1. Trang chủ >
  2. Nông - Lâm - Ngư >
  3. Nông học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 3.3: Lồng lưới nhân nuôi nguồn

Hình 3.3: Lồng lưới nhân nuôi nguồn

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.5.5. Phương pháp nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của sâu đục thân

ngô

Theo dõi thời gian phát dục của các pha phát triển trong phòng thí

nghiệm. Hàng ngày thay thức ăn theo dõi sự lột xác, thời gian vào nhộng và thời

gian vũ hóa. Ghi chép tỷ lệ chết của các pha.

Theo dõi nhịp điệu đẻ trứng của trưởng thành sâu đục thân ngô: Ghép đôi

trưởng thành mới vũ hóa cho vào lồng mica có sẵn cây ngơ non, hàng ngày thay

cây ngô mới vào và đếm số lượng trứng đẻ ra. Số liệu được ghi chép cẩn thận

hàng ngày cho đến khi trưởng thành chết sinh lý. Thức ăn dùng cho sâu trưởng

thành ăn là nước đường 10%.

3.4.6. Phương pháp đánh giá mức độ mẫn cảm đối với một số hoạt chất

BVTV của quần thể sâu đục thân ngô châu Á ở Hà Nội

Đề tài nghiên cứu sử dụng 2 hoạt chất:

STT

1Tên hoạtDạng kỹchấtthuậtFipronil95%Nhóm thuốc

Dạng tiếp xúc

(Theo WHO)

Thuốc thuộc nhóm Hoạt chất là thuốc

độc IItrừ sâu nội hấpThuốc thuộc nhóm

2Cartap97%nereistoxin,

độc IInhómHoạt chất là thuốc

trừ sâu nội hấpTiến hành đánh giá tính kháng của sâu đục thân châu Á bằng cách thử

hiệu lực của một số hoạt chất sau: Fipronil (liều lượng 600ml/ha); Cartap (liều

lượng 30g/16 lít). Đây là 2 hoạt chất phổ biến dùng để phòng trừ sâu đục thân

ngơ ở Miền Bắc Việt Nam. Thí nghiệm được tiến hành trên sâu non tuổi 3 với

thức ăn ngô bao tử, theo phương pháp của Heong et al. (2011) và Bisong Yue et

al. (2003):

Bước 1. Xác định thang nồng độ thử thuốc cho từng nhóm hoạt chất33Các nhóm hoạt chất sử dụng trong thí nghiệm là hoạt chất chuẩn. Thang

nồng độ thử thuốc của từng nhóm hoạt chất được chia thành 5 -10 bậc. Nồng độ

tham chiếu (nồng độ trung bình) được căn cứ vào nồng độ trung bình của hoạt

chất đó theo khuyến cáo của nhà sản xuất (thông tin này được thu thập qua phần

điều tra ở nội dung 1). Các thang nồng độ khác sẽ lần lượt được tăng lên theo

giá trị 1-1,25-1,50 và giảm xuống lần lượt là 1-0,75-0,50…

Phương pháp pha: dung dịch có nồng độ cao được dùng làm dung dịch mẹ

(liều 1), muốn chuyển sang nồng độ thấp hơn (liều 2) theo cơng thức:

C1V1 = C2V2

Trong đó: C1: nồng độ thuốc ở liều 1

C2: nồng độ thuốc ở liều 2

V1: thể tích liều thuốc 1 cần để pha chế

V2: thể tích liều thuốc 2 yêu cầu để pha chế.

Tương tự làm như vậy để được nồng độ thấp nhất (liều n).

Bước 2. Tiến hành thử thuốc để thăm dò thang nồng độ chuẩn

- Tiến hành các thí nghiệm thử thuốc để thăm dò thang nồng độ đã xác

định ở thí nghiệm 1 khảo sát sơ bộ các nồng độ có thể gây chết trên và dưới 50%

cá thể và các nồng độ tiệm cận. Các thang nồng độ pha được nếu không đạt các

ngưỡng gây chết đề ra sẽ được điều chỉnh lại sao cho phù hợp (thang nồng độ

chuẩn với mức 5-10 bậc, nồng độ cao nhất gây chết 90 – 95% số cá thể và nồng

độ thấp nhất gây chết 5 – 10% số cá thể thí nghiệm).

- Thí nghiệm như sau: Nhúng ngô bao tử vào các nồng độ đã pha sẵn, để

khơ 30 phút. Sau đó, để ngơ đã xử lý vào hộp ni sâu (trong hộp có 10 sâu non

tuổi 3 bị bỏ đói 5h). Theo dõi và đếm số lượng cá thể sâu bị chết trong 24h, 48h,

72h.

Sâu được coi là chết khi dùng bút lông chạm vào không cử động được

nữa.

Cứ như vậy, thử đến khi nào đạt được tỷ lệ chết mong muốn, ta sẽ chọn

được thang nồng độ.

Bước 3: Thử thuốc trên thang nồng độ đã tìm được đối với 2 quần thể sâu

đục thân ở Hà Nội34Thí nghiệm thử thuốc được tiến hành trên 2 hoạt chất Fipronil và Cartap

Mỗi hoạt chất thử trên 5 nồng độ với 3 lần nhắc lại (Mỗi lần 10 sâu non => mỗi

nồng độ 30 sâu non tuổi 3)

Bước 4: Giữ lại những sâu non sống sót sau 3 ngày thử thuốc và ni

bằng ngơ bao tử sạch. So sánh với sâu non nuôi đối chứng về thời gian phát dục,

trọng lượng nhộng, sức sinh sản của trưởng thành, tỷ lệ trứng nở.

3.4.7. Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp tính tốn

- Mức độ phổ biến của thành phần sâu hại sẽ được lượng hóa theo tần suất

xuất hiện (ký hiệu A%) được tính như sau:

A% =Tổng số lần bắt gặpTổng số lần điều tra

Ký hiệu mức độ phổ biến:: Khơng xuất hiện;

+

: Rất ít xuất hiện (Tần suất xuất hiện < 25%);

++

: Ít xuất hiện (Tần suất xuất hiện 25% - 50%);

+ + + : Xuất hiện trung bình (Tần suất xuất hiện 51% - 75%);

+ + + + : Xuất hiện nhiều (Tần suất xuất hiện >75%).

- Tỷ lệ cây nhiễm sâu hại (%) =Tổng số cây bị hại

Tổng số cây điều trax 100%Tổng số sâu điều tra được

(Con/cây)

Số cây điều tra

- Kích thước trung bình từng pha phát dục của sâu đục thân (mm):

X1 + X2 + ... + Xn

X = ------------------------N

X1, X2, ..., Xn: là kích thước của từng cá thể (mm)

N: Tổng cá thể theo dõi

- Thời gian phát dục của các cá thể ở từng pha phát dục của sâu đục thân

- Mật độ sâu =ngô (ngày):

X1 + X2 + ... + Xn

X = --------------------------N35Trong đó: X1, X2, ... , Xn: là thời gian phát dục của từng cá thể của từng

pha (ngày);

N: là tổng số cá thể theo dõi (30 cá thể).

- Tỷ lệ trứng nở (%) =x 100n : số quả trứng nở

N : số quả trứng theo dõi

- Vòng đời trung bình của sâu đục thân ngơ

X = X1 + X2 + ...+Xn

X: vòng đời trung bình

X1,X2,...: thời gian phát dục trung bình của từng pha

- Tỷ lệ chết của sâu theo từng nồng độ hoạt chất = Số sâu đã chết/Tổng số

sâu (Trong khoảng thời gian nhất định: 24h, 48h, 72h).

- Tính hiệu lực thuốc theo cơng thức Abbott:

E% = (C-T)/C x 100%

Trong đó: E: là hiệu lực thuốc

C: Số sâu sống ở công thức đối chứng

T: Số sâu sống ở cơng thức thí nghiệm

3.4.8. Phương pháp xử lý số liệu

Số liệu được xử lý theo phương pháp thống kê sinh học (Nguyễn Thị Lan,

2005, Phạm Tiến Dũng, 2008), phần mềm chương trình xử lý thống kê

IRRISTAT 4.0, SPSS và EXCEL dùng cho khối nông nghiệp.36PHẦN IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1. Thành phần sâu hại ngô tại Đặng Xá - Gia Lâm, Giang Biên - Long

Biên - Hà Nội năm 2016

Để xác định thành phần, mức độ phổ biến của các loài sâu hại ngô trong

vụ sản xuất ngô Xuân - Hè năm 2016, chúng tôi đã tiến hành điều tra định kỳ 7

ngày/lần từ khi ngô được gieo hạt cho đến khi thu hoạch. Kết quả được thể hiện

ở bảng 4.1.

Do nhu cầu sản xuất ngơ hàng hóa, nhằm phục vụ cung cấp ngun liệu

và thức ăn cho chăn ni đã hình thành nên những vùng sản xuất ngô tập trung

với những giống có năng suất cao cùng với việc áp dụng các biện pháp thâm

canh tăng năng suất phần nào là nguyên nhân gây ra những dịch hại trên ruộng

ngô và điển hình là lồi sâu đục thân ngơ châu Á Ostrinia furnacalis.

Từ bảng 4.1 cho thấy: Kết quả điều tra ghi nhận được 14 loài sâu hại. Đa

phần các loài sâu hại thu được có tần suất xuất hiện khá thấp ( <25%). Trong 14

lồi được ghi nhận có 2 lồi có tần suất bắt gặp thường xuyên hơn gây hại đáng

chú ý là sâu đục thân ngô Ostrinia furnacalis Guenee (>25%)37Bảng 4.1: Thành phần sâu hại trên cây ngô ở Đặng Xá - Gia Lâm và Giang Biên - Long Biên - Hà Nội năm 2016

Tên loài

Mức độ phổ biến

Bộ phận

TT

Họ

Tên Việt Nam

Tên khoa học

Đặng Xá Giang Biên

bị hại

I. BỘ CÁNH VẢY - LEPIDOPTERA

1

Sâu cắn lá nõn ngô

Mythimna separata Walker

Noctuidae

Lá, nõn

+

+

2

Sâu xanh

Helicoverpa armigera Hubner

Noctuidae

Lá, bắp

+

+

Lá non,

3

Sâu khoang

Spodoptera litura Fabricius

Noctuidae

+

+

bắp

4

Sâu róm nâu

Amsacta lactinea Cramer

Arctiidae

Lá, râu

+

+

Thân, bắp,

5

Sâu đục thân ngô châu Á

Ostrinia furnacalis Guenee

Pyralidae

+++

++

cờ

II. BỘ CÁNH NỬA - HEMIPTERA

6Bọ xít dàiLeptocorisa acuta ThunbergCoreidae++++7Bọ xít xanhNezara viridula LinnaeurPentatomidae++Acrididae++Acrididae

Acrididae

Acrididae++

+

+++

+

+III. BỘ CÁNH THẲNG - ORTHOPTERA

Gastrimargus africanus

8

Châu chấu xe

orientalis Sjostedt

9

Châu chấu lúa

Oxya velox Fabricius

10

Cào cào lớn

Acrida cinerea Thunberg

11

Cào cào nhỏ

Atractomorpha chinensis

38Bolivar

IV. BỘ CÁNH ĐỀU - HOMOPTERA

12Rệp ngôRhopalosiphum maydis Fitch.AphididaeCác giai

đoạn sinh+++++trưởng

13Rầy xanh đuôi đenNephotettix bipunctatus

FabriciusCicadellidaeThân, láV. BỘ CÁNH CỨNG - COLEOPTERA

Hypomeces squamosus

14

Câu cấu xanh lớn

Curculionidae+

+

Fabricius

Ghi chú: : “-” Khơng xuất hiện; “+” Rất ít xuất hiện (tần suất xuất hiện <25%); “ ++” Ít xuất hiện (tần suất xuất

hiện 25% - 50%); “+++” Xuất hiện trung bình (tần suất xuất hiện 51% -75%); “++++” Xuất hiện nhiều (tần suất xuất

hiện >75%).39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 3.3: Lồng lưới nhân nuôi nguồn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×