Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV.CỦNG CỐ: GV yêu cầu HS làm bài tập sau:

IV.CỦNG CỐ: GV yêu cầu HS làm bài tập sau:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường THCS An SơnGV: Trần Quốc NamI. MỤC TIÊU:

-HS hiêủ được khái niệm nồng độ mol của dung dịch.

-Biết vận dụng biểu thức tính nồng độ mol để làm bài tậ.

-tiếp tục rèn luyện khả năng làm bài tập tính theo PTHH có sử dụng nồng độ mol.

II.CHUẨN BỊ:

-Ơn lại các bước giải bài tập tính theo phương trình hố học.

-HS chuẩn bị bài học trước ở nhà

III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC.

1.Ổn định lớp

GV kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp

2.Kiểm tra bài cũ

-Yêu cầu 1 HS viết biểu thức tính C% ⇒ mdd, mct.

-Làm bài tập 5 và 6b SGK/146.

mct

Đáp án: C% = mdd . 100%.

Bt 5: 3,33%, 1,6% và 5%

Bt 6:m= 2g

3.Vào bài mới

Như các em đã biết các khái niệm về nồng độ phần trăm, nồng độ mol của dung dịch. Như vậy vận

dụng giải bài tập này như thế nào?, tiết học này các em sẽ tìm hiểu.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung

Hoạt động 2: Tìm hiểu nồng độ mol của dung dịch (15’)

 Yêu cầu HS đọc SGK  nồng độ

-Cho biết số mol chất tan có trong 2. Nồng đơ mol của dung

1 l dd.

dịch

mol của dung dịch là gì?

Nồng độ của dung dịch ( kí

n

Nếu đặt:

-CM: nồng độ mol.

hiệu

C(M) cho biết số mol

-n: số mol.

CM = V(l) (mol/l)

chất tan có trong 1 lít dung

-V: thể tích (l).

dịch.

⇒ u cầu HS rút ra biểu thức tính

n

nồng độ mol.

CM = V (mol/l)

Trong đó:

-CM: nồng độ mol.

-n: Số mol chất tan.

-V: thể tích dd.

-Đưa đề vd 1 ⇒ Yêu cầu HS đọc đề

Vd 1: Trong 200 ml dd có

-Đọc  tóm tắt.

và tóm tắt.

hồ tan 16g NaOH. Tính

Cho Vdd = 200 ml

? Đề bài cho ta biết gì.

nồng độ mol của dd.

mNaOH = 16g.

? u cầu ta phải làm gì.

Tính khối lượng H2SO4 có

Tìm

CM =?

-Hướng dẫn HS làm bài tập theo các

trong 50 ml dd H2SO4 2M.

+200 ml = 0.2 l.

bước sau:

m 16

+Đổi Vdd thành l.

+nNaOH = M = 40 = 0.4 mol.

+Tính số mol chất tan (nNaOH).

+Áp dụng biểu thức tính CM.

n 0.4

+ CM = V = 0.2 = 2(M).

-Nêu các bước:

+Tính số mol H2SO4 có trong 50

ml dd.

MgCl 2Giáo án Hóa học 8123Trường THCS An SơnGV: Trần Quốc NamTóm tắt đề:

? Hãy nêu các bước giải bài tập trên.

-Yêu cầu HS đọc đề vd 3 và tóm tắt 

thảo luận nhóm: tìm bước giải.

-Hd:

? Trong 2l dd đường 0,5 M ⇒ số mol

là bao nhiêu?

? Trong 3l dd đường 1 M ⇒ ndd =?

? Trộn 2l dd với 3 l dd  Thể tích dd

sau khi trộn là bao nhiêu.MH2SO 4 .

+Tính

⇒ đáp án: 9.8 g.

-Ví vụ 3:Nêu bước giải:

+Tính ndd1

+Tính ndd2

+Tính Vdd sau khi trộn.

+Tính CM sau khi trộn.

Đáp án:

n1 + n2

4

V

1 + V2

CM =

= 5 = 0.8 M.IV.CỦNG CỐ

Bài tập: Hoà tan 6.5g Zn cần vừa đủ Vml dd HCl 2 M.

a/ Viết PTPƯ.

b/ Tính Vml

c/ Tính Vkhí thu được (đktc).

d/ Tính mmuối tạo thành.

? Hãy xác định dạng bài tập trên.

? Nêu các bước giải bài tập tính theo PTHH.

? Hãy nêu các biểu thức tính.

+V khi biết CM và n. ? Tính n. khi biết V .

-Hướng dẫn HS chuyển đổi một số công thức:

n

n

+ CM = V ⇒ V = C M .

V

+nkhí = 22.4 ⇒ V = nkhí . 22.4.

m

+n = M ⇒ m = n . M

Đáp án: Đọc đề  tóm tắt.

Cho

mZn = 6.5g

Tìm a/ PTPƯ

b/ Vml = ?

c/ Vkhí = ?

d/ mmuối = ?

-Thảo luận nhóm  giải bài tập.

mZn

+Đổi số liệu: nZn = MZn = 0.1 mol

a/ pt: Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2

Theo pt: nHCl = 2nZn = 0.2 (mol).

0.2

nHCl

⇒ V = CMHCL = 2 = 0.1 (l) = 100 ml

c/ Theo pt:

VH2=nH2nH2= nZn = 0.1 mol.. 22.4 = 2.24 (l).Giáo án Hóa học 8124Vd 3: Trộn 2 l dd đường 0.5

M với 3 l dd đường 1 M.

Tính nồng độ mol của dd sau

khi trộn.Trường THCS An SơnM

md/ Theo pt:ZnCl2nZnCl2GV: Trần Quốc Nam

= nZn = 0.1 (mol).= 65 + 2 . 35.5 = 136 (g).= n ZnCl2 . M ZnCl = 136 g.

V.DẶN DÒ

-HS đọc phần ghi nhớ

-Làm bài: 2, 3, 4, 6(a,c) SGK/146.

-Chuẩn bị trước bài “ Pha chế dung dịch”

VI.RÚT KINH NGHIỆM:

...........................................................................................................................................................

ZnCl22Tuần: 33

Tiết: 64Ngày soạn:........................

Ngày dạy:..........................Bài 43: PHA CHẾ DUNG DỊCH

I. MỤC TIÊU:

-Biết thực hiện phần tính tốn các đại lượng liên quan đến dd như:

+Lượng số mol chất tan.

+Khối lượng chất tan.

+Khối lượng dung dịch.

+Khối lượng dung mơi.

+Thể tích dung mơi.

-Biết cách pha chế một dung dịch theo những số liệu đã tính tốn.

II.CHUẨN BỊ:

Dụng cụ

Hóa chất

- Cân.

-H2O

- Cốc thủy tinh có vạch.

-CuSO4

- Đũa thủy tinh.

III.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

1.Ổn định lớp

GV kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp

2.Kiểm tra bài cũ

? Phát biểu định nghĩa nồng độ mol và viết biểu thức.

? Sửa bài tập 3, 4 SGK/146.

-Yêu cầu HS khác nhận xét  chấm điểm.

3.Vào bài mới

Chúng ta đã biết cách tìm nồng độ dung dịch.Nhưng làm thế nào để pha chế được dung dịch theo

nồng độ cho trước? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học này.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung

Hoạt động 1:Tìm hiểu cách pha chế một dd theo nồng độ cho trước

-Yêu cầu HS đọc vd 1  tóm tắt.

*a. có biểu thức:

I.Cách pha chế một

dung dịch theo nồng

mct

? Dể pha chế 50g dung dịch CuSO4

độ cho trước.

10% cần phải lâtý bao nhiêu gam

C% = mdd . 100%.

Bài tập 1:Từ muối

CuSO4 và nước.

CuSO4, nước cất và

? Khi biết mdd và C%  tính khối

C%.mddCuSO4 10 . 50

những dụng cụ cần

lượng chất tan như thế nào?

-Cách khác:

100% = 100 = thiết. Hãy tính tốn và

 mCuSO 4 =

giới thiệu cách pha chế.

? Em hiểu dung dịch CuSO4 10% có 5 (g).

a.50g dd CuSO4 có

nghĩa là gì.

Cách khác:

Giáo án Hóa học 8125Trường THCS An Sơn

 Hd HS theo quy tắc tam xuất.

? Nước đóng vai trò là gì  theo em

mdm được tính như thế nào?

-Giới thiệu:

+Các bước pha chế dd.

+dụng cụ để pha chế.

? Vậy muốn pha chế 50 ml dd

CuSO4 1 M ta phải cần bao nhiêu

gam CuSO4.

? Theo em để pha chế được 50 ml dd

CuSO4 1 M ta cần phải làm như thế

nào.

-Các bước:

+Cân 8g CuSO4 

cốc.

+Đổ dần nước vào cốc cho

đủ 50 ml dd  khuấy.GV: Trần Quốc Nam

Cứ 100g dd hoà tan 10g CuSO4

vậy 50g dd  5g _

∗ mdm = mdd – mct = 50 – 5 = 45g.

-Nghe và làm theo:

+Cần 5g CuSO4 cho vào cốc.

+Cần 45g H2O (hoặc 45 ml)  đổ vào

cốc m khuấy nhẹ  50 ml dung dịch

H2SO4 10%.

HS: tính tốn:n

mCuSO 4mH2OCuSO 4nồng độ 10%.

b.50ml dd CuSO4 có= 1 . 0.05 = 0.05 mol= 0.05 x 160 = 8g.

-thảo luận và đưa ra các bước pha chế.

* đề  tóm tắt.

-Thảo luận 5’.

a/ Cứ 100g dd  mNaCl = 20gVd 2: Từ muối ăn,

nước và các dụng cụ

khác hãy tính tốn và

giới thiệu cách pha chế:

a/ 100g dd NaCl 20%.

b/ 50 ml dd NaCl 2M.

nồng độ 1M.= 100 – 20 = 80g.

+Cần 20g muối và 80g nước  cốc 

khuấy.

 Yêu cầu HS thảo luận và hoàn

b/ Cứ 1 l  nNaCl = 2 mol

thành.

-Cuối cùng GV nhận xét và kết luận. vậy 0.05  nNaCl = 0.1 mol.

 mNaCl = 5.85 (g).

+Cân 5.85g muối  cốc.

+Đổ nước  cốc: vạch 50 ml.

Hoạt động 2: Luyện tập

Bài tập 1: Đun nhẹ 40g dung dịch NaCl cho

mct

8

đến khi bay hơi hết thu được 8g muối khan.

C% = mdd . 100% = 40 . 100% = 20%.

Tính C%.

Cách khác: Cứ 40g dd hoà được 8g muối .

 Yêu cầu HS thảo luận tìm cách giải khác.

Vậy 100g dd hoà được 20g muối.

Gợi ý: qui tắc tam suất.

IV. CỦNG CỐ

-HS làmbài tập sau:Làm bay hơi 60g nướccó nồng độ 15%. Được dung dịch mới có nồng độ

18%. Hãy xác định khối lượng của dung dịch ban đầu.

V. DẶN DÒ

-Làm bài tập 1, 2, 3 SGK/149.

-Xem trước phần II: cách pha loãng 1 dd theo nồng độ cho trước.

VI. RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY:

...........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Tuần: 34

Tiết: 65Ngày soạn:........................

Ngày dạy:..........................Bài 43: PHA CHẾ DUNG DỊCH (tt)

I. MỤC TIÊU:

-HS biết cách tính tốn để pha lỗng dung dịch theo nồng độ cho trước.

-Bước đầu làm quen với việc pha loãng 1 dung dịch với những dụng cụ và hoa chất đơn giản có sẵn trong

phòng thí nghiệm.

II.CHUẨN BỊ:

Giáo án Hóa học 8126Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV.CỦNG CỐ: GV yêu cầu HS làm bài tập sau:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×