập các nội dung dưới dạng các bài soạn

này đã đóng vai trò:

a. Rút ngắn thời gian học tập và nâng cao hiệu quả dạy học

b. Là tài liệu tham khảo khi cần thiết

c. Cả hai ý kiến a và b 20/20 = 100%

d. Khơng giúp ích được nhiều: 0%

* Trong lớp đối chứng số phiếu phát ra là 18 sau khi thu về kết quả nhận được như

sau:

1.Sự phù hợp về nhận thức của kiến thức mà các bài đề cập đến là:

a. Phù hợp với trình độ nhận thức: 14/18 = 78%

b.Quá cao với trình độ nhận thức: 3/18 = 16%

c.Đơn giản với trình độ nhận thức: 1/18 = 6%

2.Sau khi hồn thành các bài học trong mơ đun học tập Lập trình PLC anh (chị)

có khả năng:

a. Làm được các cơng việc có liên quan đến nội dung đã học: 12/18 = 67%

b.Làm được nhưng cần hướng dẫn thêm: 4/18 = 22%

85c. Chỉ làm được các công việc đơn giản: 2/18 = 11%

d.Không thực hiện được các công việc: 0 = 0%

3.Khi được học tập với các nội dung mơ đun dưới dạng bài soạn tích hợp này

anh (chị) nhận thấy:

a. Rất hứng thú: 8/18 = 44%

b. Hứng thú trung bình: 6 /18 = 34%

c. Khơng hứng thú: 4/18 = 22%

4. Những điểm nào là ưu điểm của các bài học:

a. Những nội dung được học sát với điều kiện có tại trường:11/18 = 61%

b. Được lựa chọn một số nội dung học tập: 0

c. Được học thực hành nhiều hơn: 0

d. Tất cả các ý kiến trên:7 /18 = 39%

5. Tài liệu học tập nhận được khi học tập các nội dung dưới dạng các bài soạn

này đã đóng vai trò:

a. Rút ngắn thời gian học tập và nâng cao hiệu quả dạy học: 2/18 = 11%

b. Là tài liệu tham khảo khi cần thiết: 13/18 = 72%

c. Cả hai ý kiến a và b: 3/18 = 17%

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Thực hiện ý tưởng nghiên cứu của đề tài, trong chương 3 tác giả đã trình bày

tóm tắt về mục đích, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp kiểm nghiệm đánh giá,

kết quả nhận được từ các phương pháp kiểm nghiệm.

Thời gian thực nghiệm sư phạm còn ngắn, số lượng sinh viên được hỏi ý kiến ít,

đối tượng chưa rộng, số lượng bài dạy thực nghiệm chưa nhiều. Do đó độ tin cậy

của kết quả trên có thể chưa sát với thực tế. Tuy nhiên từ kết quả bước đầu nghiên

cứu tác giả nhận thấy:

86-Việc vận dụng quan điểm dạy học tích hợp hợp lý thuyết với thực hành mơ

đun Lập trình PLC tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc thành

phố Hà Nội là cần thiết, phù hợp với yêu cầu của người học và xu thế phát

triển của dạy nghề hiện nay cũng như đáp ứng được yêu cầu của thị trường-lao động.

Nội dung chương trình mơ đun Lập trình PLC xây dựng phù hợp với yêu

cầu cập nhật bổ sung kiến thức để đáp ứng được yêu cầu của trình độ Cao-đẳng nghề.

Nội dung hai bài mà đề tài đã soạn có thể sử dụng được trong quá trình

giảng dạy cho nghề Cơ điện tử trình độ Cao đẳng và một số hình thức đào-tạo khác.

Ngoài ra, căn cứ vào kết quả của phương pháp thực nghiệm cho thấy việc

vận dụng quan điểm tích hợp vào dạy học mơ đun Lập trình PLC là hồn

tồn phù hợp và có khả năng phát huy tính sáng tạo của người học, từ đó

nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy học mô đun.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ1.KẾT LUẬN

Trong quá trình nghiên cứu đề tài “Dạy học mơ đun PLC theo quan điểm tích

hợp ở trường CĐN Việt Nam – Hàn Quốc thành phố Hà Nội”, tác giả rút ra được

một số kết luận như sau:

Dạy học theo quan điểm tích hợp là một hướng nghiên cứu đổi mới phương

pháp dạy học có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn. Các bài dạy thiết kế theo

quan điểm tích hợp sẽ làm cho vấn đề khoa học cần truyền đạt cho HSSV đảm bảo

tính logic và trọn vẹn hơn (với các bài tích hợp lý thuyết và thực hành). Dạy học

theo quan điểm tích hợp còn giúp tiết kiệm thời gian đào tạo lý thuyết vì tránh

được sự trùng lặp khơng cần thiết của hướng dẫn lý thuyết và hướng dẫn ban đầu

trong thực hành của cùng một nội dung giảng dạy. Những nghiên cứu áp dụng

quan điểm tích hợp trong dạy học hiện nay còn ít nên cần có những chỉ đạo từ dạy

87Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM VÀ ĐÁNH GIÁ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×