1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kỹ thuật >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c.Về đội ngũ giáo viên

c.Về đội ngũ giáo viên

Tải bản đầy đủ - 0trang

40%, đây là thách thức rất lớn đối với các cơ sở dạy nghề khi chuyển sang tổ chức

dạy học tích hợp.

1.3.2.2. Những thay đổi và điều kiện trong dạy học nghề theo quan điểm tích

hợp.

Để dạy học nghề theo quan điểm tích hợp trong q trình dạy học cần phải thay đổi

tương ứng các yếu tố sau:

-Chương trình: Chương trình đào tạo được xây dựng mới theo hướng-mơ đun hóa và định hướng đầu ra là năng lực hành nghề.

Phương pháp: Các PPDH được áp dụng theo định hướng hành động,

tích hợp giữa truyền thụ kiến thức (lý thuyết) với hình thành và rèn

luyện kĩ năng (thực hành), nhằm tạo điều kiện cho người học chủ-động tham gia và hình thành cho mình năng lực thực hành nghề.

Phương tiện: Phương tiện dạy học bao gồm cả học liệu được thiết kế,-phát triển phù hợp cho và theo các gói mô đun đào tạo.

Cơ sở vật chất và địa điểm học tập: Thay vì hai địa điểm là phòng học

lý thuyết và xưởng học thực hành như truyền thống, địa điểm học tập

mới đảm bảo đủ điều kiện cho cả phần học kiến thức (lý thuyết) lẫn-luyện kĩ năng (thực hành).

Giáo viên: Mẫu hình giáo viên vừa dạy được lý thuyết vừa dạy được-thực hành là cần thiết để triển khai dạy học tích hợp.

Đánh giá: Đánh giá kết quả học tập nhằm xác nhận/ công nhận các

năng lực mà người học đã đạt được thông qua đánh giá sự thực hiện

cũng như mức độ đạt được các mục tiêu điều kiện như kiến thức, kĩ

năng và thái độ.Các yếu tố sư phạm trên tương tác và cần được chú ý trong tất cả các giai

đoạn của quá trình dạy học. Chúng được thể hiện theo quy trình sau:25PHÂN TÍCH

(Nhu cầu, việc làm, công việc, năng lực)THIẾT KẾ

(Phương thức, mục tiêu, thực hiện, kế hoạc đào tạo)

PHÁT TRIỂN

(Mô đun, giáo án, học liệu, phương tiện)TRIỂN KHAI

(Kế hoạch, thực hiện, đánh giá, hồ sơ)ĐÁNH GIÁ

(Đánh giá tổng hợp, phân tích, hồn thiện)

Hình 1.1: Các giai đoạn của quá trình dạy học261.3.3. Ưu điểm của dạy học theo quan điểm tích hợp

1.3.3.1. Ưu điểm

Dạy học theo quan điểm tích hợp làm cho q trình học tập có ý nghĩa thực-tiễn hơn. Trong mơn học tích hợp, các q trình học tập khơng cô lập với cuộc

sống hàng ngày, mà được tiến hành trong quan hệ với các tình huống cụ thể

mà SV sẽ gặp sau này, những tình huống có ý nghĩa đối với SV. Khơng còn

hai thế giới riêng biệt, thế giới nhà trường và thế giới cuộc sống.

Dạy học theo quan điểm tích hợp sẽ tăng cường hiệu quả của q trình dạy-học. Giáo viên có điều kiện vận dụng sự tương tác của các khái niệm, các

nguyên lý, các định luật và phương pháp nghiên cứu của các nhà khoa học

khác nhau để hình thành và củng cố chúng. SV có điều kiện vận dụng chúng

nhiều hơn, liên tục hơn vào các tình huống đa dạng của các lĩnh vực khoa học

khác nhau. Dạy học tích hợp làm cho bài học năng động hơn, đa dạng và

phong phú hơn so với các bài học đơn điệu của một khoa học riêng lẻ. Do đó

-nó làm tăng hứng thú của SV đối với môn học.

Dạy sử dụng kiến thức khi xử lý tình huống. Tích hợp nhằm nêu bật cách sử

dụng kiến thức mà SV đã lĩnh hội được. Việc học tập tích hợp còn làm cho

SV trở thành cơng dân có trách nhiệm, người lao động có năng lực, người tự-lập.

Lập mối quan hệ giữa các khái niệm đã học, nhằm đáp ứng thách thức lớn của

xã hội là đảm bảo cho mỗi SV khả năng huy động có hiệu quả những kiến

thức và năng lực của mình để giải quyết một cách hữu ích một tình huống

xuất hiện và có thể đối mặt với một khó khăng bất ngờ, một tình huống chưa-từng gặp.

Tránh được những kiến thức, kỹ năng, nội dung trùng lặp, đồng thời có những

nội dung, kỹ năng, năng lực mà theo mô đun riêng rẽ khơng có được. Do đó

tiết kiệm được thời gian cho người học, có được quỹ thời gian cho giáo viên

thực hiện các mục tiêu khác như mục tiêu giáo dục, mục tiêu hướng nghiệp…

27-Các kiến thưc gắn liền với kinh nghiệm sống của SV, do đó sự phát triển của

các khái niệm khoa học không cô lập với cuộc sống và phát triển tuần tự phù

hợp với sự phát triển tâm lý của SV. Các nội dung dạy học không lạc hậu do

thường xuyên được cập nhật với cuộc sống. Điều này chỉ có được khi thực

hiện quan điểm tích hợp, tinh giảm các nội dung trùng lặp để đưa vào các nội-dung cập nhật.

Ở những mơ đun tích hợp, sinh viên có điều kiện để phát triển những kỹ năng-chun mơn.

Quan điểm dạy học tích hợp khi được quán triệt cả trong khâu kiểm tra đánh

giá sẽ giúp SV vận dụng được tổng hợp các kiến thức, tạo thói quen cho SV

về phương pháp tư duy tổng hợp để giải quyết vấn đề.1.3.3.2. Nhược điểm

-Dạy học theo quan điểm tích hợp kém hiệu quả đối với những mơn học có

nội dung thực hành ít hoặc các chuẩn đánh giá không được quy định rõ-ràng;

Khả năng phát triển lâu dài cũng như tạo nên tính thích ứng cao của học

sinh với sự phát triển của khoa học và công nghệ bị hạn chế bởi thời gian-đào tạo và cấu trúc lơ gic của q trình đào tạo;

Người thiết kế q trình dạy học theo quan điểm tích hợp phải suy nghĩ về

chương trình đầy đủ, về sách giáo khoa, cách đánh giá kết quả học tập của

SV. Đây là một việc làm khó khăn, việc xây dựng chương trình và SGK

phải do tập thể các tác giả của các mơ đun xây dựng, phải có căn cứ theo

những mục tiêu đã đặt ra, trong đó có mục tiêu tích hợp nội dung và phả

vượt khỏi tầm nhìn mơ đun thì mới có thể đạt được kết quả. Người dạy

chưa chuẩn bị đầy đủ, do đó cần phải tác động vào việc đào tạo giáo viên

để họ có thể đáp ứng các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Về mặt tâm lý: Việc

xây dựng chương trình và SGK theo quan điểm tích hợp đối lập với thối

quen nhất định của nhà trường không những về phương diện chuyên môn

28mà cả về phương diện cá nhân giáo viên, phương diện quản lý nhà trường,

tâm lý SV và phu huynh.

1.4.THỰC TRẠNG CỦA ĐÀO TẠO NGHỀ THEO QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP

1.4.1. Nhận thức của giáo viên về quan điểm dạy học tích hợp

Để tìm hiểu nhận thức của GV về dạy học mơ đun PLC theo hướng tích hợp,

tác giả tiến hành phương pháp hỏi đáp, tác giả sử dụng các câu hỏi như sau:

Anh (chị) có biết quan điểm dạy học tích hợp được áp dụng trong các trườngdạy nghề không?

Anh (chị) có thường xun tìm hiểu các nội dung có liên quan giữa các phânmôn trong cùng một chủ điểm học tập khơng?

Khi dạy mơ đun PLC anh (chị) có sử udngj triệt để các phương phát dạy học

tích hợp khơng và có dạy theo tích hợp khơng?Để lấy ý kiến của giáo viên ở một số trường dạy nghề thuộc địa bàn. Tác giả rút ra

một số kết luận như sau:

Có nhiều giáo viên cho rằng dạy học tích hợp là một xu thế dạy học tích cực

mới, hiện đại và cần phải được áp dụng rộng rãi trong nhà trường, nhất là dạy

học tích hợp mơ đun PLC bởi lẽ dạy học tích hợp sẽ làm giảm lượng kiến

thức chồng chéo lên nhau giữa các phân môn, phát huy được tính tích cực chủ

động của học sinh cung cấp được nhiều kiến thức phục vụ thực tiễn cuộcsống.

Với một nhiểu biết như trên, nhiều giáo viên đã có ý thức tìm hiểu, xây dựng

những kế hoạch dạy học mơ đun PLC cho phù hợp, áp dụng các PPDH mới

cho tiết dạy của mình để mỗi giờ học đều đặt được kết quả như mong muốn.

Tuy vậy, đói với nhiều giáo viên chưa hiểu rõ về dạy học tích hợp còn gặpnhiều khó khăn, trình độ, nghiệp vụ còn hạn chế thì hầu hết họ thường làm theo

sự chỉ dẫn của giáo trình và các tài liệu hướng dẫn giảng dạy khác, dạy bài nào

biết bài đó, mơn nào biết mơn đó, với mỗi tiết học chỉ cần xây dựng mục tiêu

29theo đúng nội dung bài học đó đưa ra mà chưa chú ý đến nhưng mối quan hệ,

những nội dung có liên quan của các bài học khác. Thậm chí còn có giáo viên

cho rằng dạy học tích hợp gây ra sự lẫn lộn về mục tiêu, ví dụ như mục tiêu của

giờ dạy lý thuyết lẫn với mục tiêu của giờ thực hành hoặc ngược lại… Việc

khơng có thói quen nhìn các đơn vị kiến thức, các bài học trong chương trình kể

cả nội dung và phương pháp trong mối quan hệ nhiều chiều và hệ thống làm cho

tính hỗ trợ của các mảng kiến thức và kĩ năng của các bài học, phần học trong

mô đun chưa được thể hiện rõ và việc vận dụng kiến thức của học sinh còn chưa

linh hoạt.

Thực tế cho thấy, việc dạy học tích hợp mơ đun PLC nói chung hay tích hợp

các nội dung, kĩ năng các phân mơn khác vào mô đun PLC phụ thuộc rất nhiều vào

hoạt động tổ chức của giáo viên. Nếu như chương trình mơn học đã thể hiện rõ nội

dung tích hợp thì nhiều giáo viên vẫn chưa có kĩ năng vận dụng phương pháp dạy

học tích hợp, do đó giờ học theo quan điểm tích hợp vẫn chưa thực sự diễn ra.

Song nếu nội dung chương trình của mơ đun chỉ thể hiện một phần tích hợp nhưng

giáo viên biết vận dụng phương pháp dạy học tích hợp thì vẫn có thể đạt được mục

đích của giờ dạy học tích hợp và khi đã hiểu rõ bản chất của dạy học tích hợp là

như thế nào thì tất nhiên khơng thể có sự lẫn lộn các mục tiêu của các giời học như

quan niệm cảu một vài giáo viên.

Dạy học tích hợp là xu thế chung của các nước phát triển trên thế giới bởi

tính khả thi của nó. Để việc dạy học nói chung và dạy học mơ đun PLC nói riêng

đạt hiệu quả, là giáo viên cần phải:

Có thói quen nhìn một cách hệ thống các mảng kiến thức – kĩ năng – phương

pháp dạy học. Đối với mô đun PLC cần thiết phải nắm vững các kiến thức có

liên quan với nhau giữa các mô đun (Kĩ thuật cảm biến, mạch điện tử, Điều

khiển điện khí nén, Điều khiển thủy lực, Điện cơ bản…)30Đối với từng bài học và mối quan hệ giữa các phân mơn, cần phải có cái nhìn

linh hoạt các mảng kiến thức – kĩ năng HS đã, đang và sẽ học để xác định rõ

mục tiêu và nhiệm vụ cho từng phần học, từ đó lựa chọn PPDH tích hợp để tổ

chức q trình tiếp cận bài học của học sinh sao cho bản đặc thù và yêu cầuriêng của từng phân môn, vừa đảm bảo mục đích chung của mơ đun.

Mặt khác, giáo viên cũng cần chủ động thiết kế các bài học theo hướng tích

hợp làm cho các giờ học nhẹ nhàng, tránh sự nhàm trán cho học sinh.1.4.2. Thực trạng dạy học mô đun PLC ở trường Cao đẳng nghề Việt Nam –

Hàn Quốc thành phố Hà Nội.

Trường CĐN Việt Nam – Hàn Quốc thành phố Hà Nội trực thuộc Ủy ban

nhân dan thành phố Hà Nội.Trường được thành lập trên khuôn khổ của Dự án này,

theo quyết định số 1965/QĐ- LĐTBXH ngày 20/12/2013.Trường đầu tiên và duy

nhất được chính phủ Hàn Quốc đầu tư và hợp tác trên địa bàn TPHN(tính đến thời

điểm này). Trường tọa lạc tại vị trí phía Bắc của Thủ đô, gần các khu công nghiệp

như: Khu công nghiệp Bắc Thăng Long; khu công nghiệp Nội Bài; Khu công

nghiệp Quang Minh; khu công nghiệp Quế Võ; Khu công nghiệp Yên Phong và

cạnh hệ thống các công ty trên địa bàn huyện Đông Anh. Hệ thống giao thông rất

thuận tiện.

Cơ cấu tổ chức gồm có:Ban Giám hiệu Hiệu

Hội đồng trường

Các Hội đồng tư vấn

Các phòng chức năng có 6 phòng sau: Đào tạo, nghiên cứu khoa học

và quan hệ quốc tế; Tổ chức hành chính; Quản lý thiết bị - vật tư; Kế

hoạch - tài chính; Cơng tác học sinh, sinh viên; Tuyển sinh - Giới

thiệu việc làm.31Các khoa chuyên môn gồm 6 khoa sau: Khoa Cơ bản; Khoa Cơ khí;

Khoa Cơng nghệ ơ tơ; Khoa Điện; Khoa Điện tử; Khoa Công nghệthông tin.

Các Trung tâm trực thuộc trường: Trung tâm ngoại ngữ - tin học;Trung tâm bồi dưỡng và Đào tạo xuất khẩu lao động.

Các tổ chức Đảng, đồn thểĐội ngũ giáo viên:Phần lớn có trình độ thạc sỹ, và được đào tạo chính quy bài bản

thơng qua các khóa học trong và ngồi nước…

Cơ sở hạ tầng:Được xây mới, hiện đại, đồng bộ trong một khuôn viên khép kín 7,1

ha; bao gồm:

Các nghề đào tạo

Được sự trang bị về cơ sở vật chất của Chính phủ VN, của TP Hà Nội và sự

giúp đỡ của CP Hàn Quốc về Máy móc, trang thiết bị, chương trình, giáo trình và

đào tạo đội ngũ giáo viên; Nhà trường được thành lập và đào tạo các nghề theo

chuẩn Hàn Quốc.

Cắt gọt kim loại (Tiện, phay bào, CNC,…)

Chuyên ngành Cắt gọt kim loại - Khoa cơ khí-Trường CĐN Việt Nam Hàn

Quốc –TP. Hà Nội là một trong những chuyên ngành được đầu tư trọng điểm và

đồng bộ với các thiết bị hiện đại do Hàn quốc trang bị: các trung tâm gia công

CNC, các tổ hợp máy, các máy chuyên dụng hiện đại…

Công nghệ Hàn (TIG MIG MAG…)

Chuyên ngành Công nghệ Hàn- Khoa cơ khí- một trong những chuyên

ngành được đầu tư đồng bộ với các thiết bị hiện đại do Hàn quốc trang bị. có thể

Điều chỉnh thơng số hàn chính xác bằng bộ vi điều khiển (MCU), bộ vi xử lý tín

hiệu số (DSP);

Học viên được học đầy đủ các phương pháp hàn và các vị trí hàn trong không gian

theo tiêu chuẩn: TCVN; AWS (Mỹ); EN (châu Âu) và ISO (Quốc tế).

32Cơng nghệ Ơ tơ

Hiện nay ngành cơ khí ơ tơ đang được chính phủ chọn là một trong những

ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam để đầu tư phát triển. Trên tồn quốc

đang có các doanh nghiệp chế tạo-lắp ráp - liên doanh giữa Việt Nam và các hãng

xe nổi tiếng thế giới như: Toyota, Ford, Huyndai, Daewoo...Thậm chí ngay cả các

hãng xe hạng sang như bmw, audi hay mecerdes cũng đã có nhà máy lắp ráp tại

nước ta… nhu cầu lao động trong ngành cơ khí ơ tơ sẽ tăng nhanh đặc biệt là

nguồn nhân lực có trình độ kỹ cao.

Điện cơng nghiệp

Nghề Điện cơng nghiệp là nghề trọng điểm quốc gia và là một trong các

nghề được ưu tiên hàng đầu tại trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc thành

phố Hà Nội.Nghề Điện cơng nghiệp giữ vai trò quan trọng trong cơng cuộc cơng

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; giữ vai trò ổn định và phát triển hệ thống truyền

tải điện phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ

và dân sinh.Nghề Điện cơng nghiệp có nhiều cấp độ đào tạo, mang đến những kiến

thức, kỹ năng từ đơn giản đến phức tạp, đáp ứng đầyđủ các yêu cầu của người học.

Cơ điện tử

Cơ điện tử là một chuyên ngành mới được hình thành trong thời gian gần

đây. Các hệ thống công nghệ trước đây chủ yếu hoạt động trên các kết cấu cơ khí

thuần túy kết với với các mạch điện tử điều khiển đơn giản. Sự phát triển mạnh mẽ

của công nghiệp sản xuất đòi hỏi có một cơng nghệ cao uyển chuyển, linh hoạt,

thơng minh hơn các cơng nghệ trước đây, chính vì vậy cơ điện tử ra đời.

Điện tử công nghiệp

Ngày nay cùng với sự phát triển nhanh chóng về cơng nghệ thông tin, các

thiết bị điện tử, các thiết bị vi xử lý được sử dụng trong công nghiệp ngày càng

tăng nên công việc thiết kế, chế tạo vận hành, bảo trì và nâng cấp các hệ thống sản

33xuất tiên tiến đòi hỏi phải có đủ các cán bộ có trình độ cao, có kiến thức liên

ngành. Chính vì vậy theo dự báo của các chuyên gia thì nhu cầu nhân lực cho

ngành điện tử cơng nghiệp đang có chiều hướng ngày càng gia tăng và đặc biệt là

vài năm tới.

Nghề điện tử công nghiệp của trường CĐN Việt Nam – Hàn Quốc TP Hà

Nội là một trong những nghề được đầu tư trọng điểm và đồng bộ với trang thiết bị

hiện đại do Hàn Quốc trang bị. với các chương trình, giáo trình 100% của trường

Đại học Bách khoa Hàn Quốc chuyển giao.

Sau khi học xong nghề điện tử công nghiệp người học có thể:

Trình bày được cấu tạo, ngun lý hoạt động, tính chất, ứng dụng của các linh

kiện điện tử, đặc biệt là các linh kiện điện tử chun dung trong lĩnh vực cơng

nghiệp.Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động ứng dụng của các mạch

điện tử cơ bản, các mạch điện chuyên biệt dùng trong ngành điện tử cơngnghiệp.

Phân tích được ngun lý hoạt động của các mạch điện, thiết bị điện tử trong

thiết kế, kiểm tra sửa chữa, phân tích được phương pháp thiết kế mạch điện

thay thế, mạch điện ứng dụng nhằm đáp ứng công việc sửa chữa hay cải tiến

chế độ làm việc của thiết bị điện tử cơng nghiệp. ngồi ra sinh viên cũng đạt

được các kỹ năng, ứng dụng được tin học trong cơng tác văn phòng vào hoạt

động nghề, đọc được các bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ chi tiết, sơ đồ lắp, sơ

đồnguyên lý, vận hành được các thiết bị điện, điện tử trong các dây truyền

công nghiệp, lắp đặt bảo trì sửa chữa được các thiết bị điện tử theo yêu cầu

công việc. sử dụng được các phần mềm ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành

và quản lý quản lý tổ chức sản xuất. Có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm,

sáng tạo ứng dụng khoa học kỹ thuật cơng nghệ cao giải quyết các tình huống

phức tạp trong thực tế sản xuất, kinh doanh, có tác phong cơng nghiệp tn

thủ nghiêm ngặt quy trình, quy phạm và kỉ luật lao động.

34KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Với mục tiêu là đến năm 2020, dạy nghề đáp ứng được nhu cầu của thị

trường lao động cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; chất

lượng đào tạo của một số nghề đạt trình độ các nước phát triển trong khu vực

ASEAN và trên thế giới; hình thành đội ngũ lao động lành nghề, góp phần nâng

cao năng lực cạnh tranh quốc gia; phổ cập nghề cho người lao động, góp phần thực

hiện chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, giảm nghèo vững chắc , đảm

bảo an sinh xã hội.. thì giáo dục phải có sự đổi mới tồn diện và đồng bộ (mục tiêu,

nội dung chương trình, cơ sở vật chất, PPDH…) trong những giải pháp đó giải

pháp cải tiến PPDH đang là vấn đề được nghành giáo dục quan tâm.

Việc sử dụng PPDH truyền thống có thể khả năng phát huy được tính tích

cực, sáng tạo của SV nếu GV có lòng say mê nghề nghiệp và SV có hứng thú học

tập. Tuy nhiên, với sự phát triên của khoa học công nghệ như hiện nay, khối lượng

kiến thức cần phải dạy cho SV ngày càng nhiều và đa dạng. Do đó nhà trường cần

phải tích cực tìm kiếm các giải pháp đáp ứng được yêu cầu này của thực tiễn.

Trong các giải pháp đó thì giải pháp cải tiến PPDH theo xu hướng dạy học hiện đại

trong đó có dạy học theo quan điểm tích hợp để nâng cao chất lượng dạy học và

giáo dục là một trong những hướng cần quan tâm nghiên cứu.

Vận dụng quan điểm tích hợp trong dạy học khơng những làm cho người

học có tri thức bao quát, tổng hợp về thế giới quan, thấy rõ mối liên hệ thống nhất

của nhiều đối tượng nghiên cứu trong những chỉ chỉnh thể khác nhau, đồng thời

giúp SV có điều kiện tiếp cận với những vấn đề mới đưa vào nhà trường trước sự

phát triên của khoa học cơng nghệ. Dạy học theo quan điểm tích hợp là một hướng

nghiên cứu nhằm khắc phục những sự trùng lặp kiến thức giữa các môn học hoặc

trong cùng môn học làm lãng phí thời gian đào tạo, đồng thời đảm bảo tính chỉnh

thể của kiến thức cần đào tạo cho SV. Mâu thuẫn giữa khối lượng kiến thức cần

35Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c.Về đội ngũ giáo viên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×